Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem właściwego odzwierciedlenia w modelowaniu komputerowym z wykorzystaniem elementów prętowych, drewnianych schodów spiralnych jako elementów z belek drewnianych ułożonych wzajemnie na sobie. Podano sposób rozwiązania tego zagadnienia przez autorów artykułu na przykładzie dyplomowej pracy inżynierskiej pt.: „Projekt wieży widokowej o konstrukcji drewnianej” [1] wykonanej przez autorkę artykułu.
EN
The article presents the problem of proper representation, in computer modelling using bar elements, of wooden spiral stairs as elements made of wooden beams stacked on top of each other. The method of solving this issue by the authors of the article is presented on the example of the engineering diploma thesis titled: „Design of an observation tower with a wooden structure” [1] prepared by the author of the article.
2
EN
This paper presents an example of the manufacturing of bracket forgings formed in a dual system. Cross-wedge rolling (CWR) was proposed as the forming method for the preform. The correctness of the adopted solution was verified in numerical simulations, which were performed using the commercial software Forge®. It was shown in detail how the shape of the workpiece changes in the individual operations of the forming process. Maps of temperature, effective strain, strain rate in the preform as well as distributions of force parameters in the rolling process are presented.
PL
W artykule przedstawiono przykład wykonywania odkuwek wspornika kształtowanych w układzie podwójnym. Jako metodę wytwarzania przedkuwki zaproponowano walcowanie poprzeczno-klinowe (WPK). Poprawność przyjętego rozwiązania zweryfikowano w symulacjach numerycznych, które wykonano w komercyjnym programie Forge®. Szczegółowo pokazano, jak zmienia się kształt przedmiotu obrabianego w poszczególnych operacjach procesu kształtowania. Przedstawiono mapy temperatury, intensywności odkształcenia, prędkości odkształcenia w przedkuwce oraz rozkłady parametrów siłowych w procesie walcowania.
EN
Additive manufacturing (AM) technologies have been gaining popularity in recent years due to patent releases – and in effect – better accessibility of the technology. One of the most popular AM technologies is fused deposition modeling (FDM), which is used to manufacture products out of thermoplastic polymers in a layer-by-layer manner. Due to the specificity of the method, parts manufactured in this manner tend to have non-isotropic properties. One of the factors influencing the part’s mechanical behavior and quality is the thermoplastic material’s bonding mechanism correlated with the processing temperature, as well as thermal shrinkage during processing. In this research, the authors verified the suitability of finite element method (FEM) analysis for determining PET-G thermal evolution during the process, by creating a layer transient heat transfer model, and comparing the obtained modelling results with ones registered during a real-time process recorded with a FLIR T1020 thermal imaging camera. Our model is a valuable resource for providing thermal conditions in existing numerical models that connect heat transfer, mesostructure and AM product strength, especially when experimental data is lacking. The FE model presented reached a maximum sample-specific error of 11.3%, while the arithmetic mean percentage error for all samples and layer heights is equal to 4.3%, which the authors consider satisfactory. Model-to-experiment error is partially caused by glass transition of the material, which can be observed on the experimental cooling rate curve after processing the temperature signal.
EN
A static and strength analysis of a simply supported steel beam with a special cross-section has been described in this work. The system has been subjected to a static load. On this basis the basic strength parameters of a beam with a hexagonal tubular section compared to a beam with a circular tubular section have been determined. The analysis consisted of assessing the possibility of using the proposed beam with a particular emphasis on the limitation of deflection compared to a beam with a circular tubular cross-section. The analytical calculations of the deflection and results from a program used for numerical calculations by the finite element method have been included. The values of reduced stresses and strains were compared according to the Huber von Mises hypothesis. Based on the results obtained, it was found that the use of a hexagonal cross-section is more effective than the comparison beam due to its smaller deflection. The conclusions also indicate the direction of further research.
