Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 951

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wpływ rozwiązań materiałowych na parametry cieplne obudowy przestrzeni ogrzewanej w ujęciu lokalnym i globalnym. Skupiono się na wyznaczeniu współczynnika przenoszenia ciepła i tym, jakie czynniki wpływają na jego wartość. Analizę przeprowadzono dla wybranego przykładowego budynku jednorodzinnego o nieskomplikowanej bryle, zaprojektowanego w dwóch standardach ochrony cieplnej: pasywny i według warunków technicznych od 2021 r. Wykazano, jak istotny jest wpływ lokalnych detali na globalne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
EN
The article presents the impact of material solutions on the thermal parameters of the heated space housing in local and global terms. The focus was on determining the heat transfer coefficient and what factors affect its value. The analysis was carried out for a selected exemplary single-family building with a simple shape, designed in two thermal protection standards: passive and according to technical conditions from 2021. The article shows how important is the impact of local details on the global demand for energy for heating.
EN
Polish construction law and technical and building regulations allow for deviations from the requirements with appropriate alternative solutions. Modern buildings often require an individual approach due to the fact that the current regulations do not keep up with the constantly emerging modern technical solutions. This requires the development of engineering design documentation in the form of a technical opinion on the state of fire protection, prepared by building and fire protection experts. This documentation, previously agreed with the locally competent Regional Fire Chief of the State Fire Service, is submitted through the local building authority to the Minister responsible for construction issues. The subject of the article is the development of a justified set of alternative solutions for a warehouse building equipped with pick tower racks. Modern computer methods, simulations of evacuation, smoke extraction and construction were used to justify the solutions used. Determination of the mutual influence of the applied solutions on the expected level of fire safety allowed to confirm the validity of the adopted design concept. As a result, a complete fire protection concept was obtained, which, after its application to the documentation of the construction project, will allow safe use of the building. The analyzed building was implemented in Poland and, using the described fire safety concept, passed all stages of the investment process.
EN
Mental comfort for any individual is an important factor on the way to achieving one's goals and objectives. Based on research focused on young people, and conducted in relation to the COVID-19 pandemic, physical activity positively affects mental comfort and is one of the social preventive measures for maintaining mental comfort. Thus, designing spaces dedicated to young people has become a common social interest. The purpose of the article was to identify criteria for locating recreational and leisure centers for young people. For the purposes of the study, a detailed literature review was conducted, following which the most relevant locational features were listed, defining criteria for evaluating their location. In addition, a keyword co-occurrence network was developed using VOSviewer software. The research was conducted on the basis of the Scopus database. The presented review highlighted the lack of comprehensive studies on the analysis of the location of youth recreation and leisure centers, which is definitely a gap that needs to be filled. Taking such a study into consideration when conducting planning work would certainly be a valuable effort to help creating a friendly urban infrastructure and an effective network of services.
PL
W obecnych czasach koszty energii mają ogromny wpływ na wzrost kosztów utrzymania obiektów. Bardzo duży w tym udział ma zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz, w przypadku budynków oświatowych, oświetlenie wewnętrzne. W artykule przeanalizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na przykładzie budynku szkoły podstawowej z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku poddanego w późniejszym okresie termomodernizacji. Analizowany budynek znajduje się w centrum Polski, w trzeciej strefie klimatycznej. Budynków szkolnych, w których została już wcześniej wykonana termomodernizacja, jest w Polsce tysiące. Jednak prace termomodernizacyjne polegały głównie na dociepleniu przegród, wymianie starych okien, ewentualnie wymianie źródła ciepła, czy modernizacji instalacji ogrzewania. W artykule wskazano obszary, w których można jeszcze dodatkowo podjąć działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej takiego budynku. Następnie dokonano obliczeń podstawowych wskaźników energetycznych EP, EK budynku w stanie istniejącym oraz po wykonaniu proponowanych prac.
