Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa kleju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano geometryczną konstrukcję tabliczek samoprzylepnych w kształcie litery W i ich przekroje w blokach książek, które uzupełniono zeszytami o różnej liczbie stron. Opisano kalkulację kosztów technologicznych klejowych kompozycji polimerowych nakładanych na grzbiety bloków książek w kształcie litery W. Taki sposób nakładania kleju przyczynia się do zminimalizowania kosztów jego obiegu na jednostkę produkcji, które są niezbędne, a jednocześnie wystarczające, aby proces technologicznego klejenia nasady bloków książki przebiegał właściwie. Wyniki badań pomagają wyjaśnić i obniżyć normatywne wskaźniki kosztu kompozycji klejowych, występujących w przemyśle poligraficznym, w celu zaoszczędzenia drogich materiałów wiążących.
EN
The geometric construction of W-shaped adhesive plates and their cross-sectional areas in book blocks, which are completed with notebooks with different number of pages, has been studied. The calculation of technological costs of adhesive polymer compositions for edging W-shaped roots of book blocks is presented. It contributes to the minimum circulation costs of glue per unit of output, necessary and sufficient for the technological process of bonding the root of the book blocks. The results of the research will help to clarify and reduce the regulatory costs of adhesive compositions existing in the printing industry, in order to save expensive binding materials.
EN
The present experimental and numerical research is focused on a box composite beam, so-called a validation segment, consisting of two vinylester/glass shells glued together. The top shell has a hat cross-section, whereas the bottom one is flat. The shells are glued together at two horizontal contact strips. The validation segment reflects the central part of the cross- and longitudinal-section of a box composite superstructure of a footbridge designed by the authors. The dimensions of the cross-section and the number of fabric layers in the validation segment are decreased twice in comparison with the footbridge superstructure. Moreover, the composite beam was rotated by 180° in relation to the footbridge. The validation segment is 2.35 m long, and the cross-section overall dimensions are 0.60 m × 0.26 m (width×height). The laminate components, glue and manufacturing technology of the validation segment are the same as for the composite footbridge. The study develops a methodology for numerical modelling and simulation by the Finite Element Method of box composite girders formed as two composite shells glued together. The methodology is developed in reference to the validation segment which is subjected to the 3-point bending test with shear. Experimental validation of the modelling and simulation was carried out for the basic case of new laminates at 20°C. FE computer code MSC.Marc 2010 was used for the numerical modelling and simulation.
PL
Przedmiotem badań eksperymentalnych i numerycznych jest belka kompozytowa o przekroju skrzynkowym, zwana segmentem walidacyjnym, składająca się z dwóch sklejonych ze sobą powłok kompozytowych winyloestrowo-szklanych. Powłoka górna ma przekrój kapeluszowy, a powłoka dolna jest płaska. Powłoki są sklejone ze sobą na dwóch poziomych pasach kontaktu. Segment walidacyjny odwzorowuje środkową część przekroju poprzecznego i podłużnego konstrukcji nośnej kompozytowej skrzynkowej kładki dla pieszych zaprojektowanej przez autorów. Wymiary przekroju poprzecznego oraz liczba warstw tkanin w laminatach segmentu walidacyjnego są dwukrotnie mniejsze w porównaniu z konstrukcją nośną kładki. Ponadto, segment belkowy obrócono o 180° w porównaniu z kładką. Długość segmentu wynosi 2,35 m, a wymiary gabarytowe przekroju poprzecznego są równe 0,60 m × 0,26 m (szerokość × wysokość). Komponenty laminatów, klej oraz technologia wytwarzania segmentu walidacyjnego są takie same jak w przypadku kładki kompozytowej. Opracowano metodykę modelowania numerycznego i symulacji z wykorzystaniem metody elementów skończonych belek kompozytowych w formie dwóch sklejonych ze sobą powłok kompozytowych. Metodyka została opracowana w odniesieniu do segmentu walidacyjnego poddanego trójpunktowemu zginaniu ze ścinaniem. Walidację eksperymentalną modelowania i symulacji przeprowadzono w podstawowym przypadku laminatów nowych w temperaturze 20°C. Do numerycznego modelowania i symulacji zastosowano kod elementów skończonych MSC.Marc 2010.
3
Content available remote Thermal aspects of filling gaps and loss in concrete pavement repair
EN
The paper summarizes the thermal aspect of bonding between engineering materials of different coefficients of thermal expansion. In such connections, there are thermal stresses generated. They may cause relevant decay of the mechanical properties of the bond under normal service temperatures. The experimental results show relevant influence of the temperature on bond performance, especially on durability of bonding in relation to the work under elevated variable temperature. The right selection of materials allows for increasing durability of connections. Mechanical properties of polyurethanes are stable in a wide temperature range over their glass transition temperature (occurring below –30°C), in opposite to epoxy resins, which glass transition temperature can be located in the range of environmental temperatures.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia połączeń materiałów konstrukcyjnych o różnych współczynnikach rozszerzalności termicznej. W przypadku takich połączeń generowane są naprężenia termiczne. Mogą one spowodować istotne zmiany właściwości mechanicznych połączenia w normalnych temperaturach pracy. Wyniki doświadczalne wykazują istotny wpływ temperatury na wytrzymałość połączenia, zwłaszcza w aspekcie jego pracy w zmiennych temperaturach. Odpowiedni dobór materiałów, pozwala na zwiększenie trwałości połączenia. Właściwości mechaniczne poliuretanów są stabilne w szerokim zakresie temperatur powyżej ich temperatury szklenia (występującej poniżej –30°C), co jest w opozycji do żywic epoksydowych, których temperatura szklenia może występować w zakresie temperatur środowiskowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.