Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Designing the company’s development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.
PL
Projektowanie programu rozwoju przedsiębiorstwa jest złożonym przedsięwzięciem, w którym konieczne jest zachowanie logicznej sekwencji działań o charakterze analityczno–studialnym, ale również respektowanie podstawowych czynników wyznaczających właściwy kierunek i program zmian. W treści artykułu przedstawiona została struktura związanych z tym działań projektowych oraz strategiczne aspekty budowy programu zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, wynikające nie tylko z jego strategii ogólnej, ale również przyjętego wzorca rozwoju i strategii zarządzania zmianami.
2
Content available remote Zarządzanie kryzysowe w organizacjach administracji publicznej
PL
Eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem zdarzeń katastroficznych wywołanych siłami natury bądź też działaniami terrorystycznymi wymaga dużej aktywizacji sił i środków, niezbędnych do zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków występowania kryzysów socjotechnicznych. Konieczne jest również zapewnienie skutecznego i elastycznego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Strukturę i specyfikę procesu zarządzania kryzysowego w organizacjach administracji państwowej przedstawiono w treści tej publikacji, wskazując równocześnie na warunki jego skutecznego przebiegu.
EN
Eliminating the hazards connected with catastrophes either natural or evoked by terrorist actions requires activating large forces and means to deal with the critical situation. They are necessary to prevent and limit the negative outcomes of the sociotechnical crises. What is also vital is ensuring the effective and flexible functioning of emergency management system. The article discusses the structure and the specificity of emergency management process in public administration organizations as well as describes the conditions that must be fulfilled to make the procedures work effectively.
3
Content available remote Organizational forms of coordination and integration of activities in
EN
Solving the problems connected to coordination in managing complex projects is crucial for their successful completion. The paper discusses organizational forms of coordination in implementing a project and the factors that should be considered when selecting them, so that the amount of coordinating potential generated by the chosen form is proportionate to the actual needs in this field.
PL
Rozwiązanie problemów koordynacji w zarządzaniu złożonymi projektami ma kluczowe znaczenie dla ich powodzenia. Stąd też w artykule przedstawiono organizacyjne formy sprawowania działań koordynacyjnych w projekcie oraz uwarunkowania ich doboru, umożliwiającego dostosowanie potencjału koordynacji do występujących w tym zakresie potrzeb.
PL
Materiały organiczne charakteryzujące się przestrzennie rozwiniętym, sprzężonym układem wiązań ? są obecnie intensywnie badane jako materiały do zastosowań w organicznej elektronice i optoelektronice. Korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie organicznych półprzewodników w konstrukcji urządzeń typu OLED, OFET, OLET czy OPV, wynikają głównie z redukcji kosztów wytwarzania cienkich warstw na podłożu stałym z łatwo przetwarzalnych z roztworu związków organicznych, łatwości chemicznego modulowania ich właściwości optoelektrycznych, a także z kompatybilności organicznych materiałów w stosunku do elastycznego podłoża. Pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w tej dziedzinie, wiele problemów związanych z przetwarzaniem i efektywnością organicznych materiałów półprzewodzących pozostaje nadal nierozwiązanych. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących opracowanej w zespole autora, nowej metody syntezy policyklicznych, skondensowanych węglowodorów (hetero)aromatycznych oraz badania właściwości optoelektrycznych tych połączeń pod kątem możliwości ich zastosowania jako nowych materiałów dla organicznej optoelektroniki.
EN
Organic materials, featuring spatially developed systems of ? -conjugated bonds, are currently intensively investigated as materials for applications in organic electronics and optoelectronics. Benefits coming from the use of organic semiconductors in construction of optoelectronic elements, such as OLEDs, OFETs, OLETs or OPVs are mainly connected with reduction of manufacturing costs of thin films made from easily solution-processable, organic compounds, convenient chemical modulation their optoelectronics properties, as well as compatibility of organic materials to flexible substrates. Despite the significant progress which has been made in recent years in this field, many problems associated with the processing and efficiency of organic semiconducting materials are still unresolved. This paper will present results of studies developed in the author's team, on a new method for synthesis of polycyclic, fused (hetero) aromatic hydrocarbons including investigations of optoelectronic properties of these compounds as new materials for organic optoelectronics.