EN
These days the ever-increasing energy costs have a huge impact on the increase in facility maintenance costs. A very large share of this is due to energy consumption for heating buildings, preparing domestic hot water and, in the case of educational buildings, internal lighting. For this reason, the article analyzes the possibilities of improving the energy efficiency of a public building on the example of a primary school building from the 1960s, which was later subjected to thermal modernization. The analyzed building is located in the center of Poland, in the third climate zone. There are thousands of school buildings in which thermal modernization has already been carried out throughout Poland. Nevertheless, the works carried out mainly consisted in insulating the partitions, replacing old windows, possibly replacing the heat source or modernizing the heating installation. The article indicates areas where additional actions can be taken to improve the energy efficiency of such a building. Then, the basic energy indicators PE, FE were calculated for the existing state and for the proposed changes.
PL
Miasta to przestrzenie kojarzące się zwykle z betonem, metalem i szkłem. Coraz ciężej w nich o zieleń, która w błyskawicznym tempie znika w związku z kolejnymi inwestycjami. Trudne warunki sprawiają, że nowo posadzone drzewa nie mają się za dobrze – albo zamierają w kilka lat po posadzeniu, albo rosną osłabione, nigdy nie osiągając docelowych wymiarów. Ze względu na ograniczoną przestrzeń nie jest zasadne upychanie na siłę kolejnych drzew – co niestety zwykle ma miejsce. Rozsądne wydaje się natomiast wprowadzanie krzewów czy chociażby pnączy, o których tak często projektanci zapominają.
PL
W pracy syntetycznie omówiono skutki eksploatacji ujawniające się na powierzchni terenu oraz zasady ochrony istniejącej zabudowy terenu górniczego nieprzystosowanej do przenoszenia wpływów eksploatacji górniczej. Przedstawiono typowe zabezpieczenia oraz naprawy budynków narażonych na działanie ciągłych deformacji górotworu. Przeanalizowano aspekty dotyczące zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót typowych mających na celu wzmacnianie bądź naprawę budynków narażonych na skutki wpływów eksploatacji.
EN
This paper provides a synthetic overview of the effects of mining operations that become evident on the surface of the terrain and principles for protecting the existing construction in mining areas that are not adapted to withstand the influence of mining activities. Typical protections and repairs for buildings exposed to continuous rock deformations are presented. The aspects concerning safety principles during the implementation of typical works aimed at strengthening or repairing buildings affected by the effects of mining activities have been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono powszechnie występujące problemy związane z obliczaniem dwóch podstawowych wskaźników powierzchniowych budynków, tj. powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej, w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie.
EN
The article presents common problems related to the calculation of two basic indicators of the area of buildings, i.e. covered area and usable area, in the context of legal regulations applicable in construction.
8
Content available Relokacja obiektów budowlanych
PL
W inżynierii lądowej obserwujemy ciągłe zmiany, nowe technologie wznoszenia, remontów i modernizacji, ale także relokacje, czyli procesy podniesienia całych budynków i przeniesienia ich w inną lokalizację. W artykule poruszono ten innowacyjny temat, związany z przenoszeniem obiektów budowlanych. Podjęto próbę pokazania, jak bardzo złożona jest to problematyka, ale też odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn relokacji. Na trudność przeniesienia obiektu budowlanego ma wpływ stan techniczny konstrukcji, jej waga oraz planowany czas trwania przeniesienia. Kwestie te przedstawiono kompleksowo z naciskiem na stronę techniczną i bezpieczeństwo relokacji.
EN
In civil engineering, we observe constant changes, new technologies of construction and renovation and modernization, but also relocations, i.e. the processes of lifting entire buildings and moving them to another location. The article deals with this innovative topic related to the transfer of building objects. An attempt was made to show how complex this issue is, but also to answer the question about the reasons for relocation. The difficulty of moving a building object depends on the technical condition of the structure, its weight and the planned duration of the transfer. These issues were presented comprehensively with an emphasis on the technical side and security of relocation.
