Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rare earth metals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the work was to draw attention to the usefulness of the alkaline thermal activation process with sodium hydroxide in the process of rare earth metal leaching (REE), from fly ash with hydrochloric acid and nitric acid(V). The work is a part of the authors’ own research aimed at optimizing the REE recovery process coming from fly ash from hard coal combustion. The article contains an assessment of the possibility of leaching rare earth metals (REE) from fly ash originating from the combustion of hard coal in one of the Polish power plants. The process was carried out for various samples consisting of fly ash and sodium hydroxide and for different temperatures and reaction times. The process was carried out for samples consisting of fly ash and sodium hydroxide containing respectively 10, 20 and 30% on NaOH by weight in relation to the weight of fly ash. Homogenization of these mixtures was carried out wet, and then they were baked at 408K, 433K and 473K, for a period of three hours. The mixture thus obtained was ground to a particle size of less than 0.1 mm and washed with hot water to remove excessive NaOH. The solid post-reaction residue was digested in concentrated HCl at 373K for 1 hour at a weight ratio fs/fc of 1:10. The results of chemical analysis and scanning microscopic analysis along with EDS analysis and X-ray analysis were used to characterize the physicochemical properties of the tested material. The results indicated that REE recovery from fly ash strictly depends on heat treatment temperature with NaOH, and an increase in REE recovery from alkaline-activated fly ash along with increasing the amount of NaOH in relation to fly ash mass.
PL
Celem pracy było zwrócenie uwagi na przydatność alkalicznego procesu aktywacji termicznej wodorotlenkiem sodu w procesie ługowania metali ziem rzadkich (REE) z popiołu lotnego z kwasem chlorowodorowym i azotowym (V). Praca jest częścią badań własnych autorów mających na celu optymalizację procesu odzyskiwania REE z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. Artykuł zawiera ocenę możliwości ługowania metali ziem rzadkich (REE) z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w jednej z polskich elektrowni. Proces przeprowadzono dla próbek składających się z popiołu i wodorotlenku sodu zawierającego odpowiednio 10, 20 i 30% wagowych NaOH w stosunku do masy popiołu. Homogenizację tych mieszanin przeprowadzono na mokro, a następnie spiekano je w temperaturze 408K, 433K i 473K przez okres trzech godzin. Tak otrzymaną mieszaninę zmielono do wielkości cząstek mniejszej niż 0,1 mm, a następnie przemyto gorącą wodą w celu usunięcia nadmiaru NaOH. Stałą pozostałość poreakcyjną trawiono stężonym HCl w temperaturze 373K przez 1 godzinę, przy stosunku wagowym fs/fc wynoszącym 1:10. Wyniki analizy chemicznej i skaningowej analizy mikroskopowej wraz z analizą EDS i analizą rentgenowską wykorzystano do scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych badanego materiału. Otrzymane wyniki wskazują, że odzysk REE z popiołu zależy ściśle od temperatury obróbki cieplnej za pomocą NaOH, oraz że odzysk REE z popiołu aktywowanego alkalicznie rośnie wraz ze wzrostem ilości NaOH w stosunku do masy popiołu.
EN
The paper describes influence of rare earth metals (REMs) on G20Mn5 cast steel microstructure and mechanical properties. The cerium mixture of the following composition was used to modify cast steel: 49.8% Ce, 21.8% La, 17.1% Nd, 5,5% Pr and 5.35% of REMs. Cast steel was melted in industrial conditions. Two melts of non-modified and modified cast steel were made. Test ingots were subject to heat treatment by hardening (920°C/water) and tempering (720°C/air). Heat treatment processes were also performed in industrial conditions. After cutting flashes off samples of cast steel were collected with purpose to analyze chemical composition, a tensile test and impact toughness tests were conducted and microstructure was subject to observations. Modification with use of mischmetal did not cause significant changes in cast steel tensile strength and yield strength, while higher values were detected for fractures in the Charpy impact test, as they were twice as high as values for the data included in the PN-EN 10213:2008 standard. Observations performed by means of light and scanning microscopy proved occurrence of significant differences in grain dimensions and morphology of non-metallic inclusions. Adding REMs resulted in grain fragmentation and transformed inclusion shapes to rounded ones. Chemical composition analyses indicated that round inclusions in modified cast steel were generally oxysulphides containing cerium and lanthanum. In the paper the author proved positive influence of modification on G20Mn5 cast steel mechanical properties.
