Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computational methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents a numerical solution of the heat advection equation in a two dimensional domain using the Discontinuous Galerkin Method (DGM). The advection equation is widely used in heat transfer problems, particularly in the field of fluid dynamics. The discontinuous Galerkin method is a numerical technique that allows for the solution of partial differential equations using a piecewise polynomial approximation. In this study, DGM is applied to the heat advection equation and its effectiveness in solving the problem is investigated. The findings of this study suggest that the Discontinuous Galerkin Method is a promising approach for solving heat transfer problems in a two-dimensional domain.
2
Content available remote Comparison of Machine Learning Models to Predict Risk
EN
Falls are a multifactorial cause of injuries for older people. Subjects with osteoporosis are more vulnerable to falls. The focus of this study is to investigate the performance of the different machine learning models built on spatiotemporal gait parameters to predict falls particularly in subjects with osteoporosis. Spatiotemporal gait parameters and prospective registration of falls were obtained from a sample of 110 community dwelling older women with osteoporosis (age 74.3 ± 6.3) and 143 without osteoporosis (age 68.7 ± 6.8). We built four different models, Support Vector Machines, Neuronal Networks, Decision Trees, and Dynamic Bayesian Networks (DBN), for each specific set of parameters used, and compared them considering their accuracy, precision, recall and F-score to predict fall risk. The F-score value shows that DBN based models are more efficient to predict fall risk, and the best result obtained is when we use a DBN model using the experts’ variables with FSMC’s variables, mixed variables set, obtaining an accuracy of 80%, and recall of 73%. The results confirm the feasibility of computational methods to complement experts’ knowledge to predict risk of falling within a period of time as high as 12 months.
EN
Disk motors are characterized by the axial direction of main magnetic flux and the variable length of the magnetic flux path along varying stator/rotor radii. This is why it is generally accepted that reliable electromagnetic calculations for such machines should be carried out using the FEM for 3D models. The 3D approach makes it possible to take into account an entire spectrum of different effects. Such computational analysis is very timeconsuming, this is in particular true for machines with one magnetic axis only. An alternate computational method based on a 2D FEM model of a cylindrical motor is proposed in the paper. The obtained calculation results have been verified by means of lab test results for a physical model. The proposed method leads to a significant decrease of computational time, i.e. the decrease of iterative search for the most advantageous design.
PL
W ostatnich latach język programowania JavaScript wyrasta na jeden z najważniejszych języków programowania pierwszych dekad XXI wieku. Język ten, powstały w połowie lat 90. XX wieku, początkowo znajdował zastosowanie na stronach WWW, w których javascriptowy kod umieszczony w znaczniku języka HTML pozwalał na wzbogacenie funkcjonalności strony. Z biegiem czasu rola tego języka wzrastała i obecnie stał się on podstawą działania wielu bibliotek, które mają zastosowanie w efektywnym tworzeniu kodu zarówno stron internetowych jak i aplikacji webowych, z których najpopularniejszą jest niewątpliwie biblioteka jQuerry. O wzrastającej popularności tego języka świadczyć może duża liczba opublikowanych w ostatnich kilku latach książek poświęconych temu językowi – znacznie większa niż liczba tytułów opisujących inne języki programowania. Podstawowe zastosowania języka JavaScript w zasadzie nie wymagały od programisty znajomości innych metod programowania niż te, które są spotykane w najczęściej używanych obecnie językach programowania wywodzących się z języka C ( C++, C#, Java). Okazuje się jednak, że ten język programowania oferuje programistom znacznie większy potencjał funkcjonalności, niż ten znany z tradycyjnych języków programowania. W tym artykule opisano próby użycia technik programistycznych, dostępnych w tym języku, które nie są powszechnie znane, w celu zastosowania ich w typowych problemach obliczeniowych.
