Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  managers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
According to a number of studies and experts, one of the most important aspects of current human resources management in the world and in the Czech and Polish Republic is wellbeing. Research in the field of wellbeing confirms that there is a positive mutual relationship between employees' wellbeing and organization business results. Employees with high level of wellbeing are more engaged, higher perform and then more contribute to the better organization performance through their higher work productivity and efficiency and lower turnover. How people are treated at work by organizations and their managers, especially line managers, strongly affect the level of their wellbeing. The aim of this study is to assess the wellbeing of employees of the selected cross-border organizations in the Czech and Polish Republic and propose measures for increasing the level of the worst rated area of employees' wellbeing. Two formulated research questions were answered on the basis of the evaluation of an online questionnaire survey. This study reveals the area of health as the worst evaluated area of wellbeing and proposes several measures to increase the level of this area, which can be considered as its main outputs. The implementation of these measures focused on the health area should bring higher level of employees' engagement and performance and better organizations' results of operation.
PL
Według wielu badań i ekspertów jednym z najważniejszych aspektów obecnego zarządzania zasobami ludzkimi na świecie oraz w Czechach i w Polsce jest dobrostan. Badania z zakresu wellbeing potwierdzają, że istnieje pozytywny wzajemny związek między dobrostanem pracowników a wynikami biznesowymi organizacji. Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu są bardziej zaangażowani, osiągają lepsze wyniki, a następnie w większym stopniu przyczyniają się do lepszych wyników organizacji poprzez wyższą produktywność i efektywność pracy oraz niższe obroty. To, jak ludzie są traktowani w pracy przez organizacje i ich menedżerów, zwłaszcza przełożonych, silnie wpływa na poziom ich samopoczucia. Celem niniejszego opracowania jest ocena dobrostanu pracowników wybranych organizacji transgranicznych w Czechach i RP oraz zaproponowanie działań na rzecz podniesienia poziomu najgorzej ocenianego obszaru dobrostanu pracowników. Na dwa sformułowane pytania badawcze udzielono odpowiedzi na podstawie oceny ankiety internetowej. Niniejsze badanie ujawnia obszar zdrowia jako najgorzej oceniany obszar dobrostanu i proponuje kilka środków w celu zwiększenia poziomu tego obszaru, co można uznać za jego główne wyniki. Realizacja tych działań ukierunkowanych na obszar zdrowia powinna przynieść wyższy poziom zaangażowania i wydajności pracowników oraz lepsze wyniki działania organizacji.
PL
Autorzy na tle ogólnych rozważań ekonomicznych, przedstawiają w artykule swoje poglądy na psychologię w kierowaniu biznesem; małym, średnim i dużym. Rozróżniają przy tym jednoznacznie psychologię w ogóle i psychologię w kierowaniu biznesem i przedsiębiorczością. Przedstawiają także zawartość pojęć: biznes i przedsiębiorczość. Nie zgadzają się z poglądami, że biznes lub przedsiębiorczość mają swoją psychologię. Ta ostatnia jest właściwa tylko ludziom i ludziom w działaniu np. kierowniczym/ sprawczym. Artykuł oparty jest w dużej mierze na międzynarodowych osiągnięciach z omawianego zagadnienia.
EN
The authors, in the context of general economic considerations present in the article their opinions about psychology in business management; small, medium and large ones. They clearly distinguish psychology in general aspect from psychology in managing business and entrepreneurship. They also present the content of business and entrepreneurship. They disagree with the opinion that business or entrepreneurship has its own psychology. The last one is appropriate only to people and people in their actions, e.g. management / causation. The article is based largely on international achievements in discussed issues.
PL
Kierownik MLD odpowiada za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem laboratorium, tak aby spełniało wszelkie obowiązujące przepisy prawa, wymagania i standardy, oraz zapewnia uzyskanie wiarygodnych, odtwarzalnych i porównywalnych wyników badań.
