Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przypadku realizacji prac związanych z pogrążaniem grodzic w technologii wibracyjnej, usytuowanych w bliskim sąsiedztwie czynnych gazociągów wysokiego ciśnienia, należy bezwzględnie dokonywać ciągłego pomiaru i analizy drgań. Należy tutaj pamiętać o tym, że warunki gruntowe są nieprzewidywalne, czego efektem może być gwałtowny wzrost wielkości drgań mechanicznych, a co za tym idzie zagrożenie awarii czynnego gazociągu wysokiego ciśnienia. Z przeprowadzonych analiz wyników badań drgań mechanicznych zarejestrowanych podczas prac związanych z wykonywaniem ścianek szczelnych na potrzeby zabezpieczenia wykopów jasno wynika, że prace te były prowadzone w sposób bezpieczny. A odnotowane wartości drgań nie miały negatywnego wpływu na istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia.
EN
In the case of carrying out works related to driving sheet piles in the vibration technology located in close proximity to active high-pressure gas pipelines, continuous measurement and analysis of vibrations must be performed. One should remember ground conditions are unpredictable which may result in sharp increase in the size of mechanical vibrations, and thus the risk of failure of an active high pressure gas pipeline. The analyzed results of the mechanical vibration tests recorded during the execution of sheet piling for the protection of excavations clearly show that the works were carried out in a safe manner and the recorded vibration values did not have a negative impact on the existing high-pressure gas pipeline. Keywords: construction of a nigh pressure gas pipeline, protedion zone, sheet piling, vibration testing, risk assessment
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów budowy kanalizacji deszczowej za pomocą technologii wykopowej i bezwykopowej. Obejmuje ona koszty budowy sieci na różnych głębokościach w drodze wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, z kostki betonowej oraz w terenie zielonym. Analiza ta wykazała, że budowa kanalizacji deszczowej o średnicy od DN 300 do DN 1000 o łącznej długości 957,6 m i średnich głębokościach od 2,1 do 4,1 m jest tańsza, jeśli zostanie wykonana metodą wykopową. Technologia przecisku hydraulicznego sterowanego, nawet w wariancie przegłębienia sieci na potrzeby analizy, była droższa, pomimo że wymaga zdecydowanie niższych nakładów na odtworzenie nawierzchni, którą w przypadku większych średnic należy wymienić na nawet ponad połowie całej szerokości jezdni.
EN
The article presents an analysis of rainwater sewer construction costs using excavation and trenchless technology. It covers the costs of building the network at various depths on the voivode ship, poviat and commune roads, from concrete cubes and in green areas. This analysis showed that the construction of a rainwater sewage system with a diameter from DN 300 to DN 1000 and a total length of 957.6 m and average depths from 2.1 to 4.1 m is cheaper if it is made using the excavation method. The technology of controlled hydraulic jacking, even in the variant of trimming the network for the purposes of the analysis, was more expensive, despite the fact that it requires significantly lower outlays for the reconstruction of the surface, which in the case of larger diameters should be replaced by even more than half of the entire width of the road.
PL
Kompozyty z tworzyw sztucznych jako materiał konstrukcyjny zagościły w inżynierii środowiska ponad 50 lat temu. Zastosowanie tworzyw sztucznych, a zwłaszcza kompozytów, do produkcji rur używanych do budowy sieci kanalizacyjnych daje możliwość obniżenia kosztów.