PL
Dokonano oceny możliwości ługowania metali ziem rzadkich z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w jednej z krajowych elektrowni. Do scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych badanego materiału wykorzystano wyniki analizy chemicznej oraz skaningowej analizy mikroskopowej wraz z analizą EDS i analizą rentgenograficzną. Wielostopniowe ługowanie roztworami kwasu siarkowego(VI) prowadzono w temp. 70°C. Początkowe stężenie kwasu siarkowego(VI) wynosiło 6,5% mas. H₂SO₄. Stwierdzono, że stopień wyługowania metali ziem rzadkich zmniejszał się w kolejnych etapach ługowania. Przykładowo stopień wyługowania dla ceru zmieniał się z 23% w pierwszym etapie ługowania do 12% w szóstym etapie. Zastosowanie 6-krotnego ługowania pozwoliło na zwiększenie stężenia ceru, lantanu, neodymu, skandu i itru w końcowym roztworze ługującym ok. 3-krotnie, do 80,97% zawartości REE w próbce popiołu wyjściowego.
EN
Fly ash from coal combustion was leached in 6 steps with 3,5-9,5% H₂SO₄ at 70°C and phase ratio 100:1 to recover Ce, La, Nd, Sc and Y. The leaching degree was 80,97% after 6 steps of leaching. The final concns. of the metals in leachate were 141.72 ppm, 63.52 ppm, 82.93 ppm, 36.37 ppm and 75.86 ppm, resp.
4
Content available Recovery of Eu and Y from Waste Fluorescent Lamps
EN
Eu and Y were extracted from waste fluorescent lamps containing ~0.3% Eu and 7% Y by acidic leaching, hydrolytic precipitation and/or solvent extraction. The leaching tests showed that about 90% Eu and 95% Y were leached in 3M HCl or 3M HNO3 at 80°C, liquid to solid ratio 10:1 in 30 min. Leaching in H2SO4 provided lower Eu and Y extraction efficiency. Only around 85% Eu and 80% Y were extracted at temperatures higher than 70°C. Eu and Y started precipitating simultaneously at pH 1.5 and the precipitation completed at ~ pH 2. Solvent extraction of Eu and Y from sulfate solutions using D2EHPA is strongly influenced by solution pH. At pH 1.4 about 80% Eu and 100%Y were extracted while at pH 1.16 only 25% Eu was extracted together with 90% Y.
PL
Eu i Y były odzyskiwane z odpadów lamp fluorescencyjnych zawierających ok. 0.3% Eu i 7% Y za pomocą metody ługowania kwaśnego, wytrącania hydrolitycznego i/lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Próby ługowania wykazały, że około 90% Eu i 95% Y można wyługować w 3M roztworze HCl lub 3M roztworze HNO3 w temperaturze 80°C, stosunku fazy ciekłej do stałej 10:1 w czasie 30 min. Ługowanie w H2SO4 daje niższy współczynnik odzysku Eu i Y. Jedynie około 85% Eu i 80% Y odzyskano w temperaturze wyższej niż 70°C. Eu i Y zaczęły wytrącać się jednocześnie w pH 1.5, a wytrącanie zakończyło się przy pH około 2. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa Eu i Y z roztworów siarczanów z wykorzystaniem D2EHPA zależy silnie od pH roztworu. Przy pH = 1.4 około 80% Eu i 100%Y zostało wydzielone, podczas gdy przy pH = 1.16 wyekstrahowano tylko 25% Eu i 90% Y.
