Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis oraz wyniki oceny stanu technicznego konstrukcji przekrycia Hali Głównej Dworca Kolejowego Gdańsk Główny. Ze względu na prowadzone prace związane z remontem kapitalnym Dworca Głównego PKP w Gdańsku zaistniała konieczność przeprowadzenia rewitalizacji poddasza Hali Głównej, obejmująca między innymi jego termomodernizację (ocieplenie wysklepek) oraz zabezpieczenie elementów wiązarów dachowych przed pożarem. W celu oceny stanu technicznego sklepień oraz poziomu wytężenia elementów konstrukcyjnych dachu wykonano szereg badań i pomiarów, w tym skanowanie zbrojenia żelbetowych sklepień kolebkowych z zastosowaniem detektora ferromagnetycznego w celu oceny średnicy, rozstawu i grubości otulenia prętów zbrojenia łupin oraz badania ultradźwiękowe betonu przy użyciu betonoskopu w celu oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie, jego jednorodności oraz grubości płaszcza powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań i analiz, które pozwoliły na zaproponowanie sposobu naprawy cienkościennych sklepień żelbetowych typu Rabitza.
EN
The article presents a description and results of the assessment of the technical condition of the roof covering of the Main Hall of the Gdańsk Główny Railway Station. Due to the ongoing works related to the major renovation of the Main Railway Station in Gdańsk, it was necessary to revitalize the attic of the Main Hall, including, among others, its thermal modernization (insulation of the vaults) and securing the roof truss elements against fire. In order to assess the technical condition of the vaults and the level of effort of the roof structural elements, a number of tests and measurements were carried out, including scanning the reinforcement of reinforced concrete barrel vaults with the use of a ferromagnetic detector to assess the diameter, spacing and cover thickness of the shell reinforcement bars, and ultrasonic testing of concrete using a concrete scope to estimating the compressive strength of concrete, its homogeneity and the thickness of the coating. The article presents the results of the tests and analyzes carried out, which allowed to propose a method of repairing thin-walled reinforced concrete vaults of the Rabitz type.
PL
W artykule omówiono historię rozwoju transformatora na świecie i w Polsce. Przedstawiono początki Śląskiej Szkoły Diagnostyki i jej stan obecny. Przypomniano najważniejsze postacie związane z tą tematyką: założycieli fabryk transformatorów i ich osprzętu oraz profesorów Politechniki Śląskiej i ich wychowanków. Szczególną uwagę poświęcono najstarszemu w Polsce laboratorium badań izolacji, które działa nieprzerwanie w Gliwicach od ponad 60 lat oraz wkładowi Energopomiar-Elektryka w rozwój diagnostyki i wspomagania eksploatacji transformatorów.
EN
The article discusses the history of transformer development in the world and in Poland. The beginnings of the Silesian School of Diagnostics and its current state are presented. The most important figures related to this subject were reminded: the founders of transformer factories and their accessories, as well as professors of the Silesian University of Technology and their graduates. Particular attention was paid to the oldest insulation testing laboratory in Poland, which has been operating continuously in Gliwice for over 60 years and the contribution of Energopomiar-Elektryka to the development of transformer diagnostics and support management of maintenance.
EN
The article deals with the application of the queuing theory apparatus for analysing the diagnostic processes of data transmission networks (DTN). It is shown that with an increase in the complexity of DTN and existing tools and algorithms for their diagnostics, it seems expedient to create automated diagnostics systems that take into account the disadvantages and advantages of existing network diagnostics methods. The existing analytical methods (in the capacity of which probabilistic methods of the queuing theory are used) and statistical (methods of simulation modelling) are presented. In terms of the queuing system, the analysis of the closed, open (QS) is carried out and their characteristics are determined. The analysis of the statistical method for modelling the diagnostic system in the GPSS World environment is carried out. Models of the DTN diagnostics system are considered from the point of view of closed and open queuing systems. For analytical models of DTN diagnostic systems, the possibility of using the QS is considered, as a result of which the general structure of the main elements and procedures for the functioning of the diagnostic system are determined. The analysis of the possibilities of using the queuing theory made it possible to determine the analytical regularities for the model of diagnostic systems. The creation of automated diagnostic systems based on a queuing system provides a deep and accurate analysis of the characteristics of diagnostics and, therefore, is a promising direction in the development of systems for the technical operation and maintenance of DTN.
