Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy pasażerów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Implementation of the objectives defined in the White Paper should prompt us to consider the available opportunities for unlocking the lower Vistula’s potential for transportation, as the river could play an essential role in the context of the burgeoning Gdańsk and Gdynia seaports. In addition, on the basis of European experience, it could help reduce communication problems in the region and serve as an important tourist attraction. This article is an attempt at estimation of the demand for shipping along the lower Vistula, within the framework of which the minimum target is to restore the capacity of the 1980s: 3.5 to 4 million tons a year. With this end in mind, we should improve navigability and apply instruments for the support of inland navigation, in conformity with the transportation policy of the European Union. In respect of passenger services, the minimum target is to restore the capacity of the period between 1965 and 1985: 2 million passengers a year. A comprehensive and attractive range of services and extension of the tourist season are bound to increase this capacity. Current investments on the initiative of local self-governments – including marinas and tourist amenities – lead to improvement in navigation; they also stimulate the development of other modes of passenger transportation (urban transit and regional transit).
PL
Realizacja celów zawartych w Białej Księdze powinna skłaniać do rozważenia możliwości szerszego wykorzystania transportowego dolnej Wisły, która mogłaby odgrywać istotną rolę w obsłudze dynamicznie rozwijających się portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Ponadto, jak wykazują doświadczenia europejskie, ta droga wodna mogłaby łagodzić problemy komunikacyjne regionu i stanowić ważną atrakcję turystyczną. W artykule podjęto próbę oszacowania potrzeb przewozowych dolnej Wisły. W zakresie przewozu ładunków jako cel minimum przyjęto przywrócenie poziomu przewozów realizowanych na tej drodze wodnej w latach 80. ubiegłego wieku: 3,5–4 mln ton rocznie. Realizacja tego celu wymaga poprawy warunków nawigacyjnych i zastosowania instrumentów wspierania żeglugi śródlądowej, zgodnych z europejską polityką transportową. W odniesieniu do przewozów pasażerskich celem minimum jest przywrócenie przewozów z okresu 1965–1985: 2 mln pasażerów rocznie. Atrakcyjna, kompleksowa oferta turystyczna i wydłużenie sezonu turystycznego spowodowałyby wzrost przewozów na tej drodze wodnej. Realizowane obecnie na dolnej Wiśle inwestycje samorządowe – m.in. mariny, przystanie, zaplecze turystyczne – stymulują rozwój żeglugi turystycznej i innych form przewozów pasażerskich (komunikacji miejskiej i przewozów regionalnych).
PL
W artykule przedstawione zostały sposoby działania mające na celu zwiększenie kolejowych przewozów pasażerskich w różnych obszarach rynku. Odnoszą się one do zmian w wyposażeniu kolei oraz do nowych rozwiązań w organizacji przewozów kolejowych, podnoszących jakość realizowanych usług.
EN
The article presents the modes of action aiming at the increase of railway passenger transport in various market areas. They refer to the changes in railway equipment as well as new solutions in railway transport organization that increase the quality of implemented services.
3
Content available remote Przewozy w IV kwartale i w całym 2008 roku
4
Content available remote Przewozy w II kwartale i w I półroczu 2009 roku
5
Content available remote Przewozy w I kwartale 2009 roku
6
Content available remote Prognoza przewozów w Polsce do 2035 r.
PL
Autorska długookresowa prognoza pracy przewozowej oraz przewozów ładunków i pasażerów w Polsce do 2035 r. Podstawą opracowania prognozy przewozów ładunków były przewidiwane zmiany transportochłonności PKB, a prognozę przewozów pasażerskich oparto na przewidywanych zmianach ruchliwości komunikacyjnej ludności. Dokonano wyboru spośród wielu możliwych wariantów. Prognoza transportu ładunków charakteryzuje się niewielkim spadkiem pracy przewozowej. Natomiast wzrost pasażerskiej pracy przewozowej wynika z przewidywania dalszego rozwoju transportu indywidualnego przy użyciu samochodów osobowych.
EN
The author.s long-term prognosis of the transport work as well as the freight and passenger transport services in Poland until the 2035. The basis for the prognosis elaboration of the freight transport services were the changes predicted in the transport absorbing capacity of the Gross Domestic Product GDP, while the prognosis of the passenger transport services was based on the anticipated changes in the population communication mobility. The choice as made among many of the possible alternatives. The prognosis of the freight transport services characterises itself by the slight transport work decline. However, the growth of the passenger transport work results from the anticipation of the further individual transport development with using the motor-cars.
