Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EU
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Z powodu stale rosnących cen energii i transformacji energetycznej prowadzącej do zmniejszenia energochłonności, przemysł w Polsce stoi przed poważnym wyzwaniem. Na wzrost cen energii mają wpływ m.in. wojna w Ukrainie i odcięcie dostaw surowców (nie tylko energetycznych) z Rosji, a także pandemia Covid-19. W związku z taką sytuacją, UE podjęła stanowcze działania mające na celu znaczącą redukcję dostaw towarów z Rosji, a jednocześnie objęcie wsparciem najbardziej narażonych sektorów gospodarki.
PL
W artykule autor omawia i analizuje założenia polityki klimatycznej i energetycznej UE. Wskazuje także oraz opisuje stan i perspektywy polskiego sektora energetycznego w kontekście wykorzystania nowych źródeł energii. W publikacji znalazły się - poparte obliczeniami - argumenty za wykorzystaniem wodoru jako strategicznego źródła energii na przykładzie sektora kolejowego.
EN
In the article, the author submits and analyzes the assumptions of the EU climate and energy policy. He also indicates and describes the condition and prospects of the Polish energy sector in the context of the use of new energy sources. The publication includes - supported by calculations - arguments for the use of hydrogen as a strategic energy source on the example of the railway sector.
PL
16 czerwca br. Sejm przyjął projekt nowelizacji Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Sam projekt nowelizacji wynika głównie z konieczności implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. W zależności od kraju dyrektywa 2019/944 jest w trakcie transpozycji bądź też została niedawno transponowana.
PL
Wielkość europejskiego rynku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) szacuje się na ok. 100 mld EUR rocznie. Ponad połowa tej wartości pochodzi z branży tworzyw sztucznych oraz przemysłu papierniczego i tektury. W tabeli 1 przedstawiono rozkład różnej wielkości przedsiębiorstw i roczne przychody kilku sektorów [1].
EN
The European food contact materials (FCM) market size is estimated to be around EUR 100 billion per annum. More than half of this value is coming from plastic and paper-board industries. Tabel 1 informs on the distribution of different sizes businesses and annual revenue form several sectors [1].
EN
As non-performing loans (NPLs) can cause monetary crises that may turn into financial crises affecting an entire economy, monitoring them is very important. If NPLs are not identified and recognized efficiently, both in terms of speed and scope, NPL resolution effectiveness is undermined, which in turn will have negative effects on the banking sector and ultimately on GDP growth. The main aim of this article is to identify changes in the quality of bank loan portfolios in European Union (EU) countries in 2009–2021, using an example of the Visegrad Group (Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary) as well as France and Germany. Keeping in mind the fact that the share of loans to households in EU portfolios is approximately 60%, it has a significant impact on the share of non-performing loans (NPL) in a bank’s entire portfolio. Therefore, it is important to identify macroeconomic determinants influencing the creditworthiness of households and their loan servicing capacity. The specific aims are, first, to present the differences in NPLs, debt servicing costs, and the structure of loan portfolios in the selected EU countries. Second, to identify countries with high-quality portfolios and those undertaking restructuring. Thirdly, to examine the determinants of NPL for household loans based on the example of Poland, i.e., a country considered representative in terms of the average level of NPL and the portfolio structure in the group of countries studied. This chapter presents the changes of NPLs, debt service ratio, and household loans in selected EU countries in 2009–2021. Moreover, an NPLs econometric model for Poland is constructed, which considers the main factors determining the creditworthiness of households, i.e., macroeconomic factors, financial standing, and debt servicing costs. Tools such as the VECM model, the variance decomposition and the impulse response functions are used. The results for Poland confirm that the NPLs ratio for households was the strongest explanation of previous changes in own NPL, consumption and real wages in the household sector in 2009–2021.
EN
The COVID-19 pandemic and the measures taken to subdue it have led to the collapse of both domestic and foreign tourism. The article attempts to provide answers to the following questions: what was the occupancy rate of tourist accommodation facilities by domestic and foreign tourists in the European Union and in selected European countries? Does domestic toursim regenerate faster than foreign tourism? Which country has the greatest disproportions in the regeneration of domestic and foreign tourism? In order to answer the questions, it was decided to use the Excel program together with the R software, in which the analysis of the time series of the occupancy of tourist accommodation facilities throughout the European Union was performed. Based on the results of the research, it was found that, although in the initial phase of the pandemic, the decline in the occupancy of accommodation facilities was similar for both domestic and foreign tourists, in the following months the role of the former in the occupancy of accommodation facilities increased significantly. These differences were visible in all analyzed countries, which confirms the thesis that domestic tourism regenerates faster than foreign tourism. The largest disproportions among selected countries in the regeneration of domestic and foreign tourism were noticed in Malta.
