Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
2
EN
The state of the technical infrastructure determines the degree to which the quality requirements of products are met and has a significant impact on occupational safety. The purpose of this study is to build a universal model for supporting quality management, which allows the effective implementation of a wide-ranging research path supporting the evaluation of the relationship between the degree of modernity of product processing technology and the quality of the final product and the level of occupational safety. The developed model is verified by its implementation in one of the turning stations. A practical test of the quality management support model confirms that the practice of conducting analyzes of the level of modernity of infrastructure with its application contributed to identifying critical machine components, examining factors affecting the quality of technological operations, reducing uncertainty and the risk of risky events, and conducting activities in line with the concept of continuous improvement. The course of action detailed in the model makes it possible to determine the relationships that exist between key categories of factors and critical product defects, and accidents and near-misses. This allows for the proposal of adequate improvement measures. Further studies concern the implementation of the model at other workstations in the foundry company.
PL
Dopasowanie prognozy deformacji górniczych do rzeczywistych, ujawnionych w terenie stanowi podstawę prawidłowo dobranej profilaktyki budowlanej oraz poprawnie sformułowanych wniosków na temat powstałych szkód górniczych. Z tego względu badania porównawcze wartości wskaźników deformacji powierzchni obliczonych dla parametrów dokonanej eksploatacji górniczej i pomiarów terenowych należą do ważnej części obserwacji in situ w górnictwie podziemnym. Są one również częścią badań nad skutkami oddziaływań górniczych w obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej zabudowy powierzchni. W artykule opisano badania wyników wstecznej prognozy górniczej w kontekście analizy czynników wpływających na pogorszenie stanu technicznego obiektu liniowego, odcinka drogi publicznej i towarzyszącej jej infrastruktury.
EN
Matching the prediction of mining deformation with the actual deformation revealed in the subsurface is the basis for properly selected construction prophylaxis and correctly formulated conclusions about the resulting mining damage. For this reason, comparative studies of the values of surface deformation indices calculated for the parameters of the completed mining operation and field measurements are an important part of in situ observations in underground mining. They are also a part of the study of the effects of mining impacts on buildings and technical infrastructure of surface development. The article describes the study of the results of the backward mining forecast in the context of the analysis of factors affecting the deterioration of a linear object, a section of a public road and its accompanying infrastructure.
EN
Financial participation of the commune inhabitants in the implementation of their tasks in building technical infrastructure is not a clearly regulated issue. In local government practice, at least five basic solutions have been developed according to this type of participation. They have been presented based on targeted, critical literature reviews and legal texts and jurisprudence analysis.The article’s main aim is to indicate a set of tools by which the financial participation of residents in the construction of infrastructure can be implemented and to present their comparison and valorisation. Finally, it should be stated that the most complete level of social involvement is achievable due to applying participation under the provisions of the Inland Transport Infrastructure Financing Act and local initiative. These are tools that give citizens the broadest impact on implementing individual investments. According to the participation ladder, they can be considered tools for the co-production of public services and the highest level of social participation.
PL
Partycypacja finansowa mieszkańców gminy w realizacji zadań własnych z zakresu budowy infrastruktury technicznej nie jest zagadnieniem jednoznacznie uregulowanym. W praktyce samorządowej wypracowano co najmniej pięć zasadniczych rozwiązań, zgodnie z którymi tego typu partycypacja się odbywa. Zostały one przedstawione w oparciu o celowy, krytyczny przegląd literatury, analizę aktów prawnych oraz orzecznictwa. Głównym celem artykułu jest wskazanie zamkniętego katalogu rozwiązań, w oparciu, o które partycypacja finansowa mieszkańców w budowie infrastruktury technicznej może być realizowana oraz zaprezentowanie ich porównania i oceny. Najwyższy poziom włączenia społecznego jest osiągany poprzez zastosowanie partycypacji w oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz w ramach inicjatywy lokalnej. Są to narzędzia, które dają obywatelom najszerszy wpływ na realizację poszczególnych inwestycji i jednocześnie można je uznać za narzędzia koprodukcji usług publicznych, a także najwyższego poziomu partycypacji społecznej, zgodnie z drabiną partycypacji.