EN
The paper presents the main directions for the modernization of the public management of the organizations in the sphere of public administration in Romania. Modernizing the management of public organizations should contribute to strengthening their capacity in developing and implementing economic and social reform measures. The raising of public management performance is mainly driven by the demand for more and more accountable accountability of institutions in the sphere of public administration, the dimensional and functional transparency of these institutions and the application of new managerial methods.
XX
W artykule przedstawiono główne kierunki modernizacji zarządzania organizacjami w sferze administracji publicznej w Rumunii. Modernizacja zarządzania organizacjami publicznymi powinna przyczynić się do wzmocnienia ich zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania reform gospodarczych i społecznych. Podnoszenie wydajności zarządzania publicznego wynika głównie z zapotrzebowania na coraz bardziej odpowiedzialną działalność instytucji w sferze administracji publicznej, przejrzystość działania i funkcjonalność tych instytucji oraz stosowanie nowych metod zarządzania.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o liczne źródła, autorka wyraża przekonanie, że wyzwania związane ze współczesnym międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi - są duże i wyjątkowo aktualne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisano determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. W dalszej kolejności przedstawiono problem wielokulturowości w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy i umiejętności menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych to kolejne zagadnienie omówione w artykule. Opisano również kwestie związane z misjami zagranicznymi w nawiązaniu do problematyki ekspatriacji i repatriacji. W ostatniej części artykułu wskazano główne wyzwania, przed jakimi stoją współczesne organizacje w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of this article is an analysis selected issues in international human resource management. On the basis of numerous sources that the author to cite, expresses the conviction that the challenges of contemporary international human resources management - are very large and exceptionally up to date. In the first part of the article attention was paid to understanding the concept of international human resource management and the determinants of International HRM. Further chapter described the problems related to multiculturalism in international human resource management. Managers’ features and skills in international companies is another problem presented in the article. The issues related to foreign missions in the context of expatriation and repatriation are also described. In the last part of the article pointed out the main challenges in the contemporary organizations in the area of international human resource management.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania oraz wykorzystywania tych metod w obszarach działalności pracowników w polskich przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych różnej wielkości. Stosując te efektywne metody menedżerowie muszą mieć na uwadze ich niedoskonałość oraz konieczność nieustannego poszukiwania i wykorzystywania coraz bardziej optymalnych wariantów rozwiązań usprawniających proces zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the topic of managers introducing effective management methods and their use within the scope of employees’ activities in Polish public and private companies of various sizes. Using these methods, managers must keep in mind their imperfect character and the necessity to continue searching and applying more and more optimal solutions, which in turn will improve the process of managing the company.
PL
Celem poniższego artykułu jest omówienie wyników badań dotyczących kontrolingu jako narzędzia wspomagającego menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania. Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród pracowników polskich organizacji zarówno państwowych jak i prywatnych o różnej wielkości. Menedżerowie stosując kontroling w praktyce, konstruują coraz bardziej optymalne rozwiązania usprawniające proces zarządzania organizacją. Ponadto autorzy artykułu wskazują instrumenty kontrolingu, które stymulują ten proces decyzyjny.
EN
The main purpose of this article is to present and discuss the results of authors empirical researches connected with a controlling as an instrument which can assist managers who are implementing effective management methods. The empirical researches were conducted among the employees of Polish state and private organizations of all sizes. The managers who are using controlling in practice are able to create solutions which can improve the process of organizational management. The authors would also like to present controlling instruments that can stimulate the decision-making process.