PL
Przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową stalowej belki swobodnie podpartej o specjalnym przekroju. Poprzez dobór obciążenia statycznego możliwe było zbadanie podstawowych parametrów wytrzymałościowych belki o przekroju rurowym heksagonalnym w porównaniu do belki o przekroju rurowym okrągłym. Analiza polegała na ocenie możliwości stosowania proponowanej belki ze szczególnym wskazaniem ograniczenia ugięcia w porównaniu do belki o przekroju okrągłym rurowym. W pracy zawarto obliczenia analityczne strzałki ugięcia oraz wyniki z programu do obliczeń numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Porównano wartości zredukowanych naprężeń i odkształceń wg hipotezy Hubera von Misesa. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wykorzystanie przekroju heksagonalnego jest bardziej efektywne, ze względu na mniejsze ugięcie, niż w przypadku belki porównawczej. W podsumowaniu wskazano kierunek dalszych badań.
EN
The paper presents the results of experimental research as well as numerical calculations of 3D printouts made using Fused Filament Fabrication (FFF) made of PLA filament. The aim of the work was to determine the mechanical properties of the printouts. It was observed that the modulus of elasticity of the printouts does not depend on the geometry of the samples nor the direction of the printouts. Conversely, the tensile strength and strains of the prints do depend on the geometry and the direction of the prints in relation to the direction of loading.
PL
Przedstawiono zarówno wyniki badań, jak i obliczenia numeryczne wydruków 3D wykonanych z wykorzystaniem metody druku przyrostowego (FFF) wykonanych z filamentu PLA. Celem pracy było określenie własności mechanicznych. Zaobserwowano, że moduł Younga wydruków nie zależy od geometrii próbek ani od kierunku wydruków, natomiast wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenia wydruków zależą od geometrii oraz od kierunku wydruków w stosunku do kierunku obciążania.
EN
Fibre-reinforced composite bars (FRP) are becoming an increasingly common alternative to steel reinforcement in civil structures. The paper presents a comparative analysis of single-field concrete slabs reinforced with steel bars and FRP bars. The tested models differed in the type of reinforcement material and the diameter of the reinforcement bars. The behaviour of slab reinforced with steel bars (SRB) and composite bars made of GFRP, CFRP, BFRP and AFRP were simulated. The numerical analysis was carried out in the ADINA System program, based on the Finite Element Method (FEM). The obtained distributions of displacements and the development of cracks in the tested elements made it possible to assess the serviceability limit states (SLS) the slabs. The smallest deflections were observed for slabs reinforced with AFRP bars.
PL
Pręty kompozytowe wzmacniane włóknami (FRP) stają się coraz częstszą alternatywą zbrojenia stalowego w konstrukcjach budowlanych. W pracy przedstawiono analizę porównawczą jednopolowych płyt betonowych zbrojonych prętami stalowymi oraz prętami FRP. Badane modele różniły się rodzajem materiału zbrojenia i średnicą prętów zbrojeniowych. Symulowano zachowanie płyt zbrojonych prętami stalowymi (SRB) i prętami kompozytowymi GFRP, CFRP, BFRP oraz AFRP. Analizę numeryczną przeprowadzono w programie ADINA System, opartym na metodzie elementów skończonych (MES). Uzyskane rozkłady przemieszczeń oraz rozwój zarysowań w badanych elementach pozwoliły na ocenę stanu granicznego użytkowalności płyt. Najmniejsze ugięcia zaobserwowano dla płyt zbrojonych prętami AFRP.
EN
Cavity-based metamaterials are usually designed for sound absorbing or sound scattering properties. They are built of combinations of ducts and slits, which in the case of acoustic absorbers are designed to maximize the sound absorption at resonance frequencies through the appearance of the viscothermal losses. The unit cells are designed under the assumption of perfectly rigid walls, shared by all the analytical models. Sound absorbing properties of the structures result from viscothermal losses in small ducts. The paper discusses the influence of adding sound absorption to the walls in the numerical model on the results of the observed sound absorption coefficient. It is demonstrated that the resulting sound absorption of the structure varies with changing sound absorption coefficient of the walls of the structure. The same observations are made for 3D-printed measurement samples, showing the importance of including the sound absorption of the walls in the modelling process.
