Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Zmiany mentalne to coś, czego teraz – w dobie kryzysów – bardzo nam potrzeba. Zjawiska, które do tej pory były nam obce, oglądane najwyżej w telewizji, dotknęły i nas. Zmiany klimatyczne, o których niektórzy mówią, że ich nie ma albo że są czymś zupełnie normalnym, wchodzą do nas przez otwarte drzwi i nie pytają, co o nich sądzimy. A za to wszystko odpowiedzialny jest człowiek.
PL
Drzewa w służbie ludziom pełnią wiele funkcji. Na końcu niemałej listy ich usług są również pełnione przez nie funkcje estetyczne, które – nieco upraszczając – zwykło się nazywać „dekoracyjnymi”. Ale czy estetyka zieleni jest pojęciem niezmiennym?
EN
In the transportation systems are different types of intersections. Among them, roundabouts are considered the safest solution. The application of roundabouts is conditioned by many factors. One of them borders on area development. Roundabouts, among others, are localized in important city places, thus serve as a landmark in the city or are localized on the boundaries of areas with different communication functions, thus constituting an organizational landscape feature. Sometimes, they diversify the space of a street or close the perspective of a monotonous street. Hence, beyond the basic functions, roundabouts with the appropriate central island arrangements can also play the function of organizing the architecture of the local area. The ways and possibilities of roundabout central island arrangements are presented in this article. An interesting central island arrangement shows that roundabouts play an esthetic and organizing landscaping role.
EN
This article is devoted to the analysis of contemporary Polish multi-family architecture in the context of aesthetic irregularity. The research was limited to constructions from 2011-2021 and nominated for the Mies van der Rohe award as the objects with the greatest potential impact on shaping further trends. In their research, the authors focused on searching for the features of irregularities, which, in their opinion, have become a distinguishing feature of contemporary architectural aesthetics. The analyses in this study refer to three planes of the aesthetic dimension of architecture, namely the form, facade composition and material.
PL
Współczesne ściany, drzwi i zbiorniki ppoż. to nowoczesne rozwiązania, łączące oryginalny design z zaawansowaną technologią, chroniąc skutecznie mienie i zdrowie ludzi.
PL
Klasycznie estetyka mostów miała swoje źródło w naturze pracy konstrukcji i nie podlegała dyskusji. Forma architektoniczna współcześnie wznoszonych budowli coraz częściej zaczyna odbiegać od tej, która wynika z zasad mechaniki, co budzi częste dyskusje na temat ich estetyki. Niniejszy artykuł omawia ogólne zasady przenoszenia obciążeń przez dźwigary łukowe, przybliża ewolucję pojęcia piękna w kontekście mostów i prezentuje przykłady mostowych znaczników krajobrazu z podziałem na typy konstrukcji, wpisanych w różne rodzaje otoczenia. W podsumowaniu przedstawiono opinię autora, według której mosty łukowe mają uniwersalną formę architektoniczną i sprawdzają się pod tym względem w każdym miejscu.
EN
Classically, the aesthetics of bridges were rooted in the nature of the structure's work and were not subject to debate. The architectural form of modern structures is increasingly deviating from that which is derived from the principles of mechanics, and this has led to frequent discussion of their aesthetics. This paper discusses the general principles of load transfer by arch girders, introduces the evolution of the concept of beauty in the context of bridges, and presents examples of bridge landmarks by type of construction, inscribed in different types of environment. It concludes with the author's opinion that arch bridges have a universal architectural form and are suitable for any location.
EN
The article is devoted to the presentation and analysis of the aesthetics of the forms and structures of several selected realisations in Polish architecture, which represent a very elitist trend called Deconstruction. This trend appeared in world architecture mainly at the beginning of the 1980s. It arrived in Poland with a long delay of several decades, as it was only in the 2nd decade of the 21st century that several new cultural objects were realised. After outlining the most important features of this trend, the author analysed and discussed the following selected examples based on an analysis of realisations in Western Europe and the USA: the Fire Museum in Żory (opened in 2014), the Jordanki Cultural and Congress Centre in Toruń (opened in 2015) and the Museum of the World War II in Gdańsk (opened in 2017). In each realisation, as can be observed in the examples of well-known Western creators, the individual philosophy of the architects is important. The article presents the statements of the creators of these buildings. The author also pointed out that at the end of the 1990s, individual realisations of detached houses, private production workshops and interiors appeared in our country as part of this trend. In each case, the aesthetic analysis of these works showed that the selected buildings are representative of the discussed trend, implementing its avant-garde premises, depicting the emotions and moods of deconstruction.