EN
The aim of the paper is to present the results of an analysis of assessments of the indicators of prediction of cognitive distortions in managerial work (PCD methodology) from the perspective of gender, managerial position, age and length of experience of managers. Based on the sample of 130 managers it was specified that female managers tend to take into account those facts which support their decisions; male managers tend to express their opinions on the topic they do not have sufficient information about; top managers more often ignore the facts they are not interested in and evaluate the situation on the basis of a single event; older managers and more-experienced managers tend to take into account all facts, not only those which support their decisions. Results acquired from the conducted research support the meaningfulness of studying the issue of cognitive distortions, primarily in the context of managerial decision-making.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy i oceny wskaźników przewidywania zaburzeń poznawczych w pracy menadżerów (metodologia PCD) z perspektywy płci, stanowiska kierowniczego, wieku i doświadczenia menedżerów. Bazując na próbie 130 menedżerów określone zostało, że kobiety menedżerowie mają tendencję do uwzględniania faktów, które wspierają ich decyzje; natomiast mężczyźni menedżerowie mają tendencję do wyrażania swoich opinii na temat, na który nie mają wystarczających informacji; menedżerowie najwyższego szczebla o wiele częściej ignorują fakty, którymi nie są zainteresowani i oceniają sytuację na podstawie pojedynczego zdarzenia. Starsi oraz bardziej doświadczeni menedżerowie często biorą pod uwagę wszystkie fakty, a nie tylko te, które wspierają ich decyzje. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wspierają zasadność studiowania kwestii zniekształceń poznawczych, przede wszystkim w kontekście podejmowania decyzji menedżerskich.
10
Content available remote Psychodynamic Perspective of Organizational Change
EN
The complex processes and phenomena that are taking place in the contemporary world require new and adequate methods of acting also in the area of management. This means the need for a fresh approach to the process of organization development and change. This paper presents the key concepts stemming from the psychoanalytic approach to organization and management. Its main aim is to discuss the major categories (concepts) derived from psychoanalytic theories, which pertain to the issues related to organizational change. Theoretical considerations are complemented by presentation of the data collected during interviews with managers from the examined organization and identification of the defence mechanisms of representatives of the organization’s management.
PL
Złożone procesy i zjawiska, zachodzące we współczesnym świecie wymagają nowych, adekwatnych metod działania także w obszarze zarządzania. Oznacza to potrzebą świeżego spojrzenia na procesy rozwoju i zmian w organizacji. Niniejszy artykuł zawiera kluczowe pojęcia wywodzące się z psychoanalitycznego podejścia do organizacji i zarządzania. Jego głównym celem jest omówienie głównych kategorii (pojęć) wywodzących się z teorii psychoanalitycznych, a odnoszących się do zagadnień powiązanych ze zjawiskiem zmian organizacyjnych. Rozważania o charakterze teoretycznym uzupełnia prezentacja danych zebranych w trakcie wywiadów z menedżerami badanej organizacji oraz identyfikacja mechanizmów obronnych przedstawicieli kadry menedżerskiej organizacji.
11
Content available remote Creativity and effectiveness in organizations. A new approach to an old question
EN
Juxtaposing the important insights of previous multilevel research, the following overarching question emerges as the central concern of this article: How do emergent processes and top- management initiatives affect the impact of organizational creativity on organizational effectiveness? To shed light on this question, I direct attention to bottom- up emergent processes and top down management initiatives, which, I argue, offers important opportunities for the genesis of additional creativity effects. In all, the purpose of this article has been to address to recent theories and debates about the nature of organizational creativity and to highlight the crude beginnings of an alternative, multilevel approach. I explore how the dimensions of organizational creativity generated through emergent processes and top management initiatives plays a significant role in the leveraging organizational effectiveness.
PL
Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak emergentne procesy i inicjatywy kadry zarządzającej wpływają na oddziaływanie twórczości organizacyjnej na efektywność organizacyjną? Wykorzystując dotychczasowy dorobek badań wielopoziomowych, skoncentrowano uwagę na oddolnych procesach emergencji i odgórnych inicjatywach menedżerskich, które oferują dodatkowe możliwości wzrostu efektów twórczości organizacyjnej. Ogólniej biorąc, odwołano się do współczesnych teorii i dyskusji odnoszących się do natury twórczości organizacyjnej i zarysowano wstępnie nowe podejście teoretyczne. W szczególności wyjaśniono, rolę procesów emergencji i inicjatyw kadry zarządzającej w podwyższaniu efektywności organizacyjnej zarówno w wymiarze twórczej nowości, jak i twórczej użyteczności.