EN
It is essential to check whether the surgical robot end effector is safe to use due to phenomena such as linear buckling and mechanical resonance. The aim of this research is to build an multi criteria optimization model based on such criteria as the first natural frequency, buckling factor and mass, with the assumption of the basic constraint in the form of a safety factor. The calculations are performed for a serial structure of surgical robot end effector with six degrees of freedom ended with a scalpel. The calculation model is obtained using the finite element method. The issue of multi-criteria optimization is solved based on the response surface method, Pareto fronts and the genetic algorithm. The results section illustrates deformations of a surgical robot end effector occurring during the resonance phenomenon and the buckling deformations for subsequent values of the buckling coefficients. The dependencies of the geometrical dimensions on the criteria are illustrated with the continuous functions of the response surface, i.e. metamodels. Pareto fronts are illustrated, based on which the genetic algorithm finds the optimal quantities of the vector function. The conducted analyzes provide a basis for selecting surgical robot end effector drive systems from the point of view of their generated inputs.
EN
In the structure of crane bumpers, there is a need to join various types of steel. Usually, low-alloy steel structures are used for this purpose, which can be represented by S355J2 steel. The tensile strength of S355J2 low-alloy steel is slightly below 600 MPa, and the tensile strength of S355J2 steel is at the high level of 200 J at ambient temperature. The impact strength of this steel in negative temperatures is also good at over 47 J at -60 °C, so it meets the 6th class of impact toughness. Welding structures, after classic gas metal arc welding (GMAW) processes, meet only the second impact toughness class. An improved GMAW process was used by micro-jet cooling application to raise the mechanical properties of the joints. The microstructure and main properties of the joints were carefully analyzed. The influence of using the new suggested welding process on the various properties of the welds is presented (UTS - ultimate tensile strength, YS - yield strength, Poisson ratio, elongation, Young’s modulus). Then, the effects of tests for use in crane bumper construction were checked by using a hybrid finite element method (FEM) analysis.
EN
This paper gives a comparison of the deformation and deflection of two types of tool holders used in turning processes. Comparison of the deflection and stresses has been performed on the location where the highest value of deflection can be measured i.e. on the tip of the cutting insert. Selected tool holder types (TH1 and TH2) have rectangular and polygonal shank. Tool holders were 3D modelled in SolidWorks and Autodesk Inventor software packages and exposed to the loading with ANSYS structural analysis FEM software. In FEM analysis, two elements size of the network are selected (mesh size 5 and 1 mm). The simulation was carried out for five different loading values acting on the tool holder model. Obtained results confirm lower deflections on CAPTO tool holders.
PL
W artykule porównano odkształcenie i ugięcie dwóch typów oprawek narzędziowych stosowanych w procesach toczenia. Porównanie ugięcia i naprężeń wykonano w miejscu, w którym można zmierzyć największą wartość ugięcia, czyli na czubku płytki skrawającej. Wybrane typy oprawek narzędziowych (TH1 i TH2) mają chwyt prostokątny i wielokątny. Uchwyty narzędziowe zostały wymodelowane w 3D w pakietach oprogramowania SolidWorks i Autodesk Inventor i poddane obciążeniu za pomocą oprogramowania do analizy strukturalnej FEM ANSYS. W analizie MES wybierane są dwa rozmiary elementów sieci (rozmiar oczek 5 i 1 mm). Symulację przeprowadzono dla pięciu różnych wartości obciążeń działających na model oprawki. Uzyskane wyniki potwierdzają mniejsze naprężenia i ugięcia oprawek narzędziowych CAPTO.
EN
Friction stir welding (FSW) is a modern technology for joining various metals, which has already undergone many laboratory tests, but still requires the development of numerical models. Author of the paper decided to summarize the current state of scientific knowledge regarding the modelling of the FSW process using the finite element method (FEM) and showed the main directions of development of numerical research on this process. Very advanced models are a combination of solid mechanics and fluid dynamics, but they often require expanding the computing environment with its own subroutines, as well as calibration and validation of some material parameter and constants occurring e.g. in the heat generation and heat flow laws. The Author of the paper proposed his own, simplified model, based on the computational solid mechanics and Lagrangian formulation. The model turned out to be an effective tool to reproduce stress and temperature fields during the FSW process.