EN
The possibility of applying a colloidal solution of nanosilver in the closed circuit of pool water treatment as a complementary disinfectant with chlorine compounds was presented. The applied nanosilver solution is characterized, by hygienic certificate, as having a very high biocidal effect. Samples of pool water for the control were taken from 5 points of a pool circuit. The safety of the water was appraised by comparing the bacteriological and physicochemical test results with the admissible values specified by hygienic requirements. The results show that nanosilver solution can be successfully applied for precoating the filter bed and supporting the disinfection system. Special attention was paid to the bacteriological purity and stability of the disinfectant concentration. The influence of concentration of colloidal nanosilver (0-25 mg/dm3) on bacterial bioluminescence, crustacean mortality and macroscopic effect of root growth and seed germination of selected plants was analysed. The results obtained were related to the current knowledge on the impact of nanoparticles on indicator organisms. It was found that due to many still unknown mechanisms of interaction and transformation of nanoparticles in living organisms, further study of this issue is necessary.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wytyczne normy PN-EN 545:2010, jakie musi spełniać rura czy kształtka z żeliwa sferoidalnego. Zwrócono szczególną uwagę na różnice we własnościach mechanicznych pomiędzy żeliwem szarym a żeliwem sferoidalnym, zestawiono najważniejsze własności mechaniczne, które powinno spełniać żeliwo sferoidalne przeznaczone do wyrobu rur i kształtek. Opisano wytyczne dotyczące wymiarów, powłoki i wykładziny oraz połączeń kielichowych rur i kształtek. Ponadto wskazano w jaki sposób właściwie dobierać rury i kształtki w zależności od zastosowania.
EN
The article presents the basic guidelines of the PN-EN 545:2010 standard, which must be met by a ductile iron pipe or fitting. Particular attention has been paid to the differences in mechanical properties between gray cast iron and ductile iron. The most important mechanical properties have been listed, which should be met by ductile iron intended for the production of pipes and fittings. Dimensional, coating and lining guidelines as well as socket and pipe joints are described. In addition, it is indicated how to properly choose pipes and fittings depending on the application.
PL
Przedstawione wyniki badań wody basenowej dla różnych metod jej oczyszczania wykazują, że zastosowanie wspomagania tradycyjnych sposobów procesami ozonowania i naświetlania w reaktorach UV lub połączenie tych procesów w jednym urządzeniu pozwala na utrzymanie jakości wody zgodnej z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Szczególnie istotne wydaje się utrzymanie poziomu chloru związanego w wodzie w niecce i instalacji cyrkulacyjnej poniżej 0,3 mg Cl2 /dm3 .
EN
The results of pool water testing for various treatment methods show that the use of traction treatment support methods for ozonation or irradiation processes in UV reactors or a combination of these processes in one device allow maintaining water quality in accordance with the applicable RMZ dated November 9, 2015. It seems that maintained water quality is crucial, i.e. maintaining bound chlorine level below 0.3 mg Cl2 /dm3 .
8
Content available remote Analiza kosztów systemu odzysku wody deszczowej dla budynku biurowego
PL
Należy zauważyć, że układy odzysku wody deszczowej stają się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym. Podczas projektowania systemu odzysku wody opadowej szczególną uwagę warto zwrócić na dobór optymalnej pojemności zbiornika oraz pamiętać o niezbędnym wyposażeniu i armaturze, aby cały system mógł pracować bezpiecznie dla użytkownika. Układ dezynfekcji będzie miał wpływ na komfort korzystania z instalacji, dlatego należy rozważyć jego dobór indywidualnie. Instalacja odzysku wody deszczowej może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale także inwestycją służącą obniżeniu kosztów opłat za wodę wodociągową i deszczową. Przeprowadzona analiza wykazuje, że jest to opłacalne rozwiązanie w przypadku dużych systemów odzysku wody dla budynków biurowych z czasem zwrotu 7 lat.
EN
It should be noted that rainwater recovery systems are becoming a more and more popular solution. When designing a rainwater recovery system, special attention should be paid to the selection of optimal tank capacity and to remember about the necessary equipment and fittings, so that the entire system can work safely for the user. The disinfection system will have an impact on the comfort of using the installation, therefore it should be considered individually. The rainwater recovery installation may not only be an ecological initiative, but also an investment aimed at reducing the costs of water and rainwater supply fees. The analysis shows that it is a cost-effective solution for large water recovery systems for office buildings with a recovery period of 7 years.
