Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapid prototyping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
This manuscript aims to familiarise readers with the development of a device for the construction of a mobile disinfection chamber for small communication devices and small objects. The conceptual design and the material of the new device play essential roles in the design process of a new device. The manuscript presents concepts based primarily on previous experience and different perspectives. The concept design is created in the 3D modelling program CREO Parametric 8.0. A multi-criteria team evaluation determined the most suitable version of the idea. For dimensioning and shape adaptation of the device was used EinScan SP device (3D scanning method). The article's aim was also to establish a suitable way of producing a prototype using tribological research in available production methods and materials within rapid prototyping. Using the ALICONA Infinite Focus G5 device, experimentally investigated the parameters characterising the surface of the parts. The end of the manuscript focused on the mechanical structure and subjecting them to FEM analysis in the program ANSYS Workbench. The design of the concept disinfection device was also for extreme cases of use. Within this issue was optimising shapes, wall thicknesses, reinforcement design and other necessary modifications using the FEM analysis. From the results, the most suitable material to produce a more significant number of parts may not be the most suitable material to create prototype devices. Tools such as 3D scanning, rapid prototyping, and FEM analysis can "significantly" help reduce mistakes before testing the device.
EN
The article details the principle behind Fused Deposition Modelling (FDM) technology. Strength tests were carried out on a Stratasys FORTUS 400mc industrial 3D printer. Prints of the strength specimens were made in different orientations in the working chamber of the machine.
PL
W artykule szczegółowo przedstawiono zasadę działania technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Zostały przeprowadzone badania wytrzymałościowe na przemysłowej drukarce 3D Stratasys FORTUS 400mc. Wydruki próbek wytrzymałościowych zostały wykonane w różnej orientacji w komorze roboczej urządzenia.
EN
Durability of polymer (PCTG, ABS, PLA) chain gears with a modular chain obtained by 3D printing (FFF - Fused Filament Fabrication) was tested under static and dynamic conditions. An analysis was performed using finite element modeling (FEM). The PLA gear showed the highest tensile strength, and the PCTG gear the lowest. However, in dynamic conditions (rotational speed 750 min-1), the ABS gear was characterized by the smallest deformation and the longest operating time. Chain links were damaged at the point of connection during both static and dynamic tensile tests. Probably the surface of the hole where the chain links were joined was not smooth enough, which could lead to their damage.
PL
W warunkach statycznych i dynamicznych zbadano wytrzymałość na rozciąganie polimerowych (PCTG, ABS, PLA) przekładni łańcuchowych z łańcuchem o budowie modułowej otrzymanych metodą druku 3D. Przeprowadzono analizę metodą modelowania elementów skończonych (MES). Największą wytrzymałość wykazywała przekładnia wykonana z PLA, a najmniejszą z PCTG. Natomiast w warunkach dynamicznych (prędkość obrotowa 750 min-1) przekładnia z ABS charakteryzowała się najmniejszym odkształceniem i najdłuższym czasem pracy. Ogniwa łańcucha zarówno podczas statycznych, jak i dynamicznych testów rozciągania ulegały uszkodzeniu w miejscu ich łączenia. Prawdopodobnie powierzchnia otworu w miejscu łączenia ogniw łańcucha nie była wystarczająco gładka, co mogło prowadzić do ich uszkodzenia.
PL
W artykule zaprezentowano analizę możliwości wykorzystania druku 3D do wytwarzania niskociśnieniowych bloków zaworowych. Bloki te, stosowane są w szeregu układach hydraulicznych i służą do montażu różnego rodzaju elementów hydraulicznych w niskociśnieniowych gałęziach układów. W pierwszej części artykułu przedstawiono problematykę projektowania bloków zaworowych z wykorzystaniem programów Hydrosym i Hydroman oraz programu Creo Parametric 3.0. Następnie opisano technologie druku, które są wykorzystywane do drukowania elementów hydraulicznych z uwzględnieniem zakresu ich zastosowań. W drugiej części artykułu zaprezentowano przykładowy blok zaworowy niskociśnieniowy, który został specjalnie zaprojektowany i wydrukowany w technologii SLS. Zakres badań obejmował zarówno dokładność wymiarową wydrukowanych bloków jak i zbadanie ich własności wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę możliwości drukowania bloków za pomocą technologii druku SLS.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using 3D printing to produce low- pressure valve blocks. These blocks are used in a number of hydraulic systems and are used to mount several types of hydraulic elements in low-pressure branches of systems. The first part of the article presents the issues of designing valve blocks using the Hydrosym and Hydroman programs and the Creo Parametric 3.0 program. Next, the printing technologies that are used to print hydraulic elements are described, considering the range of their applications. The second part of the article presents an example of a low-pressure valve block, which was specially designed and printed in SLS technology. The scope of research included both the dimensional accuracy of the printed blocks and the examination of their strength properties. The obtained research results allowed to assess the possibility of printing blocks using SLS printing technology..
