Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 178 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 178 next fast forward last
PL
Wybory parlamentarne plus samorządowe plus europejskie. Czy jeszcze coś potrzebne, by wieszczyć, że w gospodarce komunalnej szykuje się nowe otwarcie? No tak, wieści o odblokowaniu KPO i Funduszu Spójności. I kolejna debata z cyklu #wybieramsrodowisko.
EN
This paper presents theoretical and practical aspects of packaging compliant with the environmental protection principles in marketing communication. There were indicated models valid from the perspective of technical knowledge, such as recyclability, biobased materials, biodegradability, compostability and upcycling. Focus was placed on the attitudes, level of knowledge and awareness of the buyer, which translate into the effectiveness of various ways of communicating about a product or brand.
PL
Analiza prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania opakowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano uprawnione z perspektywy wiedzy technicznej modele takie jak przydatność do recyklingu, biopochodność, biodegradowalność, kompostowalność czy upcycling. Szczególnie skupiono się na postawach, poziomie wiedzy i świadomości nabywcy przekładających się na efektywność rozmaitych sposobów komunikacji dotyczącej produktu czy marki.
PL
Ilość stałych odpadów organicznych stale rośnie. Jest to spowodowane wzrostem potencjału przemysłowego i rolniczego, a także nieefektywnością istniejących technologii przetwarzania odpadów. Biotechnologie mogą zapewnić skuteczne, przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów. Dlatego celem naszej pracy było porównanie efektywności ściśle beztlenowej fermentacji wieloskładnikowych stałych odpadów organicznych z syntezą wodoru i przetwarzania odpadów z pulsacyjnym dostępem powietrza w bioreaktorach okresowych. Podczas fermentacji kontrolowano następujące parametry: pH, potencjał redoks (Eh), stężenie rozpuszczonych substancji organicznych oraz zawartość H2 , O2 i CO2 w fazie gazowej. Efektywność oceniano poprzez czas trwania procesu, obliczenie stosunku początkowej i końcowej masy odpadów (Кd) oraz uzysk wodoru cząsteczkowego. Uzyskane wyniki wykazały wysoką skuteczność degradacji odpadów organicznych w obu wariantach. Masa odpadów zmniejszyła się odpowiednio 83-krotnie i 86-krotnie. Czas fermentacji w warunkach ściśle beztlenowych wynosił 4 dni, natomiast w trybie z pulsacyjnym dostępem powietrza 7 dni. W pierwszym wariancie uzyskano 2,8-krotnie większy uzysk wodoru (54±4,1 L/kg odpadów), w drugim zmniejszono stężenie rozpuszczonych związków organicznych w płynie pofermentacyjnym. Fermentacja jest skuteczną metodą przyspieszonej degradacji stałych odpadów organicznych. Fermentacja ściśle beztlenowa okazała się przydatna w potrzebie przyspieszenia procesu. Tryb z pulsacyjnym dostępem powietrza pozwala nie tylko na degradację odpadów stałych, ale także na oczyszczenie płynu pofermentacyjnego.
PL
Żyjemy w czasach, gdy nowoczesne technologie informatyczne coraz śmielej wkraczają do każdej sfery życia. Nie inaczej jest w obszarze ochrony środowiska.
PL
Podstawą rozwiązania każdego problemu jest dysponowanie niezbędnymi do tego informacjami. Podobnie jest również w przypadku ochrony środowiska.
EN
Purpose: The research in the article was conducted to diagnose the state of environmental protection in the West Pomeranian region, that is, to get an answer to the question in which districts the state of environmental protection was at the best level in which the situation was worse. Design/methodology/approach: The article classifies 21 counties of the West Pomeranian region in terms of the state of environmental protection in 2020. The counties were divided based on the taxonomic development measure as a tool for classifying socio-economic objects. Findings: The study showed that the best state of environmental protection was characterized by the districts of Sławieński, Choszczeński, Police, and the city of Koszalin. The worst state of environmental protection was characterized by the districts of Pyrzyce, Kamienski, and the city of Szczecin. Research limitations/implications: A taxonomic study conducted based on a set of variables that do not contain the most relevant characteristics (due to lack of statistical data) of the studied phenomenon may lead to an erroneous assessment of reality is the most significant limitation of this article. Practical implications: The presented study can be used at the regional level to assess environmental problems and determine corrective and counteracting actions to the current situation. Social implications: The results of the study make it possible to revise the actions of environmental policy realized in the West Pomeranian Voivodeship. Originality/value: This study is an independent and comprehensive analysis of the state of environmental protection in the West Pomeranian province.
