Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrugator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rotacyjne przekrawacze pomocnicze firmy BHS Corrugated. W sposób kompleksowy opisano ich funkcje, układy napędowe, komunikację, diagnostykę podzespołów elektrycznych, układy mechaniczne oraz najnowsze rozwiązania stosowane w przekrawaczach. Autor podaje również tok postępowania przy usuwaniu zakłóceń w pracy przekrawacza.
EN
The article presents the sensors of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. The author considers this topic important because defects or faults of these systems introduce serious losses in production. The work shows the directions and the current future trend of the most important modules of the corrugator. The problem of power supply and shielding of sensor cables as well as service works were indicated The changes that have been made in the recent period of time are presented
PL
Wprowadzenie Istotnym elementem tekturnicy są wały rowkowane. Służą one do wytworzenia fali oraz dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła do warstwy pofalowanej. Żywotność wałów rowkowanych jest niezwykle istotna z punktu widzenia kosztów związanych z ich wymianą. Każdy wał rowkowany podczas eksploatacji wykazuje objawy zużycia. Nieakceptowalnym poziomem jego zużycia jest np. pogorszenie jakości tektury poza przyjętą w specyfikacji. Czas zużycia wałów rowkowanych jest różny w zależności od zastosowanej technologii produkcji i stosowanych w nim rozwiązań. Producenci wałów rowkowanych nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby ograniczyć zużycie, szczególnie powierzchni roboczej podatnej na ścieranie.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne urządzenia do łączenia wstęgi w ruchu. Są one w pełni automatyczne i pozwalają uzyskać najwyższe standardy dotyczące jakości sklejeń wstęg w produkcji tektury falistej. Zaprezentowano rozwiązania wiodących producentów tekturnic: Fosber, BW Papersystems i BHS Corrugated.
PL
W trzeciej części artykułu prezentującego układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego – jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania [2, 3] – przedstawiono kwestie związane z zasilaniem, okablowaniem i dalsze problemy diagnostyczne. Zwrócono uwagę na częste problemy serwisowe i sposoby ich uniknięcia.
EN
Third part of the article presenting sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology [2, 3]shows issues related to powerm wiring and further diagnostic problems. Attention is paid to frequent service problems for their avoidances.
PL
Kontynuując temat układów sensorycznych przekrawacza rotacyjnego [13], przedstawiono kierunki oraz tendencje przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy występujące w układach napędowych tekturnicy oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
Continuing the theme of the sensor systems of a rotary cutter, some directions and future trends of one of the most important modules of the corrugators [13] are presented. The problems that occur in the drive systems of the corrugators and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
PL
W artykule przedstawiono układy sensoryczne przekrawacza rotacyjnego, jako ważny element systemów regulacji w zakresie techniki napędowej i sterowania. Wady lub usterki tych systemów mogą prowadzić do poważnych strat w produkcji. W pracy przedstawiono kierunki oraz trendy przyszłościowe jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Zasygnalizowano problemy, jakie występują w układach napędowych tekturnicy oraz pracach serwisowych. Zaprezentowano również rozwiązania eliminujące te problemy.
EN
The article presents the sensor systems of a rotary cutter as an important element of control systems in the field of drive and control technology. Defects or faults in these systems can lead to serious production losses. The paper presents directions and future trends of one of the most important modules of the corrugator. The problems that occur in the drive systems of the corrugator and in service work have been indicated. Solutions to eliminate these problems are also presented.
EN
The increase of demand on corrugated board boxes is connected with a sudden increase of the number of persons who decide on the on-line purchase of goods. It is expected that FMCG sector will be the main generator of incomes for the producers of corrugated board boxes. It is anticipated that the growing demand on packaging in different sectors and boom in the e-commerce in the coming years will create the profitable possibilities of the solutions, employing corrugated cardboard packaging of fanfold type.
PL
Wzrost popytu na pudła z tektury falistej jest związany z gwałtownym wzrostem liczby osób decydujących się na zakupy online. Oczekuje się, że branża FMCG będzie głównym generatorem przychodów dla producentów pudeł z tektury falistej. Przewiduje się, że rosnące zapotrzebowanie na opakowania w różnych branżach i boom w handlu elektronicznym stworzą w nadchodzących latach lukratywne możliwości dla rozwiązań z tektury falistej typu fanfold.
PL
Kontynuując przegląd zakłóceń pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu uciętych arkuszy tektury [16], przedstawiono uzyskane w prak-tyce wyniki badań diagnostycznych. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów mechanicznych i elektrycznych systemu. Wykazano, że regularna diagnostyka przyczynia się do zwiększenia wydajności tekturnicy i polepszenia jakości arkuszy tektury falistej.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a cardboard cut transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono często spotykane zakłócenia pracy przekrawacza rotacyjnego w systemie transportu ciętych arkuszy tektury. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych i mechaniki systemu. Ukazano prostą metodykę diagnostyczną, nie pomijając zagadnień teoretycznych.