PL
Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping) było pierwszym etapem zastosowań 3DP. Następnym etapem było szybkie oprzyrządowanie (ang. rapid tooling). Obecnie jesteśmy na etapie szybkiego wytwarzania (ang. rapid manufacturing), czyli wprowadzania 3DP do produkcji średnio- i wielkoseryjnej. Nie jest to prosty proces. W najszerszym sensie obejmuje całościowe ujęcie procesu wytwarzania addytywnego od pomysłu, poprzez design, produkcję oraz dystrybucję i opis zachowania wydrukowanych w 3D części w trakcie ich użytkowania wraz ze stworzeniem pakietów oprogramowania uwzględniających wszystkie te etapy. Jednym z nich jest design czyli projektowanie... [wstęp]
EN
Reverse engineering (RE) aims at the reproduction of products following a detailed examination of their construction or composition. Nowadays, industrial applications of RE were boosted by combining it with additive manufacturing. Printing of reverse-engineered elements has become an option particularly when spare parts are needed. In this paper, a case study was presented that explains how such an approach can be implemented in the case of products with asymmetric mechanical properties and using replacement materials. In this case study, a reverse engineering application was conducted on a textile machine spare part. To this end, the nearest material was selected to the actual material selection and some mechanical tests were made to validate it. Next, a replacement part was designed by following the asymmetric push-in pull-out characteristic. Finally, the finite element analysis with Additive Manufacturing was combined and validated experimentally.
EN
This article analyzes the influence of layer height on the tensile strength of PLA specimens printed in the Fused Deposition Modeling (FDM) technology. The maximum breaking force of specimens with 30% and 100% infill density was determined at layer height of 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm and 0.3 mm. In the case of 30% infill, the highest value of the force was obtained for a layer with a height of 0.05 mm (which corresponds to 22.7 MPa), and for a 100% infill for a layer of 0.2 (which corresponds to 40 MPa). Over this layer height of 0.2 mm is the most poly-optimal due to the time prints and strength (which corresponds to 19.7 MPa).
PL
W artykule przedstawiono obecne możliwości w zakresie projektowania oraz wytwarzania modeli struktur anatomicznych, szablonów chirurgicznych oraz implantów do planowania zabiegów chirurgicznych w obrębie obszaru żuchwy. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji 3D geometrii żuchwy przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na cyfrowym odtworzeniu ciągłości geometrii żuchwy w miejscu wystąpienia złamania. Proces ten przeprowadzono w środowisku Meshmixer. Następnie zamodelowano geometrię płytek chirurgicznych w oprogramowaniu CATIA V5R20. Ostatni etap polegał na wykonaniu metodą przyrostową FDM modelu struktury anatomicznej żuchwy sprzed wystąpienia urazu oraz płytek chirurgicznych, które posłużyły do planowania zabiegu otworzenia ciągłości geometrii żuchwy w miejscu wystąpienia złamania.
EN
The article presents the current possibilities of designing and manufacturing models of anatomical structures, templates and implants for planning surgical procedures within the mandibular area. The first stage presented the process of 3D reconstruction of the mandible geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The next step in the process was to digitally reconstruct the continuity of the mandible geometry in the area of fracture. This process was performed in the Meshmixer software. Then, the geometry of the surgical plates was modeled in CATIA V5R20 software. The last stage presented manufacturing process of the anatomical structure of the mandible before the injury, and surgical plates using FDM technology. The final models were used to plan the procedure within the mandibular area.
