Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przejazdy kolejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Silnik komutatorowy do napędu rogatkowego
PL
W krajowej sieci kolejowej znajduje się kilka tysięcy przejazdów kolejowych. Większość z nich chroniona jest szlabanami zamykanymi na czas przejazdu pociągu oraz dodatkową sygnalizacją świetlną. Około 20% szlabanów wyposażonych jest w stare, mechaniczne napędy typu JEGD z szeregowo-bocznikowymi silnikami prądu stałego o mocy 240 W i prędkości obrotowej 1500 obr./min zasilanymi napięciem 24 V. Napędy te nie są produkowane od wielu lat i sukcesywnie zastępowane są napędami RHR (hydrauliczne) lub EEG (mechaniczne).
EN
The analysis of accidents at level crossings showed that a significant number of them have been occurred at the automatic crossings with signalling lights and automatic half barrier crossings. One of the main causes of accidents is that road users do not obey the warning signals at crossings due to excessive waiting time because real speeds of different trains can vary greatly, while approach distance to crossings is determined for the fastest trains with maximum permissible speed. The purpose of this work is the mathematical justifi cation of the method for the level crossing activation time prediction in dependence on the real speed of an approaching train, based on measurements of input track circuits’ impedance at approach section. The investigations have been carried out by mathematical modeling of track circuits’ operation modes during train movement. The relative error of the method has been determined.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z przejazdami kolejowymi i zastosowanymi tam systemami monitoringu wizyjnego. Przedstawiono podział przejazdów kolejowych według obowiązujących przepisów, a także scharakteryzowano systemy monitoringu wizyjnego. W dalszej części artykułu dokonano analizy procesu niezawodnościowo-eksploatacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem czterorodzajowych przeglądów okresowych. Przeprowadzone obliczenia matematyczne pozwoliły na racjonalizację tego procesu w celu zwiększenia wartości wskaźnika gotowości. Dzięki temu wzrasta poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogą kołową.
EN
The article presents the issues related to the rail crossings and applied there visual monitoring systems. A breakdown of rail crossings by applicable laws, as well as video monitoring systems have been characterized. In the following part of the article are analysed the reliability-exploitation process with particular emphasis on the four generic interim review. Mathematical calculations made it possible to rationalize the process in order to increase the value of the rate of readiness. This increases the level of safety at crossings of railways with roads.
4
Content available Nawierzchnie na przejazdach kolejowo-drogowych
PL
Przedmiotem artykułu są nawierzchnie drogowe stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Uwzględniono nawierzchnie zarówno już wbudowane i eksploatowane, jak i nawierzchnie pretendujące do dopuszczenia do eksploatacji z możliwością zastosowania na szerszą skalę w niedalekiej przyszłości. We wstępie autor podkreśla zauważalny postęp w dziedzinie stosowanych rozwiązań nawierzchni przejazdowych, a następnie przechodzi do omówienia przykładów nawierzchni czterech podstawowych technologii: bezpodsypkowych, z płyt gumowych, z płyt małogabarytowych oraz z płyt wielkogabarytowych. Jako podsumowanie referatu autor wskazuje ogólne zalety i wady każdej grupy technologicznej, bez wartościowania wyrobów poszczególnych producentów.
EN
The subject of the paper are road pavements used on railway crossings in Poland, including built and operated pavements as well as pavements, which aspire to be authorized for placing to operation on a wider scale in the near future. In the introduction author draws attention to the considerable progress in the field of applied railroad crossing road pavement and then describes examples of four basic types of technologies: balastless, made of rubber panels, made of small reinforced concrete panels and made of big reinforced concrete panels. As a summary of the paper author points out general advantages and disadvantages of each of the four technology groups, without evaluating solutions of individual producers.