EN
The article presents the encountered disturbances in the operation of a cutoff for a corrugated board sheets transport system. The focus is on damage to electrical components and system mechanics. The reader is also introduced to theoretical issues. A simple diagnostic methodology is presented.
PL
W artykule przedstawiono zakłócenia spotykane w pracy przekrawacza rotacyjnego. Skupiono się na tematyce uszkodzeń podzespołów elektrycznych, jak np. enkoder. Zaprezentowano również zagadnienia teoretyczne dotyczące systemów diagnostycznych, opartych na systemach sztucznej inteligencji – sieci neuronowe. Omówiono prostą metodę diagnostyczną, wykorzystującą statystykę w aplikacji tekturnicy.
EN
The article presents the disturbances encountered in the operation of a rotary sheeter, and focuses on damage to electrical components, such as an encoder. Theoretical issues of diagnostic systems based on artificial intelligence systems – neural networks are also presented. A simple diagnostic method was presented, based on statistics in the corrugator application.
PL
W artykule, którego pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” [6], przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego. Omówiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tego, jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Porównano różne techniki napędowe przekrawacza z ostatnich 10 lat.
EN
The article which part 1 appeared in the previous issue [6] presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
Laser jest rzadko wykorzystywany do pomiaru prędkości w linii produkcji tektury, głównie w celu synchronizacji pracy przekrawacza. W artykule opisano wyniki nowatorskich badan nad wpływem zastosowania lasera na dokładność ciecia na przekrawaczu. Dokładność i jakość ciecia ma istotny wpływ na jakość i wydajność tektury, a co za tym idzie na efekty finansowe producenta. Pomiary zostały wykonane w różnych warunkach pracy tekturnicy W szczególności zbadano dokładność ciecia przekrawacza dla stałych prędkości linii, a także w czasie zwalniania i przyspieszania pracy tekturnicy. Porównano uzyskiwane dokładności cięcia dla określenia i porównania prędkości uzyskiwanych z systemem lasera (jako sensora bezkontaktowego) z wynikami otrzymanymi dla klasycznego systemu pomiarowego opartego na enkodorze. Pomiary wykonano dla tektur o różnej długości. Badano także wpływ jakości tektury na dokładność pomiaru. Wykazano również, ze w przypadku zastosowania układu z laserem mogą pojawić się błędy cięcia. Badania prowadzono na trzech tekturnicach w różnych zakładach.
EN
The laser is rarely used to measure the speed in the corrugated board production line, mainly for the need to synchronize the cutter’s operation. The article describes the results of innovative research on the impact of laser application on the accuracy of the cutting process on the cutter. The accuracy and quality of the cutting process has a significant impact on the quality and efficiency of corrugated board production, and hence the financial effects of the producer. The authors present the results of measurements for different working conditions of the corrugator. In particular, the accuracy of the cutter was tested for constant line speeds as well as during the deceleration and acceleration of the corrugator’s operation. The obtained cutting accuracy was compared to determine and compare the speed obtained with the laser system as a non-contact sensor with the results obtained for a classic encoder-based measuring system. Measurements were made for different board lengths. The influence of the quality of the board on the accuracy of the measurement was also examined. It has been shown that cutting errors may also occur when using a laser system. The research was conducted for three selected real objects.
PL
Producenci tektury falistej są pod coraz większą presją jej odbiorców, wymagających wysokiej jakości, np. arkuszy o płaskich powierzchniach, które można sprawnie zadrukowywać i przetwarzać w warunkach dużych prędkości urządzeń. Odbiorcy i przetwórcy tektur falistych coraz częściej poszukują dostawców i producentów tektur o niższych gramaturach. Takie warunki rynku wymuszają potrzebę zmian procesów i maszyn technologicznych. Tekturnice pracują z coraz większymi prędkościami, przy wymaganej jakości produkcji i oczekiwanej minimalnej ilości odpadów. W modernizowanych lub nowych układach technologicznych stosowane są wysoce wydajne maszyny i systemy gwarantujące osiąganie oczekiwanych wskaźników wydajności i jakości tektur oraz wytwarzanych z nich opakowań. W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia techniczne w części suchej tekturnic produkowanych i dostarczanych przez wybrane firmy.
PL
W pierwszej części artykułu (1) omówiono metodykę badań i systemy pomiarowe wykorzystywane do określania zużycia energii elektrycznej przez tekturnicę oraz poszczególne jej moduły. W tej części przedstawiono badania zużycia energii w zależności od prędkości tekturnicy i rodzaju fali w tekturze. Dokonano analizy poboru energii oraz możliwości jego optymalizacji. Do prognozowania zapotrzebowania na energię oraz optymalnego jej wykorzystania zaproponowano model systemu wykorzystujący sieci neuronowe. Opisano hierarchię Systemu Realizacji Produkcji (MES – Manufacturing Execution System). Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania tego systemu w prognozowaniu i optymalizacji produkcji.
