Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementy formujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kształt oraz geometryczne cechy powierzchni formującej mają znaczący wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki. Jednak nie ma jednoznacznych wskazówek i procedur dotyczących ich wyboru w zależności od właściwości materiału drobnoziarnistego i jego przeznaczenia po nadaniu mu formy scalonej. Zdecydowało to o podjęciu działań zmierzających do opracowania metody doboru elementów roboczych prasy walcowej.
EN
The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on their selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after consolidation. This was the inspiration to develop a method that enables the selection of a working elements of the roll press.
PL
Kształt powierzchni roboczej elementów formujących prasy walcowej ma duży wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki. Analiza literatury wykazała niewystarczający stan wiedzy na ten temat. Dotyczy to przede wszystkim kawałkowania materiału sypkiego polegającego na jego aglomeracji ciśnieniowej bez wymogu zachowania powtarzalności kształtu. Zaplanowano więc i przeprowadzono badania, które wykazały istotny wpływ kształtu powierzchni roboczej elementów formujących prasy na pobór mocy jej układu napędowego oraz podatność otrzymanych wyprasek na ich rozdrabnianie. Stanowiło to inspirację do opracowania metody umożliwiającej dobór odpowiedniego kształtu powierzchni roboczej walców w przypadku kawałkowania materiału drobnoziarnistego.
EN
The shape of the working surface roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating cost. Analysis of the literature revealed insufficient knowledge on the subject. This applies especially pressure agglomeration of fine material without the requirement of repetitive shape. So planned and conducted research. Based on their results and own experiences developed and presented in this article the method of selecting the shape of the working surface of rolls when the repetitive form of consolidated material is not required.
PL
W artykule przedstawiono niektóre czynniki mające wpływ na profilowanie walcowej powierzchni roboczej narzędzi formujących brykieciarek walcowych. Narzędzia te stanowią zasadniczy element określający możliwości stosowania i eksploatacji tych urządzeń. Właściwy wybór rodzaju i kształtu wgłębień formujących oraz sposobu ich rozmieszczenia, czyli ukształtowanie powierzchni roboczej ma istotny wpływ na proces zagęszczania i scalania materiałów drobnoziarnistych. Wybór tworzywa konstrukcyjnego oraz odpowiednich metod jego obróbki, a także technika wykonywania wgłębień formujących decydują o eksploatacji i trwałości narzędzi i prasy oraz o prawidłowym przebiegu procesu brykietowania. Przedstawiono również podstawy geometrycznego kształtowania wgłębień formujących i ich rozmieszczenia na walcowej powierzchni elementu formującego, tzn. pierścienia, walca lub segmentu. Rozważono przypadek podstawowy, tzn. brykiet w kształcie "poduszki" z płaszczyzną podziału.
EN
Some of the factors affecting the shaping of the cylindrical working surface of tools (i.e. rings) used in roller-presses for briquetting are presented. These tools are an essential element in determining the applicability and operation of these devices. They often suffer heavy abrasive wear, and they are highly mechanically loaded. The appropriate choice of the type and shape of the mould cavities (pockets) and how they are deployed, that is the shaping the working surface, has a significant influence on the process of compaction and consolidation of fine-grained materials. Choosing material for forming rolls (rings, segments, or cylinder) and corresponding methods of treatment and exercise technique cavities forming operation determine the tool life and the press and smooth the process of briquetting. The article also presented a simplified method of shaping and placement of pockets on the cylindrical surface of the ring, cylinder, or a segment. Considered is the basic case, i.e. briquette plane of division.
PL
W niniejszej pracy na przykładzie elementów formujących stosowanych w odlewnictwie stopów Al, dokonano doboru Technologicznej Warstwy Wierzchniej. Do uszlachetnianie warstwy wierzchniej , oprócz obróbki tradycyjnej, zastosowano dwie obróbki powierzchniowe: azotowanie regulowane oraz technologie multiplexowa (azotowanie + TiN). Dla wszystkich obróbek wykonano pomiary rozkładu naprężeń własnych, badania metalograficzne oraz przeprowadzono superpozycję naprężeń własnych i rzeczywistych uzyskanych w wyniku symulacji komputerowej procesu odlewania. Uzyskane wyniki modelowania potwierdzone zostały badaniami eksploatacyjnymi przeprowadzonymi na elementach formujących matrycy. Największe zwiększenie żywotności elementów formujących uzyskano po zastosowaniu technologii multiplexowej.
EN
In the present work, a selection of Surface Technological Layer has been carried out in the instance of forming elements used in casting aluminum alloys. Apart from traditional processing, two surface processing methods were used in order to improve the surface layer. One was controlled nitriding process and the other was a multiplex (nitriding + PVD) technology. Metallographic studies, measurements of internal stress distribution, as well as superposition of internal and real stress, resulting from computer simulation of the casting process, were performed for each sample. The results obtained were confirmed by the performance studies, carried out on the forming elements of a matrix. The largest increase of a durability of a forming element was achieved for the multiplex surface processing technology.
5
Content available remote Doskonalenie konstrukcji elementów formujących pras walcowych
PL
Podczas eksploatacji pras walcowych stosowanych do brykietowania koncentratu miedzi nieoczekiwanie wystąpiły odkształcenia plastyczne w części roboczej pierścieni formujących. Spowodowało to konieczność kilkukrotnego korygowania kształtu wgłębień w trakcie użytkowania pierścieni, a także zwiększyło koszt eksploatacji brykieciarek. Poprawę istniejącego stanu można uzyskać w wyniku zmiany konstrukcji oraz technologii wytwarzania pierścieni. W artykule dokonano analizy problemu oraz przedstawiono propozycję jego rozwiązania.
EN
During the exploitation of roll presses in copper industry unexpectedly plastic strains of forming tyres have been observed. This results in necessity of frequent corrections of the pocket shapes. In turn this influence to a great degree the roll press operating cost. This may be reduced trough the change of tires design and way of their manufacture. In the present paper both the analysis of the problem and ways of solving have been discussed.
PL
Wyróżniono dwa odmienne kształty elementów formujących, które stosuje się w prasach walcowych. Jednego z nich używa się do produkcji brykietów z płaszczyzną podziału, drugi umożliwia jej eliminację. Wybór kształtu zależy od właściwości zbrylanego materiału i przeznaczenia brykietów. W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań obu typów wgłębień formujących. Podjęto także próbę opracowania zasady doboru kształtu elementów formujących pras walcowych.
EN
Two different shapes of forming pits used in roll presses were distinguished. The first discussed shape is used when briquettes with the division plane are produced, the second one make it possible to eliminate the division plane in briquettes. Selection of the shape of forming pits depends on both the properties of material to be compacted and requirements which briquettes should fulfill. In the present paper some results of research on both kinds of shape of the forming pits are presented. The problem of the adeguate selection of the shape of forming pits for roli presses was addressed, also.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.