Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noże styczno-obrotowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Nowoczesne systemy narzędziowe Betek
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
2
Content available Betek modern tool systems
EN
During the transformation period, in order to secure sufficient amounts of energy and to ensure that energy systems remain stable, it will still be necessary to produce energy based on raw materials such as coal, natural gas, and oil derivatives. Hence, mining techniques are being developed to increase productivity and improve safety by eliminating workstations that pose a risk to human health and life. This is ensured by fully automated mining systems. However, even the best-designed system is only as strong as its weakest link. In most mining machines, the cutting tool that has the most impact on performance are the tangential rotary bits (picks). Fully automated mining machine systems only make sense if the working units are designed with high-quality materials used in the production of bit holders, bit sleeves, and the bits themselves. This is something that EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. has been working on together with Betek for years.
PL
W okresie transformacji do zapewnienia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii z wykorzystaniem takich surowców, jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. W związku z tym następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa przez likwidację stanowisk pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko wtedy, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, a także samych noży. Jest to temat, nad którym firma Euro-Tech Plus Sp. z o.o. wspólnie z firmą Betek pracuje od lat.
PL
W chwili obecnej wybór, przez użytkownika, noża styczno-obrotowego polega na sprecyzowaniu jego parametrów geometrycznych i materiałowych, uwzględniających miejsce i warunki jego pracy. Następnie dokonuje się wyboru, zazwyczaj na podstawie tylko jednego kryterium, jakim jest cena. Tym samym na etapie zakupu, jak i eksploatacji, nie prowadzi się oceny jakości noży i ich przydatności do konkretnej maszyny i urabianego minerału. Dlatego powstała metoda pozwalająca przeprowadzić takie badania, w których dokonuje się pomiarów parametrów geometrycznych noża, ustala się rodzaje materiałów korpusu noża i wkładki WC oraz szybkość zużycia (intensywność) na stanowisku laboratoryjnym. Szybkość zużycia (intensywność) opisana jest za pomocą wskaźnika C2, którego wartość im jest mniejsza, tym nóż wolniej się zużywa. Wskaźnik C2 został wykorzystany do prognozowania zużycia noży i określenia ich ceny jednostkowej oraz kosztów eksploatacyjnych. Pozwala to na precyzyjne określenie wymagań inwestycyjnych i prawidłowy wybór noża.
EN
Currently, the user’s choice of a conical pick involves specifying its geometric and material parameters, taking into account the place and conditions of its work. The selection is then made, usually on the basis of solely one criterion, which is the price. Thus, at the stage of both purchase and operation, the quality of picks and their suitability for a specific machine and the processed mineral are not assessed. Therefore, a method was developed to enable conducting tests that determine the geometric parameters of a pick, the types of materials of the pick body and WC insert as well as the pick wear rate (intensity) in a laboratory workstation. The wear rate (intensity) is described by the C2 index - the smaller is its value, the slower is the pick’s wear. The C2 index has been used to forecast the wear of picks and to determine their unit price and operating costs. This allows for precise determination of investment requirements and a proper selection of the pick.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości handlowych noży styczno-obrotowych na potrzeby realizacji procedur przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych w Polsce. Przedstawione badania noży są jednymi z nielicznych, które w praktyce pozwalają na wybór oferty na podstawie obiektywnie wyznaczonych liczbowych wskaźników określających jakość produktu a nie jedynie na podstawie ceny. Dzięki temu zamawiający może decydować jaki udział w ocenie oferty stanowić ma cena a jaki jakość. Wymagane w przetargu parametry geometryczne oraz materiałowe, w przypadku braku spełnienia są podstawą do odrzucenia danej oferty noży. Parametrem liczbowym wpływającym na ocenę końcową oferty jest szybkość zużycia noży. Przedstawiono wyniki badań parametrów geometrycznych, materiałowych oraz szybkości zużycia 48 kompletów noży, przeprowadzone dla przetargu składającego się z 14 zadań. Przetarg przeprowadzono dla 6 kopalni podziemnych jednej ze spółek węglowych. Do wybranych zadań w przetargu swoją ofertę zgłosiło 5 producentów.
