Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwalifikacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: The main purpose of this study was to present the possibilities of using the competence matrix in the prioritizing of manufacturing activities. Design/methodology/approach: The article discusses one of the enterprise’s human resource management instruments, which are competence matrices. Competence development model of enterprise was presented and model of using technological competences was discussed. Findings: The way of using competence matrices, as a tool to support task scheduling that is carried out by direct production employees in the area of discrete processes, was presented. The author showed, that competence matrices can enable the identification of competence gaps and thus be a tool for planning the training needs of employees, recruitment and selection of employees, making decisions about transfers and building a remuneration system. Research limitations/implications: An important condition for the successful implementation of solutions based on competence matrices is the correct determination of the level of required and expected technological competence and prior declaration of the list of technological operations. Practical implications: The solution described above, consisting in the use of technological competence matrices in the area of production planning, has been used in the calculation algorithms of the IPOsystem™ application. It is a product of the Polish company UiBS Teamwork Sp. z o.o. Originality/value: The use of competence matrices in prioritizing production tasks is undoubtedly a new issue. It is an indicator of the level of organization’s maturity, which results from the need to adapt production enterprises to changing environmental conditions.
3
Content available System kompetencji uczestników procesu budowlanego
PL
Artykuł omawia podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o ustawę o ZSK. Ponadto dotyczy działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie i jej Grup roboczych. Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za działania Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.
EN
The article discusses the basic assumptions of the Integrated Qualifications System based on the Act on IQS (ZSK). In addition, it concerns the activities of the Skills Council of Construction Sector in Poland, and its working groups. Instytut Techniki Budowlanej is responsible for the activities of the Working group on standardization and certification.
EN
In times when residents of Europe can be educated and can work in various places of the continent, a possibility of accepting gained qualifications in each country of the EU becomes significant. Development of technology makes a lot of people have to adapt their qualifications to evolving needs of the labour market to be able to remain on it. The subject matter of the article is a synthetic description of instruments which enable classification and comparison of qualifications as well as presentation of the Sectoral Qualifications Framework in the construction sector (SRK-Bud), describing qualifications typical of the sector, in the context of the Polish Qualifications Framework and Integrated Qualifications System in Poland. The article describes the most important issues related to SRK-Bud – its scope and structure, methods of identification of key competences in the construction sector and possibilities of using SRK-Bud as well as the role of the Sector Council for Competence in Construction in its implementation.
PL
W czasach, gdy mieszkańcy Europy mogą kształcić się i pracować w różnych miejscach kontynentu, ważna staje się możliwość uznawania zdobytych kwalifikacji w każdym państwie UE. Rozwój techniki sprawia, że wiele osób musi dostosować swoje kwalifikacje do zmieniających się potrzeb rynku pracy, aby móc się na nim utrzymać. Przedmiotem artykułu jest syntetyczne opisanie narzędzi umożliwiających klasyfikowanie i porównywanie kwalifikacji, a także przedstawienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK-Bud), opisującej kwalifikacje typowe dla branży w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Publikacja opisuje najważniejsze zagadnienia związane z SRK-Bud – jej zakres i strukturę, metody identyfikacji kluczowych kompetencji w sektorze budownictwa oraz możliwości wykorzystania SRK-Bud, a także rolę Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w jej wdrażaniu.
5
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
EN
The introduction of technical and technological changes typical of industry and economy 4.0 in Polish companies makes it easier to build a competitive advantage. Implementing them requires providing the economy with suitably qualified employees who are prepared for work under new conditions. These employees are expected to be not only professionals in their field, but also to be willing and able to respond flexibly and quickly to new solutions in the work environment. They should also be capable of reorienting their knowledge and skills so that they are in line with the changing expectations of employer and labor market. Universities should, hence, prepare current students for such situation, Thus, this article presents a study conducted among students, the aim of which was to gather knowledge about whether, in the opinions of students, universities are preparing future employees for future professional roles and the challenges of the labor market in economy 4.0.
PL
Przedstawiono: uzasadnienie, że podstawowym warunkiem kształcenie inżynierów w zakresie metod obliczania i wymiarowania urządzeń zaopatrzenia w wodę są wysokie kwalifikacje i kompetencje nauczycieli akademickich w zakresie mechaniki płynów i hydrauliki; ogólne założenia programowe katedr w zakresie kształcenia wysokich specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli akademickich; rola profesora w działalności katedr - jako nauczyciela pracy naukowej i dydaktycznej; klasyfikację kwalifikacji nauczycieli akademickich; założenia programowe katedr mechaniki płynów i hydrauliki; przegląd przyczyn niskiej efektywności procesu doktoryzowania i habilitowania; oraz wnioski i uwagi końcowe.
