Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przeciętny właściciel samochodu do kosztów transportu zalicza wyłącznie: zakup auta, jego naprawy, ubezpieczenia i paliwo. W praktyce codziennego użytkowania samochodu pomija nawet te pierwsze koszty, a liczy wyłącznie koszty paliwa. Tymczasem wszystkie te koszty to zaledwie wierzchołek góry kosztów obciążających transport.
EN
The article synthetically characterizes the Polish freight transport sector compared to its counterpart in the European Union. The article presents the changes during the years 1990-2019 taking place in the number of various types of transport means used, belonging to Poland and 27 European Union countries. The volume and structure of the freight transport performance of Poland and the European Union as well as the changes taking place in them over the last 30 years were also characterised. The reasons for changes in the structure of freight transport performance in Poland were analysed. Various types of transport infrastructure in Poland were described and analysed, and the changes taking place in it were presented. The impact of EU funds on changes in the transport infrastructure of Poland was also described.
PL
Artykuł syntetycznie charakteryzuje sektor polskiego transportu towarowego na tle jego odpowiednika w Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia zmiany w latach 1990-2019 zachodzące w ilości eksploatowanych różnego rodzaju środków transportu należących do Polski oraz 27 krajów Unii Europejskiej. Scharakteryzowano również wielkość i strukturę pracy przewozowej transportu towarowego Polski i Unii Europejskiej oraz zachodzące w nich na przestrzeni ostatnich 30 lat zmiany. Przeanalizowano powody zmian w strukturze pracy przewozowej transportu towarowego w Polsce. Opisano i poddano analizie różnego typu infrastrukturę transportową Polski oraz przedstawiono zachodzące w niej na przestrzeni 30 lat zmiany. Opisano również wpływ unijnych środków na zmiany zachodzące w infrastrukturze transportowej na terenie Polski.
EN
Poland's location in the central part of Europe means international communications routes connecting north and south of the continent and east and west. Many Polish roads are transit routes that pass through environmentally valuable areas, run through forests and swamps, and cross migration routes of animals. A physical impact of transport on the environment is multipronged; it concerns, in particular, the quality of air, water, and soil, as well as disturbance of biodiversity, landscape planning, acoustic climate, the danger of vibrations and road security. Moreover, environmental resources are necessary for the efficient functioning of the transport system to generate energy, but on the other hand, to build infrastructure facilities. Apart from sustainable development, ecological security is one of the approaches to understand and solve environmental problems. Simultaneously, compared to issues connected with economics, politics, social and military problems, attempts to securitize ecology and the environment have a relatively short story. The article aims to identify threats for ecological security and solutions connected with road transport functioning in Poland.
PL
Położenie Polski w centralnej części Europy sprawia, że przez jej terytorium prowadzą międzynarodowe szlaki komunikacyjne łączące północ z południem i wschód z zachodem kontynentu. Wiele dróg w Polsce, będących między innymi szlakami tranzytowymi, przechodzi przez tereny cenne przyrodniczo, biegnie przez lasy, mokradła, przecina szlaki migracji zwierząt. Fizyczny wpływ transportu na środowisko jest wieloaspektowy, dotyczy on przede wszystkim: stanu powietrza, stanu wód i gleb, zakłóceń bioróżnorodności, zagospodarowania przestrzennego, klimatu akustycznego, zagrożeń wibracjami i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co więcej, do efektywnego funkcjonowania systemu transportowego niezbędne są zasoby środowiska potrzebne z jednej strony do pozyskiwania energii, z drugiej zaś do budowy obiektów infrastrukturalnych. Obecnie, obok koncepcji zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne stanowi jedno z podejść do zrozumienia i rozwiązania problemów środowiskowych. Jednocześnie, w porównaniu z zagadnieniami związanymi z ekonomią, polityką, problemami społecznymi czy militarnymi, próby sekurytyzacji ekologii i środowiska naturalnego mają relatywnie krótką historię. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń i dla bezpieczeństwa ekologicznego oraz możliwych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego w Polsce.
PL
Szeroko rozumiany transport odgrywa olbrzymią rolę w codziennym życiu każdego człowieka na całym świecie. Pomijając transport osobowy (podróże służbowe, dojazdy do pracy, po zakupy, do szkół i in.), zasadnicze znaczenie dla gospodarki ma transport towarów. Dostawy dla przemysłu, handlu i usług czy transport przesyłek kurierskich trwają nieprzerwanie 24 godziny na dobę.