PL
Artykuł poświęcono przedstawieniu i analizie estetyki form i struktur kilku wybranych realizacji w polskiej architekturze, które reprezentują bardzo elitarny nurt zwany dekonstrukcją. Ten kierunek pojawił się w światowej architekturze głównie na początku lat 80. XX w. Do Polski dotarł z dużym, bo kilkudziesięcioletnim opóźnieniem, albowiem dopiero w drugiej dekadzie XXI w. zostało zrealizowanych kilka nowych obiektów kultury. Po nakreśleniu najważniejszych cech tego nurtu, na podstawie analizy realizacji w Europie Zachodniej i w USA autorka artykułu omówiła wybrane przykłady: Muzeum Ognia w Żorach (otwarte w 2014 r.), Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu (otwarte w 2015 r.) oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (otwarte w 2017 r.). W każdej realizacji, podobnie jak obserwować to można w przykładach znanych zachodnich twórców, istotna jest indywidualna filozofia architektów – autorów tych realizacji. W artykule przedstawione zostały wypowiedzi twórców tych obiektów. Autorka zwróciła także uwagę, że z końcem lat 90. XX w. pojawiły się w naszym kraju w ramach tego nurtu pojedyncze realizacje domów jednorodzinnych, prywatnych warsztatów produkcyjnych oraz wnętrz. W każdym wypadku analiza estetyczna tych dzieł wykazała, że wybrane obiekty są reprezentatywne dla omawianego nurtu, realizują jego awangardowe hasła, obrazujące emocje i nastroje dekonstrukcji.
PL
Zieleń miejska – poza świadczeniem usług regulacyjnych – świadczy usługi kulturowe, takie jak poprawianie poczucia estetyki krajobrazu. Większe kompleksy zieleni miejskiej dodatkowo stwarzają warunki sprzyjające rekreacji. Są to usługi, które mają wymierną wartość, a współczesna ekonomia posiada metody, aby ją określić.
PL
Jednym z problemów, z którymi boryka się nasza krajowa przestrzeń – poza patriotycznym wywożeniem śmieci do lasu – jest jej ogólnonarodowe szpecenie szmatławymi banerami i reklamami. Mówiąc szczerze, już naprawdę nikt ich nie ogląda i nie czyta – choć każdy za nie płaci. Płacą zarówno ci, którzy wykupują ich powierzchnię w agencjach reklamowych, jak i ci, którzy nie wiedzą, że płacą (bo przecież są ważniejsze sprawy niż jakość przestrzeni czy jakieś wycinanie drzew), oraz ci, którym po prostu ukradziono krajobraz: perspektywę oglądania panoramy polskiej wsi bez ubłoconej „Wulkanizacji – 150 m” oraz widok zabytkowych miejskich budynków nieudekorowanych „Kebabem 24 h”.
PL
Dwa światy, które bardzo często żyją obok siebie, to świat skupiony w tzw. ruchach miejskich [świat działaczy, sygnalistów i społeczników miejskich] i świat architektury krajobrazu - zawodowych projektantów czy wykonawców terenów zieleni. Uczestnicząc w procesach miastotwórczych, mają oni bardzo często wspólne cele i działają na tej samej tkance. Jednak często nie realizują ich wspólnie i nie tworzą przestrzeni współpracy. Umiejętności czy systemy pracy tych grup nie przepływają między sobą - ze szkodą dla przestrzeni publicznej.
12
Content available remote Teoria kompozycji w architekturze - aspekty edukacyjne
PL
Edukacja w zakresie kompozycji to z jednej strony możliwość poznania założeń teoretycznych, analiza reguł i zasad wykorzystywanych w dawnej oraz współczesnej architekturze. To znajomość rozwiązań formalnych i przestrzennych charakterystycznych dla różnych konwencji, kierunków czy stylów. Z drugiej strony to proces specyficznego uwrażliwienia na kwestie dotyczące estetyki, harmonii czy proporcji. To próba obudzenia tkwiących w nas talentów, predyspozycji i możliwości - odkrywania potencjału, o którym nie wiemy i którego nie wykorzystujemy. To łączenie działań racjonalnych z intuicyjnymi. To zdobywanie wiedzy, a jednocześnie poznawanie samych siebie.
EN
On the one hand, education in composition is an opportunity to learn theoretical assumptions, and to analyze the rules and principles used in ancient and contemporary architecture. It is knowledge of formal and spatial solutions characteristic of various conventions, directions or styles. On the other hand, it is a process of specific sensitivity to issues related to aesthetics, harmony or proportion. It is an attempt to awaken our talents, predispositions and possibilities - discovering the potential that we do not know and do not use. It is combining rational and intuitive action. It is learning and getting to know yourself at the same time.