8
Content available Sztuka w (nie!) zgodzie z naturą?
PL
Niniejszy artykuł to próba zaprezentowania artystycznych postaw wobec natury i ochrony środowiska. Przedstawiono trzy główne podejścia spotykane w dziejach historii sztuki: podejście pozytywne (podziw, pochwała natury), podejście negatywne (fascynacja przemysłem) oraz podejście opiekuńcze wobec środowiska naturalnego. Sztuka rozumiana jest tu jako mechanizm społeczny kształtujący postawę człowieka wobec fauny i flory, wobec środowiska naturalnego. Zaprezentowano przykłady wysiłku artystów na rzecz ochrony środowiska oraz przykłady dróg rozwiązań technicznych energii odnawialnej.
EN
This paper attempts to present artistic attitudes towards nature and environmental protection. Three main approaches encountered in the history of art are presented: a positive approach (admiration, praise of nature), a negative approach (fascination with industry) and a caring approach towards the environment. Art is understood here as a social mechanism shaping human attitudes towards flora and fauna, towards the natural environment. Examples of artists' efforts to protect the environment and examples of the technical paths of renewable energy solutions are presented.
9
Content available remote Concrete around us. Building and climate change
EN
Concrete is a valuable material that is widely used by the modern construction industry. It has many valuable advantages and unique properties, hence its widespread use, and not only for the construction of objects. The scale of its use has been the subject of many discussions with regard to the environmental impact and significant CO2 emissions that accompany its production and subsequent application. The article starts by presenting the scale of production of this material, its advantages and importance for the construction industry. This is followed by an attempt to determine how to optimize its use. Finally, the article raises issues related to the possibility of using alternative solutions to concrete structures and products based on a concrete mix, after which final conclusions are presented.
PL
Beton jest materiałem budowlanym szeroko stosowanym we współczesnym budownictwie. Ma wiele cennych zalet i wyjątkowych właściwości, stąd jego powszechne wykorzystanie i to nie tylko do wykonywania konstrukcji obiektów. Skala jego wykorzystania staje się przedmiotem co raz szerszych dyskusji w aspekcie wpływu na środowisko naturalne i znacznej emisją CO2, która towarzyszy jego produkcji oraz późniejszemu zastosowaniu. W artykule przedstawione skalę produkcji tego materiału, jego zalety i znaczenie w budownictwie. W dalszej części podjęto próbę, określenia optymalnego sposobu jego wykorzystania. Poruszono kwestie dotyczące możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w stosunku do konstrukcji betonowych oraz produktów opartych o mieszankę betonową W podsumowaniu części przedstawiono wnioski końcowe.
10
Content available Environmental protection in NATO policy
EN
Environmental protection issues emerged in NATO’s political concepts in the last decades of the 20th century. Until the end of the 1980s, the Alliance was preoccupied with Cold War confrontation. In the 1990s, the geopolitical and geostrategic situation shifted. New countries joined the Alliance, and interest in environmental protection increased globally. The Pact member states began to realise the importance of environmental security. New concepts and trends emerged. Appreciating the importance of environmental protection, NATO quickly joined the mainstream of scientific research and practical projects. Their goal was, and is, to understand the causes of environmental degradation and its implications, especially in the context of safety, and to take appropriate remedial measures. NATO has been facing environmental security challenges for many years. This includes climate change, extreme weather conditions, sea level rise, risk of flooding, depletion of natural resources, land degradation, desertification and pollution. These are factors that can ultimately lead to humanitarian disasters, regional tension and violence. NATO’s latest 2030 Strategic Concept highlights the security impact of climate change resulting from a lack of proper environmental protection as the Alliance’s primary focus. At a time of progressive environmental threat, accompanied by rapid climate change, the activities of the Alliance in the field of ensuring environmental security cannot be overestimated.