EN
Today's systems for diagnosing the technical condition of machines, including vehicles, use very advanced methods of acquiring and processing input data. Presently, work is being conducted globally to solve related problems. At the moment, it is not yet possible to create a single procedure that would enable the construction of a properly functioning diagnostic system, regardless of the selected object to be diagnosed. Hence, there is a need to conduct further research into the possibility of using already developed methods, as well as their modification to other diagnostic cases. This article presents the results of research related to the use of the Bayes classifier for diagnosing the technical condition of passenger car engine components. Damage to the exhaust valve of a spark ignition engine was diagnosed. The source of information on the technical condition was vibration signals recorded at various measuring points and under different operating conditions of the car. To describe the nature of changes in the vibration signals, the entropy measures were determined for the decomposed signal using the discrete wavelet transform is proposed.
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
EN
The proper technical condition of a vehicle and rail track in operation is a key aspect in terms of safety and travel comfort. This issue is of particular importance for operators and managers of rolling stock and rail infrastructure. Currently, many diagnostic systems have been developed to monitor the technical condition of selected vehicle systems or rail track from the viewpoints of both the vehicle and track. This article proposes the use of vibration signals in selected quantitative and qualitative analyses as the main diagnostic parameter. For this purpose, over a dozen vibration measurements were carried out during the normal operation of a freight wagon as part of a so-called passive experiment. Measurement points were located on the axle boxes of the wheelsets. The proposed research methodology served as a basis for comparative analyses of the selected operational cases that were investigated. The most important conclusion from the study is that it is possible to monitor the technical condition of vehicles and tracks in real time on the basis of measurements of vibration accelerations at the vehicle level. This directly increases the service life of rolling stock and optimises operating costs by changing the maintenance strategy to one that takes into account the idea of modern on-board technical diagnostics. Another important aspect is the possibility of the varied use of the proposed measurement system, depending on the purpose of the research, which is also associated with the diagnostician’s experience in processing vibroacoustic signals and the utilization of simple or complex quantitative and qualitative analyses.
EN
This paper presents a mathematical model for a hydromechanical fuel governor pump, to be used in parametric diagnostics. The design and operation of the governor are described. The main requirements of the model are formulated, its structure is determined, corresponding to the specifics of the diagnostic task, and assumptions to make the model simpler are presented (single-dimensional flow and absence of heat exchange). The presented model consists of idealized elements with lumped parameters (such as pressure and mass consumption of the working fluid), accounting for the compressibility of the substance and the design arrangement of the governor (presence of mechanical rests, metering orifices of complex shapes, relay switchers, etc.). Equations of elements with lumped parameters, linked by hydraulic channels in one node, are presented. The model - a system of first-order differential-algebraic equations - is solved and the parameters of the governor pump are determined for different steady-state and transient operation modes. We compare our results to the requirements for the corresponding parameters outlined in the Engineering Specifications. The model is matched to the specifications by correcting setting parameters (tightening of elastic springs, areas of throttles, etc.), and a method of initial model linearization is developed. Based on the results, we conclude that our model can be used as a diagnostic algorithm for a governor pump, at the testing and development stages, during manufacturing, repair and maintenance.
PL
Choroby układu oddechowego człowieka od zawsze były obciążeniem dla całego społeczeństwa. Sytuacja stała się szczególnie trudna po wybuchu pandemii COVID-19. Jednak nawet teraz nierzadko zdarza się, że ludzie konsultują się ze swoim lekarzem zbyt późno, już po niepożądanym rozwinięciu się choroby. W celu ochrony pacjentów przed ciężką chorobą płuc, zaleca się jak najwcześniejsze wykrycie wszelkich objawów zaburzających pracę układu oddechowego. W artykule przedstawiono wczesny prototyp urządzenia, który przypomina cyfrowy stetoskop. Przeprowadza on automatyczną analizę oddechu, poza rejestrowaniem cykli oddechowych. Dodatkowo urządzenie ma funkcję powiadamiania użytkownika (np. przez smartfon) o konieczności udania się do lekarza na bardziej szczegółowe badanie. Dźwiękowe nagranie cykli oddechu przekształcane jest na dwuwymiarową macierz za pomocą współczynników cepstrum w skali melowej (MFCC). Taka macierz jest analizowana przez sztuczną sieć neuronową. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze z otrzymanych rozwiązań prezentowanej sieci neuronowej osiągnęło pożądaną dokładność i wysoką precyzję.