EN
The paper discusses the role of organizational capital in the process of growth and development of the company. The author hypothesizes that the synergy effect, so significant for the company's development, can be achieved not only by increasing the amount of potential needed to attain the set goals but also by decentralization, that is establishing groups of companies.
PL
Rozważania zawarte w artykule dotyczą roli kapitału organizacyjnego w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Całość zaprezentowanych wywodów została podporządkowana hipotezie, że efekt synergii tak ważny w procesie wzrostu organizacji gospodarczej, może być osiągnięty nie tylko przez zwiększanie jej potencjału koniecznego do osiągnięcia wyznaczonych celów, ale również przez dekoncentrację organizacyjną w postaci kreowania grup przedsiębiorstw.
6
Content available remote Cultural diversity as a source of organizational conflict in a global company
EN
The functioning of international companies is inextricably linked with the occurrence of organizational conflicts due to the cultural differences observed in these organizations. The paper presents the causes, manifestations and consequences of intercultural conflicts within global companies. It also proposes some preventive measures that can be taken to avoid the conflicts and suggests possible ways of neutralizing the negative effects of the already existing ones. The article has been inspired by the results of the empirical investigation carried out in a global company, LG Electronics.
PL
Funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych jest nierozerwalnie związane z występowaniem w nich konfliktów organizacyjnych na tle różnic kulturowych. W artykule przedstawiono przyczyny, przejawy i następstwa ich występowania oraz możliwości przeciwdziałania konfliktom międzykulturowym oraz łagodzenia negatywnych skutków w razie ich zaistnienia. Inspiracją tej publikacji i źródłem informacji wykorzystanych w jej treści były wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie globalnym LG Electronics.
7
Content available remote Management systems strategic consistency
EN
Developing forms of organization becomes more and more complex and simultaneously organization models are perceived as key source of competitive advantage. The driver of long-term efficiency of those organizational models are regulation and coordination mechanisms defined as management systems. The purpose of this article is to highlight the issue of management systems internal and also external consistency as a critical condition of shaping their efficiency. Authors present their concept of defining and structuring management systems and suggest method of such systems consistency diagnosis, which can be utilize for shaping more effective organizations.
PL
Rozwijające się formy organizacji stają się coraz bardziej złożone a równocześnie modele organizacji są uważane za kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej. Regulatorem długoterminowej efektywności takich modeli organizacji są mechanizmy regulacyjne i koordynacyjne, określane przez nas mianem systemów zarządzania. Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na zagadnienie wewnętrznej oraz zewnętrznej spójności systemów zarządzania jako kluczowego warunku kształtowania ich efektywności. Autorzy przedstawiają swoją koncepcję definiowania i strukturyzacji systemów zarządzania oraz proponują metodę diagnozy spójności takich systemów, która to metoda może być zastosowana dla kształtowania bardziej efektywnych organizacji.
EN
Risk-exposed organizations require strategic renewal. This process typically involves the introduction of radical changes, and the key area of such changes is the company management system. The author presents not only the nature of the company strategic renewal process, but also the scope of potential changes in all areas of the management system in risk-exposed and risk-affected organizations.
PL
Organizacje zagrożone wymagają odnowy strategicznej. Dokonuje się ona na drodze radykalnych zmian. Kluczowym ich obszarem jest system zarządzania. Stąd też w artykule przedstawiono nie tylko jego istotę, ale również treść możliwych zmian, które zachodzą w poszczególnych elementach systemu zarządzania przedsiębiorstw zagrożonych bądź też dotkniętych zjawiskami kryzysowymi.
9
Content available remote Values and goals in an organisation executing projects
EN
The paper presents discussions of its Authors supported with the results of empirical research concerning the subsystem of values and goals in an organisation executing projects. Determining relations between goals in an organisation and values facilitating the success of single undertakings in organisations is the major purpose of the discussions presented in this paper.
EN
Health care service providers undergo intensive changes. The level of social satisfaction with health care services is still far from ideal. The author believes that the best chances for improving operational effectiveness of health care companies and their long-term development lie in introduction of dynamic management idea. The nature, principles and conditions for successful implementation of this concept in health care sector are presented.