PL
Kwestie ochrony środowiska pojawiły się w koncepcjach politycznych NATO w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. Do końca lat 80. XX w. Sojusz zaabsorbowany był konfrontacją wynikającą ze scenariusza zimnej wojny. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły zmienione sytuacje geopolityczną i geostrategiczną. Nowe państwa przystąpiły do Sojuszu, a w skali globalnej nastąpił znaczący wzrost zainteresowania problematyką ochrony środowiska. W krajach członkowskich Paktu zaczęto sobie uświadamiać znaczenie bezpieczeństwa środowiskowego. Pojawiły się nowe koncepcje i trendy. Doceniając znaczenie ochrony środowiska NATO szybko włączyło się w nurt badań naukowych i praktycznych przedsięwzięć. Ich celem było i jest poznanie przyczyn degradacji środowiska naturalnego, implikacji towarzyszących temu zjawisku, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych. NATO od wielu lat zajmuje się wyzwaniami bezpieczeństwa związanymi ze środowiskiem. Obejmuje to zmiany klimatu, ekstremalne warunki pogodowe, podnoszenie się poziomu morza, ryzyko powodzi, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, degradację gruntów, pustynnienie i zanieczyszczenia. Są to czynniki, które mogą ostatecznie prowadzić do katastrof humanitarnych, napięć regionalnych i przemocy. Najnowsza koncepcja strategiczna NATO 2030 podkreśla wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, wynikających z braku należytej ochrony środowiska, jako główny punkt zainteresowania Sojuszu.
11
Content available remote Wdrażanie transformacji energetycznej na przykładzie spółki Prozap
PL
Przedstawiono nowe podejście do zmian, jakie zachodzą w polskim przemyśle chemicznym pod wpływem transformacji energetycznej. Przeanalizowano iprzytoczono najważniejsze akty prawne w zakresie polityki klimatycznej UE, bez odnoszenia się do Fit for 55. Przedstawiono najważniejsze rozwiązania i kierunki działań jednego z podmiotów z branży chemicznej. Przedyskutowano te działania w aspekcie ochrony środowiska. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy związanie z wdrażaniem celów polityki klimatycznej po ostatnich zmianach, na co zwracają uwagę specjaliści, a szczegółowym celem jest zaprezentowanie - jak pod wpływem tych uregulowań funkcjonuje i jakie działania podejmuje Prozap Sp. z o.o.
PL
Ponad sześć lat temu, dokładnie 16 marca 2017 r., rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce - dokument nadający kierunek rozwoju elektromobilności oraz przemysłu związanego z tym sektorem. Założonych wtedy celów nie udało się osiągnąć.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu - tworzone są wręcz narzędzia prawne służące jej wdrażaniu do praktyki.
PL
Zmiany klimatyczne stały się stałym tematem wielkiej debaty publicznej - globalnej, europejskiej, krajowej, lokalnej. Unia Europejska stara się być liderem zmian. Już w połowie tego stulecia chce emitować tylko tyle CO2, ile zdołają pochłonąć europejskie lasy i gleby, osiągając w ten sposób stan zero emisji netto.
PL
Ministerstwo Klimatu i Środowiska od ponad 2 lat przygotowuje specjalną ustawę w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Będzie z niej wynikać m.in. obowiązek przygotowywania Miejskich Planów Adaptacji dla miast o liczbie mieszkańców co najmniej 20 000.
EN
Sustainable development is a subject of intense discussion, mainly due to climate change, pollution, and increased waste, among other factors. The governments of various countries worldwide have been setting environmental targets for emissions and consumption to combat climate change and improve the state of our planet. Therefore, it is necessary to have an environmental policy with stakeholder engagement. The literature review method, bibliometric analysis, and visual mappings were applied to understand how these sustainable targets are formulated and used by companies to comply with the limits proposed by governments. The Web of Science platform allowed data collection about Lean and Green, Key Performance Indicators (KPI), and Science-Based Targets (SBT). The carried analyses identified the most relevant papers using the PRISMA method, including their authors, their temporal distribution, and a correlation map using the VOSviewer tool. Hence, mapping the current state of the art concerning the SBT topic. Furthermore, a novel conceptual model is proposed to integrate lean and green and create new KPI applied to the definition of SBT to give companies a path and tools to achieve the climate targets efficiently. Future research should focus on the implementation of the conceptual model in several companies to understand its impact to correct and improve the conceptual model proposed.