PL
Rynek tektury falistej i opakowań od zawsze stanowił ciekawy temat zarówno dla uczestników rynku, jak i innych podmiotów sięgających po lekturę „Przeglądu Papierniczego”. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane i niezależne od nas sytuacje, jak np. ograniczony dostęp do danych. To, niestety, uniemożliwiło wcześniejsze przygotowanie artykułu i dlatego dopiero teraz publikujemy materiał dotyczący roku 2019. Była to jednak sytuacja wyjątkowa. Obecnie oczekujemy na pełne dane za 2020 r., na podstawie których wkrótce powstanie kolejny artykuł.
PL
Z każdej strony przemysł napotyka coraz bardziej rygorystyczne wymogi czy rosnące opłaty, np. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów. Ponadto, cele klimatyczne Unii Europejskiej będą wymagały znaczących wysiłków ze strony przemysłu, szczególnie z uwagi na konieczność odejścia od wykorzystania węgla. Jakby tego było mało, już odczuwamy wpływ pandemii Covid-19 na gospodarkę, a pomimo wysiłków w zakresie szczepień trudno przewidzieć, kiedy wrócimy do normalnego życia. To wszystko sprawia, że znalezienie źródeł finansowania nowych inwestycji nie jest błahostką. Dla wielu przedsiębiorców chęć budowania i prowadzenia działalności nie wynika jedynie z pobudek finansowych. Wspieranie lokalnej społeczności czy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze o niskim wskaźniku PKB na mieszkańca może stanowić istotną motywację w wyborze lokalizacji nowego zakładu, a nierzadko dbanie o poprawę stanu środowiska i rozwój regionu jest dla kierownictwa misją. W Unii Europejskiej od lat funkcjonują mechanizmy wsparcia, promujące działania, które mają na celu wzmocnienie gospodarki i poprawę poziomu życia na mniej zamożnych terytoriach, poprzez umożliwienie pomocy państwom członkowskim w finansowaniu niektórych inwestycji przedsiębiorstw. Nowa odsłona wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa dotyka również kwestii związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, dlatego warto zainteresować się tym dokumentem i jego znaczeniem dla pomocy publicznej w Polsce. Tym bardziej, że pomoc regionalna nie wyklucza korzystania z innych źródeł pomocy przy realizacji tego samego projektu inwestycyjnego.
EN
The impact of Free Trade Agreement (FTA) on commercial business of the member could be assessed by the potential and tangible effects. This paper is adopted by Partial equilibrium theory and SMART tool to measure the impact of EVFTA on the Vietnamese meat import (HS code 02). The result of this model is claimed that EVFTA has a huge impact on boosting the meat import from EU to Vietnam. However, the value of import in this category from European nations in each country and good fluctuated significantly. This study also proposes some measures for domestic businesses and the government to ensure the benefits on Vietnam’s livestock industry. Last but not least, meat quality management is one of vital issues under EFVTA and global competitiveness to meet higher expectation of consumers. Good food (meat) manufacturing practices need to be applied. That is the social contribution value of this paper.
PL
W ostatnim półwieczu górnictwo w Europie przeszło drogę od kluczowego przemysłu budującego wartość rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów do branży schyłkowej i przestarzałej, najczęściej kojarzonej z państwami biednymi i rozwijającymi się, ulokowanymi poza granicami Unii Europejskiej. Takie przekonanie wśród obywateli naszego kontynentu zostało ukształtowane i rozpowszechnione, co doprowadziło do konkretnych efektów zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej oraz środowiskowej.
PL
Z Aleksandrem Brzózką, rzecznikiem prasowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o perspektywach na unijne dofinansowanie zmian w polskim ciepłownictwie rozmawia Dominik Szymański.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
EN
Purpose of research: The European Union has three main objectives in its energy policy. The most crucial one is due by 2020, to reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2) by at least 20% below 1990 levels. This research attempts to calculate Actual-Open CO2 emission in the EU countries for the years 1997-2017, including in the calculation export and import of CO2 in products and services from the USA. Design/methodology/approach: This study takes into account the USA and 27 European countries (all the EU members without Malta). Actual-Open CO2 emissions were obtained by applying the appropriate Actual Emission Factor. The calculation takes into consideration the transfer of CO2 in exported products and services from the USA to the EU and vice versa. Findings: It has become apparent, that Actual-Open CO2 emission statistics in the EU member states are different from the Official-Closed CO2 emission data. This has raised several challenges: 1) A change should be considered in the approach to the reduction of CO2 emission in the EU energy policy, to take into account CO2 emission balance with other countries. 2) To implement this, the EU needs an instrument that would lead other countries to look at their CO2 emissions in a similar manner to the EU. 3) EU member states should redefine their approach to the import of goods from countries with a lower production cost due to their less stringent approach to environmental problems. Originality/value: The survey presents actual CO2 emission values in the EU countries incorporating net gain/loss from the US imports/exports.