PL
Organizacje świadczące usługi medyczne podlegają intensywnym zmianom. Poziom społecznej satysfakcji z tym związany jest wciąż daleki od oczekiwań. Możliwości poprawy sprawności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i zapewnienia ich długofalowego rozwoju autor artykułu upatruje w upowszechnieniu idei zarządzania dynamicznego. Istota, zasady i warunki pomyślnego wdrożenia koncepcji tego zarządzania w organizacjach medycznych zostały przedstawione w treści tego artykułu.
EN
System transformations taking place in the sector of health services require methodological support. The management practice of health care centres proves in sufficient use of contemporary methods of organization and management in this complex process. Therefore, the article presents the reasons and range of the appearance of that phenomenon as well as possibilities of a wider implementation of those methods in managing public health care centres.
PL
W sektorze usług medycznych w niewystarczającym stopniu wykorzystuje się współczesne metody organizacji i zarządzania. Przyczyny tego zjawiska mają zróżnicowany charakter. Leżą one zarówno po stronie władz odpowiedzialnych za politykę zdrowotną państwa jak i osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Brak konsekwentnej polityki władz naczelnych w realizacji rynkowego modelu opieki zdrowotnej ogranicza stosowanie metod zarządzania strategicznego. Ograniczona znajomość wśród menedżerów ochrony zdrowia współczesnych metod zarządzania ogranicza ich stosowanie. Wprowadzenie zapowiadanych zmian w zakresie komercjalizacji i prywatyzacji placówek medycznych daje nadzieje na szersze upowszechnienie tych metod, które są niezbędnym składnikiem systemów zarządzania organizacji funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Organizacje medyczne w coraz większym stopniu powinny realizować koncepcje organizacji uczących się co w naturalny sposób skłoni zarządzających tymi organizacji do wnikliwego ich poznania i skutecznego stosowania.
EN
The health care sector is the area of intensive changes. Implementing them is often accompanied by a lack of respecting an appropriate hierarchy of organization values as an essential component of management system. The essence of this hierarchy as well as the possibilities and benefits resulting from respecting them have been presented in the publication.
13
Content available remote Leadership in the management of change processes in organizations
EN
The leadership is a strategic element of intellectual capital of organization. It has influence on functioning of many areas within organization and exerts essential impact on effectiveness of the process of changes management. The specific problems related to selection of forms and dimensions of leadership from the perspective of the aforementioned process were depicted on this paper.
PL
Przywództwo jest strategicznym elementem kapitału intelektualnego organizacji. Ma wpływ na funkcjonowanie wielu jej obszarów. Wywiera również znaczące piętno na skuteczność i efektywność procesu zarządzania zmianami. W publikacji tej przedstawiono specyficzne problemy związane z doborem form i wymiarów przywództwa, postrzegane z perspektywy tego procesu.
14
Content available remote Human factor in managing projects
EN
Characteristics ot projects such as uniqueness, complexity, great ditticulty to achieve and risk, exert an influence on methods of managing human resources involved in their creation and realization. The paper reveals examples of this influence, especially in terms of requirements for the director and members of a project team. The paper also presents problems with managing personnel, connected to the realization of European projects.
PL
Właściwości projektu, takie jak ich niepowtarzalność, złożoność , duża trudność realizacyjna i obciążenie ryzykiem, mają wpływ na sposób zarządzania zasobami ludzkimi zaangażowanymi w ich kreowaniu i realizacji. W artykule ujawniono przejawy tego wpływu, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów stawianych kierownikowi i członkom zespołu projektowego. W opracowaniu przedstawione zostały również problemy zarządzania personelem występujące w związku z realizacją, projektów europejskich.
PL
Warunkiem przetrwania i rozwoju współczesnych organizacji jest wprowadzanie zmian w sposób uwzględniający ich aktualne i przyszłe usytuowanie w otoczeniu. Rosnąca dynamika środowiska funkcjonowania organizacji gospodarczych powoduje, że wprowadzane w nich zmiany są realizowane coraz szybciej i mają bardziej radykalny charakter. Ich wystąpienie może być inspirowane przez skutki wewnętrznych dysfunkcji bądź też zaistniałe lub spodziewane zdarzenia w otoczeniu. Większość organizacji wprowadza zmiany pod wpływem zdarzeń. Zmiana jest wówczas reakcją na ich wystąpienie. Często jest to reakcja spóźniona, a jej celem jest niejednokrotnie wyjście z trudnej, kryzysowej sytuacji. Działania modyfikujące mają w tym przypadku często chaotyczny charakter i nie-uwzględniający długofalowych skutków realizowanych zmian. Dążenie do szybkiej poprawy sytuacji skłania zarządzających do działań osłabiających ich przyszłe usytuowanie strategiczne. Należy do nich między innymi redukcjonistyczne podejście do zasobów ze względu na ich kosztotwórczy charakter. Stąd też przesłaniem tej publikacji jest wskazanie negatywnych skutków takiego podejścia w procesie zarządzania zmianami. Badania empiryczne, które prowadził w tym zakresie autor prezentowanych rozważań w sektorze chemii gospodarczej były inspiracją do rozpoczęcia dociekań nad znaczeniem nurtu zasobowego w procesie zarządzania zmianami.