PL
Infrastruktura krytyczna ma szczególne znaczenie strategiczne dla każdego z państw. Dlatego tak istotne pozostaje zapewnienie jej kompleksowej ochrony, od bezpieczeństwa pracowników czy środowiska po zachowanie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa obiektów. Jednym z rozwiązań, coraz częściej stosowanym, są technologie radarowe i termowizyjne, które znacząco podnoszą skuteczność ochrony przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.
EN
Purpose: The purpose of the study was to identify the relation between the level of selected financial indicators and changes in ownership of selected elements of technical infrastructure at rural communes in the Małopolskie province. Design/methodology/approach: The study was based on the data obtained from resources of Statistics Poland and the financial statements of local self-government institutions. Each of the 121 rural communes in the province was characterised with four indicators regarding their financial management. Subsequently, communes were classified using Ward’s method into five groups with a uniform set of identified features. Next, each cluster was subject to detailed analysis in terms of changes in ownership of selected elements of technical infrastructure with a concurrent review of financing sources of such changes typical for a given group. Certain patterns of financial management focused on technical infrastructure improvement in a given commune were thus identified. Findings: The study presents the status of selected network infrastructure as well as components and structure of income of rural communes in the Małopolskie province. On the one hand, communes with the highest population density have the largest economic potential, but on the other, they have significant requirements with regard to technical infrastructure. An important driver for technical infrastructure development are aid funds, including EU funds. Communes with a comparable potential may follow different strategies with regard to investment and financing of deficit. The status of infrastructure and financial standing of a commune are shaped in multi-annual process. Research limitations/implications: The analysis was performed for the entire population. A more detailed approach would require information on the criteria for selection of the type and scope of investment projects. It would also be appropriate to analyse the financial and economic effectiveness of individual projects. Practical implications: The contents of the analysis and conclusions will be useful for persons responsible for management at commune level. Identification of the impact of individual factors on the development of technical infrastructure will enable a more conscious and responsible commune management. This material will surely be found useful by groups focused on local growth planning and management, including distribution of aid funds. Social implications: The article will have a positive impact on local development, because it will contribute to more reasonable commune management. The awareness of the existing mechanism will also enhance the professionalism of local consultative groups, which represent the community during public consultations regarding planned actions of the local self-government authorities. Originality/value: The diagnosis of the conditions for infrastructure development in terms of finances of communes is a valuable source of expertise for management personnel.
EN
The article presents a current view on the issue of supplying utilities to land regarded differently than merely technical solutions. The authors offer an insight to the issue of the technical supplying of urbanized areas, treating such infrastructure as a determinant of the coexistence of buildings and transfigurations of the urban fabric. Using selected examples of novel means of identifying existing solutions of the underground technical infrastructure (canals, sewage and stormwater networks, transportation and communication tunnels, building in additional contemporary of installations of logical networks or unidentified remains of past development), the need to carry out additional analyses and prepare a new, or update-change the existing local spatial development plan were identified. It was noted that The construction of underground infrastructure corridors ought to be the key, preceding the issuing of building permits, the commencement of activities by developers as well as administrative conditions. The underground infrastructure has an influence of the dynamics as well as quality of spatial transformations of urbanized areas.
PL
Pod powierzchnią naszych dróg znajduje się labirynt różnych, łączących sie ze sobą obiektów infrastruktury podziemnej. Fundamenty, przewody, kanały oraz elementy dziedzictwa przeszłości. Ukrywanie infrastruktury technicznej pod ziemią ma swoje uzasadnienie praktyczne oraz estetyczne. Elementy te są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i niewidoczne dla oka.
PL
Obecnie zauważalne są tendencje zmieniające lub wzbogacające infrastrukturę techniczną o nowe funkcje, zgoła odmienne od jej pierwotnego przeznaczenia. Oprócz funkcji służebnych obiekty i urządzenia techniczne zaczynają w większym stopniu wpływać na komfort i bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni publicznej. W dużym stopniu wynika to z alternatywnych sposobów wykorzystania infrastruktury" technicznej. W poniższym artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem tych zmian na jakość życia w środowisku zbudowanym.