PL
W pracy tej skupiono się na rozwiązaniach technologicznych, w tym innowacyjnych, pozyskiwania koncentratów Metali Ziem Rzadkich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowanie ukierunkowano wokół możliwości technologiczno-technicznych pozyskiwania wysokoprocentowych koncentratów metali ziem rzadkich z alternatywnych źródeł w warunkach krajowych.
EN
This work focused on technological solutions, including innovative ones, obtaining concentrates of Rare Earth Metals in accordance with the principles of sustainable development. The study was focused on the technological and technical possibilities of obtaining high-percentage rare earth concentrates from alternative sources in polish conditions.
PL
Przedstawiono koncepcję separacji jonów neodymu i dysprozu (Nd3+ i Dy3+) za pomocą emulsyjnych membran ciekłych-ELM w reaktorze z przepływem Couette’a-Taylora jako procesu zintegrowanego obejmującego wytwarzanie emulsyjnych membran ciekłych i ekstrakcję jonów tych metali z roztworów po ługowaniu magnesów neodymowo-żelazowo-borowych. Zastosowanie reaktora CTF pozwala na zmniejszenie liczby stopni operacyjnych procesu i prowadzenie ekstrakcji w sposób ciągły przy małej konsumpcji rozpuszczalników i przenośników. Opracowano warunki wytwarzania stabilnych membran emulsyjnych ELM’s (nośnik: D2EHPA) o składzie i strukturach odpowiednich do badań procesu separacji Nd3+ i Dy3+.
EN
A concept of separation of metal ions of neodymium and dysprosium by emulsion liquid membranes-ELMs using a Couette- Taylor flow reactor (CTF) as an integrated process combining the creation of emulsion liquid membranes and extraction of Nd3+ and Dy3+ from neodymium-iron-boron leaching solutions is demonstrated. The use of CTF reactor reduces the number of operating process units and enables a continuous extraction with the low consumption of solvents and carriers. Conditions for the preparation of stable ELMs (D2EHPA as a carrier) with composition and structures suitable for a study on Nd3+ and Dy3+ separation were developed.
EN
Magnetic properties of powder (Pr,Dy)FeCoB ferrimagnetic alloys and effects of annealing, surface states were analyzed. X-ray photoelectron spectroscopy and Mössbauer spectra of powders indicate the effect of surface states on phase composition and magnetic properties of the studied powder, if particles average size is smaller than 10 μm. Effect of stoichiometry on magnetic anisotropy was found. Thermal stability of anisotropy field was proved by replacement of Fe atoms with Co atoms.
EN
This paper discusses changes in the microstructure and abrasive wear resistance of G17CrMo5-5 cast steel modified with rare earth metals (REM). The changes were assessed using scanning microscopy. The wear response was determined in the Miller test to ASTM G75. Abrasion tests were supplemented with the surface profile measurements of non-modified and modified cast steel using a Talysurf CCI optical profilometer. It was demonstrated that the modification substantially affected the microstructure of the alloy, leading to grain size reduction and changed morphology of non-metallic inclusions. The observed changes in the microstructure resulted in a three times higher impact strength (from 33 to 99 kJ/cm2) and more than two times higher resistance to cracking (from 116 to 250 MPa). The following surface parameters were computed: Sa: Arithmetic mean deviation of the surface, Sq: Root-mean-square deviation of the surface, Sp: Maximum height of the peak, Sv: Maximum depth of the valley, Sz: Ten Point Average, Ssk: Asymmetry of the surface, Sku: Kurtosis of the surface. The findings also indicated that the addition of rare earth metals had a positive effect on the abrasion behaviour of G17CrMo5-5 cast steel.
9
Content available Separation of Ho3+ in Static Magnetic Field
EN
The rare earths elements (REE) belong to the group of critical metals and they are achieving more and more interest due to their special properties. However, there occur some problems connected with their production. The most difficult phase is separation of REE. It includes a necessity to intensify currently applied processes and looking for new solutions. The present work introduces an idea to use differences in physical properties of the REE ions to get them separated. In the experimental part of the work some efforts were undertaken to analyse results presenting changes of holmium ions concentration under an influence of the magnetic field gradient. There was determined the gradient of magnetic field and concentration of Ho3+ ions depending on initial concentration of the solution and time. A simulation of changing the concentration of holmium ions in the solution under an influence of the magnetic field gradient was performed to compare the mathematical model with the obtained results.