EN
In recent years, the Australian government has changed course with regard to the gradual replacement of the country’s energy supply by traditional energy resources to alternative renewable energy sources to preserve the environment. The research relevance is predefined by the need to introduce the latest technology and to find investors for the further development of the state energy sector. In this regard, the research to reveal the current state of the energy sector in Australia, the study of existing projects, their productivity, and their impact on the environment. The main methods of research are the method of analysis of existing publications describing the current state of the energy sector as well as the method of comparing the country’s energy performance before and after the implementation of relevant reforms to better illustrate the effectiveness of existing projects. As a result, it was determined that the Australian government pursues a policy of carbon neutrality in the energy industry to reduce the harm caused to nature by harmful emissions into the atmosphere. The state has a focus on reducing the cost of electricity. It is also determined that Australia has a positive attitude toward foreign investment and is open to proposals for new technologies that improve the efficiency and security of the energy supply. The research mentions Australia’s main trading partners, their joint projects, and enterprises. The main directions of alternative energy currently used, their advantages, and their disadvantages are identified. The research result may be of practical value for investors in the field of renewable energy sources in order to better understand the energy market in Australia and possible prospects, as well as for all interested parties.
PL
W ostatnich latach rząd Australii zmienił kurs w zakresie stopniowej wymiany zaopatrzenia kraju w energię z tradycyjnych źródeł energii na alternatywne odnawialne źródła energii w celu ochrony środowiska. Znaczenie badań predestynowane jest koniecznością wprowadzania najnowszych technologii oraz pozyskiwania inwestorów dla dalszego rozwoju państwowej energetyki. W związku z tym badania mają na celu ujawnienie aktualnego stanu sektora energetycznego w Australii, badanie istniejących projektów, ich produktywności i ich wpływu na środowisko. Głównymi metodami badawczymi są metoda analizy istniejących publikacji opisujących aktualny stan sektora energetycznego oraz metoda porównywania wyników energetycznych kraju przed i po wdrożeniu odpowiednich reform, aby lepiej zobrazować efektywność istniejących projektów. W rezultacie ustalono, że rząd Australii prowadzi politykę neutralności węglowej w energetyce, aby zmniejszyć szkody wyrządzane naturze przez szkodliwe emisje do atmosfery. Państwo koncentruje się na obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Ustalono również, że Australia jest pozytywnie nastawiona do inwestycji zagranicznych i otwarta na propozycje nowych technologii poprawiających efektywność i bezpieczeństwo dostaw energii. W badaniu wymieniono głównych partnerów handlowych Australii, ich wspólne projekty i przedsiębiorstwa. Zidentyfikowano główne kierunki obecnie stosowanych alternatywnych źródeł energii, ich zalety i wady. Wynik badań może mieć wartość praktyczną dla inwestorów w obszarze odnawialnych źródeł energii w celu lepszego zrozumienia rynku energii w Australii i możliwych perspektyw, a także dla wszystkich zainteresowanych.
EN
Research results indicate the growing ammonia concentration in the air and the necessity to undertake the work aimed at the change of the mentioned situation, using different solutions. University of Maryland (USA) undertook the study of global ammonia concentrations in the air over the most productive agricultural regions in the world. Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution to minimize NH3 emissions in-house, during storage, and after soil application, as well as to increase the fertilizer value of slurry, without negative impacts on other gaseous emissions. This solution has been used commonly in Denmark, and its efficiency with regard to the minimization of NH3 emissions has been documented in some studies. Slurry acidification technology gives many advantages from the point of view of soil fertilization and also the limiting of ammonia emission. Acidification reduced NH3 emission from the stored slurry to less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from the slurry employed on the field was reduced by 67%. Of course it requires providing the safety procedures to avoid a direct contact of farm workers with harmful activity of the acid. Reducing the loss of nitrogen from agriculture has a key meaning for reduction of eutrophication of the Baltic Sea. Most of the airborne eutrophication to the Baltic Sea comes from the ammonia emissions, and in the BSR almost all ammonia emissions come from livestock manure. Annual deposition of ammonia nitrogen to the Baltic Sea has been increasing during the recent years and was greater in 2012 than in 1995. While emissions are decreasing slightly in some countries, HELCOM Baltic Sea Action Plan calls for a reduction of 118.000 tonnes of nitrogen annually to the Baltic Sea, and the Revised Gothenburg Protocol (2012) calls for ambitious reductions in ammonia emissions from all BSR countries. Slurry acidification also affects solid/liquid slurry separation efficiency positively; DM is higher, N lower and P higher in the solid fraction. A combined treatment should efficiently prevent gaseous emissions, increase fertilizer value of slurry and reduce transport and energy costs. The pH level of 5.5-6.4 is not very acidic, and no more acidic than rain water, which has a normal pH range from 4.5 to 8.5. Biogas experiments show the possibility of utilization of slurry with high dry matter content in biogas production.