PL
Z danych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA, ang. European Railway Agency) wynika, że jedna piąta śmiertelnych ofiar wypadków na kolei w Unii Europejskiej (UE) ginie na polskiej sieci w sytuacji, gdy ludność Polski stanowi tylko jedną trzynastą populacji UE. Koszty wypadków powstałych tylko z winy zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. wynoszą ok. 190 milionów złotych. Przejazdy kolejowe są nieodłącznym elementem infrastruktury kolejowej jak również miejscem najbardziej narażonym na występowania kolizji i wypadków. W pracy zaprezentowano akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg publicznych z liniami kolejowymi. Przedstawiono i scharakteryzowano przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Zaprezentowano kryteria ustalania kategorii przejazdów i sposoby sprawdzania warunków ich widoczności. Opracowano zależności korelacyjne między kolejnymi latami 2005-2015, a liczbą wypadków i kolizji na przejazdach kategorii A-D.
EN
According to the data of the European Railway Agency (ERA) shows that one-fifth of deaths on the railways in the European Union (EU) is killed on the Polish network where the Polish population is only one-thirteenth of the EU population. The costs of accidents caused only the fault of the railway infrastructure manager - PKP PLK S.A. amounts to approx. 190 million PLN. Level crossings are an integral part of the railway infrastructure as well as the place most exposed to collisions and accidents. The paper presents the acts relating to ensure safety at intersections public roads with railway lines. Presented and characterized rail-road crossings in Poland. Presents the criteria for determining the category of level crossings and ways of checking the conditions of their visibility. Developed correlations between successive years 2005-2015, and the number of incidents and accidents at level crossings categories A-D.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
881--887, CD1
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z przejazdami kolejowymi i zastosowanymi tam systemami monitoringu wizyjnego. Przedstawiono podział przejazdów kolejowych według obowiązujących przepisów, a także scharakteryzowano systemy monitoringu wizyjnego. W dalszej części artykułu dokonano analizy procesu niezawodnościowo-eksploatacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem czterorodzajowych przeglądów okresowych. Przeprowadzone obliczenia matematyczne pozwoliły na racjonalizację tego procesu w celu zwiększenia wartości wskaźnika gotowości. Dzięki temu wzrasta poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogą kołową.
EN
The article presents the issues related to the rail crossings and applied there visual monitoring systems.. A breakdown of rail crossings by applicable laws, as well as video monitoring systems have been characterized. In the following part of the article are analyzed the reliability-exploitation process with particular emphasis on the four generic interim review. Mathematical calculations made it possible to rationalize the process in order to increase the value of the rate of readiness. This increases the level of safety at crossings of railways with roads.
PL
Obszarem analiz są przejazdy kolejowe kategorii A, które jako jedyne wśród sześciu kategorii przejazdów występujących na sieci dróg w Polsce są kontrolowane przez człowieka – dróżnika przejazdowego. Posiadają one zatem złożony system bezpieczeństwa (system kontroli ruchu drogowego), którego kluczowym elementem jest człowiek. Nie gwarantuje to jednak braku zdarzeń niepożądanych (ZN) a szczególność roli człowieka jako operatora – dróżnika, kierowcy, maszynisty w takich systemach powoduje, że jego działania przyczyniają się do powstania ZN o poważnych skutkach. Ich powaga powoduje, że uzasadniona jest potrzeba prowadzenia analiz tych zdarzeń na różnych poziomach struktur zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa. Szczególnie pożądane jest wskazanie przyczyn (źródeł) powstawania ZN co daje możliwość wdrożenia odpowiednich działań. Celem prac podjętych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie analizy ZN na przejazdach kolejowych z uwzględnieniem błędów popełnianych przez człowieka oraz wykorzystaniem metody FTA.
EN
The area of analysis are level crossings of category A, which alone among the six categories of level crossings in Poland are controlled by human – level crossing attendant. There is therefore a complex system of safety (traffic control system), whose key element is human. This does not guarantee the absence of undesirable events (ZN) and the specificity of the role of man as the operator – level crossingattendant, the driver, the train driver in such systems means that its activities contribute to the creation of ZN with serious consequences. The seriousness of ZN justified the need for the analysis of these events at different levels of the structures dealing with questions of safety. In particular, it is desirable to identify the causes (sources) of ZN which gives the possibility of implementing appropriate action. The aim of the work undertaken in this article is to analyze ZN at level crossings, taking into account human error and using the method FTA.