EN
Reductionist approach to the resources dominates in changing organizations. It facilitates achieving fast effects although it threatens strategic location of organization in future. This article shows the need of research allowance in changes management and defines the possibility of their optimization in the strategic context.
EN
The reductionist approach to resources dominates in changing organizations. It facilitates achieving fast results but endangers the future strategic position of the organization. The article indicates the need to take into consideration the problem of resources in managing changes and specifies possibilities of their optimisation in the strategic aspect.
PL
W zmieniających się organizacjach dominuje redukcjonistyczne podejście do zasobów. Sprzyja ono uzyskiwaniu szybkich efektów, jednak zagraża przyszłemu usytuowaniu strategicznemu organizacji. W artykule wskazano na potrzebę uwzględnienia kwestii zasobów w zarządzaniu zmianami oraz określono możliwości ich optymalizacji w aspekcie strategicznym.
17
EN
Change is the only stable thing in the reality of an organization. The necessity to introduce changes is generally accepted and strongly supported by organization theorists. It often happens in practice that there are frequent diversions from advice provided by the theory, which is the reason for the failure of organizational changes. Its causes and results have been specified on the basis of empirical research and presented in this article.
PL
Jedynie stałą rzeczą w rzeczywistości organizacji jest zmiana. Konieczność ich wprowadzania jest powszechnie akceptowana i mocno wspierana przez teoretyków organizacji. W praktyce zauważa się dość częste odstępstwa od zaleceń teorii co jest przyczyną niepowodzeń zmian organizacyjnych. Ich istota i skutki zostały określone na podstawie badań empirycznych i przedstawione w treści niniejszego artykułu.
PL
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw wymaga zewnętrznego wsparcia ze strony władz lokalnych i ośrodków profesjonalnie przygotowanych do kreowania postępu technicznego i organizacyjnego. Dużą rolę w tym procesie odgrywa regionalny system zarządzania innowacjami, którego struktura i zasady funkcjonowania przedstawiono w niniejszej publikacji, zwracając w niej uwagę na ich znaczenie w procesie strategicznego wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The paper discusses innovative potential of small and middle enterprises needs an external support from local governance and professional institutions that are prepared to creating technical and organizational progress. A main function at that process plays regional managing innovation system. The system structure and its functioning rules were also mentioned because they are important for strategic reinforce of small and middle enterprises.
19
EN
Organizational changes of international and disintegrational character can be applied in the process of organization management system development. The article describes advanatages and disadvanatages resulting from implementation of these changes and the application of "lean management" and "outsourcing" concepts.
PL
Zmiany organizacyjne o charakterze integracyjnym i dezintegracyjnym mogą być wykorzystywane w procesie doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W pracy ujawniono korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem tych zmian oraz uwzględnienia w nich zaleceń koncepcji "lean management" i outsourcingu.
PL
Systemowe ujęcie organizacji stworzyło nowe możliwości w zakresie interpretacji złożonych zjawisk występujących w sferze zarządzania. Ujawniło również nowe perspektywy dla projektantów organizacji oraz konieczność zdefiniowania pojęcia "system zarządzania". W niniejszym artykule obok prezentacji już znanych interpretacji tego pojęcia, przedstawiono propozycję struktury systemu zarządzania opracowaną przez pracowników Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
EN
System approach of organization has created new possibilities of interpretation of complex phenomena that appearing in the management area. lt has also revealed brand new perspectives for organization designers and necessity of defining "management system" term. In this article apart from already known interpretation is shown the proposal of management system structure, developed by Management Systems Design Department staff of Wrocław University of Economics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.