PL
Wyniki badań wskazują na rosnące stężenie amoniaku w powietrzu i konieczność podjęcia pracy nad zmianą tej sytuacji przy zastosowaniu różnych rozwiązań. University of Maryland (USA) podjął się badania globalnych stężeń amoniaku w powietrzu nad najbardziej produktywnymi regionami rolniczymi na świecie. Zakwaszanie gnojowicy zwierzęcej okazało się skutecznym rozwiązaniem minimalizującym emisję NH3 w gospodarstwie, podczas przechowywania i po zastosowaniu doglebowym, a także zwiększającym wartość nawozową gnojowicy bez negatywnego wpływu na inne emisje gazowe. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w Danii, a jego skuteczność w zakresie minimalizacji emisji NH3 została udokumentowana w niektórych badaniach. Technologia zakwaszania gnojowicy daje wiele korzyści z punktu widzenia nawożenia gleby, a także ograniczenia emisji amoniaku. Zakwaszenie ograniczyło emisję NH3 z magazynowanej gnojowicy do mniej niż 10% emisji z gnojowicy nieoczyszczonej, a emisja NH3 z gnojowicy stosowanej na polu została zmniejszona o 67%. Oczywiście wymaga to zapewnienia procedur bezpieczeństwa, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pracowników rolnych ze szkodliwym działaniem kwasu. Ograniczenie strat azotu z rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Większość eutrofizacji przenoszonej drogą powietrzną do Morza Bałtyckiego pochodzi z emisji amoniaku, a w BSR prawie wszystkie emisje amoniaku pochodzą z obornika zwierzęcego. Roczna depozycja azotu amonowego w Morzu Bałtyckim wzrastała w ostatnich latach i była większa w 2012 r. niż w 1995 r. Podczas gdy emisje w niektórych krajach nieznacznie spadają, Bałtycki Plan Działania HELCOM zakłada redukcję o 118 000 ton azotu rocznie do Morza Bałtyckiego oraz zrewidowany protokół z Göteborga (2012) wzywa do ambitnych redukcji emisji amoniaku ze wszystkich krajów BSR. Zakwaszenie gnojowicy wpływa również pozytywnie na skuteczność separacji gnojowicy ciało stałe/ciecz; DM jest wyższy, N niższy, a P wyższy we frakcji stałej. Połączona obróbka powinna skutecznie zapobiegać emisjom gazów, zwiększać wartość nawozową gnojowicy oraz obniżać koszty transportu i energii. Poziom pH 5,5-6,4 nie jest bardzo kwaśny i nie bardziej kwaśny niż woda deszczowa, która ma normalny zakres pH od 4,5 do 8,5. Doświadczenia biogazowe wskazują na możliwość wykorzystania gnojowicy o wysokiej zawartości suchej masy do produkcji biogazu.
EN
This paper presents theoretical and practical aspects of packaging compliant with the environmental protection principles in marketing communication. There were indicated models valid from the perspective of technical knowledge, such as recyclability, biobased materials, biodegradability, compostability and upcycling. Focus was placed on the attitudes, level of knowledge and awareness of the buyer, which translate into the effectiveness of various ways of communicating about a product or brand.
PL
Analiza prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania opakowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano uprawnione z perspektywy wiedzy technicznej modele takie jak przydatność do recyklingu, biopochodność, biodegradowalność, kompostowalność czy upcycling. Szczególnie skupiono się na postawach, poziomie wiedzy i świadomości nabywcy przekładających się na efektywność rozmaitych sposobów komunikacji dotyczącej produktu czy marki.
20
Content available remote Zagospodarujmy Wisłę – co dalej z królową polskich rzek
PL
Szczególne fakty rzutujące dziś na gospodarkę wodną, oraz nakazujące potrzebę pilnego zweryfikowania istniejącego stanu. Zapotrzebowanie na wodę w tym szczuplejące zasoby retencji jako dzwonek alarmowy dla właściwego zagospodarowania Polskich rzek – szczególnie tej największej rzeki. Apel o realizację „Programu Wisła” i organizację zarządzania i gospodarowania wodami na miarę naszych czasów.
EN
The special facts affecting river water management and requiring an urgent verification of the present condition of rivers in Poland. Water demand and poor retention resources , as an alarm bell for the proper management of Polish rivers, especially Vistula which is the longest one. An appeal for the implementation of the “Vistula Program / Program Wisła” and the organization of water management and water development in a contemporary way.
first rewind previous Strona / 178 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.