14
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
EN
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2). Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.
PL
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2). Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.
16
EN
The main objective of the paper was to show the relationship of greenhouse gas emissions by agriculture with economic development and agricultural production parameters in the European Union. All EU Member States were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2004-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature on the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, Pearson's linear correlation coefficients were used. Agriculture is one of the major economic sectors responsible for greenhouse gas emissions. In 2004-2017, emissions from this section slightly decreased in the EU. There was a wide variation between countries. Economically developing countries increased emissions, while developed countries maintained them at a similar level. Greenhouse gas emissions were highly concentrated in several EU countries. These were the countries with the most developed agriculture. In the years 2004-2017, there were no changes in the level of emission concentration. The level of greenhouse gas emissions from agriculture depended on the economic and agricultural situation in the country. The regularities were in many cases straightforward, as for the relationship of greenhouse gas emissions from agriculture with the value of animal production, cattle population, and the use of mineral fertilizers and manure production. This close relationship resulted from the fact that livestock production was the part of agriculture that generated the most greenhouse gases.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie zależności emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo z rozwojem gospodarczym i parametrami produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2004-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych. W latach 2004-2017 emisja wynikająca z tego działu nieznacznie zmniejszyła się w UE. Występowało duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Państwa rozwijające się gospodarczo zwiększały emisję, zaś rozwinięte utrzymywały ją na podobnym poziomie. Emisja gazów cieplarnianych była mocno skoncentrowana w kilku państwach UE. Były to państwa z najbardziej rozwiniętym rolnictwem. W latach 2004-2017 nie zaszły żadne zmiany w poziomie koncentracji emisji. Poziom emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa był uzależniony od sytuacji gospodarczej i w zakresie rolnictwa w kraju. Prawidłowości były w wielu przypadkach prostoliniowe, jak dla relacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wartością produkcji zwierzęcej, pogłowiem bydła, czy zużyciem nawozów mineralnych i produkcją obornika. Ten ścisły związek wynikał z faktu, że produkcja zwierzęca była tą częścią rolnictwa, która generowała najwięcej gazów cieplarnianych.
PL
Przetwórstwo rybne jest ważnym elementem sektora produkcji żywności UE. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dla przetwórstwa ryb i owoców morza kategorii surowców, określając ich aktualną dostępność dla przemysłu. Ze względu na malejące dostawy najważniejszych dla przetwórstwa gatunków (dorsz, tuńczyk, łosoś, krewetki) ich ceny w ostatnich latach wzrosły, a efektem jest ograniczenie popytu na wytwarzane z nich produkty i mniej dynamiczny niż poprzednio rozwój przemysłu.
EN
The fish processing industry is a significant EU food production sector. The article reviews the most vital resources for the fish and seafood processing industry at the same time evaluating their current accessibility for the industry. Due to the decreasing supply of the vital for the industry species [cod, tuna, salmon, shrimp] their prices in the recent years have increased resulting in the lowered demand on the manufactured product which in turn leads to less dynamic development of industry than before.
PL
Przemysł produkcji żywności i napojów należy do największych sektorów produkcyjnych Unii Europejskiej, jego roczne obroty wynoszą 1,2 bln euro, jest też największym pracodawcą – 4,7 mln zatrudnionych. Codziennie dostarcza na rynek 1,5 mln dań i napojów; większość zakładów sektora stanowią firmy małe i średnie (99%). Wartość rocznego unijnego eksportu żywności i napojów to 110 mld euro, blisko 25% produkcji jest eksportowane poza kraje UE, a udział UE w światowym eksporcie żywności wynosi 19%.
EN
The food and drink industry is one of the largest manufacturing sectors in the European Union and its annual turnover reaches EUR 1.2 trillion and it is also the greatest employer with 4.7 million employees. The industry supplies 1.5 billion meals and drinks to the market. The majority of the sector is comprised of small and medium enterprises [99%]. The value of the annual EU food and drink export is EUR 110 billion and nearly 25% of the production is exported outside EU countries. The food and drink export of the EU amounts for 19% of global export.