11
EN
Nickel metal hydride (NiMH) batteries represent a great metal value. Their recycling is therefore important not only for environmental, but also for economic reasons. NiMH batteries used in this study were provided by a Czech company, which is responsible for collecting this type of wastes in the Czech Republic. The batteries were processed in a cutting mill. From the resulting material, the fraction <0.5 mm was obtained by sieving. Electrode mass of NiMH batteries was treated hydrometallurgically in order to obtain metal values. A mixture of electrode mass originating from different types of batteries contained 51.0% Ni, 5.9% Co, 1.1% Zn, 0.7% Fe, 2.18% Mn, 9.2% La, 4.6% Ce, 0.7% Pr and 2.3% Nd. Leaching of the electrode mass was performed in 1 and 2 mol/L H2SO4 at liquid-to-solid ratios 10:1 or 20:1 and laboratory temperature as well as at 60 and 80°C. Extractions of 91.5% Ni, 92.6% Co and more than 97.5% rare earth metals (RE) were achieved. More than 99% RE were removed from the leach liquor using hydrolytic precipitation with NaOH up to pH = 1.2. Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) in low aromatic solvent was used as the extractant in the solvent extraction process for impurities removal from leach liquors after RE precipitation. Removal of 99.9% Fe, 94.5% Zn and 43.3% Mn was achieved when single-stage extraction was applied. When using two-stage extraction process, the achieved values of removed impurities were as follows: 99.9% Fe, almost 99% Zn and more than 60% Mn. in case of model solution. For leach liquor, the values for Fe and Zn were the same, but only slightly more than 50% Mn was removed. Nickel and Co losses did not exceed in the most cases 5%, in the best cases even less than 0.5%. The result of the proposed process is a solution of Ni and Co containing low level of other impurities. This solution is suitable intermediate for Ni and Co winning.
PL
Niklowo-metalowe akumulatory hybrydowe (skrót ang. NiMH) cechuje wysoka zawartość metalu. Zatem ich utylizacja jest ważna nie tylko ze względów środowiskowych, lecz również ekonomicznych. Akumulatory NiMH użyte w niniejszych badaniach otrzymano od czeskiego przedsiębiorstwa, które odpowiada za odbiór tego typu odpadów na terenie Republiki Czeskiej. Akumulatory rozdrobniono w młynie tnącym. Z uzyskanego w ten sposób materiału, przy pomocy odsiewu, uzyskano cząsteczki wielkości <0.5mm. Masa elektrodowa baterii NiMH została poddana procesom hydrometalurgicznym w celu otrzymania metalu. Mieszanka masy elektrodowej pochodzącej z różnego typu baterii zawierała 51.0% Ni, 5.9% Co, 1.1% Zn, 0.7% Fe, 2.18% Mn, 9.2% La, 4.6% Ce, 0.7% Pr oraz 2.3% Nd. Ługowanie masy elektrodowej zostało przeprowadzone w roztworze H2SO4 w ilości 1 i 2 mole /L, stosunek cieczy do ciała stałego wynosił 10:1 lub 20:1, natomiast temperatura procesu wynosiła odpowiednio 60 oraz 80°C. Uzyskano próbki o zawartości 91.5% Ni, 92.6% Co oraz ponad 97,5% metali ziem rzadkich (ang. skrót REE). Ponad 99% metali ziem rzadkich odseparowano z roztworu ługującego przy użyciu strącania hydrolitycznego za pomocą NaOH przy pH siegającym do 1.2 kwasu di - (2-etyloheksylowego) fosforowego (D2EHPA) w rozpuszczalniku aromatycznym użytym jako ekstrahent w procesie oczyszczania rozpuszczalnika, aby usunąć zanieczyszczenie z roztworów ługujących powstałych po procesie strącania hydrolitycznego metali ziem rzadkich. Po zastosowaniu jednofazowego procesu ekstrakcji udało się usunąć 99,9% Fe, 94,5% Zn oraz 43.3% Mn. Po zastosowaniu dwufazowego procesu ekstrakcji wyniki usunięcia zanieczyszczeń przedstawiały się następująco: 99,9% Fe, blisko 99% Zn oraz ponad 60% Mn w przypadku roztworu modelowego. W przypadku roztworu ługującego wartości dotyczące Fe oraz Zn były takie same, jednakże usunięto tylko trochę powyżej 50% Mn. Ubytki niklu oraz Co w większości przypadków nie przekroczyły 5%, w najlepszym razie nie przekraczając nawet 0,5%. Wynikiem zastosowanego procesu jest roztwór Ni oraz Co o niskiej zawartości zanieczyszczeń. Roztwór ten może służyć do odzysku Ni oraz Co.