9
Content available remote Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na budynki za pomocą maszynowego uczenia
PL
Drgania komunikacyjne mogą powodować spękania tynków, zarysowania, a nawet zawalenie się budynku. Pomiary na rzeczywistych obiektach są pracochłonne i kosztowne, a nie zawsze uzasadnione. Należy więc utworzyć model, dzięki któremu można przewidzieć szkodliwe oddziaływanie drgań komunikacyjnych na budynek. Po przeprowadzeniu własnych badań pomiarowych oraz analizie literatury utworzono model bazujący na maszynach wektorów wspierających, uwzględniając następujące czynniki: stan budynku; odległość budynku od krawędzi drogi; absorpcję drgań w gruncie; typ nawierzchni; stan nawierzchni oraz rodzaj pojazdu. Wyniki analiz pokazują, że uczenie maszynowe jest obiecującym narzędziem w prognozowaniu wpływu drgań komunikacyjnych na budynki, ponieważ odznacza się wiarygodnością nawet ponad 84%.
EN
Traffic induced vibrations may cause plaster cracks, scratches and even collapse of the building. The measurements on real structures are laborious and expensive, and not always justified. The aim is to create a model that can predict the risk of harmful impact of traffic-induced vibrations on the building. After carrying out own measurement studies and analyzing the literature, a model based on Support Vector Machines has been created, taking into account the following factors: building condition, distance of the building from the road edge, soil absorption, type of pavement, condition of the pavement and type of vehicle. The results show that machine learning is a likely tool in forecasting the impact of traffic-induced vibrations on buildings, with high reliability, even over 84%.
PL
Opracowanie nawiązuje do ogólnych wymagań zapisanych w "Prawie ochrony środowiska", dotyczących oceny standardów jakości środowiska odnoszących się do emisji drgań pochodzących od eksploatowanych dróg. Podano tu procedury przydatne w ocenianiu wpływu na budynki eksploatowane drgań generowanych przejazdami pojazdów w pobliżu tych budynków. Drgania takie są wymuszeniem kinematycznym budynku i mogą doprowadzać do jego uszkodzeń (rysy, uszkodzenia elementów architektonicznych, zarysowania w elementach konstrukcyjnych itp.). Z kolei drgania w budynku mogą wpływać na naruszenie warunków niezbędnego komfortu wibracyjnego. Mogą też naruszać wymagania odnoszące się do warunków pracy urządzeń wrażliwych na drgania w budynkach eksploatowanych. Zadaniem rzeczoznawcy jest opracowanie diagnozy, w wyniku której uzyskuje się informacje o tym, czy istnieje związek skutkowo-przyczynowy między naruszeniem warunków bezpiecznej eksploatacji budynku a działaniem źródła drgań. Zastosowanie procedur tu opisanych powinno ułatwić wykonanie takich diagnoz. Postępując według podanych procedur rzeczoznawca będzie stosował odpowiednie narzędzia diagnostyczne, o których niezbędne informacje również zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
EN
The study refers to the general requirements of the Environmental Protection Law regarding the assessment of environmental quality standards relating to the emission of vibrations from the roads in use. The article discusses the useful procedures for assessing the impact of vibrations generated by passing vehicles near the buildings. Such vibrations are a kinematic excitation for the building and can lead to damage (Iike cracks, damage to architectural elements, scratches in structural elements, etc.). In turn, vibrations in the building may affect the violation of the conditions of the necessary vibration comfort. They may also violate the requirements relating to the working conditions of devices sensitive to vibrations in exploited buildings. The expert task is to develop a diagnosis, as a result of which information is obtained as to whether there is a cause-and-effect relationship between the violation of the conditions for the safe operation of the building and the operation of the source of vibration. The use of the procedures described here should facilitate such diagnoses. Following the given procedures, the expert will use appropriate diagnostic tools, and the necessary information described in this study.