EN
Currently, trends are changing or enriching the technical infrastructure with new functions, quite different from its original purpose. In addition to service functions, technical facilities and equipment are beginning to affect the comfort and safety of public space users to a greater extent. To a large extent, this is due to alternative ways of using technical infrastructure. The following article presents the results of research on the impact of these changes on the quality of life in a built environment.
EN
The natural environment has its specific patterns that a human must take into account during realisation of any technical infrastructure of the world countries. Underestimating the dangers that can arise from natural phenomena has often serious consequences. For some constructions of technical infrastructure, especially their line constructions, there will be a high number of operational accidents with extremely negative impact on the supplied regions with energy or drinking water. Other types of technical infrastructure for example in nuclear power have a potential to create a natural emergency threaten the environment not only in the country of their dislocation but also in the long term to change living conditions in entire regions. The following article deals with this issue in a suffcient basic range suggests chat ways and means to recognize the threat of danger and then based on risk analysis to eliminate the consequences to an acceptable level.
PL
Środowisko naturalne ma swoje specyficzne wzorce, które człowiek musi wziąć pod uwagę przy realizacji dowolnej infrastruktury technicznej krajów świata. Niedocenianie zagrożeń, które mogą wynikać ze zjawisk naturalnych, ma często poważne konsekwencje. W przypadku niektórych konstrukcji infrastruktury technicznej, zwłaszcza ich konstrukcji liniowych, występuje duża liczba wypadków operacyjnych, które mają wyjątkowo negatywny wpływ na regiony zaopatrywane w energię lub wodę pitną. Inne rodzaje infrastruktury technicznej, na przykład w energetyce jądrowej, mogą potencjalnie stworzyć naturalny stan zagrożenia, zagrażając środowisku nie tylko w kraju, ale także w perspektywie długoterminowej i może wywołać zmiany warunków życia w całych regionach. Poniższy artykuł zajmuje się tym problemem w zakresie podstawowym, proponuje sposoby rozpoznawania zagrożenia, a następnie rozwiązania oparte na analizie ryzyka w celu zredukowania konsekwencji do akceptowalnego poziomu.
EN
The multi-valued method proposed by Walerian Wierzchowski [1996], subsequently modified by U. Litwin and K. Misiak, is a combination of cartographic research methods and mathematical analyses. The proposed technique presented in action can be viewed as a series of feasibility studies, which are the necessary foundation for programming the optimal structure of land use in urban areas. As exemplified in the collected information, various cartographic studies and existing data about the town of Dobczyce, four possible designated functions have been presented, of which priority was given to the industrial function. The obtained results confirmed the effectiveness of the developed method, its usefulness in the planning practice, while highlighting the synergistic effects of the set objectives.
PL
Zmodyfikowana przez U. Litwin oraz K. Misiak metoda wielowartościowa Waleriana Wierzchowskiego [1996] stanowi połączenie metod badawczych kartograficznych oraz analiz matematycznych. Proponowane w przedstawionej technice działania można rozpatrywać jako prace studialne, stanowiące niezbędną bazę do programowania optymalnej struktury użytkowania ziemi na terenach miejskich. Na przykładzie zebranych informacji, różnych opracowań kartograficznych i istniejących informacji o mieście Dobczyce, przedstawiono cztery cele przeznaczanie, z których jako priorytetowy wybrano- funkcję przemysłową. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność opracowanej metody, jej przydatność w praktyce planistycznej, podkreślając przy tym synergiczne działanie zestawionych celów.
EN
Sustainable development is synonymous with the coexistence of man and the world around him on equal rights. The progressing urbanization often leads to depletion of environmental resources and puts man above natural environment. The purpose of this paper is to analyse current situation and possibilities of development of technical infrastructure of rural municipality of Nowa Sól, the Province of Lubuskie, in the light of sustainable development.
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
EN
In the article the idea of the “Smart City” is analysed mainly from the view point of technology. The author presents in the first part of the paper the brief review of technical issues connected with implementing the concept of “Smart City” into practice. These review is illustrated in the second part of the paper by some practical results, which are treated as a background for formulating a research problem which is tried to be presented in the third part of the paper: the problem of recognizing needs in the complex field of activities, assessing these needs and - basing on results of such an assessment - designing some integrated solutions that should be used in management of the identified resources. The final part of the paper contains some conclusions and introduces directions for further research.