PL
W niniejszym artykule zostały opisane kluczowe kompetencje i umiejętności potrzebne kierownikom jednostek samorządowych w wykonywaniu ról i funkcji zarządzania. Wiedza na temat kluczowych kompetencji wspomaga efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. W część badawczej posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 kierowników z 75 różnych urzędów administracji samorządowej województwa śląskiego.
EN
The article presents managerial competencies’ issues in the decision-making aspect. Knowledge on the subject of key competences helps in the effective human resources management in the council administration. The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administrations from Upper.
EN
Work in the merchant fleet is very specific due to such factors as months long separation from families, no privacy onboard, changing climatic zones and hull vibrations. Therefore, candidates for management level officers have to be carefully selected. The paper, taking into with account to national and international regulations, presents modern methods of selecting candidates for management positions applied in the Polish Steamship Company.
PL
Praca we flocie handlowej ze wzglądu na swoje specyficzne cechy, do których należy między innymi wielomiesięczne oddalenie od rodzin, brak prywatności na statku, zmienność stref klimatycznych, wibracje kadłuba powoduje konieczność bardzo starannego doboru kadry kierowniczej. Artykuł przedstawia współczesne techniki selekcji kandydatów na stanowiska kierownicze w Polskiej Żegludze Morskiej, uwzględniające akty prawne międzynarodowe i krajowe.
14
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry kierowniczej
PL
W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i konieczności stosowania nowych podejść do zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku jako nowy element w teorii zarządzania pojawiło się zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej pracy jest zidentyfikowanie podejścia kadry kierowniczej do zarządzania ryzykiem w badanych organizacjach. W wyniku badań starano się wskazać różnorodne determinanty z punktu wiedzenia podejścia menedżerów warunkujące zarządzanie ryzykiem w organizacji.
EN
In the literature, a lot of consideration given to the fashion and the need for new approaches to management. At the turn of the century as a new element in management theory appeared in risk management. The aim of this study is to identify management approach to risk management in the surveyed organizations. The research sought to identify the various determinants of the point of view of conditioning managers approach risk management in the organization.
15
Content available remote Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji
PL
Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad przesłankami zmian granic organizacji oraz nad rolą zarządzających organizacjami w inicjowaniu procesów zmian granic. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie istoty granic organizacji, co w dalszej części pozwoliło na wyprowadzenie wniosku o procesach zmian granic jako warunku powodzenia organizacji, zdefiniowanie zbioru przesłanek zmian granic organizacji oraz na określenie roli menedżerów w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji.
EN
The aim of the study is to carry out the discussion on the indications of organizational boundaries changes and the role of the managers in the initiating of change processes. The paper starts with a description of the organizational boundaries concept, which later allow to define the set the conditions of boundaries changes and to define the role of managers in the initiating of change processes of organizational boundaries.
16
Content available remote Rola kadry kierowniczej w implementacji systemu zarządzania wiedzą
PL
Artykuł omawia role kadry kierowniczej w implementacji systemu zarządzania wiedza (SZW), przy czym implementacja jest tu rozumiana jako świadomie realizowany projekt wprowadzania założeń i narzędzi koncepcji zarządzania wiedza (ZW). Autorka nie rozpatruje sytuacji, z jaką najczęściej mamy do czynienia w praktyce, a mianowicie wprowadzania i rozwoju SZW wraz z naturalnym rozwojem organizacji, bez umieszczania tych działań w konkretnych ramach czasowych i organizacyjnych. W artykule przedstawiono pojecie systemu zarządzania wiedza, kluczowe stanowiska kierownicze odpowiedzialne za implementacje SZW, ich zadania, wymagane kwalifikacje i kompetencje, jak również wytyczne postępowania, decydujące o skutecznej realizacji projektu.