EN
Diseases related to the human respiratory system have always been a burden for the entire society. The situation has become particularly difficult now after the outbreak of the COVID-19 pandemic. Even now, however, it is not uncommon for people to consult their doctor too late, after the disease has developed. To protect patients from severe disease, it is recommended that any symptoms disturbing the respiratory system be detected as early as possible. This article presents an early prototype of a device that can be compared to a digital stethoscope that performs auto-breath analysis. So apart from recording the respiratory cycles, the device also analyzes them. In addition, it also has the functionality of notifying the user (e.g. via a smartphone) about the need to go to the doctor for a more detailed examination. The audio recording of breath cycles is transformed to a two-dimensional matrix using mel-frequency cepstrum coefficients (MFCC). Such a matrix is analyzed by an artificial neural network. As a result of the research, it was found that the best of the obtained solutions of the presented neural network achieved the desired accuracy and precision at the level of 84%.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zjawiska reologii jako przyczyny uszkodzeń betonowej bezspoinowej podsadzki utwardzanej powierzchniowo preparatem proszkowym - w technologii DST (Dry Shake Topping) w wielkopowierzchniowej hali magazynowej. W tekście przedstawiono zastosowane badania diagnostyczne i metodologię ich prowadzenia oraz wnioski do zastosowania w praktyce.
EN
The subject of the article is the rheological damage of a concrete floor without joints, surface hardened with a powder preparation - in the DST (Dry Shake Topping) technology. The article aims to show the importance of the quality of ingredients and compliance with technological regimes in the context of the possibility of rheological damage.
PL
Istotną rolą inżynierów budownictwa jest diagnostyka i utrzymanie obiektów już istniejących. Szereg problemów pojawiających się w obiektach budowlanych spowodowany jest błędami powstałymi na etapie projektowania i wykonawstwa lub niewłaściwej eksploatacji. Występowanie różnego typu usterek wymaga szczegółowej diagnostyki przyczyn oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu ich usunięcie oraz propozycję napraw już występujących uszkodzeń. W niniejszym artykule autorzy przedstawili kilka przykładów usterek występujących w budynkach mieszkalnych, spowodowanych błędami projektowymi lub wykonawczymi. Usterki te dotyczyły zarówno zagadnień związanych z konstrukcją obiektów, jak i niekorzystnymi zjawiskami z zakresu fizyki budowli. Zaprezentowano też zastosowane metody usunięcia usterek i naprawy uszkodzeń.
EN
An important role of civil engineers is diagnostics and maintenance of existing facilities. A number of problems appearing in building structures are caused by errors arising at the stage of design and execution or improper operation. The occurrence of various types of faults requires detailed diagnosis of the causes and presentation of solutions aimed at their removal and a proposal to repair the already existing faults. In this article, the authors present a few examples of failures in residential buildings caused by design or construction errors. These defects concerned both issues related to the construction of objects and unfavorable phenomena in the field of building physics. The methods of removing faults and repairing damages were also presented.
11
PL
W pracy krótko przedstawiono i porównano dostępne metody pomiaru sił sprężających w istniejących konstrukcjach betonowych. Opisano badanie przeprowadzone na kablobetonowej prefabrykowanej belce podsuwnicowej, zdemontowanej z istniejącej konstrukcji po ponad 55 latach użytkowania. Przedstawiono wyniki pomiaru siły sprężającej metodą niszczącą i seminiszczącą, które porównano z obliczoną wartością siły według Eurokodu 2. Poszczególne metody określenia siły sprężającej wykazały zadowalającą zgodność.
EN
The paper briefly presents and compares available measuring methods of a prestressing force in existing concrete structures. A description of the prestressing force tests carried out on a post-tensioned precast concrete crane girder, dismantled from an existing structure after more than 55 years of service, is given. The results of the prestressing force measurements by destructive and semi-destructive methods are presented and compared with the calculated value of the force according to Eurocode 2. The different methods of determining the prestressing force have shown a satisfactory consistency.