PL
Przedstawiono kierunki działania UE w ważnej dla rozwoju gospodarki dziedzinie, jaką są surowce mineralne i ich pozyskiwanie. Przełom w UE nastąpił dopiero w 2008 roku z chwilą ogłoszenia Nowej Polityki Surowcowej (NPS) i jej prezentacji w Brukseli. Dostrzeżono wieloletnie zaniedbania organów UE w dziedzinie braku nakładów na badania i rozwój w przemyśle wydobywczym w kolejnych programach innowacyjnych realizowanych przez UE. Zmiany na rynku globalnym pod koniec XX wieku spowodowały wysokie uniezależnienie gospodarki UE od importu wielu surowców [1, 2]. Przyjęty do realizacji plan NPS zawierał dziesięć działań obejmujących organy UE, kraje członkowskie oraz przemysł wydobywczy. W latach 2011–2012 pojawił się program nakierowany na wzmocnienie polityki surowcowej o nazwie EIP on RM – partnerstwo innowacyjne w surowcach. Jego efektem było także zwiększenie nakładów na działania w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym. Nowy program innowacyjny Horyzont Europa planowany na lata 2021–2027 przewiduje również ważną rolę dla surowców w dziedzinie rozwoju czystej energii i wdrażania zasad „zielonego ładu”, co ma wpłynąć na ograniczenie zmian klimatycznych w UE do 2050 roku [3]. Zasady „zielonego ładu” UE mają być wzorem do naśladowania dla innych krajów/kontynentów świata.
EN
The directions of EU activities in the field of mineral resources and their extraction, which are important for the development of the economy, are presented herein. The breakthrough in the EU came in 2008 with the announcement of the new Raw Materials Policy (RMP) and its presentation in Brussels in 2007. The long-term negligence of the EU authorities in terms of the lack of investment in research and development in the extractive industry in successive innovation programs implemented by the EU has been noticed. Changes in the global market at the end of the 20th century made the EU economy highly dependent from the import of many raw materials [1, 2]. The RMP plan adopted for implementation included 10 activities covering the EU bodies, member states and the mining industry. In the following years (2011–2012), a program aimed at strengthening the raw materials policy, called EIP on RM – innovative partnership on raw materials, appeared. It also resulted in an increase in expenditure on activities in the area of circular economy. The new innovation program Horizon Europe planned for 2021–2027 also provided for the important role of raw materials in the field of clean energy development and the implementation of the principles of the “green deal” , which is expected to reduce climate change plan in the EU by 2050 [3]. It is assumed that the principles of the EU’s “green deal” are to be a model for other countries / continents of the world to follow.
EN
The directions of EU activities in the field of mineral resources and their extraction, which are important for the development of the economy, are presented herein. The breakthrough in the EU came in 2008 with the announcement of the new Raw Materials Policy (RMP) and its presentation in Brussels in 2007. The long-term negligence of the EU authorities in terms of the lack of investment in research and development in the extractive industry in successive innovation programs implemented by the EU has been noticed. Changes in the global market at the end of the 20th century made the EU economy highly dependent from the import of many raw materials [1, 2]. The RMP plan adopted for implementation included 10 activities covering the EU bodies, member states and the mining industry. In the following years (2011–2012), a program aimed at strengthening the raw materials policy, called EIP on RM – innovative partnership on raw materials, appeared. It also resulted in an increase in expenditure on activities in the area of circular economy. The new innovation program Horizon Europe planned for 2021–2027 also provided for the important role of raw materials in the field of clean energy development and the implementation of the principles of the “green deal” , which is expected to reduce climate change plan in the EU by 2050 [3]. It is assumed that the principles of the EU’s “green deal” are to be a model for other countries / continents of the world to follow.
PL
Przedstawiono kierunki działania UE w ważnej dla rozwoju gospodarki dziedzinie, jaką są surowce mineralne i ich pozyskiwanie. Przełom w UE nastąpił dopiero w 2008 roku z chwilą ogłoszenia Nowej Polityki Surowcowej (NPS) i jej prezentacji w Brukseli. Dostrzeżono wieloletnie zaniedbania organów UE w dziedzinie braku nakładów na badania i rozwój w przemyśle wydobywczym w kolejnych programach innowacyjnych realizowanych przez UE. Zmiany na rynku globalnym pod koniec XX wieku spowodowały wysokie uniezależnienie gospodarki UE od importu wielu surowców [1, 2]. Przyjęty do realizacji plan NPS zawierał dziesięć działań obejmujących organy UE, kraje członkowskie oraz przemysł wydobywczy. W latach 2011–2012 pojawił się program nakierowany na wzmocnienie polityki surowcowej o nazwie EIP on RM – partnerstwo innowacyjne w surowcach. Jego efektem było także zwiększenie nakładów na działania w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym. Nowy program innowacyjny Horyzont Europa planowany na lata 2021–2027 przewiduje również ważną rolę dla surowców w dziedzinie rozwoju czystej energii i wdrażania zasad „zielonego ładu”, co ma wpłynąć na ograniczenie zmian klimatycznych w UE do 2050 roku [3]. Zasady „zielonego ładu” UE mają być wzorem do naśladowania dla innych krajów/kontynentów świata.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.