Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ubezpieczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Odpowiedzialność cywilna polega w szczególności na ponoszeniu majątkowych konsekwencji działań własnych lub osób trzecich. Głównym celem odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązanie do naprawienia szkody np. w postaci właściwego świadczenia odszkodowawczego. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową oraz kontaktową. Przesłankami warunkującymi powstanie po stronie wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych odpowiedzialności cywilnej są: zaistnienie zdarzenia skutkującego szkodą, powstanie szkody oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem wywołującym szkodę. Spowodowanie szkody może skutkować powstaniem szeregu roszczeń po stronie poszkodowanego. Uniwersalnym sposobem ochrony przed skutkami, wywołanymi tzw. czynem niedozwolonym bądź mogącymi powstać w wyniku naruszenia warunków umowy jest zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenie na dzień dzisiejszy ma charakter dobrowolny.
EN
Civil responsibility entails, among other things, paying the financial repercussions of one's or others' conduct. The primary goal of civil responsibility is to repair the harm, such as by appropriate compensation. Civil responsibility is divided into two categories: tort liability and contact liability. The occurrence of the event resulting in the damage; the occurrence of the damage; and the cause and effect link between the damage and the event generating the damage are the requirements for the development of civil liability on the part of the contractor of geodetic and cartographic works. Causing harm can lead to a variety of claims from the offended party. A general way of protection against the repercussions of the so-called conclusion of suitable insurance, which is an illegal conduct or may develop as a result of poor contract performance. Insurance is now optional.
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji, sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Z reguły zawierając umowę ubezpieczenia, bezpodstawnie, domyślnie przypisujemy sobie, iż należy nam się odszkodowanie, bo przecież jestem ubezpieczony. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano, co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferowanych przez ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji, sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Z reguły, zawierając umowę ubezpieczenia, bezpodstawnie, domyślnie przypisujemy sobie, że należy nam się odszkodowanie, bo przecież jesteśmy ubezpieczeni. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano, co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferownych przez ubezpieczyciela.
PL
W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel pokryje nam poniesione straty. Niestety, w życiu jest zupełnie inaczej niż w teorii. Bardzo często okazuje się, że dopiero gdy ubezpieczony obiekt lub rzecz ulegnie uszkodzeniu, zmienia się nasze postrzeganie umowy ubezpieczeniowej. Nagle przypominamy sobie ciągle aktualne przysłowie „mądry Polak po szkodzie”. W artykule opisane zostaną możliwe scenariusze zdarzeń, o których dobrze wiedzieć przed, a nie po fakcie. Poniżej przeczytamy również jak zrobić, aby nie trzeba było sięgać do kieszeni ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Bardzo często zawierając umowę ubezpieczenia bezpodstawnie domyślnie przypisujemy sobie, iż należy nam się odszkodowanie, bo przecież jestem ubezpieczony. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferowanych przez ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
EN
This paper contains a prognosis of vehicle insurance economic indices using the Grey System Theory. It has been prepared based on data provided by a certain insurance company. The following economic factors were analysed: number of insured vehicles, premiums income, amount of damage cases covered, and value of paid compensations. The results of this study indicate a reduction in all analysed indices over twelve months.
EN
Social risks are an unusual type of risks occurring in insurance. Their specific feature is the implementation of risk in the sphere of social life of a person with special regard to the work environment. Social risks are an element of research in economics and law and in social policy. The author of the paper shows that the structure of the Polish social insurance system is not optimal and requires radical reform. This paper contains, among others, characteristics of the scope of protection of social risks identified in Poland by Social Security Administration and the basis for financing benefits from this system. The summary of the paper presents opinions on improving the financial efficiency of this system.
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
10
Content available Podstawy Prawne Ubezpieczeń
PL
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat umowy ubezpieczeniowej. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat składek ubezpieczeniowych oraz terminów, jakie obejmują ubezpieczenia oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby zakład mógł wypłacić odszkodowanie.
EN
The article contains basic information about the insurance contract. The reader can deepen his knowledge about insurance premiums and deadlines that cover insurance and what conditions must be met that the insurance enterprise could pay compensation.
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
EN
The paper presents a pilot study which was designed to determine whether Sentinel-2 satellite data can be applied for assessing the approximate date of crop harvest. The in-situ data collection is demonstrated, and further analysis of spectral reflectance of crops in selected spectral bands, in the period before and after harvest, is presented. The relation between the reflectance of Shortwave Infrared (SWIR) spectral bands and the crops status was found. The results are discussed and the need for further studies is indicated.