EN
The article contains the presentation of: reasons why the high qualifications and competences of academic teachers of fluid mechanics and hydraulics are the most elementary requirements in engineers' training in calculative methods and dimensioning of water supply equipment; general assumptions for faculty programs concerning education of highly qualified academic teachers; the role of a professor within the faculty structure, a teacher of research and teaching; the classification of the qualifications of academic teachers; program assumptions for fluid mechanics and hydraulics faculties; a survey on the background of poor effectiveness in the doctorate and habilitation processes; and conclusions and final comments.
10
Content available remote Kryterium kontrłaty
11
Content available remote Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach
PL
Samodzielne funkcje w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na mocy przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych. Przepisy w zakresie nadawania uprawnień budowlanych zmieniały się w ciągu 90 lat, a ich skutkiem jest występowanie w obrocie prawnym bardzo dużej ilości różnych decyzji.
EN
Independent functions in construction can only be performed by people with building permits issued under the provisions of the Construction Law and executive acts. Regulations regarding the granting of building rights have changed over 90 years, and their effect is the occurrence of a very large number of different decisions in legal transactions.
PL
W artykule przybliżono informacje na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, zdobytych w państwach członkowskich UE to w konsekwencji możliwości podejmowania zatrudnienia w Polsce w zawodach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł dotyczy również faktu, że - na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję organu prowadzącego postępowanie o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporządzeniem są to takie zawody jak specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość korzystania z usług CIOP-PIB w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych mają na równych prawach wszyscy wnioskujący.
EN
This article presents information on the process of recognizing professional qualifications acquired within EU member states and on becoming employed in Poland in OSH-related occupations. Following the act of the Minister of Family, Work and Social Policy of January 16,2016, on authorization to recognize qualifications, the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) is a body governing the procedure for recognizing qualifications for OSH-related regulated professions (OSH specialist and OSH technician) acquired within the EU to be used in Poland. All applicants can use CIOP-PIB's services.
PL
Artykuł opisuje sylwetkę mierniczego górniczego na tle wymagań określonych w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia zasady stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego, wskazując na kwalifikacje w zakresie przygotowania i doświadczenia zawodowego. W syntetyczny sposób prezentuje zadania mierniczego górniczego w różnego rodzaju zakładach górniczych i zakładach.
EN
The primary duty of a mining surveyor in the maintenance of mining and general facilities is drawing up surveying documentation, which has direct impact on the safety of maintenance procedures and of the staff, on general safety and environment protection. This documentation stems from an extensive range of obligations attributable to surveying services in all types of mining facilities, as overseen by a mining surveyor. What is noticeable is that pertinent legislation stipulates that the mining surveyor should closely cooperate with the maintenance officer in the respective mining facility. For years, these two officers have based their communications on the surveying log present in every mining facility, where the mining surveyor notifies the maintenance management of any irregularities in maintenance and on any threats identified, whether natural or mining. The extraordinary importance of the mining surveyor is emphasized by the fact that, similarly to the qualifications of a mining geologist and a maintenance officer in a mining facility – their qualifications are certified by the President of the State Mining Authority. Both in Poland and abroad, a mining surveyor is perceived as a public trust profession, responsible for crucial tasks and information – from the point of view of a mining company. Documents signed by the mining surveyor are a guarantee of professional reliability and conformity with effective regulations. The mining surveyor often meets with local government bodies and local communities affected by the mining activities, providing explanations and information, this satisfying essential social needs which have direct impact on general safety and environment protection.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie określeń "kierownik budowy" i "kierownik robót budowlanych”. Przedstawiono uregulowania dotyczące wyżej wskazanych podmiotów oraz wzajemnych zależności i powiązań, biorąc także pod uwagę inne niż prawo budowlane uregulowania oraz aspekty praktyczne. W szczególności wskazano na rolę kierownika budowy w zapewnieniu przestrzegania przepisów bhp.
EN
The article aims to look at the terms "construction site manager" and "work manager" and defines the "manager of construction work” term. The regulations on the definitions and the interdependence and relationships between them have been shown, considering other regulations than building law and practical aspects. In particular, the role of a construction site manager in ensuring health and safety regulations at work has been described.
PL
W artykule omówiono znaczenie kierownika projektu w zarządzaniu przedsięwzięciem. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury pod kątem wpływu kierownika projektu na sukces przedsięwzięcia. Druga część artykułu skupia się na omówieniu wyników badań przeprowadzonych na grupie 65 kierowników projektu z województwa śląskiego. Celem badania było określenie wpływu atrybutów kierownika projektu na sukces w realizowanych przedsięwzięciach. Ponadto uzyskano informacje na temat posiadanej wiedzy oraz stosowania przez kierowników projektów standardów i metod z zakresu zarządzania projektami. Analiza wyników badań ukazała, że na sukces projektu przede wszystkim wpływają posiadane kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się zarządzaniem projektami.