EN
The article presents the situation regarding the hydrogenisation of motor transport in Northwestern Europe, a region leading in this regard in Europe. The following countries were included in the analysis of national plans in this area, taking into account both technical issues - among others - concerning HRS and FCEV, their number, as well as economic issues (among other things relating to the costs of using hydrogen): Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Norway and England. Reference was also made to the situation in Poland, where major fuel and energy companies (among others: Orlen, Lotos, PGNiG and ZE PAK Capital Group) are strongly interested in hydrogenisation of motor transport and manufacturers of vehicles - for example - Solaris or Autosan in producing vehicles equipped with fuel cells. Based on the analyses carried out at the Institute of Motor Transport, it was found that the good location of basic hydrogen refuelling stations is along the TEN-T corridors running across Poland. The order of their location is as follows: 1 - Poznan, 2 - Warsaw,3 - Bialystok, 4 - Szczecin, 5 - Łódź region, 6 - Tricity, 7 - Wroclaw, 8 - Katowice region, 9 - Kraków.
EN
In this study, a numerical model is proposed for calculating pollution zones near the road, taking into account the geometry of the automobile transport meteorological conditions, the location of the barriers and their height, and the chemical transformation of nitrogen oxides in the atmospheric air. The numerical solution is based on the integration of the mass transfer equations using the finite-difference method. To determine the components of the air flow velocity vector, a two-dimensional model of the potential flow is used, where the Laplace equation for the velocity potential is the modeling equation. Based on this numerical model, a software package has been developed that allows computational experiments and does not require large expenditures of computer time. Based on the results obtained, an assessment was made of the effectiveness of the use of barriers to reduce the level of air pollution near highways. It has been established that the use of barriers of different heights reduces the level of pollution behind the road by approximately 20-50%.
EN
In this study, the methodological foundations of the technology for the local reduction of chemical pollution from vehicles were improved through the use of twolevel suction units and guide plates of various lengths installed on the nozzles of the suction devices. A program has been developed for the numerical calculation of the carbon monoxide concentration field for evaluating the efficiency of using two-level exhaust systems with different lengths of guide plates on the gas flow selection pipes. The solution of the equations of hydrodynamics and mass transfer is carried out on the basis of finite-difference methods. A number of physical and computational experiments have been carried out; it has been established that the concentration of carbon monoxide in the zone of two-level suctions location decreases by 46-68%.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę wielowymiarowej analizy porównawczej danych dotyczących liczby samochodów dostawczych w trzydziestu trzech państwach Europy w latach 2013-2017. Pierwszym etapem badań było pogrupowanie danych pierwotnych. Wyodrębniono dwie grupy - państwa i lata. Zostały one poddane analizie i ocenie z wykorzystaniem wielu statystycznych narzędzi badawczych, m.in. wykresów ramka-wąsy, średnich arytmetycznych, odchyleń standardowych, odchyleń ćwiartkowych, histogramów i wykresów normalności. W rezultacie można zaobserwować tendencje i cechy niewidoczne z poziomu danych surowych.
EN
Article presents the methodology of multidimensional comparative analysis of data on the number of vans in thirty three European countries in 2013-2017. The first stage of research was the grouping of original data. Two groups were isolated - countries and years. Both groups were analyzed and evaluated with the application of various research tools box-and-whisker, arithmetic means, standard deviations, quarterly deviation, histograms and normality charts. The evaluation is the observation of a trend and invisible characteristics in the context of raw data evaluation only.
9
Content available remote Koncepcje automatyzacji firmy Lenze dla przemysłu samochodowego
PL
Jako jeden z wiodących na świecie specjalistów w zakresie systemów automatyzacji dla przemysłu samochodowego, w oparciu o wiedzę techniczną oraz doświadczenie ekspertów z całego świata, możemy wspólnie wypracować najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy trzeba zmodyfikować istniejące urządzenie, czy też zbudować całkiem nową maszynę. Uwzględniając indywidualne potrzeby i pomysły, wspieramy naszych partnerów na wszystkich etapach, od planowania poszczególnych maszyn aż do uruchomienia kompletnego systemu transportu.