PL
Zwiększenie komfortu użytkowania obiektu, obniżenie kosztów jego utrzymania oraz podniesienie wartości nieruchomości to podstawowe czynniki, które wpływają na decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w istniejących budynkach. Za tymi czynnikami, kryją się także konkretne wskaźniki energetyczne, które muszą być spełnione, aby otrzymać dofinansowanie do kosztów inwestycji, czy nawet bezzwrotną dotację. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych z wielkiej płyty, mające na celu obniżenie wskaźników energetycznych budynku takich jak: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), czy wskaźnik określający zapotrzebowanie na energię końcową (EK). Analizie poddano cztery takie same istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w Łodzi na osiedlu Widzew. Cechą wspólną tych budynków jest to, że oprócz takiej samej konstrukcji, liczby mieszkań, i takiej samej powierzchni użytkowej, wszystkie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wszystkie zostały kilkanaście lat temu docieplone.
EN
Increasing the comfort of using the facility, reducing its maintenance costs and increasing the value of the property are the fundamental factors that influence the decision whether to carry out thermal modernization in existing buildings or not. Besides these factors, we can also mention specific energy indicators that must be met in order to receive cofinancing for investment costs or even a non-repayable subsidy. This article indicates possible thermal modernization projects in multi-family residential buildings built of large concrete slabs, aimed at reducing the building’s energy indicators, such as: indicator of annual demand for nonrenewable primary energy (EP), or indicator determining the demand for final energy (EK). Four identical existing multi-family residential buildings located in Lodz in the Widzew housing estate were analysed. The common feature of these buildings is that, apart from the same construction, number of apartments, and the same usable area, they are all connected to the district heating and all of them were insulated several years ago.
PL
Inwentaryzacja obiektu budowlanego jest jedną z podstawowych czynności w istniejących obiektach budowlanych i odnosi się do wykonywania pomiarów oraz określenia i weryfikacji stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w obiekcie. W inwentaryzowaniu istniejących obiektów budowlanych i odzwierciedleniu ich rzeczywistej geometrii ważny jest czas niezbędny do zgromadzenia danych o obiekcie i precyzja wykonania pomiarów. Na przestrzeni ostatnich lat techniki pomiarów i narzędzia wykorzystywane w trakcie inwentaryzacji znacznie ewoluowały. Stosowane nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na szybsze i precyzyjniejsze gromadzenie dużych zbiorów informacji. Zastosowanie skanera laserowego pracującego w technologii 3D do gromadzenia danych przestrzennych może rozwiązać problem niskiej precyzji pomiaru wykonywanego w sposób tradycyjny (tj. manualny) lub poprawić łatwość i wydajność wykonywanych pomiarów.
EN
An inventory of a building is one of the basic activities in existing buildings and refers to taking measurements and determining and verifying the technical condition of structural elements in the building. In making an inventory of an existing building and reflecting its actual geometry, the time required to collect data about the building and the precision of the measurements are important. Over the last few years, the measurement techniques and tools used during inventories have evolved considerably. The modern and innovative technological solutions used allow for a faster and more precise collection of large sets of information. The use of a laser scanner, working in 3D technology for the collection of spatial data, can solve the problem of low precision of measurements taken in the traditional way (i.e. manually) or improve the ease and efficiency of the measurements performed.
PL
Architekci od lat 90. ubiegłego wieku coraz częściej stosują rozwiązanie polegające na projektowaniu podwójnej fasady (double skin) we współczesnych budynkach, głównie użyteczności publicznej. Dodana, druga fasada daje wiele możliwości w zmianie charakteru i kształtowaniu wyrazu formalnego projektowanego budynku. Poszukiwania w tym zakresie są coraz ciekawsze. Zaprojektowanie drugiej fasady zwiększa koszty inwestycyjne obiektu. Należy dążyć do tego, by wykorzystać zjawiska związane z fizyką budowli do tego, by obniżyć koszty eksploatacji obiektu, w którym jest zastosowana druga fasada. W przestrzeni międzyelewacyjnej gromadzi się nagrzane powietrze, które można wykorzystać w systemie wentylacji i ogrzewania budynku. Jaki rodzaj rozwiązań projektowych jest optymalny pod względem energetycznym? Problemy występujące przy projektowaniu podwójnej fasady, by optymalnie rozwiązać zagadnienia energetyczne, dotyczą zagadnień związanych z fizyką budowli, helioenergetyką, wentylacją i klimatyzacją, nawet informatyką przy próbach tworzenia ściany inteligentnej.