EN
In recent years, the JavaScript programming language grows into one of the most important programming languages the first decades of the twenty-first century. This language, created in the mid-90th century, was initially used on the Web pages, where the JavaScript code placed in the HTML tag allowed to enrich functionality of the site. Over time, the role of this language has grown, and now it has become the basis of many libraries that are used in the efficient development of web site code, the most popular of which is the jQuery library. The growing popularity of this language can be proven by a large number of books devoted to JavaScript programming language published in the last few years - much larger than the number of titles that describe other programming languages. Basic use of JavaScript language does not require the programmer to know other programming methods than those that are known from the most widely used in programming languages derived from the C language (C ++, C#, Java). It turns out, however, that this programming language offers programmers a much greater potential of functionality than that of traditional programming languages. This article describes attempts to use programming techniques available in that language that are not commonly known, in order to use them in typical computational problems.
EN
Disadvantages of traditional methods for the determination of stresses in stress concentration zones of welded joints discussed in the first part of this overview required to be classified and inspired the development of technologically advanced solutions. The article contains an overview of works concerned with methods and approaches to the determination of maximum local stresses present in the above-named stress concentration zones. The article provides classification of methods in accordance with international documents and regulations, presents advantages and disadvantages of existing assessment methods concerning near-weld stresses as well as discusses further research trends.
PL
Wady tradycyjnych metod określania stanu naprężenia w strefach koncentracji naprężeń złączy spawanych, omówione w pierwszej części tego przeglądu, uwarunkowały konieczność ich systematyzacji, a także rozwoju nowoczesnych technik, dlatego w tym artykule przedstawiono przegląd prac poświeconych metodom i podejściom do określania maksymalnych naprężeń lokalnych działających w tych strefach. Przytoczono klasyfikację metod zgodnie z międzynarodowymi dokumentami i przepisami. Przedstawiono zalety i wady istniejących współczesnych metod oceny stanu naprężenia w pobliżu spoin i aktualne kierunki dalszych badań w tym zakresie.
EN
Various machinery parts or welded structure elements are characterised by significant cross-sectional changes along their length, leading to locally increased or accumulated stresses. The concentration of stresses is often of vital importance when determining structural stresses and strains, affects the service life of elements exposed to cyclic loads as well as influences the initiation and propagation of fatigue cracks. The article is an overview of works concerning conventional methods enabling the determination of maximum local stresses present in the stress concentration area triggered by the geometrical shape of welded joints.
PL
Dla każdej części maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia, jak również elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza spawanych, charakterystyczne są skokowe zmiany przekroju poprzecznego wzdłuż ich długości. W miejscach zmiany kształtu tworzy się lokalne zwiększenie naprężeń lub ich spiętrzenie. Stopień koncentracji naprężeń często odgrywa kluczową rolę w określaniu stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji, ma wpływ na trwałość przy obciążeniach cyklicznych, a także wpływa na proces inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych. Artykuł stanowi przegląd prac poświeconych tradycyjnym metodom określania maksymalnych naprężeń lokalnych działających w obszarze koncentracji naprężeń, spowodowanym przez kształt geometryczny złączy spawanych.
PL
W artykule omówiono wybrane metody rozwiązywania liniowych obwodów elektrycznych, które porównawczo przedstawiono na elementranym przykładze obliczeniowym. Uzyskane wyniki sprawdzono analityczne sporządzając bilans mocy, jak również przy wykorzystaniu aplikacji do symulacji komputerowej.
EN
The article discusses some methods for solving linear electrical circuits that comparatively shown in the example of an elementary calculation. The results were checked analytically preparing the balance of power, as well as using a computer simulation program.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w czasie fizycznych symulacji zderzenia czołowo-bocznego samochodów osobowych tej samej marki i modelu. W kolejnych testach zderzeniowych zmieniano miejsce uderzenia bocznego. W każdym teście wyznaczano wartości parametrów ruchu pojazdów na początku ruchu swobodnego oraz trajektorie ruchu środka masy samochodów, aż do zatrzymania. Zwrócono uwagę na występujące różnice oraz opisano przyczyny ich występowania. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne przy rekonstrukcji tego rodzaju zdarzeń drogowych, w szczególności w przypadkach, gdy samochody po zderzeniu nie były intensywnie hamowane.
EN
The article presents the results of experimental research obtained during the physical simulation of right-angle collision of the same make and model cars. In subsequent crash tests the place of the side impact was changed. In every test, the parameters of particular vehicle movement at the beginning of the free movement, as well as trajectories of movement of center of mass until stoppage were determined. Particular attention was paid to the discrepancies with description of causes of their occurrence. The results of the executed tests may occur helpful in reconstruction of road accidents of similar character, particularly in the events that the vehicles were not intensively braked after collisions.