PL
Przejazd kolejowy, a dokładnie jednopoziomowe skrzyżowanie drogi kolejowej i kołowej to miejsce, w którym spotykają się drogi jakże różnych od siebie pojazdów. Wzrastającej liczbie pojazdów drogowych wszystkich typów, samochodów osobowych i ciężarowych oraz ciągników siodłowych z naczepami towarzyszy wzrost obciążenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, a tym samym wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków w ich obszarze. Artykuł ma za zadanie przybliżyć problematykę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
EN
Level crossing, and exactly one-level junction of road and railway, is a place that brings together roads of vehicles significantly different from each other. Increasing number of road vehicles of all types, passenger cars, trucks and tractors with trailers accompanied by an increased burden of road traffic at level crossings, and thus increase the likelihood of accidents in their area. The article brings safety issues at level crossings.
PL
Systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kat. B i C pracują w pełni automatycznym trybie bez udziału człowieka. Oznacza to, że mogą być zdalnie kontrolowane z najbliższego posterunku ruchu lub lokalnego centrum sterowania. Do niedawna systemy ssp mogły obsługiwać przejazdy gdzie liczba torów nie przekraczała dwóch (w określonych przypadkach dwa tory główne zasadnicze i jeden tor bocznicowy), obecnie po zmianach wprowadzonych w wewnętrznych regulacjach PKP Polskie Linie Kolejowe możliwe jest stosowanie samoczynnych sygnalizacji przejazdowych na przejazdach przecinających trzy tory, oczywiście w określonych warunkach. W artykule przedstawiono analizę parametrów związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów ssp w konfiguracji pracy urządzeń na trzech i czterech torach.
EN
The level crossing systems (lcs) at railway crossings category B and C are operating in fully automatic mode, without human intervention. This means that can be remotely controlled from the nearest signal box or traffic control center. Until recently lcs systems could operate railway crossings where the number of railroad tracks does not exceed two (in some cases, two main tracks and one subsidiary track). Nowadays after the changes made to the internal regulations of PKP Polish Railway Lines, is possible to use the level crossing systems at the railway level crossing with a three railway tracks, under certain conditions, of course. This paper presents an analysis of the parameters related to the reliability and safety of lcs systems in configuration of devices on three and four tracks.
PL
Artykuł opisuje działania holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska oraz Zarządcy infrastruktury kolejowej ProRail na rzecz prawidłowego planowania i realizacji niezbędnych działań modernizacyjnych sieci kolejowej, a w szczególności przejazdów kolejowych, tak, aby osiągnąć długoterminowe cele w zakresie przepustowości, interoperacyjności, zwiększenia prędkości pociągów, niezawodności i bezpieczeństwa w perspektywie 2020 i później. Opisano dane dotyczące ilości przejazdów, statystyk wypadkowych oraz budżetów finansowych na rok 2013. Zaprezentowano podział ról pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu modernizacji i utrzymania przejazdów.
EN
Article describes the activities of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment as well as of the Infrastructure Manager – ProRail towards proper planning and execution of necessary upgrades and maintenance of the railway network, and specifically level crossings, towards new objectives regarding capacity, interoperability, increased train speeds, reliability and safety in the perspective 2020 and beyond. Several data related to number of level crossings, accident statistics, as well as financial budgets for 2013 are described. Division of roles between various stakeholders in the modernization and maintenance of level crossings is presented.
11
Content available remote Źródła zagrożeń na przejazdach kolejowych
PL
Podstawowymi elementami uczestniczącymi w procedurach analizy ryzyka operacyjnego na przejazdach kolejowych są: źródła zagrożeń, zagrożenia, zdarzenia niepożądane. W artykule pokazano źródła zagrożeń jako najważniejsze elementy procedur analiz ryzyka. Na tle wyników ilościowej analizy zdarzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych w Polsce oraz na tle procedur analiz ryzyka, zaprezentowano formalną procedurę rozpoznawania źródeł zagrożeń wykorzystującą odpowiednio zbudowana listę kontrolną.
EN
The basic elements involved in operational risk analysis procedures at railway crossings are the sources of hazards, hazards and undesirable events. The paper indicates the sources of hazards as the most impor-tant elements of risk analysis procedures. We discuss a formal procedurę designed for their identification using a appropriately formulated checklist. This procedure is motivated by the results of quantitative analysis of undesirable events at railway crossings in Poland and the procedures for risk analysis.