EN
Since the 1990s, architects have been implementing double-skin facades in their designs increasingly often, especially in public buildings. The second facade offers great potential to alter the character, shape and expression of a building. Exploration in this sphere are becoming increasingly interesting. Designing a double-skin facade increases a project’s cost. Efforts should be made to take advantage of building physics phenomena to lower occupancy costs of buildings with doubleskin facades. The space between the facade layers accumulates warm air, which can be used in the building’s ventilation and heating systems.
PL
W artykule omówiono projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przewidziane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. lokalizacji większych budynków na działkach budowlanych, przeciwdziałaniu zjawisku tzw. patodeweloperki, zwiększenia dostępności do budynków użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także zwiększenia komfortu akustycznego lokali mieszkalnych.
EN
This article discusses a draft amendment to the regulation on technical conditions to be met by buildings and their location. The envisaged changes are to come into force from 1 January 2024. The new regulations are to concern, among other things, the location of larger buildings on building phots, counteracting the phenomenon of the so-called "patho-development", increasing the accessibility of public buildings for people with special needs, and increasing the acoustic comfort of dwellings.
PL
W artykule podjęto próbę odtworzenia zabudowy Zaleszczyk, powstałej po założeniu miasta w połowie XVIII stulecia. Opierając się na inwentarzach miasta z lat 1783 i 1791, umiejscowiono na planie i opisano powstałe w tym czasie budowle publiczne, m.in.: ratusz, odwach, siedzibę urzędu cyrkularnego, oraz gospodarcze: fabrykę sukienniczą, browar, gorzelnię, woskobojnię i młyn. Szczególnie interesujący był ratusz, dwukondygnacyjna budowla na planie kwadratu, która pełniła zarówno funkcje użytkowe (lokale handlowe), jak i reprezentacyjne (najbardziej okazały budynek w obrębie rynku). W artykule scharakteryzowano również miejską zabudowę mieszkaniową. Rekonstrukcja historycznej zabudowy Zaleszczyk jest o tyle istotna, że w wyniku I wojny światowej i działalności władz sowieckich po II wojnie światowej większość obiektów zbudowanych w drugiej połowie XVIII wieku zniknęła z krajobrazu miasta.
EN
This paper presents an attempt to reconstruct the development of Zaleszczyki that was built in the first decades after the town’s founding in the mideighteenth century. Based on the town’s inventories from 1783 and 1791, public buildings—including the town hall, guardhouse and circuit administration office, as well as industrial and commercial ones: a broadcloth factory, brewery, distillery, wax workshop and mill—that built at the time were described and located on the town’s plan. The town’s residential development was also characterized. The reconstruction of Zaleszczyki’s historical development is essential as due to the Frist World War and the Soviet government’s actions, most of its buildings to be built in the late eighteenth century were completely destroyed and disappeared from the town’s landscape after the Second World War.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Sporządzanie przez geodetów uprawnionych informacji dotyczącej zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu nie jest zadaniem nowym. Obowiązek dołączenia takiej dokumentacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obowiązuje od przeszło 7 lat. Powyższy obowiązek nakłada art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Od samego początku do dziś temat sporządzania informacji o zgodności usytuowania wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wzbudza szereg kontrowersji, a zagadnienie to w kwestiach technicznych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. W artykule autor przeprowadził analizę zapisów ustawowych związanych ze sporządzaniem ww. „informacji o zgodności”, uregulowań dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obowiązujących na przestrzeni ostatnich lat, literatury oraz poddał analizie wybrane przypadki „problematyczne” z praktyki geodezyjnej związane ze sporządzeniem takich opinii. We wnioskach zawarto wskazania na obszary i zagadnienia, które powinny w przyszłości być doprecyzowane w uregulowaniach prawnych.