7
Content available remote Przewozy w IV kwartale i w całym 2007 roku
9
Content available remote Przewozy w II kwartale i w I półroczu 2008 roku
10
Content available remote Przewozy w I kwartale 2008 roku
11
Content available remote Wybrane problemy zarządzania koleją
PL
W referacie przedstawiono ocenę stanu polskich kolei na tle kolei Unii Europejskiej i najczęściej spotykane prognozy przewozów, a następnie analizę sytuacji w inwestycjach infrastrukturalnych i bariery napotykane przy ich realizowaniu. Na tej podstawie zaprezentowano opinię dotyczącą wpływu największej europejskiej imprezy piłkarskiej - EURO 2012 - na kolejowe procesy inwestycyjne w naszym kraju.
EN
The assessment of the stage of Polish railways at the background of European Union railways, the most often met transport forecasts and the analysis of situation in infrastructural investments and barriers met while their execution have been presented in the paper. At such a background the opinion on the biggest European football event - EURO 2012 - influence on railway investment processes in our country have been presented.
12
Content available remote Przewozy w IV kwartale i w całym 2006 roku
14
Content available remote Przewozy w II kwartale i w I półroczu 2007 roku
15
Content available remote Przewozy w I kwartale 2007 roku
PL
Na to jakim środkiem transportu przemieszczamy się w mieście w dużym stopniu wpływa czas podróży. Na podstawie literatury i własnych doświadczeń, w artykule opisano fazy czasu podróży oraz podano wartości, które najczęściej są przez nie przyjmowane w warunkach polskich miast. Szczególna uwaga została poświęcona czasowi dojścia do przystanku transportu zbiorowego. W wyniku obliczeń oszacowane zostały współzależności między całkowitym czasem podróży a krytycznym czasem dojścia. Zależność ta jest głównym czynnikiem wpływającym na podróżnego, gdy ten podejmuje decyzję o wyborze środka transportu w mieście. Z oczywistych względów pod uwagę zostały wzięte środki komunikacji zbiorowej i samochody osobowe.
EN
Time of a travel has a great effect for decision of which means of transport will we move trough the city. Based on literature and personal experience, in this article had been described phases of travel time and values, which are most often accepted by them in conditions of polish cities. Particular note has been devoted to a coming time to a public stay. In result on accounts co-dependences have been valued between full travel time and critical coming time. This dependence is a main factor, which affects the traveling person, when he decides to choose a means of transport for moving in the city. From obvious reasons public means of transport and private cars were take under considerations in this article
18
Content available remote Transport kolejowy
PL
Tendencje rozwoju transportu kolejowego w krajach UE. Podstawowe problemy funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Malejący udział kolei w przewozach i w pracy przewozowej. Etapy reformowania przedsiębiorstwa PKP i próba oceny dotychczasowych efektów. Liberalny charakter polskich zasad regulacji dostępu do rynku kolejowych przewozów ładunków, nowi operatorzy i ich charakterystyka, początki konkurencji wewnątrzgałęziowej. Skomplikowana sytuacja w przewozach pasażerskich i znaki zapytania co do ich przyszłości.
EN
The tendencies of development of railway transport in EU countries. Basic problems of financing and development of Polish railway transport. Decrescent share of railway in transports and in the transport - work. The stages of reforming process of PKP enterprise and the test of estimate of exist effects. The liberal character of Polish principles of control access to railway market of cargo transport, new operators and their profile, beginnings of national competition. Complicated situation in passenger transports and the question marks about their future.
19
PL
Rozwój pasażerskiego ruchu lotniczego w latach 1993-2004 według liczby pasażerów obsłużonych w portach zarządzanych przez British Airports Authority. Ruch lotniczy w Polsce na tle innych krajów europejskich w 2004 r. Usługi lotnicze tanich przewoźników w Warszawie i w portach regionalnych. Wykorzystanie oferty przewozowej w wybranych portach lotniczych. Analiza niektórych parametrów efektywności tanich przewoźników lotniczych w porównaniu z przewoźnikami konwencjonalnymi. Wnioski.
EN
Air transport development in the period 1993-2004 in according to passengers amount attended on airports managed by British Airpoorts Authority. Poland air traffic compared with another European countries in 2004. Cheapservices of air carriers in Warsaw and regional airports. Making full use of transport offer in selected airports. Some parameters analysis against convencional carriers.
20
Content available remote Przewozy w IV kwartale i w całym 2004 roku
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.