EN
The article presents the results of a study on the quality of conical picks for the purposes of tender procedures in accordance with the public procurement law in Poland. The pick studies presented here are one of the few that in practice allow the selection of an offer based on objectively determined numerical indicators defining the quality of the product and not only on the basis of price. Thanks to this, the contracting party can decide the relevance of price and quality in their evaluation of a pick. The geometrical and material parameters required in a tender, if not met, are the basis for rejecting a given offer of picks. The numerical parameter influencing the final evaluation of the offer is the picks' rate of wear. The article presents the results of studies on geometric parameters, material parameters and the rate of wear of 48 sets of picks conducted for a tender consisting of 14 tasks. The tender was conducted for 6 underground mines of a coal company. Five producers submitted their offers for selected tasks in the tender.
PL
Noże styczno-obrotowe są to narzędzia skrawające stosowane w wielu branżach, zwłaszcza górniczej, drogowej i budowlanej. Kontakt z urabianą calizną powoduje ich ciągłe zużycie. W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne noży styczno-obrotowych, ich budowę, wymiary oraz stosowane materiały. Opisano zabiegi techniczne stosowane w celu zwiększenie ich trwałości, jak również regeneracji. Omówiono również autorskie, objęte zgłoszeniem o patent na wynalazek, sposoby wydłużenia czasu pracy noży w trudnych warunkach. Pierwsze z tych rozwiązań dotyczy zapewnienia niezakłóconego ruchu obrotowego noża w uchwycie. Zastrzeżenia patentowe obejmują nowatorskie łożyskowanie obrotowe dodatkowej tulei zintegrowanej z uchwytem, która umożliwia ciągły obrót noża. Uchwyt przeznaczony jest do mocowania klasycznych noży handlowych. Wymiana noża odbywa się bez ingerencji w węzeł łożyskowy. Drugie rozwiązanie dotyczy sposobu zabezpieczenia części roboczej noża za pomocą specjalnego elementu z materiału trudnościeralnego. Element ten stanowi ostrze noża o geometrii odbiegającej od standardowo stosowanych słupków z węglików spiekanych. W rozwiązaniu tym ostrze ma kształt odpowiadający formie zużycia noża styczno-obrotowego, przez co jego stalowy korpus nie zużywa się.
EN
Conical picks are cutting tools used in many branches, in particular in the mining, road construction and building branch. Contact with the excavated face causes their constant wear, which is an unfavourable but unavoidable process. In the article various solutions of conical picks, their construction, dimensions and materials used have been discussed. Technical procedures applied to increase the durability of conical picks and their regeneration as well as methods of extending the life of picks working in difficult conditions have been presented. Two author’s methods of extending the life of picks working in difficult conditions, covered by a patent application, have also been presented. The first solution involves ensuring an uninterrupted rotational movement of the pick in the holder. Patent claims include an innovative method of equipping the additional sleeve integrated with the holder with a rotational bearing, which enables a continuous rotation of the commercial pick. The pick replacement does not require interfering with the bearing assembly. The second solution concerns the manner of protecting the working part of the pick by means of a special element made of an abrasion resisting material. This element is the pick tip, the geometry of which varies from the commonly applied posts made of sintered carbide. In this solution, the tip has a shape corresponding to the form of conical pick’s wear, which causes that its steel body does not wear.
EN
During the exploitation of mineral raw materials, a cutting tool is an element that is directly in contact with the unmined stone being cut. The most commonly used cutting tools include conical picks. The increasing pressure to reduce mining costs causes an increasing demand for affordable and reliable ways to increase the reliability of mining machines. Abrasive wear is the most common process affecting the wear of shearer picks, hence a good and simple laboratory method for assessing rocks abrasivity is needed. The new method was developed in the aspect of selection of conical picks with appropriate protection of the pick working part, increasing its durability. The method involves the assessment of mass abrasive wear of a standard steel pin and rock sample, and the determination of the abrasivity index Wz of the tested rock, as the ratio of the mass loss of the steel pin to the mass loss of the rock sample. The article presents the procedure of conducting tests, construction of a laboratory test stand and the use of the developed method to assess the abrasivity of gangue rocks occurring in the currently cut tunnel excavations of Polish hard coal mines.