PL
W artykule opisano przypadek diagnostyki stanu technicznego budynku Hali Gwardii w Warszawie w aspekcie ozdobnych elementów murowych będących podstawą postępowań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przedstawiono pokrótce wyniki badań makroskopowych, wnioski dotyczące elementów murowych obiektu oraz opisano rozwiązania projektowe związane z zabezpieczeniem elementów murowych zapewniające bezpieczeństwo osób i mienia oraz umożliwiające użytkowanie obiektu do czasu podpisania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego docelowego remontu obiektu.
EN
The article describes the case of diagnostics of the technical condition of the building of Hala Gwardii in Warsaw in the aspect of decorative wall elements that are the basis for the proceedings of the Poviat Building Supervision Inspector and the Mazowieckie Voivodship Conservator of Monuments. The results of macroscopic examinations, conclusions regarding the masonry elements of the facility were briefly presented, and design solutions related to securing the masonry elements ensuring the safety of people and property and enabling the use of the facility until the signing of a public-private partnership agreement for the final renovation of the facility were described.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej spotykane uszkodzenia dylatacji konstrukcyjnych w płytach posadzkowych na gruncie wraz z omówieniem sposobów naprawy. Dylatacje konstrukcyjne w płytach posadzkowych najczęściej realizowane są z wykorzystaniem dylatacji systemowych, które w trakcie długoletniej eksploatacji ulegają naturalnemu zużyciu lub uszkodzeniom mechanicznym. W artykule omówiono istotne aspekty technologiczno-materiałowe w zakresie demontażu starych i montażu nowych systemowych dylatacji konstrukcyjnych z uwzględnieniem funkcji obiektu. Przedstawiono również przypadki połączenia starych płyt posadzkowych z nowo wykonywanymi, a także rozwiązania w zakresie remontów i napraw dylatacji w bramach przejazdowych oraz szczelin skurczowych.
EN
The article will present the most common damage to structural expansion joints in floor slabs on the ground, together with a discussion of repair methods. Structural expansion joints in floor slabs are most often implemented with the use of system expansion joints, which are subject to natural wear or mechanical damage during long-term operation. The article will discuss important technological and material aspects in the field of disassembly of old and installation of new structural expansion joints, taking into account the function of the object. Cases of connecting old floor slabs with newly made ones, as well as solutions for renovation and repair of expansion joints in drive-through gates and contraction joints, were also presented.
PL
W artykule przedstawiono opis oraz wyniki oceny stanu technicznego konstrukcji przekrycia Hali Głównej Dworca Kolejowego Gdańsk Główny. Ze względu na prowadzone prace związane z remontem kapitalnym Dworca Głównego PKP w Gdańsku zaistniała konieczność przeprowadzenia rewitalizacji poddasza Hali Głównej, obejmująca między innymi jego termomodernizację (ocieplenie wysklepek) oraz zabezpieczenie elementów wiązarów dachowych przed pożarem. W celu oceny stanu technicznego sklepień oraz poziomu wytężenia elementów konstrukcyjnych dachu wykonano szereg badań i pomiarów, w tym skanowanie zbrojenia żelbetowych sklepień kolebkowych z zastosowaniem detektora ferromagnetycznego w celu oceny średnicy, rozstawu i grubości otulenia prętów zbrojenia łupin oraz badania ultradźwiękowe betonu przy użyciu betonoskopu w celu oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie, jego jednorodności oraz grubości płaszcza powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań i analiz, które pozwoliły na zaproponowanie sposobu naprawy cienkościennych sklepień żelbetowych typu Rabitza.
EN
The article presents a description and results of the assessment of the technical condition of the roof covering of the Main Hall of the Gdańsk Główny Railway Station. Due to the ongoing works related to the major renovation of the Main Railway Station in Gdańsk, it was necessary to revitalize the attic of the Main Hall, including, among others, its thermal modernization (insulation of the vaults) and securing the roof truss elements against fire. In order to assess the technical condition of the vaults and the level of effort of the roof structural elements, a number of tests and measurements were carried out, including scanning the reinforcement of reinforced concrete barrel vaults with the use of a ferromagnetic detector to assess the diameter, spacing and cover thickness of the shell reinforcement bars, and ultrasonic testing of concrete using a concrete scope to estimating the compressive strength of concrete, its homogeneity and the thickness of the coating. The article presents the results of the tests and analyzes carried out, which allowed to propose a method of repairing thin-walled reinforced concrete vaults of the Rabitz type.