EN
This paper presents influence of rare earth metals (REM) on the microstructure and morphology of non-metallic inclusions of G17CrMo5-5 cast carbon steel The research has been performed on successive industrial melts. Each time about 2000 kg of liquid metal was modified. The REM was in the form of mishmetal of the composition 49,8% Ce, 21, 8% La, 17, 1% Nd, 5, 5% Pr and 5, 35% the rest of REM. Therareearth metals were put into the ladle during tapping of heat melt from the furnace.
PL
W artykule przedstawiono rolę metali ziem rzadkich na strukturę I morfologię wtrąceń niemetalowych w staliwie węglowym G17CrMo5-5. Badania prowadzono na seryjnych wytopach przemysłowych. Każdorazowo modyfikacji poddawano po około 2000kg ciekłego metalu. Metale ziem rzadkich wprowadzano w postaci miszmetalu o składzie: 49, 8% Ce, 21, 8% La, 17, 1% Nd, 5, 5% Pr and 5, 35%. Metale ziem rzadkich wprowadzano do kadzi podczas spustu ciekłego metalu z pieca.
EN
Effect of addition of rare earth metals on microstructure and properties of copper alloys after casting, after cold working and after heat treatment was studies in this paper. Methodology consisted of microstructure investigations by optical microscopy and scanning electron microscopy. In addition, distribution of alloying elements and electron backscattered diffraction results (EBSD) were presented. The mechanical properties of a wire after tension test and after hardness measurements were described. Electrical conductivity test was performed using Foerster Sigmatest and Thomson bridge. Analysis of the microstructure and mechanical properties of investigated alloys after casting and after metal working showed possibility to produce materials with preferred set of functional properties.
PL
W pracy badano wpływ dodatku metali ziem rzadkich na mikrostrukturę i właściwości użytkowe stopów miedzi w stanie po odlewaniu, po przeróbce plastycznej na zimno i po obróbce cieplnej. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Dodatkowo dla stopów przeprowadzono badanie rozmieszczenia składników stopowych na powierzchni badanego materiału oraz badanie EBSD. Właściwości mechaniczne drutu opisano w oparciu o wyniki próby zrywania i pomiaru twardości HV. Badanie konduktywności elektrycznej wykonano za pomocą Sigmatestu firmy Foerster oraz mostku Thomsona. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych po przeprowadzonych badaniach na stopach odlewanych i po przeróbce plastycznej, wykazała że możliwe jest wytworzenie materiałów cechujących się korzystnym zestawem własności użytkowych.
PL
W artykule omówiono sytuację na rynku metali ziem rzadkich. Wieloletnie zaniedbania ze strony USA i innych krajów w zakresie wydobywania i przetwarzania MZR doprowadziły do sytuacji, w której monopolistą w tym zakresie są Chiny i one dyktują aktualnie ceny tych metali. Ceny te w ciągu ostatniego roku wzrosły nawet do 10 razy. Powodem tego jest drastyczne ograniczenie przez Chiny eksportu MZR. Zapotrzebowanie na MZR z każdym rokiem wzrasta, szczególnie w energetyce wiatrowej oraz w motoryzacji (samochody z napędem hybrydowym).