PL
Wykorzystanie technologii wytwarzania metodami przyrostowymi (ang.: „Rapid Prototyping”) w ośrodkach leczenia nieletnich stawia większe wymagania osobom przygotowującym modele 3D (tzw.: segmentacja obrazowania medycznego) aniżeli w przypadku pacjentów dorosłych, jednak stosowanie tego rodzaju rozwiązań z reguły stanowi znaczącą wartość dodatnią w procesie leczenia. Produkcja spersonalizowanego instrumentarium medycznego wymaga spełnienie rygorystycznych przepisów oraz wysoce wyspecjalizowanych pracowników z różnych dziedzin. Jednak dzięki zastosowaniu możliwości odwzorowania patologii przy użyciu RP możliwe jest dostosowanie gotowych już instrumentów na potrzeby zabiegu. Zaprezentowany artykuł opisuje przypadki wykorzystania segmentacji obrazowania medycznego oraz RP na rzecz planowania zabiegów ortopedycznych, ich możliwości oraz przydatność.
EN
The use of incremental manufacturing technology (Rapid Prototyping) in treatment centers for minors places greater demands on those preparing 3D models (so-called: segmentation of medical imaging) than in the case of adult patients, but the use of such solutions usually provides significant added value to the treatment process. The production of personalized medical devices requires compliance with strict regulations and highly specialized staff from various disciplines. However, with the use of pathology mapping with RP, it is possible to customize already finished instruments for the treatment. This paper describes the use cases of medical imaging segmentation and RP for orthopedic surgery planning, their capabilities and usefulness.
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji 3D geometrii kości jarzmowej przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na zamodelowaniu uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej. Proces ten przeprowadzono w środowisku CATIA V5R26. W efekcie końcowym tego etapu uzyskano trójwymiarowy model reprezentujący uzupełnienie ubytku części kości jarzmowej. Następnie model wykonano metodą przyrostową FDM. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article presents analysis of the accuracy of a zygomatic bone defect manufactured using the additive FDM technology. The first stage of research presents the 3D reconstruction process of the zygomatic bone geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling process of a defect. This process was carried out in the CATIA V5R26 software. In the end of this stage was designed a three-dimensional model representing the restoration of the defect. Then the model was manufactured using the additive FDM technology. The verification process of a geometry accuracy of the model was carried out using the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali nowatorskie podejście do testowania układu sterowania i kontroli współbieżnych lub synchronicznych układów napędowych wykorzystujących dwa przemienniki częstotliwości pracujące w konfiguracji master-follower. Układy kontroli przemienników częstotliwości zostały połączone za pomocą ultraszybkiego prototypowego układu komunikacji wykorzystującego złącze światłowodowe. Zaprezentowany testowy układ wykorzystywał „rzeczywiste”, pełnosprawne układy sterowania wybranych przemienników częstotliwości wraz z dwoma prototypowymi świadłowodowymi modułami komunikacji oraz komputerowego symulatora czasu rzeczywistego firmy OPAL-RT Technologies model OP5700. Komputerowy symulator czasu rzeczywistego OP5700 został wykorzystany do zasymulowania dwóch „wirtualnych” zestawów zawierających obwód mocy przemiennika częstotliwości oraz indukcyjnego silnika prądu przemiennego, każdy. Dodatkowo, w modelu komputerowym zaimplemenotwano uproszczony model sprzęgu mechaniczego pomiędzy wirnikami silników indukcyjnych, który w zależności od aplikacji mógł być łatwo modyfikowany. Całość pozwoliła skrócić znacząco czas potrzebny na weryfikację poprawności zaimplementowej metody sterowania i kontroli testowanego układu oraz na eliminowanie budowy kosztownych układów testowych, które w przypadku urządzeń dużych mocy, mogą być znaczne. W artykule zobrazowano konstrukcję całego układu testowego, omówiono przyjętą metodę połączenia części rzeczywistej z wirtualną oraz przedstawiono przykładowe aplikacje zestawu napędowego, na których bazowały modele komputerowe zaimplementowane w symulatorze czasu rzeczywistego OP5700. Na koniec przedstawiono i omówiono wybrane wyniki uzyskane podczas wykonanych symulacji komputerowych.