EN
In the first part of the article (1) the methodology and measuring systems used for determination of corrugator and its individual modules electric energy consumption was discussed. This part describes testing of energy consumption in relation to corrugator speed and flute type. Power consumption and possibilities of its optimization are discussed. For energy consumption forecasting and its optimizing the system based on neural network was proposed. The hierarchy of the Manufacturing Execution System is described. The benefits resulting from the use of this system in forecasting and production optimization are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących poboru energii elektrycznej przez tekturnice i poszczególne jej moduły. Zaproponowano systemy pomiarowe oraz modele regresji zużycia energii dla różnych fal tektury, modułów tekturnicy oraz kompletnej maszyny, a także rozwiązania umożliwiające zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej przez tekturnicę. Scharakteryzowano inteligentny system Power Menager (1), który umożliwia optymalizowanie zużycia energii elektrycznej w czasie produkcji. Zwrócono także uwagę na możliwości zastosowania modelu sieci neuronowej do celów prognozowania oraz przedstawiono zamierzenia firmy BHS dotyczące projektu pilotowego opartego o strukturę Systemu Realizacji Produkcji (MES – Manufacturing Execution System).
EN
The electricity consumption in the production process has been a much discussed topic over the last few years. It is very important to create a concept for reducing the electrical energy, which is used in the production of corrugated board. The core element of my consideration concerns the technology used for the drive units, which amounts to almost 70 % of the metered readings for electrical consumption. This document deals with the consumption readings and measurements for the individual modules of the corrugated board plant. Furthermore, I present a regression model for the electricity consumption for the various corrugated board plant modules. The effects on the production speed and quality are also considered. The measurements and improvement analysis are implemented on two different corrugated board plants. The measurements have been carried out on the production machines over a time period of a number of weeks. This document presents the proposals for optimizing the electricity consumption for one corrugated board plant. A special consideration is the input power into a continuous process as well as the electricity consumption when changing the production speed. The time intervals with particularly high consumption are highlighted. Another separate consideration is the downtime consumption for each individual machine. The weak points are analyzed and possible technical improvements are presented. The results of the inspection should be discussed with the electricity provider in order to use any possible synergy effects. The use of such regression models for the various production methods has not been fully investigated up to now. Particularly in times of exploding energy prices, these methods could provide a new impulse for future considerations. Alongside the required energy savings in thermal energy and insulation measures, electricity consumption has been somewhat overlooked to date. The increasing prices of the electricity providers have, however, clearly shown that optimization is also necessary in this place. A corrugated board plant is a very comprehensive and complicated machine. In principle, electricity consumption is seen as a direct component in the performance process. Actually, this is not always the case as the submitted document clearly shows. Applications such as power systems also provide the possibility to develop a prognosis for the electricity consumption during the production process regardless of the produced quality due to fluctuations in the price of electricity. Prognosis: The use of a neuronal network model will be presented for the purpose of developing a prognosis.The latest step was to present a pilot project of Messrs. BHS Corrugated, which has recently been started on the basis of MES (Manufacturing Execution System).
PL
Coraz częściej producenci maszyn oraz użytkownicy tekturnic zwracają uwagę na prawidłowe prowadzenie procesów, w których minimalizuje się straty produkcyjne. W artykule zaprezentowano prace wdrożeniowe, zrealizowane na wybranych modułach tekturnicy, które przyczyniają się do ograniczania strat produkcji lub podnoszą jej jakość.
EN
Corrugator manufacturers and users pay more and more attention to correct process flow. It results in minimization of product losses. This paper presents implementation of solutions on selected corrugator modules which cause reduction of production losses or product quality improvement.
PL
Od wielu lat diagnostyka maszyn służy do optymalizacji i właściwego planowania procesów produkcji, a także unikania nieplanowanych przestojów technologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowanych na kilku modułach tekturnicy. Moduły te wybrano wykorzystując diagram Ishikawy. Pomiary drgań oraz temperatury przeprowadzono za pomocą bezprzewodowego systemu Vibconnect RF firmy Prüftechnik. Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące. Liczba publikacji dotyczących zagadnień diagnostycznych w przypadku tekturnic jest mała, dlatego Autorzy uznali za celowe przedstawienie pewnych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu.
EN
For many years, machine diagnostics has been focused on optimization and planning of production processes as well as avoiding standstills. The article presents research results obtained on selected modules of a corrugator. The modules were selected using Ishikawa diagram. Measurements of vibrations and temperature were made with wireless Vibconnet RF supplied by Prüftechnik. Preliminary results are very promising. There are not many publications on diagnostics in the area of corrugators, that is the authors decided to present some solutions to a wider circle of engineers and scientists.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.