7
EN
Conical picks are cutting tools used in many branches, in particular in the mining, road construction and building branch. Contact with the excavated face causes their constant wear, which is an unfavorable but unavoidable process. Milling heads of working machines are equipped with several dozen conical picks, and mining in abrasive or hardly accessible rocks can reduce their life to a few hours. It is in the interest of both users and producers to increase their durability, as tools replacement, apart from purchase and logistic costs, results in machine downtimes. In the article various solutions of conical picks, their construction, dimensions and materials used have been discussed. Technical procedures applied to increase the durability of conical picks and their regeneration as well as methods of extending the life of picks working in difficult conditions have been presented. Two author’s methods of extending the life of picks working in difficult conditions, covered by a patent application, have also been presented. The first solution involves ensuring an uninterrupted rotational movement of the pick in the holder. Patent claims include an innovative method of equipping the additional sleeve integrated with the holder with a rotational bearing, which enables a continuous rotation of the pick. The tool equipped with a bearing generates much lower movement resistance than the standard mounting. The holder is designed to mount classic commercial picks. What is important, the pick replacement does not require interfering with the bearing assembly. The second solution concerns the manner of protecting the working part of the pick by means of a special element made of an abrasion resisting material. This element is the pick tip, the geometry of which varies from the commonly applied posts made of sintered carbide. In this solution, the tip has a shape corresponding to the form of conical pick’s wear, which causes that its steel body does not wear. Moreover, there is a possibility of applying a mobile, rotational mounting of the tip to the body.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze zużyciem noży styczno-obrotowych oraz metodykę oceny jakości noży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organów urabiających różnych maszyn roboczych. Omówiono autorską metodę oceny jakości noży styczno-obrotowych polegającą na badaniach parametrów geometrycznych, materiałowych oraz szybkości zużycia noży. Metodyka wykorzystuje wskaźniki parametryczne w celu dostosowania badań do określonych warunków, maszyn oraz wymagań użytkownika. Wyniki badań zebrane w postaci kart pomiarowych pozwalają na wybór najlepszego noża oraz określenie wpływu wybranych jego parametrów na szybkość zużycia.
EN
This paper presents a methodology for the quality assessment of tangential-rotary picks used to equip cutting heads of different types of machinery. An original method for assessing the quality of tangential-rotary picks based on examination of geometrical and material parameters, including the pick wear rate, has been discussed in detail. The presented methodology makes use of parametric factors to adjust testing to particular conditions and machinery as well as to the user requirements. The test results compiled in the form of measurement cards allow to select the optimal pick and determine the influence of selected parameters on wear rate.
EN
This paper presents information on the current most-widely-used cutting heads; i.e., tangential-rotary picks. It describes their applications, design, methods for improving their durability, as well as problems related to their performance. The main body of the paper deals with the results of the durability testing of tangential-rotary picks made of different materials and hardfaced or machined in ways that lead to an increase in their durability. The picks selected for the tests were standard, commercially-available, and prototypical ones. The paper also presents a state-of-the-art laboratory test stand to research the cutting process or rotation drilling with the use of a single cutting tool or cutting drum (the property of the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines of the AGH UST in Krakow).
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące noży styczno-obrotowych, które obecnie są najpowszechniej stosowanymi narzędziami urabiającymi. Opisano ich zastosowanie, budowę, sposoby zwiększania ich trwałości oraz problemy występujące podczas ich eksploatacji. Główną częścią artykułu są wyniki badań trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów bądź napawanych lub obrobionych w sposób zwiększający ich trwałość. Do badań wybrano noże wzorcowe, handlowe oraz noże prototypowe. Przedstawiono również specjalne nowoczesne stanowisko laboratoryjne do badania procesu urabiania przez frezowanie lub wiercenie obrotowe pojedynczymi narzędziami skrawającymi lub organami, należące do Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie, na którym przedmiotowe badania zostały wykonywane.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z zużyciem ściernym noży kombajnowych podczas mechanicznego urabiania skał trudno urabianych oraz sposoby jego ograniczenia. Omówione zostały czynniki, które mają największy wpływ na ten proces. Przedstawiono sposoby zwiększania odporności na ścieranie korpusów, jak i ostrzy noży. Omówiono metody związane z napawaniem części roboczej korpusu noża, zabezpieczenie dodatkowym pierścieniem węglikowym części atakującej noża oraz zastosowanie obróbki cieplnej. Przedstawiona została metoda prowadzenia badań stanowiskowych noży w aspekcie szybkości ich zużycia, pozwalająca na ocenę ich trwałości oraz wyniki badań noży promieniowych i styczno-obrotowych.