EN
The paper contains comparison of FEM and FDM applied in membranes. Innovative element of this calculation method includes replacing a membrane with a framed structure [1]. Sample membranes were tested by two methods, afterwards both results were compared in the state of stress and displacement, which allowed to draw the following conclusions regarding the usage of both methods.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody, przy wykorzystaniu których dokonuje się wyznaczenia mas poszczególnych części ciała. Masy części ciała zostały wyznaczone dla 60 osób.
EN
The work presented in the paper concerns a very important problem of searching for string alignments. The authors show that the problem of a genome pattern alignment could be interpreted and defined as a measuring task, where the distance between two (or more) patterns is investigated. The problem originates from modern computation biology. Hardware-based implementations have been driving out software solutions in the field recently. The complex programmable devices have become very commonly applied. The paper introduces a new, optimized approach based on the Smith-Waterman dynamic programming algorithm. The original algorithm is modified in order to simplify data-path processing and take advantage of the properties offered by FPGA devices. The results obtained with the proposed methodology allow to reduce the size of the functional block and radically speed up the processing time. This approach is very competitive compared with other related works.
PL
W artykule zaprezentowano implementację algorytmu obliczającego stopień podobieństwa sekwencji znaków (genów) do zadanego wzorca. Algorytm wywodzi się z biologii obliczeniowej. Rozwiązania programowe wymagają znacznych zasobów sprzętowych oraz czasu. W badaniach nad algorytmem główny nacisk położono na poznanie jego własności i ich wykorzystanie przy implementacji. Pozwoliło to stworzyć bardzo oryginalna implementację zapewniającą niezwykle oszczędne gospodarowanie zasobami w układzie programowalnym jak i uzyskanie bardzo wysokich częstotliwości pracy.
EN
The paper describes implementation of the computation algorithm in modern, complex programmable hardware devices. The presented algorithm originates from computation biology and works on very long chains of symbols which come from reference patterns of the genome. The software solutions in this field are very limited and need large time and space resources. The main research efforts were aimed at investigating the properties of the searching algorithm. Especially, the influence of the penalty values assigned to the mismatch, insertion and deletion on the algorithm was analysed. This allowed obtaining a completely new algorithm offering extremely efficient implementation and exhibiting the outstanding performance. The Virtex 5 FPGA family was considered to be a target family for the searching algorithm based on the dynamic programming idea. The obtained results are very promising and show the dominance of the dedicated platform over the general purpose PC-based systems.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z niniejszego cyklu, istnieje wiele metod obliczeniowych konstrukcji przepustów zarówno sztywnych, jak i podatnych. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów to konstrukcje podatne, współpracujące z gruntem. Z uwagi na fakt, że konstrukcje tego typu zostały wprowadzone do praktyki inżynierskiej dopiero w ostatnich latach, metody obliczeniowe tych konstrukcji są w dalszym stopniu udoskonalane. Wiążę się to również z rozwojem metod numerycznych.
EN
Cyclones are widely used for removal dust of gaseous flows in industrial processes, and various studies were conducted in last decades to improve their performance parameters. However, in process industry, the reliable and uninterrupted operation of the cyclone is of the same importance as performance capabilities. In this work, the effect of vortex finder geometry on wearing processes is analyzed. The work relates to the gas-solid flow, which can be found in real dry-process kiln systems used in cement plants. Numerical studies were performed using Computational Fluid Dynamics software package, and covered three different geometrical versions of analyzed object. The relevant velocities of gas-solid medium within the cyclone, as well as pressure values were calculated with help of DES turbulence model. As a result - the design variant offering best balance between performance parameters and wearing resistance was pointed out.