EN
The situation in the rare earth metals market is discussed in the paper. Years of neglect on the side of the USA and other countries in a range of mining and processing of these metals brought about the situation that China acquired the monopoly position and dictate the current prices. Those prices increased even 10 times during the last year, since China drastically limited the export of rare earth metals. The demand for these metals is growing every year, especially in the wind power engineering and automotive industry (cars with the hybrid driving systems).
15
PL
W pracy przedstawiono wyniki modyfikacji właściwości nadstopów żelaza drugiej generacji IN 519 (24% Cr, 24% Ni, 1,5% Nb) z domieszkami 0,1% i 0,2% mas. metali ziem rzadkich (MZR). Badania przeprowadzono na wlewkach uzyskanych z wytopu prowadzonego w piecu tyglowym z kwaśną wymurówką wykonaną z masy Silica-Mix 7 B 0.5. Przeprowadzono badania mikrostruktury, pomiary twardości Brinella, analizę składu fazowego za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz analizę składu chemicznego metodą mikroanalizy powierzchniowej i punktowej. Uzyskane wyniki wykazały wpływ ilości domieszkowanych MZR na mikrostrukturę, twardość i skład fazowy wlewków.
EN
The work presents the results of property modifications of the second generation iron superalloys IN 519 (24% Cr, 24% Ni, and 1.5% Nb) with additions of 0.1% and 0.2% by weight rare-earth metals (RE). The subjects of research were the ingots obtained in a crucible furnace with acid lining Silica-Mix 7 B 0.5. The following researches were carried: microstructure analysis, Brinell hardness measurements, phase composition analysis by X-ray diffraction and chemical composition analysis by mapping and point method microanalysis. The results showed the impact of RE-doped amount on the microstructure, hardness and phase composition of ingots.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury i właściwości użytkowych stopu srebra z dodatkiem 1 % miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. W badaniach wykorzystano materiał wykonany trzema metodami odlewania - topienie i odlewanie w piecu indukcyjnym próżniowym w obecności gazu obojętnego (1); topienie i odlewanie ciągłe drutu w piecu indukcyjnym otwartym (2); topienie i odlewanie w piecu in-dukcyjnym otwartym (3). Stop w stanie po odlewaniu poddany został przeróbce plastycznej, polegającej na wyciskaniu na prasie KOBO i ciągnieniu, wyciskaniu na prasie KOBO i walcowaniu, kuciu na gorąco i walcowaniu. Badaniu poddano mi-krostrukturę oraz właściwości mechaniczne i konduktywność elektryczną w stanie po odlewaniu, jak i po przeróbce plastycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejszą mikrostrukturą cechuje się stop poddany wyciskaniu na prasie KOBO. Najmniej korzystną mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi cechował się stop odlewany metodą ciągłą. Przeróbka plastyczna na gorąco lub wyciskanie na prasie KOBO powodowała zwiększanie konduktywności elektrycznej, natomiast przeróbka plastyczna na zimno nieznacznie ją obniżała. Najwyższą twardością charakteryzował się materiał wyciskany wstępnie na prasie KOBO i walcowany.
EN
Microstructure and functional properties investigation results of silver alloy with addition of 1 % of mishmetal (mixture of rare earth metals) designed for electric contact production have been presented in this work. Three different casting methods have been used: meting and casting with induction vacuum furnace (1), melting and continuous casting with induction open furnace (2) and melting and casting with induction open furnace (3). As cast alloy was processed using extrusion byKOBO method and drawing, extrusion by KOBO method and rolling, hot forging and rolling. Microstructure, mechanical properties and electrical conductivity have been investigated after casting and after metal working. The most favourable microstructure has been obtained for alloys extruded with KOBO press, continuous cast materials had less favourable mi-crostructure and mechanical properties. Hot working or KOBO extrusion caused increasing of electrical conductivity and cold working slightly decreased this property. The highest hardness was obtained for material processed by KOBO extrusion and rolling.