EN
The article discusses the universal current sensor fault detection and compensation mechanism, which can be applied in three-phase power electronics (PE) symmetrical system. The mechanism is based on the assumption that a symmetrical system can be described using different components in the stationary reference frame. The solution given in article as a Cri-base detector was tested in electrical drives with induction motors (IMs) and permanent magnet synchronous motors (PMSMs). This study also proves that the same algorithm can work stable in active rectifier systems. Such an application of this detector has not been previously reported in the literature. The article describes the detection of various types of faults in different phases. The fault-tolerant voltage-oriented control (FTVOC) of an active rectifier is compared with previously described solutions for IMs and PMSMs. By analysing in various types of systems, the work proves the universality of the detector based on Cri markers.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań pokazujące możliwość wykorzystania SEM maszyn z magnesami trwałymi do diagnostyki wibracyjnej. Przedstawiono właściwość polegającą na indukowaniu się składowej periodycznej SEM pod wpływem czynników zewnętrznych, np. drgań. Opisano wyniki testów przeprowadzonych na stole wibracyjnym. Przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań, napięć indukowanych wraz z analizą częstotliwościową - zarówno dla maszyny będącej w spoczynku, jak również napędzanej. Przedstawiono częstotliwości odpowiadające konkretnym stanom niepożądanym w maszynie PM, które udało się do tej pory wyselekcjonować autorowi.
EN
The results of research which demonstrate the possibility of using SEM of machines with permanent magnets for vibration diagnostics. Specific structural properties of PM machines are used by this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. The results of tests which were made with use of vibration table was described. The wave-forms of vibration velocity, induced voltages and frequency analysis are presented - for both states: machine was at rested and driven. Frequencies corresponding to specific undesirable conditions accruing in the PM machine, which the author has been able to select so far, are presented.
PL
W drugiej połowie XX wieku nastąpił w Polsce bardzo szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego. Stale rosnące potrzeby szybkiego zapewnienia coraz większej liczby mieszkań wymuszały na ówczesnych władzach wprowadzanie nowoczesnych i jednocześnie „szybkich” technologii wznoszenia budynków, tj. „wielkiej płyty” oraz „wielkiego bloku”. Były to systemy mające wiele zalet, lecz również obarczone wadami. W artykule pominięto ich charakterystykę, natomiast skupiono się na jednym przypadku obciążenia wyjątkowego (oddziaływanie pożaru), jego konsekwencjami, a następnie nad sposobem przywracania do dalszego użytkowania 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, zrealizowanego w latach 80. ubiegłego wieku w systemie Wk-70. Technologia ta nie przewidywała standardowych metod naprawczych w przypadku takich zdarzeń.
EN
In the second half of the 20th century, housing construction developed very rapidly in Poland. The constantly growing need to quickly provide an increasing number of apartments forced the then authorities to introduce modern and at the same time „fast” technologies of erecting buildings, i.e. „large concrete slab” and „large block”. These systems with many advantages, but also many disadvantages. The article omits their characteristics and focuses on one case of exceptional load (fire impact), its consequences, and then the way of restoring an 11-story residential building for further use, built in the 1980s in the Wk-70 system. This technology did not provide standard repair packages for such events.
PL
W artykule przedstawiono proces diagnostyki stanu technicznego unikatowego budynku jednorodzinnego, tzw. Igloo, wraz z sąsiadującym garażem, zaprojektowanego na początku lat 60. XX wieku przez prof. Witolda Lipińskiego we Wrocławiu. Budynek mieszkalny został wykonany w postaci półkolistej kopuły ceglanej o średnicy ok. 10 m, ze świetlikiem w części centralnej. Powierzchnię kopuły ocieplono pierwotnie od wewnątrz, a podczas eksploatacji docieplono od zewnątrz i pokryto blachą aluminiową. Garaż wybudowano jako łukowe sklepienie ceglane. Diagnostyka budynków obejmowała badania stanu elementów konstrukcyjnych, ocenę mykologiczną, obliczenia statyczne modelu kopuły z otworami oraz zbadanie wytrzymałości. Proces oceny stanu technicznego został zakończony podaniem wytycznych dotyczących sposobu naprawy istniejących uszkodzeń.