PL
Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem (FSW) jest nowoczesną technologią łączenia różnych metali, posiadającą wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym spawaniem. Zgrzewanie tarciowe zostało do tej pory poddane licznym badaniom laboratoryjnym, natomiast wymaga ciągłego rozwoju modeli numerycznych do symulacji tego procesu metodą elementów skończonych (MES). Autor artykułu postanowił dokonać podsumowania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej modelowania zgrzewania tarciowego przy użyciu MES oraz wskazać główne kierunki rozwoju symulacji numerycznych tego procesu. Zaawansowane modele numeryczne zgrzewania tarciowego są kombinacją mechaniki ciała stałego z dynamiką płynów, a więc często wymagają rozbudowania środowiska obliczeniowego za pomocą własnych podprogramów, jak również kalibracji i walidacji wielu parametrów i stałych wymaganych do zdefiniowania np. prawa wytwarzania ciepła i prawa przepływu strumienia ciepła. Autor zaproponował swój własny uproszczony model bazujący na mechanice ciała stałego i opisie Lagrange’a. Model okazał się efektywnym narzędziem do odtworzenia naprężeń i pola temperatury w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.
14
Content available remote Efektywne zarządzanie produkcją – jak robić to profesjonalnie?
PL
Aby dobrze zarządzać zakładem przemysłowym, konieczny jest szybki dostęp do dobrze uporządkowanych, kompleksowych informacji o działaniu firmy. Zastosowanie systemu MES umożliwia lepsze zarządzanie w nowoczesny sposób.
15
Content available remote Efektywne zarządzanie produkcją – jak robić to profesjonalnie?
PL
Aby dobrze zarządzać zakładem przemysłowym, konieczny jest szybki dostęp do dobrze uporządkowanych, kompleksowych informacji o działaniu firmy. Zastosowanie systemu MES umożliwia lepsze zarządzanie w nowoczesny sposób.
PL
W pracy opisano przebieg nieniszczących badań konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę oraz przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową. W zakres wykonanych prac wchodziła pełna inwentaryzacja obiektu, badania nieniszczące ścian i stropu zbiornika oraz analiza numeryczna pracy całego obiektu z wykorzystaniem programu opartego na MES. Określono możliwość dalszego użytkowania zbiornika.
EN
The paper describes the course of non-destructive testing of the structure of the underground water tank and the static and strength analysis performed. The scope of work included a full inventory of the facility, non-destructive testing of the walls and ceiling of the tank, and numerical analysis of the operation of the entire facility using a program based on MES. The possibility of further use of the tank was determined.
PL
W artykule przedstawiono badania rozwarstwienia prefabrykowanych sprężonych belek betonowych. Głównym celem programu badań jest określenie wpływu kształtu zespolenia na zachowanie się belek zespolonych. Zbadano żebrowe prefabrykowane belki sprężone z pełnym zespoleniem, zerwaną adhezją i zerwaną adhezją oraz tarciem. Pomiary z wykorzystaniem technologii cyfrowej korelacji obrazu (DIC) wraz z analizą charakterystyki siła-przemieszczenie wykazały decydujący wpływ długości rozwarstwienia na pracę elementu. Powstawanie lokalnego poślizgu w płaszczyźnie zespolenia związane było z propagacją zarysowań giętnych i ukośnych. Zarysowanie dochodzące do strefy podparcia należy uznać za moment rozwarstwienia elementu zespolonego.
EN
The article presents a study of the interface behavior of precast pre-stressed composite beams. The main objective of the research program is to determine the influence of the interface’s shape on the composite element’s behavior. The rib-shaped precast prestressed beams with full bond, broken adhesion and broken contact were tested. DIC measurements with force-displacement relations analysis showed a crucial impact of cracking length on element performance. The formation of the local slip of the interface was related to the propagation of flexural and shear cracks. The crack reaching the support zone should be considered the moment of debonding of the composite element.
18
Content available Analiza kompozytowej belki stal-OSB
PL
W niniejszej pracy zaproponowano nowy typ belki kompozytowej stal-OSB, która składa się z cienkościennych blach stalowych i płyt OSB. Elementy belki połączono za pomocą klejenia. Głównym celem badań było numeryczne i eksperymentalne wyznaczenie nośności na zginanie innowacyjnej belki zespolonej stal-OSB. Dokonano parametryzacji szerokości i wysokości przekroju poprzecznego belki. Na podstawie wyników analiz określono, że o nośności belek, o stosunku szerokości do wysokości od 1:4 do 1:5, decyduje obciążenie w zakresie naprężeń krytycznych bez zwichrzenia.