PL
Metale ziem rzadkich - stały się tak nieodzowne dla współczesnych społeczeństw rozwiniętych, że eksperci zaczęli zauważać niebezpieczeństwo dla przyszłości populacji w przypadku niedostatecznej podaży tego surowca lub braku pewności dostaw.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zwiększania właściwości użytkowych stopów srebra przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Zamieszczono również charakterystykę metali ziem rzadkich uwzględniającą ich rolę jako dodatku stopowego, szczególnie do srebra. Zaprezentowano wyniki badań struktury i właściwości użytkowych nowego stopu srebra z dodatkiem 1 % miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. Proces wytwarzania stopu obejmował topienie i odlewanie w piecu próżniowym, wyciskanie techniką intensywnych odkształceń plastycznych (metoda KOBO/R) oraz ciągnienie. Z otrzymanych drutów wykonano styki elektryczne przeznaczone do badań eksploatacyjnych w odniesieniu do aktualnie produkowanego stopu stykowego AgNi0,15. Stop Ag+1 % miszmetalu cechował się wyższymi właściwościami mechanicznymi od stopu AgNi0,15 zarówno w stanie po odkształceniu plastycznym, jak i po wyżarzaniu. Stop Ag+1 % miszmetalu wykazywał korzystne właściwości do zastosowania na styki łączników elektrycznych. W stosunku do badanego materiału odniesienia AgNi0,15 wykazał on aż 3-krotnie mniejsze ubytki masy styków. Nowy materiał w zastosowaniu na styki łączników elektrycznych wykazuje również dobrą rezystancję zestykową w czasie pracy łączeniowej.
EN
In this paper improving possibilities of functional properties of industrial silver alloys were indicated. Rare earth metals characteristic as an alloy additive was also presented. Structure and properties investigations results of new silver alloy with addition 1 % of mishmetal (mixture of rare earth metals) designed for electric contacts applications were shown. Material processing included melting and casting in vacuum furnace, extrusion by intense deformation technique (KOBO/R method) and drawing. Obtained wires were used for production of electric contacts which were designed for exploitation tests comparing to the actually produced AgNi0.15 electric contact material. Ag+1 % of mishmetal alloy had better mechanical properties then AgNi0.15 alloy after plastic deformation and after annealing. Silver-mishmetal alloy revealed advantageous properties as a electric contact material. Comparing to the AgNi0.15 alloy it had 3 times lower mass loss of electric contacts. New material revealed also lower contact resistivity during electric contact tests.
EN
This paper presents results of research carried out in order to specify the influence of the rare earth metals on the morphology of the occuring non-metallic inclusions as well as on the cracking mechanism of GP240GH cast carbon steel and G17CrMo5-5 (0.18%C, 1.2%Cr, 0.53%Mo) high temperature cast steel. The tests have been performed on successive industrial melts adding rare earth metals to the ladle during tapping of heat melt from the furnace. It was found that ball-shaped non-metalic inclusions occuring as a result of the rare earth metals influence are heterogenic and they significantly influence the cracking mechanism of Charpy specimens and the impact strength. The morphology of the specimens fracture surface has been substantially changed as a result of the rare earth metals modification. The impact strength of the tested cast carbon steel increased from 100 J/cm2 to ca 155 J/cm2, and the high-temperature cast steel from 30 J/cm2 to ca 100 J/cm2.
20
Content available remote Ab intio study of Yni4Si under pressure
EN
In the framework of the density functional theory, we study conditions of formation of YNi4Si and its electronic properties under pressure. Within the local density approximation (LDA) used in calculation, the equilibrium volume and the bulk modulus are obtained. The theoretical electronic specific heat coefficient γ (12.32 mJ/(f.u. mol K2)) derived from the density of states at the Fermi energy at ambient pressure and the experimental value of γ (13 mJ/(mol K2)) are in a reasonable agreement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.