EN
The preparation by licensed surveyors of information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project is not a new task. The obligation to attach such documentation to the notice of completion of construction works or the application for an occupancy permit has been in force for over 7 years. The above obligation is imposed by Art. 57 sec. 1 point 5 of the Act of July 7, 1994. Construction law. From the very beginning to the present day, the subject of compiling information on the compliance of the location of the constructed building object with the parcel or land development plan or deviations from this project raises a number of controversies, and the issue in technical matters has not been regulated in legal regulations. In the article, the author analyzed the statutory provisions related to the preparation of the above-mentioned "Information on compliance", regulations concerning the performance of geodetic surveys in force in recent years, literature, and analyzed selected "problematic" cases from surveying practice related to the preparation of such opinions. The conclusions indicate the areas and issues that should be further specified in legal regulations in the future.
PL
Analizy rzeczywistego zużycia energii w budynkach wykazały, że są one niższe od wartości podanych w normach. Badania przeprowadzono w 3 budynkach - jednorodzinnym i dwóch wielorodzinnych, ogrzewanych węglem, gazem i ciepłem miejskim. Rejestrowano wartości zużycia energii cieplnej na ogrzewanie na podstawie układów pomiarowych. Ilość ciepła niezbędnego do ogrzania budynku została obliczona na podstawie norm. Wyniki były zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach pokazały, że ilość energii rzeczywistej do ogrzewania jest niższa niż wartość wynikająca ze standardowych obliczeń, nawet przy wyższych temperaturach wewnątrz budynku. Wartości zużywanej energii były ściśle uzależnione od czynników atmosferycznych, których podstawowe parametry były rejestrowane. Wyniki wskazują, że należy rozważyć aktualizację algorytmu normowego w celu lepszego ich dostosowania do rzeczywistych warunków. Pozwoli to na bardziej realne zużycie energii cieplnej w budynkach w Polsce.
EN
The analyzes of the actual energy consumption in buildings have shown that they are lower than the values given in the standards. Research was carried out in 3 buildings - single-family and two Multi-family buildings, heated with coal, gas and district heat. The values of the consumption of thermal energy for heating on the basis of measurement systems were recorded. The amount of heat necessary to heat the building was calculated based on the standards. The results are showed that the amount of real energy for heating is lower than the value resulting from the standard calculations, even at higher temperatures inside the building. The values of the energy consumed were strictly dependent on the atmospheric factors, the basic parameters of which were recorded. The results indicate that the updating of the standard standards should be considered in order to better adapt them to the actual conditions. The presented research results may contribute to the development of a new approach in calculating energy demand for buildings.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ agresywnego działania wód gruntowych na wybrane właściwości warstw hydroizolacyjnych wykonywanych z grubowarstwowych powłok polimerowo-asfaltowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasiąkliwości tych powłok. Oceniono również, jak zmienia się odczyn pH wody w kontakcie z grubowarstwowymi powłokami asfaltowo-polimerowymi. Analizy te uzupełniono wnioskami, publikowanymi wcześniej w literaturze technicznej, dotyczącymi wpływu podwyższonej nasiąkliwości tych powłok na zachowanie funkcji wodoszczelności oraz podatności powłok na zawilgocenie w efekcie działania wody o różnym pH. W badaniach wykorzystano m.in. metodę badawczą ujętą w normach PN-EN oraz metody własne.
EN
The manuscript analyzes the impact of the aggressive action of groundwater on selected properties of waterproofing layers made of polymer modified bituminous thick coatings, with particular emphasis on the water absorption of these coatings. It was also assessed how the pH of water changes in contact with polymer modified bituminous thick coatings. The analyzes were supplemented with conclusions previously published in the technical literature, regarding the impact of increased water absorption of the above-mentioned coatings to maintain the water-tightness function and the susceptibility of such coatings to moisture as a result of the action of water with different pH. The research used, inter alia, research methodology included in PN-EN standards, supplemented with tests performed using own methods.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.