Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  base layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable Pf a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the power variation of tribotester. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
PL
W branży budowlanej coraz częściej poszukuje się tańszych zamienników znanych dotąd materiałów budowlanych. Korzyści wynikających z wykorzystania „innych" materiałów w szczególności można upatrywać w budownictwie drogowym i kolejowym, ponieważ duże obiekty liniowe wymagają niekiedy ogromnych nakładów związanych z odpowiednim przygotowaniem podłoża pod projektowaną nawierzchnię. Dlatego też wykorzystanie odpadów (w szczególności mieszanek popiołowo żużlowych) jako materiału podbudowy, czy też podłoża pociąga za sobą oszczędności i dodatkowo przynosi korzyści związane z utylizacją odpadów. Problematyczne jest jednak odpowiednie zastosowanie wspominanych materiałów ze względu na niejasności związanie z obowiązującymi i wykorzystywanymi obecnie zaleceniami ich użycia. W artykule autorzy przedstawiają kompleksowy przegląd wytycznych stosowania mieszanek popiołowo żużlowych jako materiału konstrukcyjnego drogi. Zwrócono szczególną uwagę na niezgodności zaistniałe pomiędzy poszczególnymi zaleceniami oraz wskazano możliwość potencjalnych korekt obowiązujących przepisów. Artykuł stanowi również podstawę do dalszych rozważań nad modyfikacja składu poszczególnych mieszanek w celu polepszenia ich właściwości.
EN
Nowadays civil engineering is constantly searching for cheaper substitutes of already known and commonly used building materials. Especially road and railway industries focus on reducing the costs, as large objects like highways and railroads can require high material usage in order to prepare required foundation. Therefore, the use of waste (in particular fly ash and slag mixtures) as a foundation material not only can bring savings but also is environment friendly, as it creates new ways to dispose waste. However, it is problematic to use the mentioned materials due to ambiguities revolving around current recommendations for their application. In the article, a comprehensive review of the fly ash and slag mixtures use in civil engineering is made. Guidelines and requirements for the use of waste material as a road foundation material are discussed. Discrepancies between the recommendations are analyzed and the potential changes are suggested. The article is also the basis for further investigation of fly ash and slag mixtures composition improvements.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod oceny wskaźnika piaskowego mieszanek mineralnych, przeznaczonych do stosowania na niezwiązane warstwy podbudowy nawierzchni drogowych. Z uwagi na występowanie różnych metod badawczych oraz kryteriów oceny przydatności tych materiałów, wskazano na potrzebę opracowania ujednoliconego sposobu oceny wskaźnika piaskowego dla kruszyw i mieszanek niezwiązanych w warunkach Polskich. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w zakresie wskaźnika piaskowego wraz z analizami wskaźnika nośności CBR, wybrano obiektywną metodę oceny wskaźnika piaskowego oraz zaproponowano jego wartości graniczne.
EN
In the article a review of sand equivalent evaluation methods of mineral mixtures for unbound road pavement layers was shown. Considering that there are various test methods and different evaluation criterions of these materials suitability, the need to develop unified sand equivalent method for aggregates and unbound mixtures in Poland was pointed. The objective method and limiting values of sand equivalent test were suggested. It was done based on laboratory examinations coupled with California bearing ratio tests.
4
Content available remote Właściwości mechaniczne warstwy zbrojonej BSO wykonanej z siatki pancernej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na uderzenie ciałem twardym warstwy zbrojonej siatką pancerną Bezspoinowych Systemów Ociepleń oraz przyczepności klejów do podłoża betonowego i styropianu. Otrzymane wyniki porównano z właściwościami mechanicznymi warstwy zbrojonej wykonanej z tradycyjnej siatki szklanej. Podczas badań zastosowano dwa kleje: tradycyjną zaprawę klejowo-szpachlową zbrojoną włóknami oraz klej dyspersyjny. Badany kompozyt poddano różnym warunkom kondycjonowania.
EN
The results of tests concerning hard body impact resistance in reinforcement layer of ETICS and bond strength between adhesive and concrete or thermal insulation layer are presented in the paper. In the tests two types of adhesives: cement mortar and dispersive binder as well as two types of glass fibre fabrics traditional and strengthened one were analyzed. The experimental research was performed for samples previously conditioned in various environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.