EN
Background: The paper presents the correlation between selected types of cargo transport by vehicle transport in Poland in the period 2008-2017 and selected factors influencing the types of cargo transport. The aim of this paper is to determine the correlation between vehicle transport of food products and of palletized goods, vehicle transport in total and gross domestic product (GDP). Methods: Decomposition was conducted using the LMDI method (Logarithmic Mean Divisia Index). Three indicators were used in the analysis. The first was related to the increase and decrease in the interest in vehicle transport of food products and palletized products, the second was related to vehicle transport in general, and the third was related to changes in gross domestic product (GDP). Results: The yearly average increase in the transport of food products in the period 2008-2017 was approximately 3.31 billion tonne-km/year and palletized goods was approximately 8.02 billion tonne-km/year. Decomposition analysis proved that the reasons for these increases are related 50% and 54% respectively to the increase in GDP, in 33% and 35% respectively to the increase of whole vehicle cargo transport and only in 17% and 11% to the interest shown by enterprises in this specific type of cargo transport. Conclusions: The results of the analysis show that the main reason for the high increase in the transport of palletized goods and food products is the increase in economic growth expressed in GDP. The increase in vehicle transport in total has a smaller input, and the interest of enterprises in this specific type of cargo transport is the third reason in terms of its importance.
PL
Wstęp: Artykuł analizuje korelacje pomiędzy wybranymi rodzajami przewozu ładunków transportem samochodowym w Polsce w latach 2008-2017, a określonymi czynnikami wpływającymi na rodzaje przewozów ładunkowych. Celem pracy jest określenie korelacji pomiędzy przewozami transportem samochodowym produktów spożywczych oraz spaletyzowanych, transportem samochodowym ogółem i PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz korelacji pomiędzy tak dobranymi zmiennymi. Metody: Dekompozycję wykonano metodą logarytmicznej średniej ważonej indeksu Divisia LMDI (Logarithmic Mean Divisia Index). W analizie wykorzystano trzy wskaźniki. Jeden odnosił się do wzrostu lub spadku zainteresowania transportem samochodowym w przewozie produktów spożywczych lub ładunków spaletyzowanych, drugi odnosił się do transportu samochodowego ogółem, a trzeci do zmian PKB. Wyniki: Średnio roczne przyrosty przewozów produktów spożywczych w latach 2008-17 kształtują się na poziomie 3,31 mld tkm/rok, a przewozów ładunków paletowych 8,02 mld tkm/rok. Analiza dekompozycyjna wskazuje, że przyrosty te wynikają odpowiednio w 50% i 54% ze wzrostu PKB, w 33% i 35% ze wzrostów przewozów samochodowych ładunków ogółem, a tylko w 17 % i 11% ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw danym rodzajem gałęzi transportu w przewozach ładunków. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wykazują, że główną przyczyną wysokiego wzrostu przewozów produktów spożywczych oraz ładunków na paletach jest wzrost rozwoju gospodarczego wyrażonego w PKB. W mniejszym natomiast stopniu wpływa na to rozwój przewozów samochodowych ogółem, a dopiero trzecim czynnikiem rozwoju jest większe zainteresowanie przedsiębiorstw danym rodzajem przewozów.
11
Content available remote Commercial vehicles incapacity risk analysis in the transport company
EN
A proposal was presented to assess the incapacity risk of commercial vehicles performing transport tasks under market conditions. The risk assessment model in the form of cost was used, which is based on the determination of operational efficiency, referring the probable costs of ensuring the reliability of the transport system to the estimated threshold income. It includes costs: incidental repairs, unplanned downtime and resulting from the presumed loss of client's trust. Operational research were carried out on a group of several dozen vehicles, registering their operational states during several years of use. The results of the research confirmed the suitability of the incapacity risk model for predicting potential expenses for guarantee the vehicle's continuity of running in the company and to verify the selection of the vehicle brand and the period of use.