PL
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wybranych elementów infrastruktury technicznej na poziom zrównoważenia rozwoju województw. Zarówno poziom rozwoju zrównoważonego, jak i jakość infrastruktury określono w formie wskaźników syntetycznych. Wykazano, że infrastruktura jest czynnikiem wpływającym na zrównoważenie rozwoju, jednakże nie oddziałuje ona jednakowo na wszystkie cztery obszary zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że infrastruktura może negatywnie oddziaływać na zrównoważenie rozwoju w obszarze przyrodniczym (środowiskowym).
EN
Sustainable development consists in integrating political, economic and social activities while maintaining natural balance and durability of basic natural processes in order to guarantee the possibility of satisfying the basic needs of individual communities or citizens of contemporary and future generations. The paper presents the research results on the impact of selected elements of technical infrastructure on the level of sustainable development of provinces. Both the level of sustainable development and the quality of infrastructure were defined in the form of synthetic indicators. Infrastructure was proved to be the factor affecting the sustainability of development; however, it did not have the same impact on all four domains of sustainable development. It was found that the infrastructure may have a negative effect on sustainable development in the natural (environmental) domain.
EN
Saturation and dynamics of the change of water and sewage infrastructure in the subregion of Western Malopolska in the years 2003–2013 have been determined. It covers the area of four counties located farthest west and north of the Malopolskie Voivodeship that is Chrzanów county, Olkusz county, Oświęcim county and Wadowice county. In order to illustrate the condition of water-sewage economy of the subregion, the number of connections, the number of users and the length of collective sewerage system and the length of distributive water supply system have been evaluated.
PL
W artykule scharakteryzowano drogę wodną Wisły od Przemszy (km 0+000) do ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej, pod kątem rozporządzenia klasyfikacyjnego, odnosząc się do czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych warunkujących cechy koryta rzecznego.
EN
The article describes the Vistula waterway from Przemsza (km 0+000) to the river outlet into the Gdańsk Bay, in the light of the classifying regulation, with regard to the natural and extra-natural factors conditioning the riverbed characteristics.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego obiektu badań, jakim jest port lotniczy Katowice – Pyrzowice. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności portu lotniczego, jego potencjalna podatność na występowanie i skutki wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych jest znaczna. Rygorystyczne przepisy prawne, regulujące działalność lotniskową zarówno w aspekcie bezpieczeństwa w rozumieniu operacyjnym, jak i ochrony lotnictwa cywilnego, są zorientowane na minimalizowanie zarówno ryzyka powstania sytuacji kryzysowej, jak i jej potencjalne skutki. Wspólne działania służb ratowniczych wymagają skutecznej koordynacji wszystkich służb na wszystkich szczeblach szczeblu funkcjonowania administracji zespolonej. W referacie zaproponowano rozwiązanie, zorientowane głównie na doskonalenie łączności pomiędzy uczestniczącymi w działaniach kryzysowych podmiotami, które powinno zapewniać koordynację służb ratowniczych na poziomie przekazywania jednolitej, precyzyjnej informacji do wszystkich zaangażowanych formacji.
EN
The subject of this article is to point out the problems of the functioning of the emergency services in crisis situations. The problem and the proposed measures and possible solutions are presented in the article on the example of a particular object of research, which is the airport Katowice - Pyrzowice. Due to the international nature of the activity of the airport, its potential susceptibility to the occurrence and effects of all kinds of emergency situations is considerable. Stringent legal provisions governing the activities of airport both in terms of safety for the purposes of operating, as well as civil aviation security are oriented to minimize both the risk of a crisis and its potential effects. Joint activities require effective coordination of all services at all levels of the level of functioning of the administration complex. The paper proposes a solution-oriented mainly on the improvement of communication between participating in the activities of emergency entities. This solution should provide coordination of emergency services at the level of the transmission of single, accurate information to all involved formation.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.