EN
This paper presents the problems associated with the abrasive wear of cutting picks during mechanical cutting of hard rock, and ways of reducing it. The factors that have the greatest impact on this proces have been discussed herein. The paper also describes the methods of increasing resistance to abrasion bodies of picks. The methods connected with cladding of the working part of the pick, securing with an additional sintered carbide ring and applying heat treatment have been shown. One can find the presented method of conducting the laboratory researches of picks in terms of the speed of their wear and the evaluation of their durability and the results of the researches of the radial and tangential-rotary picks.
EN
Problems related with abrasive wear of tangential-rotary picks during cutting process and its limitations, have been discussed in the present study. Essential for the parameters of cutting process geometrical, kinematic and material parameters of tangential-rotary picks and types of their wear, have been discussed. Testing procedure in aspect of the wear of tangential-rotary picks and their durability estimation, has been described. Manners of the abrasion of pick body and pick edge of the tangential-rotary picks, have been determined. Particular attention was paid to procedure of hard facing of the pick operational part and its influence onto mining process. Results of examination of tangential-rotary picks with hard facing layer on operational part near insert made of abrasion sintered carbide are also cited.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z zużyciem ściernym noży styczno-obrotowych podczas procesu frezowania oraz sposoby jego ograniczenia. Omówiono istotne ze względu na proces skrawania parametry geometryczne, kinematyczne i materiałowe noży styczno-obrotowych oraz rodzaje ich zużycia. Przedstawiona została metoda prowadzenia badań noży w aspekcie szybkości ich zużycia oraz oceny ich trwałości. Przedstawiono sposoby zwiększania odporności na ścieranie korpusów jak i ostrzy noży styczno-obrotowych. Głównie skupiono się na metodzie związanej z napawaniem części roboczej noża oraz jej wpływem na proces urabiania. Przedstawione zostały również wyniki badań noży styczno-obrotowych z wykonaną na części roboczej napoiną w pobliżu wkładki z węglika spiekanego materiałem odpornym na ścieranie.
PL
Proces skrawania skał trudno urabialnych nadal przysparza wielu problemów, szczególnie gdy skały te charakteryzują się dużą zawartością krzemionki. Zastosowanie narzędzi skrawających o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych i materiałowych oraz zainstalowanie ich w określony sposób na organie urabiającym pozwala na realizację procesu skrawania z wymaganą efektywnością. Oprócz wydajności urabiania na efektywność kluczowy wpływ ma w tym przypadku trwałość oraz niezawodność zastosowanych narzędzi. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu urabiania dolomitu i piaskowca organem frezującym, zbrojonym w narzędzia dyskowe. Artykuł prezentuje wyniki osiągnięte podczas realizacji badań w ramach projektu finansowanego z NCBiR [1].
EN
Process of hardly-mined rocks is still trouble-making, particularly if the rocks are characterized with high content of silica. Application of cutting tools possessing suitable structural and material parameters and their proper mounting of the cutting head allow obtaining of targeted mining efficiency. Except mining efficiency, also durability and reliability of the tools used has key influence on the cutting process. Results of examinations of dolomite and sandstone mining process with use of cutting pick armed with disc-shaped tools have been presented in this study. Results described in this study were obtained during realization of the Project financed by NCBiR [1].
EN
Procedure of the quality assessment of tangential-rotary picks used in various types of mining machines, has been described in the present study. Authorial method of the quality assessment of tangential--rotary picks based on examination of geometrical and material factors, including pick wear rate, has been discussed. The method is based on parametrical factors and the described examinations tailored to determined conditions of the machine operations, including user requirements. Testing results collected in form of measurement cards allow selection of the optimal pick, including the influence of chosen parameters into the pick wear rate.