12
Content available remote Standardy oznakowania przejazdów kolejowych, a bezpieczeństwo użytkowników
PL
Oznakowanie pionowe jest jednym z podstawowych środków regulujących zachowanie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Na terenie Warszawy podjęto przedsięwzięcie, którego celem było wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym przejazdów kolejowych, co powinno przyczynić się do lepszej identyfikacji miejsca niebezpiecznego.
EN
The vertical sign is one of the basic ways of setting the behaviour of driver while driving a car. At the territory of Warszawa it was undertaken the project, the aim of which is to implement the changes in existing vertical signs warning of railway crossing. It should allow to improve the identification of dangerous places.
PL
Praca dotyczy realizacji Projektu Badawczego PBZ 7/2/2006, którego celem jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu jako narzędzia do podejmowania właściwych decyzji dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury, oraz środków transportu. Przedstawiono próbę integracji systemów bezpieczeństwa transportu kolejowego i transportu drogowego na przykładzie skrzyżowania linii kolejowej z drogą kołową wyposażonego w samoczynną sygnalizację kolejową. Dokonano analizy bezpieczeństwa metodami stosowanymi w transporcie kolejowym i transporcie drogowym. Zaproponowano metody poprawy bezpieczeństwa oparte na nowych technologiach informacyjnych wprowadzanych zarówno w ruchu kolejowym jak i drogowym.
EN
The paper deals with implementation of Research Grant PBZ 7/2/2006 connected with introduction of integrated safety system for land transport as a support for planning and decision of infrastructure development and transportation means. The attempt to integration of safety systems of railway and road transport is presented corresponding to cross level protection system. The applied safety analysis is typical both for railway and road transport systems. The proposed methods of safety enforcement are related to new information technologies introduced actually in railway and road transport.
14
Content available remote Nowe podejście do ustalania kategorii przejazdów kolejowych
PL
W artykule zaproponowano nowe metody wyznaczania wskaźników, pozwalające w prosty i jednoznaczny sposób określać kategorię przejazdów. Metody te zapewniają spóność unormowań prawnych dotyczących przejazdów oraz przejrzystość zachowań użytkowników na przejazdach. Przedstawiono zagadnienia obsługi przejazdów na odległość i modyfikację sygnałów świetlnych nadawanych na przejazdach.
EN
In the article the authors hare suggested new methods of defining the indicators allowing determining the category of the crossings. These methods secure coherence of the legal regulations concerning the crossings from a distance and the light signals transmitted on them.
PL
W artykule przedstawiono analizę sposobów zabezpieczenia przejazdów kolejowych, ze wskazaniem ich najsłabszych miejsc. Omówiono kierunki zmian, jakie należy prze.prowadzić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach przez ujednolicenie zasad pracy urządzeń zabezpieczających przejazdy, organizacji ruchu drogowego w obszarze przejazdu oraz wprowadzenie nowych urządzeń w sygnalizacjach przejazdowych.
EN
The paper presents an analysis of solutions applied for railway level crossing protection and indicates their weakest elements. Directions of changes, which shall be implemented to improye safety in these dangerous locations, arę presented. These changes concern unification of operation rules for deyices used for the level crossing protection, organisation of road traffic in area of the leyel crossing and application of new devices in level crossing signalling.
16
Content available remote Najwyższy czas na zmianę przepisów o przejazdach kolejowych
PL
Krytyczna ocena dotychczasowych przepisów, opartych na wiedzy sprzed blisko 30 lat. Pilna potrzeba dostosowania przepisów regulujących sprawy jednopoziomowych skrzyżowań kolei z drogami do postępu technicznego i zasad gospodarki rynkowej. Prace nad nowelizacją rozporządzenia. Najważniejsze z proponowanych zmian.
EN
A critical review of the existing regulations, based on what was known 30 years ago. Urgent need to adjust laws regulating the movement through level crossings to the principles of technical advance and market economy. Activities carried out in order to amend the existing regulations. The most important of all suggested changes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.