PL
W artykule zaprezentowano badanie pilotażowe, którego celem było określenie, czy dane optyczne Sentinel-2 mogą być zastosowane do określenia przybliżonej daty zbiorów upraw. Przedstawiono zgromadzone dane in-situ oraz analizę współczynnika odbiciowości roślin w wybranych pasmach spektralnych w okresie przed i po zbiorach. Stwierdzono zależność między współczynnikiem odbiciowości w pasmach podczerwieni krótkofalowej (SWIR) a statusem upraw. Wyniki omówiono. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia poszerzonych badań w omawianym zakresie.
13
Content available Odszkodowanie ubezpieczeniowe w wypadkach przy pracy
PL
Artykuł zawiera informacje związane z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy. Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę na temat członków rodziny uprawnionych do pobrania rekompensaty oraz jego wysokości w zależności od ilości uprawnionych osób. Tekst informuje również w jaki sposób poszkodowany członek rodziny może ubiegać się o odszkodowanie, tzn. jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie i w jaki sposób je złożyć.
EN
The paper contains information related to receiving a one-off compensation after an accident at work. The reader can broaden his knowledge about family members entitled to receive compensation and its amount depending on the number of eligible persons. The text also informs how the aggrieved family member can apply for compensation, i.e. what documents are required, where and how to submit them.
PL
Systematycznie spada zainteresowanie firm ubezpieczeniowych sprzedażą polis dla zakładów gospodarki odpadami. Czy ten stan zmieni tworzenie grup zakupowych?
PL
Tematem artykułu jest ocena modelowych rozwiązań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego u wybranych ubezpieczycieli. Dokładnie chodzi o określony w nich zakres powinności dotyczących współpracy ubezpieczającego i ubezpieczonego z ubezpieczycielem po zajściu zdarzenia szkodowego, a w szczególności o system sankcji za ich niewypełnienie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy tego rodzaju sankcje znajdują podstawę normatywną w prawie polskim i w innych systemach prawnych. Kwestia ta ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż ogólne warunki przewidują niejednokrotnie najsurowszą z sankcji przewidzianych w prawie ubezpieczeń, to jest odmowę wypłaty odszkodowania. To zaś oznacza dla przewoźnika konieczność ponoszenia ciężaru szkody z własnych środków. Analiza dogmatyczna prowadzi do wniosku o sprzeczności tego rodzaju postanowień umownych zawartych w OWU firm ubezpieczeniowych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a tym samym do ich nieważności. Tymczasem wynikająca ze specyfiki szkód transportowych konieczność współdziałania ubezpieczającego lub ubezpieczonego przewoźnika z ubezpieczycielem nie budzi wątpliwości. Do podobnych wniosków prowadzi analiza prawnoporównawcza w zakresie prawa niemieckiego i europejskiego projektu PEICL. W prawie polskim w tym zakresie konieczne są jednak daleko idące zmiany, które sformułowano w postaci wniosków de lege ferenda.
EN
This article aims to evaluate the model solutions included in the general terms and conditions of civil liability insurance for road transporters in selected insurers. It refers to the range of obligations involved in co-operation between the policyholder and the insured on the one hand and the insurer on the other after the occurrence of the damage. The scope of the author’s interest also comprises the system of penalties for their non-compliance. The purpose of the article is to answer the question whether these sanctions have a legal basis in Polish law and in other legal systems. This issue is of great practical importance, as the general conditions often provide the most severe of the sanctions defined in the insurance law, i.e. the refusal to pay compensation. This means that the carrier has to bear the burden of damage from his own funds. Dogmatic analysis leads to the conclusion of contradictions of such contractual provisions contained in the GTC of insurance companies with the mandatory Polish law, and thus their nullity. However, due to the specificity of transport damage, the necessity of co-operation of the policyholder or the insured carrier with the insurer is not in doubt. Similar conclusions are made by the comparative legal analysis of German law and the PEICL project. The Polish law requires far-reaching changes, which are formulated in the form of conclusions de lege ferenda.
16
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
PL
W artykule przedstawiono koszty bezpieczeństwa ponoszone w Kompanii Węglowej S.A., założenia i wyniki realizowanego w kopalniach KW S.A. w latach 2009-2015 „Planu poprawy BHP”. Przedstawiono również, w jaki sposób KW S.A. włączyła się w realizację celu zawartego we „Wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012”, którym było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ciągu 6 lat o 25% w każdym państwie członkowskim.