EN
The article describes the process of diagnosing the technical condition of a unique single-family building, the socalled “Igloo” with an adjacent garage, designed in the early 1960s by prof. Witold Lipiński. The residential building has the form of a brick semicircular dome with a diameter of approx. 10 m, with a skylight in the central part. The surface of the dome was originally insulated from the inside, and during operation it was insulated from the outside and covered with aluminum sheet. The garage was built as an arched brick vault. Building diagnostics included examining the condition of structural elements, mycological assessment, static calculations for the dome model with openings, and a strength verification. The process of assessing the technical condition was completed with guidelines on how to repair the existing damage.
19
Content available remote Porównanie wybranych metod pomiaru wilgotności masowej murów
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów wilgotności murów. Na przykładzie wybranych budynków historycznych z murami ceglanymi oraz kamiennymi porównano wyniki pomiarów wilgotności masowej na głębokości 2, 5, 10, 15 oraz 30 cm w głąb murów badanych metodami radiową, mikrofalową, elektrooporową, karbidową oraz suszarkowo-wagową. Dodatkowo na próbkach pobranych z punktów pomiaru wilgoci zmierzono poziom obciążenia solami w celu oceny wpływu zasolenia na uzyskane wyniki wilgotności. Określono, w jakich warunkach wybrane metody, w tym metody niszczące, nie wskazują wiarygodnych wyników.
EN
The article presents the problems of measuring the humidity of walls. On the example of selected historical buildings with brick and stone walls, the results of mass moisture measurements at a depth of 2, 5, 10, 15 and 30 cm into the wall were compared, tested using radio, microwave, electrofusion, carbide and dryer-weight methods. Additionally, the salt load level was measured on samples taken from the moisture measurement points in order to assess the influence of salinity on the obtained results of humidity. It was found under what conditions the selected methods, including destructive methods, do not show reliable results.
PL
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia żelbetowej monolitycznej ściany, do którego doszło podczas demontażu systemowych szalunków prefabrykowanych. Przedmiotowa ściana znajdowała się w hali garażowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nastąpiło wówczas gwałtowne zniszczenie demontowanego szalunku, a spadające płyty uderzyły w rozszalowywany fragment niedawno zabetonowanej ściany. W miejscach uderzenia przy górnej krawędzi ściany beton uległ wykruszeniu, a w górnej części ściana rozwarstwiła się na odcinku ~200 cm na grubości przekroju i pręty zbrojenia uległy wygięciu. Uszkodzenia oraz morfologia rys i pęknięć jednoznacznie wskazywały na brak spójności betonu na grubości i wysokości ściany. Nieznany był jednak zakres rozwarstwienia. W celu określenia zakresu występujących uszkodzeń, ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz możliwości bezpiecznego kontynuowania prac budowlanych wykonano badania ultradźwiękowe oraz sklerometryczne ściany w obszarze uderzenia. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów opisane zostały w artykule. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego zaproponowano sposób naprawy części uszkodzonej ściany.
EN
The paper presents a case of damage to a monolithic reinforced concrete wall during assembly works. The wall in question was located in the garage hall of a multi-family residential building. During improperly conducted construction works related to the dismantling of the shuttering boards with the use of a crane, they broke rapidly, and the falling boards hit the recently concreted wall of the garage hall. As a result of the impact, the concrete wall delaminated at the length of ~200 cm in the middle of its thickness, the reinforcement bars bent, and concrete losses were visible at the upper edge. The scope of damage and the morphology of scratches and cracks indicated the lack of cohesion of the concrete in the thickness and height of the wall. In order to assess the extent of the damage, its impact on the safety of the building structure and the possibility of safe continuation of construction works, ultrasonic and sclerometric tests were performed, the results of which are discussed in the paper. Based on the obtained results, a repair method was proposed and the area of the wall requiring repair was determined.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.