PL
Frezujące organy są elementami roboczymi wielu maszyn takich jak górnicze kombajny ścianowe i chodnikowe, frezarki pracujące w przemyśle skalnym oraz frezarki drogowe i spągowe. Urabianie organami wyposażonymi w noże styczno-obrotowe znajduje obecnie wiele zastosowań do skrawania węgla, rud metali, skał, betonu oraz asfaltu. Noże te wyparły starsze rozwiązania, czyli noże styczne oraz promieniowe, dzięki większej trwałości oraz zachowaniu podczas eksploatacji odpowiedniego kształtu ostrza czyli prawidłowych kątów skrawania. Maszynom urabiającym, a w szczególności kombajnom ścianowym oraz chodnikowym stawia się coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi. W celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny należy w pierwszym rzędzie zadbać o prawidłowy dobór narzędzi skrawających wraz z uchwytami nożowymi oraz organem urabiającym. Mając na uwadze procedury przetargowe oraz prawo zamówień publicznych obowiązujące w Polsce opracowano taki sposób badania noży, aby możliwe było jednoznaczne wybranie najlepszej oferty przy zachowaniu jak najniższej ceny. Wskaźniki oceny jakości noży zostały sparametryzowane, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie opracowanych procedur do badania noży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: możliwość porównywania jakości wykonania noży, możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, badania parametrów materiałowych korpusu noża, badania parametrów materiałowych ostrza, pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, pomiar twardości ostrza, określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, badania parametrów materiałoznawczych noży styczno-obrotowych, badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych. Prawidłowa praca noży styczno-obrotowych gwarantuje ich wysoką trwałość oraz wpływa na trwałość organów frezujących przy niskiej energochłonności procesu, małym zapyleniu oraz iskrzeniu. Jednak uzyskanie takiego rezultatu wymaga poprawnie dobranych parametrów kinematycznych i geometrycznych organu wraz z całą maszyną urabiającą oraz parametrów geometrycznych i materiałowych noży wraz z uchwytami. Aby osiągnąć założony cel trzeba zadbać o zgodność wymienionych parametrów z przyjętymi w fazie projektowania, czyli uzyskać jak najwyższą jakość produktu. Poprzez jakość noży należy rozumieć spełnienie stawianych wymagań oraz jak najwyższą trwałość. Przedstawiona procedura badania jakości noży styczno-obrotowych została obecnie wdrożona w trzech polskich spółkach węglowych. Podczas czterech przetargów wybrano noże dla ponad dziesięciu kopalń. Podczas tych badań przebadano łącznie ponad czterdzieści typów noży dostarczanych przez pięciu różnych producentów.
PL
Referat prezentuje próbę oceny stanu ostrzy noży pracujących zespołowo na głowicy wielonarzędziowej. Zarejestrowano przebiegi czasowe mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi narzędziami promieniowymi oraz stycznymi. Badania obejmowały urabianie nożami nowymi - ostrymi oraz częściowo stępionymi. W celu ograniczenia zmiennych wpływających na przebieg procesu urabiania w eksperymencie posłużono się modelową bryłą skalną. Pozyskane przebiegi czasowe wykorzystano jako zmienne wejściowe do sztucznej sieci neuronowej. W tym celu wyznaczono parametry statystyczne sygnałów mocy i momentu urabiania (wartość średnia, wariancja, skośność oraz kurtoza). Zmienną wyjściową SSN był stan ostrzy noży. Do analiz wykorzystano modele sieci o strukturze perceptronu wielowarstwowego oraz o radialnych funkcjach bazowych, sprawdzone w dotychczasowych badaniach rozpoznawczych.
EN
The paper presents a method for identifying the cutting tool status with the use of Artificial Neural Network. This paper also describes laboratory test and test stad. Characteristic statistics of the signals of ripping tool mining torque and power are the input data to ANN. The results of numerical analyses conducted with the use of Neural Networks are presented.
EN
Rock mining with use of the rotary tangential cutting tools requires consideration of numerous factors related with the tools itself, as weII as their holders, head-types and rock body properties. Analysis of the influence of construction, material and kinematics properties of the rotary tangential pick onto cutting process and durability of the cutting element (cutting head) enabled to propose general procedure of the cutting tool selection and assessment of its quality and durability as welI. The procedures enable precise defining of the requirements of ordered rotary tangential tools, including technical inspection procedure. Moreover, results of underground tests of chosen rotary tangential picks actualIy used in longwalI and heading miners in selected Polish Coal Mines compared with new-generation rotary tangential tools produced by Kennametal Company have also been presented. Moreover, influence of material type and properties of sintered carbide inserts, inc1uding cutting pick body material, onto its qualitative and quantitative wear have been presented.