13
Content available Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów?
PL
Od kilku lat w polskim środowisku techników jest głoszony pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna. Wśród dużych mostów za bardzo estetyczne są uważane mosty o podwieszonej konstrukcji przęsła, a za nieestetyczne – mosty o konstrukcji belkowej. Ponadto budowane w ostatnim okresie mosty mają jedną cechę wspólną – rozpiętość ich przęseł jest coraz większa.
PL
Logika działań terrorystycznych ma naturę spektaklu teatralnego (model dramaturgiczny Goffmana) nakierowanego na doznania szerokiej publiczności (wszyscy) i rozciągniętego w czasie (zawsze). Skoro akt zamachu terrorystycznego ma strukturę spektaklu, to hipotetycznie zakłada się, że musi spełnić jego wymogi estetyczne na poziomie twórców i odbiorców. Dlatego terroryści zwiększają odziaływanie estetyczne w swoich przekazach, dążąc do zwiększenia zapotrzebowania na konsumpcję przemocy - wciągają społeczeństwo w swoją dramaturgiczną grę. Aby rozpoznać zjawisko terroryzmu, przeprowadza się analizę estetyczną form oglądu, gdzie fenomenem jest akt terroryzmu, a także wykorzystuje się metodę analizy socjologicznej w paradygmacie interakcjonizmu symbolicznego Goffmana (Człowiek w teatrze życia codziennego). Celem artykułu jest przesunięcie perspektywy metodologicznej w badaniach nad terroryzmem z opisu normatywnego (etyka) na poziom analizy estetycznej (fenomen), co poszerzy zakres epistemiczny nauk o bezpieczeństwie. Takie przesunięcie poznawcze doprowadzi do racjonalizacji zjawiska oraz uwolnienia interpretatora (społeczeństwo) od obciążeń emocjonalnych. Do walki z terroryzmem niezbędna jest kontrola obywatelska, zapewnia ona bowiem nadzór nad mediami społecznościowymi (panoptykon obywatelski, imperatyw transparencji).
EN
The logic of terrorist actions has the nature of theatrical performance (Goffman’s dramatic model) aimed at a wide audience’s experience (everyone), and extended in time (always). It is hypothesized that the act of a terrorist attack has the structure of a performance, it must meet its aesthetic requirements at the level of the creators and the audience. Hence, terrorists increase the aesthetic impact in their messages, striving to increase the demand for the consumption of violence - they draw society into their dramatic game. In order to recognize the phenomenon of terrorism, the author carries out the aesthetic analysis forms of viewing, where the phenomenon is the act of terrorism, as well as applies the sociological analysis method in the symbolic interactionism paradigm by Goffman (Man in the Theater of Everyday Life). The article aims to shift the methodological perspective in the research on terrorism from a normative description (ethics) to the aesthetic analysis level (phenomenon), which will broaden the epistemic scope of security science. Such a cognitive shift will lead to the rationalization of the phenomenon, and freeing the interpreter (society) from emotional burdens. In order to fight terrorism, civic control is indispensable, as a result of which there is a supervision over social media (civic panopticon, transparency imperative).
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatu M.P. Burke’a, Jr. i H.Ch. Tang’a „The Dragon Bridge of Li Chun in Ancient China”, udostępnionego elektronicznie przez Academia.edu. Został zaprezentowany na konferencji „Historia Bridges Evaluation, Preservation and Management, zorganizowanej w 2008 r. przez Uniwersytet Stanowy Ohio (USA). Autorzy referatu szczegółowo scharakteryzowali chiński starożytny kamienny łukowy most An Ji i przedstawili oryginalną hipotezę przyczyn jego przetrwania przez ponad 1400 lat. W artykule krytycznie omówiono referat oraz uzupełniono informacjami zaczerpniętymi z dzieła J. Needhama „Science and Civilization in China” i z pracy zbiorowej pod redakcją E.L. Shaughnessy „Chiny. Kraj niebiańskiego smoka”. W roku 1996 most Li Chuna został nominowany do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
EN
The article is based on a paper by M. P. Burke, Jr. and H.Ch. Tang, "The Dragon Bridge Li Chun in Ancient China", provided electronically by Academia.edu. It was presented at the conference "Historic Bridges Evaluation, Preservation and Management", organized by Ohio State University (USA) in 2008. The authors of the paper characterized in detail the Chinese ancient stone arch An Ji bridge and presented the original hypothesis of why it survived over 1,400 years. The article presents critical discussion of the paper and supplements it with information taken from the work of J. Needham "Science and Civilization in China", and from the collective work edited by E.L. Shaughnessy "Chiny. Kraj niebieskiego smoka". In 1996, Li Chun's Bridge was nominated for inclusion on the UNESCO World Heritage List.