EN
The article discusses the role of managers in the implementation of knowledge management system (KMS). The implementation is considered as a consciously realized project of introducing guidelines and tools of knowledge management (KM) concept. The author does not take into consideration the most common situation, in which the implementation and development of KMS occurs with the natural development of the organization, without placing these actions in specific time and organizational frames. The paper presents the concept of knowledge management system, key management positions responsible for the implementation of KMS, their tasks, qualifications and competences, as well as practice guidelines, determining the successful implementation of the project.
17
PL
Coraz wieksza liczba firm decyduje sie na wdrożenie certyfikowanych systemów zarządzania jakością. Nie można w tym procesie zaniedbywać kwestii społecznych. Niewłasciwe postawy, nieodpowiednie działania lub zaniedbania menedżerów i naczelnego kierownictwa moga prowadzić do braku skutecznosci systemu zarządzania jakością. Celem referatu jest przedstawienie roli i zadań kadry kierowniczej w obszarze społecznym organizacji podczas implementacji systemów zarządzania jakością.
EN
An increasing number of companies decides to implement certified quality management systems. However, this process might be unsuccessful if social issues are neglected. Bad attitude, inappropriate actions or negligence of managers and chief executives leads to a lack of effectiveness of quality management system. The aim of this paper is to present the role and responsibilities of managers in the social area of the implementation of quality management systems.
PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka kreatywnego, zaangażowanego działania pracowników w organizacji, w kontekście zmieniających się oczekiwań społeczno-ekonomicznych, wymuszających zarówno na pracownikach jak i zespołach i kadrze kierowniczej działania innowacyjne. Opracowanie złożone jest z dwóch części: teoretycznej, analizującej jednostkowe i organizacyjne uwarunkowania działań kreatywnych oraz empirycznej zawierającej relację z badań własnych autorek, zmierzających do ustalenia czynników usprawniających twórcze działanie odnośnie do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, zespołów pracowniczych oraz kadry kierowniczej zarządzającej zespołami pracowniczymi o ponad przeciętnych rezultatach.
EN
The study is the issue of creative activities of employees involved in the organization in the context of changing social expectations-economic, forcing both to employees and executives teams, and theirs managers into innovation. The development consists of two parts: theoretical, analyzing the determinants of individual and organizational creative activity and contains empirical research relationship with their authors aimed to determine the factors to improve creative action in respect of employees working in independent positions, work teams and management teams of managers over workers from team achieving more than average results.
PL
We współczesnym przedsiębiorstwie zaufanie odgrywa szczególną rolę a jego kształtowanie leży w gestii zarządzających, którzy mogą i powinni świadomie wykorzystywać ten stymulator rozwoju przedsiębiorstw. Artykuł prezentuje najnowsze wyniki badań związane z kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji jakimi są zaufanie, przywództwo oraz postawy i kompetencje społeczne menedżerów średniego szczebla. Autor wykazuje wagę zależności pomiędzy zaufaniem oraz kadrą menedżerską a rozwojem przedsiębiorstw. Badania nie potwierdzają natomiast silnego wpływu otwartości i szczerości wraz z brakiem obaw w przyznawaniu się do popełnionych błędów na innowacyjność organizacji.
EN
In contemporary enterprise trust plays a special role. Managers should intentionally build trust in organization as a effective company’s development activator. The paper presents the latest research results related to the key Positive Organizational Potential areas such as trust, leadership, attitudes and social skills on middle management level. Author shows the importance of the relationship between trust, managers and the business development. However the study does not confirm the strong association between behaviors described as employee’s openness and honesty with the admitting to making mistakes without apprehensions and business innovation.
20
Content available remote Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach o nasilonej konkurencji
PL
W artykule autor przedstawia częściowe wyniki badań empirycznych, które dotyczyć będą kompetencji menedżerskich, pełnionych ról kierowniczych istotnych ze względu na prorynkową orientacje kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w sektorach o nasilonej konkurencji, oraz podejmowane przez nich działania odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
EN
In this article the author presents the partial results of empirical studies which involve managerial competences, exercised significant leadership roles due to pro-market orientations of senior management and middle management positions in sectors with increasing competition, and the action taken responsible for the smooth functioning of the enterprise.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.