Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hyperbaric treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This two-part article reviews the current legal situation of professional personnel implementing hyperbaric procedures other than those used for diving. Numerous inconsistencies between the existing legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the State budget are shown. The first significant problem was the lack of mutual correlation of various regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric diseases, as well as incoherence with medical and nursing specialisation programs in force in Poland. The second problem is the lack of requirements in the documents of the Ministry of Health for medical staff other than doctors and nurses, including technical staff, necessary for the implementation of a safe oxybarotherapy procedure. The situation is clearer with respect to technical personnel than in relation to medical personnel. There are provisions which strictly define the qualifications of such staff for a very narrow group of technical personnel. Although they deal with issues related to the use of hyperbaric chambers in diving, to date no other separate regulations have been developed for medical applications of hyperbaric therapy. Unfortunately, both in centres financed by the National Health Fund and in private centres, no-one observes these regulations because there is no such formal requirement. The same applies to occupational research (occupational medicine) for all groups of personnel involved in hyperbaric oxygen therapy treatments. It was also found that medical hyperbaric centres not seeking funding from the budget (the National Health Fund) do not have even minimum qualification requirements for the medical staff working there. Furthermore, there is no knowledge of the requirements set out in other legal acts other than those concerning medicine.
EN
The prerequisite of development of pulmonary barotrauma [PB] is retention of the breathing mix in the lungs during a sudden decrease in external pressure or its administration into the airways under increased pressure or in a volume exceeding the maximum lung capacity. In such cases, the pulmonary parenchyma ruptures and air enters both the pleural cavity and/or the lumen of ruptured blood vessels located in the alveolar septa. The result is permanent disruption of the pulmonary parenchyma. The aim of the study was to assess the influence of post-PB lesions on the heart muscle and the importance of hyperbaric treatment on the exacerbation of such lesions in the heart. The hearts of 35 rabbits were used in the study. In animals of the experimental group, PB was induced in the pressure chamber using the proprietary method described in previous publications. Part of the animals in this group were treated with air hyperbaria. The comparison group consisted of animals, which did not undergo PB during a simulated dive. All animals were weighed, observed for four weeks and then put to death following the experiment. In autopsy, among others, whole hearts were collected and weighed after fixation. Subsequently, the C/S ratio, i.e. the body to heart weight ratio, was calculated. The measurement results were subject to statistical analysis. A statistically significant increase in the C/S ratio was found, indicating an increase in the share of heart weight in the total body weight in the group of animals with PB not treated with air hyperbaria as compared to the control group.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
Wprowadzenie: Uraz ciśnieniowy płuc to uszkodzenie tkanek płuc wynikający z różnicy ciśnień ciała i otoczenia. Barotrauma może wystąpić podczas wynurzenie nurka z zatrzymanym oddechem. Cel pracy: Przedstawienie symptomatologii zaburzeń zdrowotnych u osób nurkujących na niewielkich głębokościach. Szczegółowym opis barotraumy płuc, jako bezpośredni stan zagrożenia życia. Postępowanie ratownicze w przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc, profilaktyka. Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwe przygotowanie sprzętu, systematyczne szkolenia nurkowe, oraz systematyczna kontrola lekarska skierowana na przeprowadzanie badań medycznych pod katem przebywania osób pod wodą stanowić może podstawowe środki profilaktyczne. W momencie wystąpienia urazu ciśnieniowego nurka, niezbędne okazuje się udzielenie pierwszej pomocy przez wykwalifikowany personel medyczny i szybki transport do najbliższego ośrodka hiperbarycznego. Podsumowanie: Uraz ciśnieniowy płuc dotyczy najczęściej osób nurkujących na niewielkich głębokościach do 10 metrów. Barotrauma płuc jest stanem zagrożenia zdrowia i życia. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia i szybki transportu do komory hiperbarycznej zwiększa szansę powrotu do zdrowia i może stanowić warunek konieczny podczas ratowania życia.
EN
Introduction: Pulmonary barotrauma consists in the damage of pulmonary tissues resulting from pressure differences in the body and the surroundings. Barotrauma may occur during diver's ascent with a held breath. Objective: Presentation of symptoms in divers performing dives at shallow depths. A detailed description of pulmonary barotrauma as a direct hazard to life. Rescue procedure in the case of an occurrence of pulmonary barotrauma, methods of prevention. Abridged description of the state of knowledge: Proper equipment preparation, systematic diving training, as well as systematic medical control aimed at conducting medical examinations with regard to staying under water, all constitute primary preventive measures. At the moment of an occurrence of pulmonary barotrauma in a diver it is necessary to perform first aid activities by qualified medical personnel and arrange for a quick transportation to the nearest hyperbaric centre. Summary: Commonly, pulmonary barotrauma concerns individuals diving at depths up to 10 metres. Pulmonary barotrauma is a state of danger to one's health and life. Proper procedures at the scene of an accident as well as quick transportation to a hyperbaric chamber increase the chance of one's recovery and may constitute the necessary condition during rescue activities.
PL
Cukrzyca staje się globalną epidemią, bywa czasami nazywana- trądem XXI wieku. Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych i najczęstszych problemów dotyczących tej grupy chorych. Koszty ekonomiczne, wynikające z leczenia są ogromne dla osób chorych, jak również ich rodzin i całego społeczeństwa. Amputacja, jak się okazuje, nie jest wcale dobrym rozwiązaniem. Ograniczając liczbę amputacji nie tylko wykazywane są zyski wynikające z braku konieczności przeprowadzenia protezowania, ale także nie narażamy budżetu na koszty związane z reamputacjami. HBOT oferuje wiele korzyści dla pacjentów ze stopą cukrzycową.
EN
Diabetes is becoming a global epidemic and is sometimes called- leprosy of XXI century. Diabetic foot syndrome is one of the most serious and most common issues for this group of patients. The economic costs resulting from the treatment are enormous for patients, their families as well as the whole society. Amputation is not a good solution. Reducing the number of amputations, the necessity to carry out prosthesis does not occur as well as the budget is not burdened with the costs associated with reamputations. HBOT offers many benefits for diabetic foot patients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.