PL
Analizowany system dystrybucji wody zaopatruje ponad 155 tys. mieszkańców, a jego długość wynosi 1470 km w tym 27 357 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa składa się w ponad 91% z tworzyw sztucznych, a przyłącza w 96% z PE HD. Średnia awaryjność poszczególnych materiałów wykazuje że 64% awarii powstaje na rurach stalowych, 26% na rurach z żeliwa szarego a tylko 4% na rurach z PE. W latach 2011 do 2017 liczba awarii wahała się od 377 do 271 na rok. Wskaźnik uszkodzeń sieci wodociągowej wynosił odpowiednio X = 0,26 - 0,13 uszk./km x rok, co pozwala określić jej stan techniczny jako dobry. Wdrożono GIS i podział sieci wodociągowej na strefy zasilania wraz z monitoringiem, który jest ciągle poprawiany i rozbudowywany, a już przynosi wiele korzyści w codziennej eksploatacji sieci. Obserwując straty wody w kolejnych latach widać sukcesywny spadek tej wartości z 10,72% w 2011 roku do 6,50 % w 2017 roku.
EN
In the analyzed PWiK, the water supply network consists of over 91% of plastics, and connections in 96% of PE HD. One can say that the analyzed network is very modern in respect with national conditions. The average failure rate of individual component shows that up to 64% of failures are generated on steel pipes, 26% on gray iron pipes and only 4% on PE pipes. In 2011-2017, the number of failures varied from 377 to 271 a year. The failure rate of the water supply network was X = 0.26 -0.13 damage/km x a year which allows to determine its technical condition as good. GIS was implemented and the water supply system was divided into supply zones with monitoring, which are constantly improved and extended, and already bring many benefits in the daily operation of the network. Observing water losses in the following years, we can see a gradual decrease in this value from 10.72% in 2011 to 6.5% in 2017.
PL
Na sieci wodociągowej zabudowa zaworów redukcji ciśnienia uzasadniona jest przede wszystkim wtedy, gdy parametry dostarczanej wody powodują występowanie ciśnienia, znacząco wykraczającego poza wymagany zakres. Takie rozwiązania najczęściej stosowane są w punktach zakupowych wody (sprzedawanej przez monopolistę) oraz w obszarach znacząco zróżnicowanych pod względem wysokości, w stosunku do źródła podawania wody. Zgodnie z prawem Pascala o statyce cieczy, w miejscach zlokalizowanych najwyżej, ciśnienie wody jest niższe, niż w obszarach zlokalizowanych niżej. Dlatego na początku sieci wodociągowej lub w miejscach specjalnie wytypowanych w zależności od sposobu funkcjonowania układu, wyznacza się obiekt budowlany, w którym przedsiębiorstwo wodociągowe realizuje proces obniżania ciśnienia za pomocą specjalistycznych urządzeń. Efektem tych działań jest obniżenie ciśnienia wychodzącego za reduktorem w stosunku do ciśnienia zasilającego obiekt. Główna determinanta działań przedsiębiorstw wodociągowych w tym zakresie, kończy się głównie na dostosowaniu ciśnienia do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w §114.1 wskazuje minimalny oraz maksymalny poziom ciśnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz proces wdrażania kaskadowego układu zabudowy reduktorów ciśnienia w jednym z górniczych miast województwa Śląskiego.
EN
The installation of pressure reduction valves is justified primarily when the parameters of the water supplied cause a pressure in the water supply network, significantly exceeding the required range. Pressure relief valves are installed mainly at water purchase points (sold by a monopolist) and in areas markedly different in terms of height. According to Pascal's law, in places located at the highest points, the water pressure is lower than in areas located lower. Therefore, at the beginning, or in specially designated places, pressure relief valves are installed. The result of these actions is reducing the pressure coming out from the behind of the reducer in relation to the pressure supplying the object. In Poland, the level of minimum and maximum pressure is specified in the Ordinance of the Minister of Infrastructure, dated 12 April 2002, on technical conditions that should be met by buildings and their locations. In this study, I would like to present the concept and the process of implementing the cascaded pressure reduction system in one of the Silesian mining towns.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.