PL
Urabianie mechaniczne w górnictwie podziemnym jest obecnie najczęściej stosowanym sposobem, zarówno pozyskiwania urobku jak i drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Polega ono na bezpośrednim oddziaływaniu narzędziem urabiającym w postaci udaru, nacisku statycznego lub skrawania na caliznę skalną. Dostarczona w ten sposób energia zostaje wykorzystana na pokonanie wewnętrznych sił spójności skały. Najbardziej rozpowszechnione jest urabianie skał przez skrawanie (frezowanie, struganie), które realizuje się narzędziami skrawającymi. Najczęściej do skrawania skał zwięzłych wykorzystuje się noże styczno-obrotowe. Noże styczno-obrotowe stosowane powszechnie do zbrojenia organów urabiających (kombajny ścianowe, chodnikowe) znalazły swoje zastosowanie dzięki większej trwałości w stosunku do noży stycznych czy promieniowych. Urabianie skał nożami styczno-obrotowymi wymaga uwzględnienia wielu czynników związanych z samymi narzędziami, uchwytami, organami i własnościami urabianej calizny. Przedstawienie wpływu parametrów konstrukcyjnych, materiałowych i kinematycznych noża styczno-obrotowego na proces frezowania i trwałość elementu urabiającego (organu) pozwoliło zaproponować ogólną procedurę doboru narzędzi skrawających, sposób oceny ich wykonania oraz określenie trwałości. Daje to możliwość dokładnego sprecyzowania wymagań dla zamawianych noży styczno-obrotowych i kontroli realizacji zamówienia. Kształt noża, wyrażony liniowymi i kątowymi wymiarami oraz własności materiału, z którego wykonano korpus, chwyt i ostrze (płytka) muszą spełniać określone wymagania związane z prawidłową realizacją procesu skrawania (ruchowe kąty skrawania) i długością czasu pracy (trwałość). Dlatego też zarówno w procesie projektowania jak i użytkowania ważnym jest ustalenie prawidłowych parametrów konstrukcyjnych noża styczno-obrotowego uwzględniające miejsce jego pracy (parametry kinematyczne i konstrukcyjne organu i uchwytu). Wtedy, zapewniając właściwe warunki pracy noży, należy określić wymagania materiałowe, które wynikają z budowy narzędzia skrawającego (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, udarność) i założonej trwałości (czasu eksploatacji). Ustalenie wspomnianych wcześniej wymagań pozwoli na zminimalizowanie zużycia narzędzi skrawających w określonych warunkach górniczo-geologicznych, w których pracuje lub przewidywana jest do zastosowania odpowiednia maszyna urabiająca. Wtedy ważnym jest określenie, na drodze empirycznej lub analitycznej, poziomu zużycia noży styczno-obrotowych dla konkretnego wyrobiska kopalnianego (ściana, chodnik). W dalszej konsekwencji powinno to przyczynić się do zapewnienia uzyskania założonego wydobycia dobowego lub postępu przodka, jak też do obniżenia kosztów wydobycia minerału użytecznego. Niedopełnienie powyższych wymagań może skutkować nieprawidłową pracą noża, co w konsekwencji prowadzi do jego szybkiego zużycia. W artykule przedstawiono ponadto opracowana metodykę badań i wyniki badań dołowych wybranych noży styczno-obrotowych S stosowanych obecnie na organach urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych w wytypowanych polskich kopalniach węgla kamiennego oraz noży styczno-obrotowych nowej generacji /inny Kennametal KN o porównywalnych parametrach konstrukcyjnych. Ocena zużycia noży styczno-obrotowych stosowanych w organach urabiających kombajnów górniczych została przeprowadzona w warunkach rzeczywistych, w wybranych przodkach eksploatacyjnych i w oparciu o badania porównawcze. Czas pracy każdego rodzaju noży wynosił minimum 5 dni roboczych. W czasie pracy wymieniano i zbierano zużyte noże dla każdego z badanych rodzajów - S i KN. Wymienione noże oraz noże pozostałe po badaniach poddano oględzinom w celu ustalenia ilościowego i jakościowego zużycia oraz typu i rodzaju zastosowanego słupka z węglika spiekanego. Otrzymane wyniki były podstawą do przeprowadzenia analizy i ustalenia szybkości zużycia się noży stosowanych w badaniach dołowych. Równocześnie z zakończeniem badań danego typu noży obliczano wielkość wydobycia odpowiadającego okresowi stosowania tych noży - wydobycie w tonach dla ściany węglowej, objętość urobionego urobku w metrach sześciennych dla przodka chodnikowego. Wyniki te przedstawiono w tabelach I i 2. Zaprezentowano również wpływ rodzaju i własności materiału słupka z węglika spiekanego oraz materiału korpusu noża na jego jakościowe i ilościowe zużycie.