EN
The article presents safety costs incurred by Kompania Węglowa S.A., as well as the assumptions and outcomes of the Occupational Health and Safety Improvement Plan, carried out in the mines of KW S.A. in 2009-2015. Moreover, the paper discusses the way KW S.A. contributed to the accomplishment of the purpose included in „The Community Strategy on health and safety at work 2007-2012”, which specified the general objective as reducing the number of accidents at work and occupational diseases within the period of 6 years, that is until 2012, by 25% in each member state of the UE.
PL
Leasing to charakterystyczna umowa, która polega na czasowym przekazaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje leasingu.
PL
Zachodzące zmiany w każdej działalności człowieka postrzegamy jako zdarzenia. Wystąpienie niepomyślnego zdarzenia ma wpływ na nasze życie i na naszą działalność, dlatego ludzie od zawsze poszukiwali możliwości i wiedzy, jak zabezpieczyć się przed skutkami niepożądanych zdarzeń. Skutki katastroficznych zdarzeń mają charakter negatywny, powodując straty i szkody o różnorodnej skali wielkości. Konsekwencje niepożądanych zjawisk mają charakter ekonomiczny i są wyrażone w pieniądzu. Ekonomiczny charakter skutków zdarzeń możemy wyrazić wtedy, gdy dochodzi do utraty lub zmniejszenia naszych dochodów lub majątku. Wskutek tego podmioty próbują się zabezpieczać przed skutkami tych zjawisk, wykorzystując narzędzia funkcjonujące na rynku finansowym. Produkty ubezpieczeniowe należą do instrumentów finansowych, które ludzie wykorzystują do zabezpieczania się przed szkodliwymi zdarzeniami na określonych warunkach. Ubezpieczenia definiowane są jako narzędzia gospodarcze, których celem jest łagodzenie lub pełna likwidacja finansowych skutków zdarzeń losowych przez rozłożenie tego ciężaru na wiele podmiotów, którym owe niebezpieczeństwa zagrażają. Ubezpieczenia nie pozwalają na zlikwidowanie przyczyn ani następstw nieszczęśliwych wypadków losowych, ale umożliwiają zmniejszenie finansowych obciążeń. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że każdy człowiek powinien być zainteresowany dbaniem o siebie, swoich bliskich i zgromadzony majątek poprzez zabezpieczenie się przed negatywnym działaniem różnych czynników.
EN
The changes of every human activity are considered to be incidents. Every unfavourable incident influences our life and activity. That is why for ages people have been seeking possibilities and knowledge to protect themselves from the effects of undesirable incidents. The effects of those incidents have a negative character causing loses and damages of different size. The consequences of those phenomena have the economic character and are represented in money. The economic character of the incidents effects, can be expressed in the situation when our property or income is lost or considerably lower. In such situations people try to protect themselves against those effects using tools operating on financial market. Insurance products belong to financial products which people use to protect themselves against harmful effects. It is so, on the definite conditions. Insurances are defined as the economic tools which aim at mitigation or full recovery of financial effects of fortuitous events by spreading the burden on many subjects who are endangered by those events. Insurances can not eliminate the causes or consequences of accidents but they can lower financial burdens . It is true that every human should be interested in taking care of himself, his relatives and his property by protecting himself against negative effects of various factors.
PL
Przedstawiono w zarysie prawodawstwo międzynarodowe ATP oraz krajowe dotyczące przewozu żywności. Opisano obowiązki kierowcy, których bezwzględne spełnienie pozwoli na transport towarów w stanie zdatności do spożycia. Skupiono się na czynnościach dotyczących przygotowania pojazdu do załadunku, kontroli temperatury całym procesie transportowym oraz wskazano na sytuacje kiedy temperatura może ulec zmianie. Zamieszczono zalecenia techniczne dotyczące stanu pojazdu oraz jego badań. Opisano warunki ubezpieczenia towaru oraz przypadki kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
EN
An international ATP legislation was outlined and domestic concerning the transport of the food. Duties were described for the driver, of which the ruthless fulfilment will permit the fitness for human consumption the transportation of goods in the state. They concentrated on the activities concerning the preparation of the vehicle for the loading, of control of the temperature transport whole process and they pointed out to situations when the temperature is subject to change. Technical recommendations concerning the state of the vehicle and his examinations were placed. Conditions of the insurance of goods and cases were described when the insurer doesn't pay the compensation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.