EN
Authors in the paper are presenting an innovative approach to testing control circuits of concurrent or synchronous drive systems using two industrial drives working in a master-follower configuration. Drive control circuits were connected through an ultra-fast prototype fiber communication card. In the presented test setup, two “real” fully operational drive control units were used. It included two prototype communication cards and a real time hardware-in-the-loop simulator from OPAL-RT technologies model OP5700. The real time simulator OP5700 was used to simulate two “virtual” drive systems, each containing one drive power circuit and an induction machine. Additionally, the motor mechanical shaft coupling was implemented in the simulated computer model. It could be easily modified depending on simulated application. Proposed test system allowed shortening significantly time required to verify correctness of implemented control method and eliminate the need to build laboratory test systems which can be significant for high power devices. In the paper, the whole construction of the tested setup was described together with interconnection between “real” and “virtual” part of. Moreover, it included the presentation of possible industrial applications on which computer models implemented in OP5700 real time simulator were based. At the end of this paper, selected results from simulation were presented and discussed.
EN
Among past years interest in robot‐assisted rehabilitation arose significantly; thus, constructions such as exoskele‐ tons are involved in this process much more often. As pa‐ tient’s bio‐signals may be included in a control loop of these devices, they may be also used to support the mo‐ tion of extremities in an everyday life. Therefore, a field of control over them stays a popular research topic. For this reason, an exoskeleton described in a paper was de‐ signed. The most important aim of a project was to ena‐ ble all anatomical movements within ranges required for the lifting of an object while minimising a mass of the device. The following paper consist of a concept of an exoskeleton and description of FEM simulations and to‐ pology optimisation applied to decrease the amount of material needed. Moreover, as an exoskeleton was built with FFF 3‐D printing technology, created parts are mo‐ delled orthotopically based on nominal mechanical para‐ meters of filaments and directions of their beams. The de‐ sign is complemented with a short description of control with EMG signals and analysis of load on a user’s muscu‐ loskeletal system.
EN
Personalized prostheses, in addition to restoring and recreating normal body function and appearance, also fully achieve true reconstruction. However, traditional approaches to prosthesis manufacturing can incur significant resource costs. Challenges in the field of prosthetics include the development of improved, user-friendly manufacturing workflows. It is therefore necessary to improve the method, for example, by using digital technologies. A difficult assignment is also the selection of appropriate biocompatible materials. This case report detailed a method of producing patient-specific epithesis using photogrammetry, CAD based sculpting, additive manufacturing (AM), and mold casting. The workflow covered three main steps: data capture, prosthesis design, and prosthesis manufacturing. The patient’s face was digitized using a digital single-lens reflex (DSLR) camera, while the manufacturing included, i.e., stereolithography (SLA) and Vacuum Casting (VC). The work resulted in two prototypes of facial epithesis: one-part orbital prosthesis and twopart orbital prosthesis. Different materials were used to make the epitheses: for the one-part epitheses it was a two-part polyurethane (PU) resin, and for the two-part epitheses it was epoxy resin and medical-grade silicone. The outcomes were then evaluated based on questionnaires and prosthetic weight differences. Unfortunately, none of the produced prostheses fully resolved all the examined issues. It was concluded that further work is necessary to select a material that would ensure appropriate aesthetic effects and fitting the prosthesis to the defect. However, the use of new technologies to produce patient - specific prostheses can provide significant benefits, such as saving time, reducing the cost, and reducing the necessary number of outpatient visits.
EN
The present paper is concerned with the practical interconnection between virtual engineering tools and additive model manufacturing technologies and the subsequent production of a ceramic shell by rapid prototyping with the use of Cyclone technology to produce the aluminium casting prototype. Prototypes were developed as part of the student formula project, where several parts originally produced by machining were replaced by castings. The techniques of topological optimization and the combination with the tools of the numerical simulation were used to optimise the virtual prototype before a real production of the first prototype. 3D printing of wax pattern ensured direct and fast assembly of the cluster without any additional operations and troubles during dewaxing. The shell was manufactured in 6 hours thanks to a system of quick-drying of individual layers of ceramic shell. It has been verified that the right combination of individual virtual tools with the rapid prototyping can shorten the development time and delivery of the first prototypes from a few months to a few weeks.
EN
The paper presents good practices and selected problems of creating cooperation networks. The basics of creating and disseminating new forms of cooperation between enterprises and universities have been described. Based on the implemented international project "3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping", selected conclusions from creating network and management of many project activities including innovative technologies are presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań statycznej próby rozciągania, które określają wpływ wybranych parametrów procesu przyrostowego w technologii FFF (Fused Filament Fabrication) na wytrzymałość modelu. Parametry, jakimi sterowano, to: szerokość warstwy wypełniającej, liczba obrysów zewnętrznych oraz parametr całkowitego wypełnienia co określoną liczbę warstw. Badania wykonano z wykorzystaniem urządzenia testującego Instron 3367. W podsumowaniu przedstawiono wyniki w postaci wykresów oraz sformułowano wnioski.