PL
W Polsce daje się zauważyć wyraźny brak materiałów weryfikujących eksperymentalnie metody wykorzystywane w programach komputerowych wspomagających rekonstrukcję wypadków drogowych. Tymczasem w sądach zaczynają dominować opinie i ekspertyzy wykorzystujące do rekonstrukcji wypadków drogowych liczne programy komputerowe głównie V-SIM i PC Crash. Pewna (dość liczna) część rzeczoznawców i biegłych sądowych bezkrytycznie traktuje wyniki symulacji komputerowych, nie zważając na liczne i istotne uproszczenia modeli obliczeniowych oraz na niepewność danych wejściowych do obliczeń. W referacie przedstawiono metodykę i oczekiwane efekty badań eksperymentalnych polegających na przeprowadzeniu 6 zderzeń bocznych samochodów w ruchu. Badania zostaną zrealizowane w ramach projektu badawczego własnego nr N N509 559440.
EN
In Poland one can see a visible lack of materials that may experimentally verify methods applied in road accident reconstruction software. Whereas, in legal proceedings dominate expert opinions and reports that use numerous software for road accident reconstruction, mainly V-SIM and PC Crash. A certain (quite numerous) group of experts and forensic engineers uncritically accepts results of computer simulations, ignoring numerous and significant simplifications of computational models as well as input data derived uncertainties. The paper presents methodology and expected results of experimental investigation consisting in carrying out 6 side impact collisions in traffic conditions. The investigation will be carried out within the framework of an research project No. N N509 559440.
EN
The problem of asymptotic stability of models of 2D continuous-discrete linear systems is considered. Computer methods for investigation of asymptotic stability of the Fornasini-Marchesini type and the Roesser type models, are given. The methods proposed require computation of the eigenvalue-loci of complex matrices. Effectiveness of the stability tests are demonstrated on numerical examples.
EN
Eighteen samples of Quaternary unconsolidated sediments from the Piotrków Plateau and the Radomsko Hills in central Poland have been analysed for their average grain size, sorting, skewness and kurtosis. The analysis was carried out by seven computational methods of interpolation and nine extrapolation methods. It appears that linear interpolation, the traditional method (DOS), and the Josek and Gradistat Programs give comparable results, but that quadratic interpolation and the method of moments should not be applied since they yield unreliable results. The method of moments gives unduly high or unduly low parameter values because of the application of different, i.e. incomparable measures in the applied formulae. It should be stressed that only extrapolation provides, if performed under the right conditions, the possibility to determine some parameters, in particular skewness values.
EN
The paper is focused on the analysis of diode-transistor circuits having multiple DC solutions and brings two methods enabling us to find the solutions, without any piecewise-linear approximations. The first method is a modification of an earlier developed method, whereas the other is new and based on an original idea. Both the methods are implemented in an algorithm that guarantees finding all the DC solutions. Numerical experiments show that the proposed approach is efficient, the analysis is improved and the computation process is speeded up.
PL
Artykuł dotyczy analizy układów diodowo-tranzystorowych o wielu rozwiązaniach stałoprądowych. Zaproponowano dwie metody umożliwiające wyznaczanie tych rozwiązań bez konieczności stosowania aproksymacji odcinkowo-liniowej. Metody te zaimplementowano w postaci algorytmu gwarantującego znalezienie wszystkich rozwiązań DC. Eksperymenty numeryczne potwierdziły efektywność zaproponowanego podejścia.
EN
The paper is focused on the analysis of diodetransistor circuits having multiple DC solutions (operating points) and brings two methods enabling us to find all the solutions. The first method contracts and eliminates some hyperrectangular regions where the solutions are sought. It is based on the idea of framing of the nonlinear functions appearing in the mathematical description of the circuit by linear ones and exploits the Woodbury formula in matrix theory. The other method finds quickly and easily preliminary bounds on the location of all the solutions. The method employs some monotonic functions and generates convergent sequences leading to a shrinked hyperrectangle that contains all the solutions. Both the proposed methods are rigorously proved. They constitute the core of an algorithm which efficiently finds all the DC operating points of diode-transistor circuits. It is illustrated via numerical examples.
20
Content available remote Setting the air change rate by aerodynamic quantification
EN
In the article presented below basic factors are suggested which cause increase in thermal losses due to infiltration of air, mainly wind. Air filtration between indoor and outdoor environment is affected by complex influence of a number of factors on air changes (aerodynamic effects of air flow passing around a building, height and density of the developed area, wind direction ... ). The article outlines the methodology of the aerodynamic quantification for the simplified reference building.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.