EN
In this study, a new type of steel-OSB beam, which consisted of thin-walled steel sheets and oriented strand boards, was proposed. The beam components were joined using adhesive bonding. The main objective of this research was the numerical and experimental determination of the bending resistance of the innovative steel-OSB beam. The width and height of the cross-section of the beam were parameterized. It was proven that the load capacity of beams with a width to height ratio of 1:4 to 1:5 is determined by the load in the range of critical stresses without buckling.
EN
The article presents the research results on the impact of differences in input data values concerning materials used in thermal barrier coating systems on the results of the finite element method (FEM) simulation of temperature distribution and Huber-Mises equivalent stresses. This article focuses on the material parameters characterizing the intermediate layer and the base material. It was shown that, as in the case of the 8YSZ ceramic layer, the data are characterized by a very wide scatter of values. It was found that the results of the simulations obtained with the use of these data differ significantly from each other, depending on the adopted reference point, i.e. whether minimum, maximum, median or average values were adopted for the simulation. Therefore, considering the total differences in simulations resulting from the scattering of input data for the substrate material, interlayer and ceramic layer, it should be stated that it is possible to obtain virtually any simulation result.
PL
Symulacje numeryczne rozkładu temperatury oraz stanu naprężeń w powłokowych barierach cieplnych w kontekście różnic w wartościach danych wejściowych – warstwa pośrednia i materiał podłoża W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem różnic w wartościach danych wejściowych dotyczących materiałów używanych w systemach powłokowych barier cieplnych na wyniki symulacji metodą elementów skończonych (MES) rozkładu temperatury i naprężeń zastępczych Hubera-Misesa. Skupiono się na parametrach materiałowych charakteryzujących warstwę pośrednią oraz materiał podłoża. Wykazano, że tak jak w przypadku warstwy ceramicznej 8YSZ dane charakteryzują się bardzo szerokim rozrzutem wartości. Stwierdzono, że wyniki symulacji z użyciem tych danych różnią się znacznie od siebie w zależności od przyjętego punktu odniesienia, to znaczy od tego, czy do symulacji przyjęto wartości minimalne, maksymalne, medianę czy średnią. Uwzględniając zatem sumaryczne różnice w symulacjach wynikające z rozrzutu danych wejściowych dla materiału podłoża, międzywarstwy oraz warstwy ceramicznej, należy stwierdzić, że możliwe jest uzyskanie praktycznie dowolnego wyniku symulacji.
EN
The article presents the research results on the impact of differences in input data values concerning materials used in thermal barrier coating systems on the results of simulations using the finite element method of temperature distribution and Huber-Mises equivalent stresses. Literature data on basic physical quantities important from the point of view of modelling, i.e. thermal conductivity coefficient, linear expansion coefficient, specific heat, density, Poisson fraction and Young’s modulus, were reviewed. It has been shown that the data is characterised by a very wide range of values, which makes the issue of the final simulation results debatable. The study performed a simple statistical analysis of the available data for the 8YSZ compound, using the minimum, maximum, mean, and median values to simulate deadness. It was found that the results of the obtained simulations with the use of these data differ fundamentally from each other.
PL
Symulacje numeryczne rozkładu temperatury oraz stanu naprężeń w powłokowych barierach cieplnych w kontekście różnic w wartościach danych wejściowych – warstwa ceramiczna W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem różnic w wartościach danych wejściowych dotyczących materiałów używanych w systemach powłokowych barier cieplnych na wyniki symulacji metodą elementów skończonych rozkładu temperatury i naprężeń zastępczych Hubera-Misesa. Dokonano przeglądu danych literaturowych na temat podstawowych wielkości fizycznych istotnych z punktu widzenia modelowania, tj. współczynnika przewodnictwa cieplnego, współczynnika rozszerzalności liniowej, ciepła właściwego, gęstości, ułamka Poissona oraz modułu Younga. Wykazano, że dane charakteryzują się bardzo dużym rozrzutem wartości, co sprawia, że finalne wyniki symulacji są dyskusyjne. W badaniach przeprowadzono prostą analizę statystyczną dostępnych danych dotyczących związku 8YSZ, wykorzystując do symulacji wartości minimalne, maksymalne, średnią i medianę. Stwierdzono, że uzyskane wyniki symulacji z użyciem tych danych różnią się od siebie w sposób zasadniczy.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.