EN
The article presents the results of static tensile tests, which determine the impact of selected parameters of the incremental process in the FFF (Fused Filament Fabrication) technology on the model’s strength. The parameters controlled were: the width of the filling layer, the number of external strokes and the parameter of complete filling every given number of layers. The tests were performed using the Instron 3367 testing device. Finally, the results are presented in the form of graphs and conclusions are formulated.
PL
W artykule przedstawiono projekt budowy prototypu wentylatora wspomagającego proces oddychania. Na etapie projektowania wykorzystano oprogramowanie typu CAD. W procesie wytwarzania poszczególnych elementów składowych mechanizmu skorzystano z technologii druku 3D. Konstrukcja została ukierunkowana na wykorzystanie ogólnodostępnych komponentów.
EN
The article presents the process of designing and building a prototype of a ventilator supporting the breathing process. The CAD software was used in the design process. In the process of producing individual components of the mechanism, 3D printing technology was used.
PL
W pierwszym etapie badań zamodelowano geometrię modelu w środowisku CATIA V5R26. Kolejny etap procesu polegał na wydruku modeli przy użyciu techniki FDM (zastosowano materiały ABS-M30 oraz PC-10) oraz MEM (zastosowano materiały PLA oraz PET). Następnie przeprowadzono proces pomiarowy wydrukowanych modeli z materiałów termoplastycznych przy użyciu tomograficznego systemu pomiarowego. W procesie rekonstrukcji geometrii modeli z obrazów 2D wdrożono procedurę składającą się z 4 etapów: cyfrowej filtracji i interpolacji danych, segmentacji metodą grupowania danych (clustering) i rekonstrukcji geometrii metodą aktywnego konturu (active contour). Proces weryfikacji poprawności i precyzji wykonania modeli przeprowadzono w oprogramowaniu Focus Inspection oraz GOM Inspect. Najmniejsze błędy odwzorowania kształtu geometrii uzyskano dla modelu wykonanego z materiału ABS-M30 (odchyłka średnia wyniosła -0,021 mm, a odchylenie standardowe 0,154 mm).
EN
In the first stage of the research, the model geometry was created in the CATIA V5R26 software. In the next stage, the 3D printed process of the models was performed using the FDM (ABS-M30 and PC-10 was used) and MEM technique (PLA and PET materials was used). Then, the measurement process of the printed models from thermoplastic materials was carried out with the use of a tomography system. In the process of reconstructing the geometry of models from 2D images, a procedure consisting of 4 stages was implemented: digital filtering and interpolation of data, segmentation by data clustering and reconstruction of geometry by the active contour method. The process of verifying the accuracy of models was carried out in the Focus Inspection and GOM Inspect software. The most accurate representation of the shape of the geometry was obtained for the model made of ABS-M30 (the mean deviation was -0.021 mm and standard deviation 0.154 mm).
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
EN
The possibilities of using 3D printing powder technologies for making objects with complex geometries were presented. For this purpose, selected examples of elements with different geometries were used, which were built using metal powder methods – DMLS (direct metal laser sintering) / SLM (selective laser melting). Simultaneously, the indicated elements concern those areas of industry where 3D printing technology has been widely used in recent years, i.e. maritime and aerospace industries. Also, the metal 3D printing process was characterized by a description of the particular stages of model building. The directions of further development of the above mentioned 3D printing methods and the areas of possible applications of the 3D printed parts were presented, respectively.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania technologii proszkowych druku 3D z metalu do wykonywania elementów o złożonych geometriach. W tym celu posłużono się wybranymi przykładami komponentów, które zostały wyprodukowane z użyciem metod proszkowych z metalu – DMLS (direct metal laser sintering) / SLM (selective laser melting). Jednocześnie wskazane części pochodzą z tych obszarów przemysłu, w których technologia druku 3D w ostatnich latach znajduje szerokie zastosowanie – są to branża morska oraz lotnicza. Ponadto scharakteryzowano proces druku 3D z metalu i opisano poszczególne etapy budowy modelu. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju wymienionych technologii proszkowych druku 3D wraz z obszarami możliwych zastosowań wydrukowanych za ich pomocą części.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.