EN
The article discusses the significance of project manager in project management. The first part shows a review of the literature concerning the impact of the project manager on the project’s success. The second part of the article presents the results of the research that was conducted on a group of 65 project managers from the Silesian area. The aim of the research was to show how the skills of the project manager affect the project’s success. The research provided information about the manager’s knowledge and the project’s standards and methods which they use in the process of project management. The analysis of the research showed that the most important issue necessary to achieve a successful project is the qualifications of the project manager.
PL
Dynamiczne zmiany na rynku, rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, rosnąca liczba transakcji wymuszających przemieszczanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych wpływają na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych i efektywnych pracowników działów logistyki mogących sprostać tym i innym wyzwaniom współczesnej gospodarki. Źródła efektywności pracowników, wśród których identyfikuje się między innymi kompetencje, są od lat przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Liczne badania i opracowania naukowe dowodzą, że właśnie kompetencje pracowników wpływają na możliwość osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego i są jednym ze źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. To sprawia, że istotna jest identyfikacja kompetencji będących udziałem pracowników stanowiących kadrę logistyczną polskich przedsiębiorstw.
EN
Dynamic changes on the market, development of IT, and growing number of transactions forcing the flow of materials as well as semi-finished and finished goods influence the increase in demand for qualified and effective logistics departments’ workers who can meet the challenges of modern economy. The sources of workers’ efficiency, among others – the competence, has been the area of interest for years. In vital number of scientific research there is claimed that it is the competence that influences the success of a company and is one of the sources of company’s competitiveness. This is the reason why the recognition of the competence of logistics staff in Poland is so important.
EN
Institutional changes and qualification requirements of a company from the human resources management perspective is a consecutive continuation of the presentation of the research, which was already partially published, regarding the most effective selection of applicants from the perspective of the company. The authors have set up these goals. In which progression states of individual groups of promotion are the measured statistically significant differences pointing at the necessity of support for the applicant´s successful progression to the next higher progression state? Which progression states at each group of promotion signalize unbalance of the applicant´s knowledge of the sales process? Which progression states are skipped by the applicants? The applicants dismiss one of the progression states in specific phases of the sales process. 9.3% of the not promoted applicants does not plan their meetings systematically, 30.8% of the not promoted applicants does not evaluate the activity of their customers and 31.8% of the repeatedly promoted applicants does not negotiate internally about the sales conditions.
PL
Zmiany instytucjonalne i wymagania kwalifikacyjne firmy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi są kontynuacją prezentacji badań, które zostały już częściowo opublikowane a dotyczą najbardziej efektywnego wyboru kandydatów z punktu widzenia firmy. Autorzy określili następujące pytania badawcze: W których stanach progresji poszczególne grupy awansu mierzone są za pomocą statystycznie istotnych różnic, wskazujących na konieczność wsparcia dla kandydatów danego rozwoju do następnego wyższego stanu progresji? Które stany progresji w każdej grupie awansu sygnalizują brak znajomości równowagi przez kandydata do działu sprzedaży? Które stany progresji są pomijane przez kandydatów? Kandydaci odrzucili jeden ze stanów progresji w poszczególnych etapach procesu sprzedaży. W rezultacie badań określono, że: 9,3% niepromowanych kandydatów nie planuje swoich spotkań systematycznie, 30,8% z niepromowanych kandydatów nie szacuje działalności swoich klientów a 31,8% z wielokrotnie promowanych kandydatów nie negocjuje wewnętrznie warunków sprzedaży.
20
PL
W dniu 31 marca 2016 roku weszła w życie ustawa ułatwiająca dostęp do zawodu geologa, wprowadzająca zasadnicze zmiany w art. 50-52 Prawa geologicznego i górniczego. W tym samym terminie zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. Obniżenie wymagań odnośnie wykształcenia oraz skrócenie wymiaru i zakresu wymaganej praktyki zawodowej może się odbić negatywnie na jakości wszelkich prac geologicznych, zwłaszcza dokumentowania geologicznego. Zbytnie ułatwienie dostępu do regulowanego zawodu geologa nie podnosi prestiżu tej grupy zawodowej.
EN
On 31 March 2016 an act facilitating the access to the profession geologist came into effect. This act implemented essential changes in art. 50-52 of geological and mining law. In the same time an implementation regulation of the Minister of the Environment came into force on the classification in geology. Lowering requirements in relations to educating and shortening traineeship can affect adversely the quality of all geological works, of especially geological reporting. Excessive facilitating the access to the governed profession of the geologists won’t raise the prestige of this professional group.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.