PL
W artykule omówiono genezę powstania osiedli w technologiach uprzemysłowionych, zwrócono uwagę na rolę osiedli mieszkaniowych oraz na przyczyny ich złej opinii w społeczeństwie. Porównano je także z osiedlami nowo wznoszonymi, estetyką budynków i funkcjonalnością mieszkań. W podsumowaniu stwierdzono, że osiedla budynków wielkopłytowych z powodzeniem będą funkcjonować jeszcze przez wiele lat.
EN
The paper discusses the genesis of housing estates in industrialized technologies, emphasizes the role of housing estates and the reasons for their poor opinion in society. They were also compared with newly built housing estates, the aesthetics of buildings and the functionality of flats. The summary states that the housing estates of large-panel buildings will continue to function successfully for many years to come.
18
EN
The aim of this study is to present analyses carried out in higher education buildings in terms of accessibility for people with physical disabilities. The essence of the research is to find solutions that improve both the physical and mental condition of people with reduced mobility. Methodology of this paper was introduced on two levels. First was analysis of literature and design solutions, that have a direct impact on the movement of disabled students and employees around educational institutions. Second was preparation of sketches and diagrams presenting the research results (graphical method). The above research and analyses extend the study field on the concept of movement of people with physical disabilities to issues of educational facilities and present a series of design guidelines, that can be proposed in this type of space. People with physical disabilities are very often excluded from academic life due to insufficient adaptation of facilities to their needs and capabilities. Well organized space ensures physical safety, protecting the user from injuries, while the design of the aesthetics of the interior space can contribute to the improvement of mental health.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analiz przeprowadzonych w obiektach szkolnictwa wyższego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istotą badań jest wyszukanie rozwiązań poprawiających zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Metodologia pracy obejmuje dwie płaszczyzny badań. Pierwsza to analiza pozycji literaturowych oraz rozwiązań projektowych mających bezpośredni wpływ na poruszanie się niepełnosprawnych studentów i pracowników po placówkach edukacyjnych. Druga obejmuje sporządzenie szkiców oraz schematów prezentujących wyniki badań (metoda graficzna). Powyższe badania i analizy rozszerzają pole badawcze poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo o problematykę obiektów szkolnictwa, a także prezentują serię wskazówek projektowych możliwych do zaproponowania w tego typu przestrzeniach. Osoby niepełnosprawne ruchowo bardzo często zostają wykluczone z życia akademickiego ze względu na niedostateczne dostosowanie obiektów do ich potrzeb i możliwości. Odpowiednio zorganizowana przestrzeń zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, chroniąc użytkownika od urazów, natomiast projekt estetyki pomieszczeń może się przyczynić do poprawy zdrowia psychicznego.
19
Content available O etykę architektury
PL
Stan środowiska zbudowanego skłania do zastanowienia się, w jaki sposób etyka wpływa na projektowaną przestrzeń i jej jakość estetyczną. W konsekwencji powstają pytania dotyczące - z jednej strony - zapisów obowiązującej architektów etyki zawodowej, z drugiej - praktycznych wskazówek mających związek z architektonicznym projektowaniem i planowaniem. W czasie, kiedy zagadnienia odporności (firmitas) i użyteczności (utilitas) zostały w dużej mierze opanowane przez inne gałęzie projektowania, nie zapominając o problematyce ekologicznej, uznano piękno (venustas) za najistotniejszy konstytutywny atrybut architektury. Przedstawiono wybrane interpretacje Piękna i jego związków z Dobrem (Witruwiusz, 1954; Tatarkiewicz, 1962, 1982), także w świetle najnowszych ustaleń neurobiologii i neuroestetyki (Zeki, 2011, 2019; Qiuling et al., 2018; Ishizu, Tsukiura, Cabeza, 2011). Przyjęto pojęcie stosowność (Krakowski, 1989) - rozumiane jako pojęcie piękna celowego, uwarunkowanego społecznie - za odpowiednie dla opisu standardu estetycznego projektowanego środowiska zbudowanego. Praca jest próbą znalezienia praktycznych sposobów zapewnienia jakości estetycznej (piękna) w nowo projektowanych i przeprojektowywanych sytuacjach przestrzennych. Wskazano - z jednej strony - dziedzinę prawodawstwa zawodowego (kodeksy etyki zawodowej architektów), gdzie zagadnienia estetyczne są zasadniczo pomijane, z drugiej zaś - konieczność nauczania i wdrażania procesu projektowania jako czułego (Tokarczuk, 2019) i uważnego dialogu (Dominiczak, 2016) w specyficznym rozumieniu spotkania z Innym (Drugim), niezależnie czy to będzie architekt, użytkownik, czy też budowla. Zwrócono uwagę na propozycję estetyki kreacyjnej (Sławińska, 1973) jako potencjalnie możliwej integralnej dziedziny twórczości projektanckiej. W odróżnieniu od etyki zawodowej architektów, która dotyczy osób biorących udział w procesie projektowania i odpowiedzialnych pod względem etycznym za swoje postępowanie w ramach zawodu (działalności projektanckiej), etyka architektury odnosi się do relacji estetycznych, jakie powstają w sytuacjach architektonicznych (Dominiczak, 2016). W takim rozumieniu obiekty zbudowane są personifikowane i - jako mające swoją tożsamość byty (o ile projektant zechce) - wchodzą w dialog z Innymi bytami (Levinas, 1998), które zarówno tworzą, jak i stanowią daną przestrzeń.