PL
Urabianie skał nożami styczno-obrotowymi wymaga uwzględnienia wielu czynników związanych z samymi narzędziami, uchwytami, organami i własnościami urabianej calizny. Przedstawienie wpływu parametrów konstrukcyjnych, materiałowych i kinematycznych noża styczno-obrotowego na proces frezowania i trwałość elementu urabiającego (organu) pozwoliło zaproponować ogólną procedurę doboru narzędzi skrawających, sposób oceny ich wykonania oraz określenie trwałości. Daje to możliwość dokładnego sprecyzowania wymagań dla zamawianych noży styczno-obrotowych i kontroli realizacji zlecenia.
EN
Many factors relating to tools, pick boxes, cutting heads and properties of rock mass to be won should be taken into account during rock breaking by means of rotary tangential picks. The impact of constructional, material and kinematic properties of rotary-tangential picks on cutting process and durability of cutting heads allowed a general choice procedure of cutting tools, a method of their evaluation and determination of durability to be proposed in this paper. This makes easier to specify in details the requirements related to the rotary tangential picks to be ordered and to check completion of orders.
PL
Stosowanie różnych rodzajów noży kombajnowych, a szczególnie noży styczno-obrotowych na frezujących organach ślimakowych powinno zapewnić minimalną wartość oporów urabiania i możliwie maksymalną trwałość narzędzi skrawających, organów i maszyny urabiającej. Problemem podstawowym w tym przypadku jest takie ustawienie noży skrawających, by zapewnić prawidłowe ruchowe kąty skrawania. Opracowana dla tych celów analityczna metoda wyznaczania ruchowych kątów skrawania wymaga znajomości parametrów konstrukcyjnych noża, uchwytu i organu. W katalogach firm produkujących narzędzia skrawające i uchwyty brak jest tych danych, co wybitnie utrudnia procedurę obliczeniową. Dlatego też proponuje się wprowadzenie trwałych oznaczeń wybranych parametrów konstrukcyjnych w celu ułatwienia zastosowania określonego rodzaju noża i uchwytu.
EN
Use of different types of roadheader bits, especially tangential-and-rotational bits of cutting worm units, should provide minimal resistance of mining process, and the best possible durability of cutting tools, cutting drums and mining machine. The most important problem in this case is a such position of cutting bits which enables suitable operational cutting angles. Analytical method for determination of operational cutting angles, developed for analytical purposes, requires a knowledge of design parameters of bit, holder and cutting drum. Unfortunately, there is a lack of such data in catalogues of companies which manufacture cutting tools and holders what makes calculations difficult. That is why implementation of permanent marking of selected design parameters, in order to make a selection of cutting bit or holder easier, is suggested.
PL
Trudności w zapewnieniu wymaganej ilości i wartości ciśnienia wody w czasie pracy kombajnu ścianowego było przyczyną opracowania nowych uchwytów nożowych (ejektorowych) dla noży styczno-obrotowych oraz rozdzielacza wodnego. Rozwiązania powyższe zastosowano we frezujących organach ślimakowych celu przeprowadzenia prób ruchowych i badań dołowych. Kadłuby organów przeznaczonych do badań wyposażono w kanały wodne łączone tak, że uzyskano osiem sektorów zasilanych sekwencyjnie przez rozdzielacz wodny. Próby ruchowe i badania dołowe przeprowadzono w KWK "Mysłowice" (ściana nr 2501).
EN
Difficulties in maintaining the required water volume and pressure during the shearer operation was the reason for developing new bit (ejector) holders for tangential-and-rotational bits and a water separator. The above solution was implemented to the milling worm drums to carry out operational and underground tests. The drum bodies designated for tests were equipped with the water channels connected in such a way that it was possible to obtain eight sectors fed in sequences with water by the water separator. Operationai and underground trials were carried out in the Mysłowice Colliery (longwall No 2501).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.