PL
Przedstawiono propozycję oceny ryzyka niezdatności samochodów użytkowych realizujących zadania przewozowe w warunkach rynkowych. Zastosowano model oceny ryzyka w formie kosztowej, który opiera się na wyznaczeniu efektywności eksploatacyjnej, odnosząc koszty zapewnienia niezawodności systemu transportowego do przychodu progowego. Uwzględnia on koszty: napraw incydentalnych, nieplanowanych przestojów oraz wynikające z potencjalnej utraty zaufania zleceniodawcy. Badania eksploatacyjne przeprowadzono na grupie kilkudziesięciu pojazdów ciężarowych, rejestrując ich naprawy na przestrzeni kilku lat użytkowania. Wyniki badań potwierdziły przydatność modelu ryzyka niezdatności do prognozowania potencjalnych wydatków na zapewnienie ciągłości działania pojazdów w przedsiębiorstwie oraz do weryfikacji doboru marki pojazdów w aspekcie okresu ich użytkowania.
PL
Artykuł został poświęcony omówieniu procedur związanych z przewozem ładunków przez transport samochodowy. Zaprezentowano sposoby mocowania ładunków do podłogi przestrzeni ładunkowej samochodu. Omówiono sposoby wyliczania sił działających na ładunek podczas przewożenia oraz sił jakie działają na niego podczas hamowania i pokonywania zakrętów.
EN
The article is devoted to the discussion of procedures related to the carriage of cargo by road transport. Methods of fixing loads to the floor of the cargo space of the car are presented. Methods of calculating the forces acting on the load during transport and the forces acting on it during braking and cornering are discussed.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
EN
The aim of this article is to present the main proposals of two Tsarist Russia transportation laws, introduced in the spring of 1833 and at the turn of 1834. Both laws were prepared by Count Dmitry Bludov, then Minister of the Interior, and finally accepted by Tsar Nicholas I himself. Their main goal was to properly develop the Russian transportation network, but not too rapidly and without consuming a considerable amount of State Treasury funds.
PL
Transport jest jednym z podstawowych działów gospodarki światowej i ma on fundamentalny wpływ na jej rozwój oraz rozwój całej cywilizacji. Sytuacja wygląda podobnie również w Polsce. Sprawnie i efektywnie działający transport stanowi bowiem podstawę do rozwoju innych dziedzin gospodarki. W szczególności dotyczy to transportu towarowego, którego zadaniem jest sprawne, szybkie i tanie przemieszczanie różnego typu towarów. Można założyć, że podstawą dobrze działającej gospodarki rynkowej jest efektywny transport. Aby spełniał on swoją role w gospodarce, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich są uwarunkowania prawne dotyczące czasu pracy kierowców w przedsiębiorstwach transportowych. Praktyka pokazuje, że w tym obszarze występują poważne problemy związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które w istotny sposób utrudniają prace kierowców oraz przedsiębiorstw transportowych. W artykule skoncentrowano się na wyjaśnieniu tego problemu. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród kierowców oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę określenia, jak obecne uwarunkowania prawne są przestrzegane przez kierowców oraz jaki mają wpływ na efektywność przedsiębiorstw transportowych. Otrzymane wyniki dowodzą, że w wielu przedsiębiorstwach przepisy te stanowią poważną barierę rozwoju.
EN
Transport is one of the basic sectors of the global economy. It has a fundamental impact on the development of the global economy as well as the entire civilization. The importance of transport for economic development in Poland is also enormous since efficiently and effectively operating transport is the basis for the advancement of other sectors of the economy. In particular, it concerns freight transport, which task is to move various types of goods efficiently, quickly and cheaply. It can be assumed that effective transport is the key to a well-functioning market economy. However, to fulfil its role in the economy certain conditions must be met. One of them are legal conditions concerning drivers’ working time in transport companies. Practice shows there are serious problems in this area. They are related to the applicable legal regulations, which significantly impede the work of drivers and transport companies. The article focuses on explaining this problem. For this purpose, a survey was conducted among drivers and owners of transport companies. Based on the results obtained, an attempt was made to determine how current legal conditions are observed by drivers and what impact they have on the efficiency of transport companies. The obtained results prove that in many enterprises these provisions constitute a serious barrier to their development.
PL
W artykule przedstawiono unijne i narodowe prognozy przewozowe ze szczególnym uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego. Poruszono kwestię zmian popytu na przewozy transportem lądowym w różnych regionach świata, na obszarze Unii Europejskiej oraz w niektórych krajach unijnych takich jak: Francja, Niemcy, Belgia i Holandia. Opisano również prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w perspektywie roku 2030 i roku 2050 w Polsce. W dziedzinie prognoz dotyczących polskiego transportu towarowego oparto się o źródła polskie, niemieckie oraz pochodzące z Komisji Europejskiej.