EN
The state of the built environment makes one inclined to ponder how ethics affects the space that is designed and its aesthetic quality. As a consequence, there arise questions concerning the provisions of ethical codes of professional conduct that architects must adhere to on the one hand, while on the other, the practical guidelines for architectural design and planning. In a period when matters of durability (firmitas) and utility (utilitas) have been largely dominated by other branches of design, including the matters of ecology, beauty (venustas) has come to be considered as the most essential constituent attribute of architecture. Selected interpretations of Beauty and its relationship with Good (Vitruvius, 1954; Tatarkiewicz, 1962, 1982) have been presented, including in light of the latest findings of neurobiology and neuroaesthetics (Zeki, 2011, 2019; Qiuling et al., 2018; Ishizu, Tsukiura, Cabeza, 2011). The term appropriateness (Krakowski, 1989) is herein accepted, understood as a notion of intentional, socially conditioned beauty and considered proper to describe the aesthetic standard of the built environment under design. This paper is an attempt at finding practical methods of ensuring aesthetic quality (beauty) in newly designed and redesigned spatial situations. It identifies the field of professional law (the ethical code of conduct for architects), wherein aesthetic matters are largely ignored on the one hand, while on the other it points to the necessity to teach and implement a design process that is tender (Tokarczuk, 2019) and mindful (Dominiczak, 2016) dialogue in a specific understanding of encounters with the Other (the Second), whether it’s an architect, a user or a structure. It notes the proposal of creative aesthetics (Sławińska, 1973) as a potentially possible integral branch of design. Contrary to the professional ethics of architects, which pertains to individuals who practice design and are ethically responsible for their professional conduct (design), the ethic of architecture refers to aesthetic relationships that emerge in architectural situations (Dominiczak, 2016). In this understanding, built structures are personified and seen as entities with their own identities (if the designer wills it) that engage in dialogue with Other entities (Levinas, 1998), which both create and define a given space.
20
Content available Motocykl – estetyczny obiekt techniczny
PL
Pierwszy motocykl powstał ponad 130 lat temu. Dzisiaj użytkują motocykle z przynajmniej kilku powodów, to znaczy: ich eksploatacja jest stosunkowo tania, łatwo nimi manewrować w zatłoczonych miastach, jazda na motocyklu daje poczucie wolności i niezależności. Niezależnie od powodu użytkowania motocykli, pewna część posiadaczy tych jednośladów czyni usilne starania, aby nadać swoim motocyklom indywidualny i niepowtarzalny charakter. Chęć wyróżniania się z tłumu identycznych seryjnych maszyn jest powodem poświęcania mnóstwa czasu i środków finansowych. Głównym celem niniejszego opracowania było przedstawiono podstawowych możliwości nadania motocyklowi cech indywidualnych pożądanych przez jego właściciela wraz z przykładami. A estetyka pojmowana będzie tu jako ładny i gustowny wygląd.
EN
The first motorcycle was created over 130 years ago. Today people use motorcycles for at least several reasons, that is: their operation is relatively cheap, they are easy to maneuver in crowded cities, riding a motorcycle gives a sense of freedom and independence. Regardless of the reason for using motorcycles, some owners of these two-wheelers vehicles are making great efforts to give their motorcycles individual and unique character. The desire to stand out from the crowd of identical serial machines is a reason to spend a lot of time and financial resources. The main purpose of this study was to present the basic possibilities of giving the motorcycle individual features desired by its owner along with examples. And aesthetics will be understood here as a nice and tasteful look.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.