EN
The article presents the EU’s and national transport forecasts, with particular emphasis on freight road transport. The issue of changes in demand for the land transport in various regions of the world, in the European Union and in some EU countries, such as: France, Germany, Belgium and the Netherlands, was discussed. The forecasts of the haulage transport of freight land transport till 2030 and 2050 in Poland, were also described. In the field of Polish freight transport forecasts, the authors used Polish, German and European sources.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
18
Content available remote Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015. Charakterystyką objęto m.in. rozwój ilościowy i ewolucję markową parku samochodowego. Przedstawiono zmiany w wielkości produkcji, eksportu, importu instytucjonalnego i indywidualnego oraz rejestracji i kasacji pojazdów. Przedstawiono również, jak zmieniał się park pojazdów według rodzaju stosowanego paliwa oraz pojemności skokowej silników. Obok statystycznego obrazu parku samochodów osobowych w artykule przedstawiono zmiany w automobilności Polaków w latach 1990-2015.
EN
The article describes the development of individual motorism in Poland in the years 1990-2015. Characteristics includes quantitative development and brand evolution of the car fleet. Presented are changes in volume of production, export, institutional and individual imports and vehicle registration and scrapping. It also shows how the vehicle fleet changed according to the type of fuel used and the engine displacement. In addition to the statistical image of the passenger car fleet, the article presents changes in the automobility of the Poles in the years 1990-2015.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych kategorii konkurencyjności przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego Polski oraz ocena kluczowych czynników decydujących o podjęciu konkurencji z innymi podmiotami na rynku międzynarodowym. W realizacji celu głównego wykorzystano studia literaturowe, analizę danych wtórnych oraz wyniki badań własnych. Uzyskane rezultaty wskazują, iż ciężarowy transport samochodowy Polski ma duży potencjał w dążeniu do dalszego rozwoju. Obecna sytuacja gospodarcza Europy sprzyja jego ekspansji na rynku przewozów międzynarodowych. Utrzymanie pozycji na europejskim rynku napotyka jednak znaczące bariery związane z ryzykiem legislacyjnym, dużą wrażliwością na sytuację gospodarczą Europy oraz niedoborem kierowców. Czynniki te mogą stanowić realne zagrożenie dla konkurencyjności ciężarowego transportu samochodowego Polski.
EN
The aim of this article is to identify the essential categories of competitiveness of Poland’s trucking companies as well as to evaluate the key drivers of competition with other players in the international market. Literature studies, data analysis, and own research results were used to achieve the main objective. The results show that Poland’s trucking industry has great potential for further development. Europe’s current economic situation is supporting its expansion into the international transport market. However maintaining a position on the European market encounters significant barriers to legislative risk, high sensitivity to Europe’s economic situation, and shortages of drivers. These factors can be a real threat to the competitiveness of Poland’s trucking industry.
PL
Poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł energii obecnie są szeroko rozwijane. Szczególną rolę wśród odnawialnych źródeł energii odgrywa promieniowanie słoneczne, które dociera do nas każdego dnia. Częściowo potencjał, który daje Słońce, wykorzystywany jest w procesach konwersji fotowoltaicznej energii słonecznej. Jest on bowiem nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Poza tym może on być realizowany na wiele sposobów. Zastosowanie nanorurek węglowych jako elektrody w ogniwie barwnikowym wpływa znacząco na podniesienie efektywności ogniwa oraz możliwość zastosowania w przemyśle samochodowym. Elektrody z nanorurek węglowych charakteryzują się wysokim przewodnictwem oraz odznaczają się wysoką przepuszczalnością dla światła widzialnego, sięgającą nawet 99%.
EN
Searching for new, alternative energy sources are nowadays widely developed. Solar radiation plays a special role among renewable energy sources that reaches us every day. Partly, the potential that the sun gives is used in the processes of photovoltaic conversion of solar energy. In fact it is harmless for the environment. In addition, it can be implemented in many ways. The use of carbon nanotubes as one of the electrodes in dye-sensitized photovoltaic cell has significant effects on improving the efficiency of cells production and can be used in the automotive industry. The electrodes of the carbon nanotubes have a high conductivity and have a high transmittance of visible light, reaching up to 99%.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.