Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper an alternative method for increasing punching shear resistance of the flat slabs from lightweight aggregate concrete by means of hidden steel fibre reinforced capital was presented. Previous experimental studies demonstrated that the addition of steel fibres to concrete allows for increase in the punching shear resistance of flat slab. Steel fibres modify the tensile strength of concrete, which translates into increased ductility of the material. The results of the experimental investigations were presented, the aim of which was to assess the effectiveness of the proposed solution. For economic and technological reasons, a hidden capital of a height equal to half of the slabs depth was made so that the top reinforcement could be installed later. It was found that presented solution allowed to increase the load carrying capacity by about 36% with respect to the control element, made entirely of lightweight aggregate concrete.
PL
Ustroje płytowo – słupowe stanowią jedno z popularniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, ponieważ umożliwiają dużą swobodę kształtowania przestrzeni wewnątrz budynków. Dominującym obciążeniem stropów płaskich jest z reguły ciężar własny, dlatego też często dąży się do jego ograniczenia poprzez wprowadzenie elementów odciążających (np. system Cobiax) lub wykonanie płyty stropowej z lekkiego betonu kruszywowego. Przy typowych rozpiętościach stropów płaskich z reguły konieczne jest stosowanie dodatkowego zbrojenia na przebicie, które może składać się ze strzemion lub trzpieni dwugłówkowych. Możliwość stosowania pierwszego ze wspomnianych rodzajów zbrojenia została znacznie ograniczona w wyniku wprowadzenia w życie w 2014 roku poprawki do normy EN 1992-1-1. W przypadku płyt z lekkich betonów kruszywowych stanowi to istotne utrudnienie, bowiem Europejskie Aprobaty Techniczne – dokumenty, zgodnie z którymi należy projektować zastosowanie trzpieni dwugłówkowych, ograniczają zastosowanie tego rodzaju zbrojenia wyłącznie do płyt z betonu zwykłego. Powyższe ograniczenie stanowiło dla autorów artykułu przesłankę do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie nośności na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych bez konieczności ich kłopotliwego pogrubiania w strefie podporowej. Jednym z możliwych rozwiązań może być wprowadzenie ukrytej głowicy wykonanej z betonu o wyższej wytrzymałości. W zależności od rozmiaru i sztywności głowicy krytyczna rysa ukośna może formować się poza głowicą (o nośności na przebicie decyduje słabszy beton płyty) lub też może formować się na krawędzi słupa i przecinać głowicę (o nośności decyduje wówczas wytrzymałość obu betonów). W obu przypadkach należy jednak oczekiwać wyższej nośności na przebicie względem płyty wykonanej w całości z lekkiego betonu kruszywowego. W celu oceny skuteczności ukrytej głowicy w Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przeprowadzono badania niszczące elementów wykonanych z betonu lekkiego na kruszywie CERTYD, stanowiącym produkt spiekania popiołów lotnych. Głowica wykonana została z betonu o wysokiej wytrzymałości zbrojonego włóknami stalowymi. Dotychczasowe badania eksperymentalne wykazały bowiem, iż dodatek włókien stalowych do betonu może bardzo korzystnie wpływać na nośność płyt na przebicie, prowadząc do nawet 40÷60% jej wzrostu, zależnie od stopnia zbrojenia głównego. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia wytrzymałości betonu na rozciąganie. Włókna stalowe sprawiają jednak również, iż beton wykazuje zachowanie bardziej ciągliwe, co jest istotne w przypadku elementów wrażliwych na zniszczenie ze względu na ścinanie.
PL
W artykule przedstawiono historię zmian przepisów normowych dotyczących zagadnienia przebicia płyt żelbetowych. Wskazano różnice w procedurach obliczeniowych i skomentowano zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia praktyki inżynierskiej. Omówiono zasady dotyczące zarówno tradycyjnego zbrojenia na przebicie w formie zamkniętych strzemion lub prętów odgiętych, jak również coraz popularniejszych trzpieni dwugłówkowych.
EN
In the paper the history of changes in the standards concerning the issue of punching shear of reinforced concrete slabs was presented. The most important differences in design provisions were noted and the changes most relevant from the perspective of engineering practice were commented. The regulations concerning traditional punching shear reinforcement in form of closed stirrups or bent up bars as well as more and more popular double headed studs were discussed.
PL
Omówiono proponowane zmiany dotyczące wymiarowania na przebicie płyt i stóp fundamentowych, wynikające z prac związanych z modyfikacją norm europejskich. Dokonano ich weryfikacji w świetle własnych badań eksperymentalnych dotyczących przebicia płyt krępych, a także ukazano najważniejsze różnice proponowanej modyfikacji i ustaleń Eurokodu 2. Zamieszczono dwa przykłady obliczeniowe wymiarowania fundamentów według PN-EN 1992-1-1 i nowej propozycji niemieckiej.
EN
In the paper proposed changes in the design procedure of footings and foundation slabs with respect to punching shear, resulting from works on modifications of European standards, were discussed. It was verified in the light of authors’ experimental investigations concerning punching shear of reinforced concrete thick slabs. The most important differences between new procedure and existing Eurocode 2 provisions were presented. Two working examples of designing footings according to PN-EN 1992-1-1 and the new German procedure were provided.
EN
In the paper experimental investigation results of three elements are presented. Two of them were made of reinforced concrete. The strengthened bracket had the steel accessory mounted to cracked loaded corbel (while it was loaded to half ultimate force of the reference element), the reference one was tested without any accessory. The third corbel was the steel accessory mounted to the concrete column. Full scale corbels were 450 mm deep and 250 mm wide, steel accessory was 320 mm high. The aim of the research was to verify the following thesis: short corbels (shear slenderness ac/h ≈ 0,3) can be strengthened by a steel accessory. Load carrying capacity of strengthened member increased by 40 %. The ultimate force obtained for the steel accessories mounted to concrete column was 66 % of reference value. While testing some observations and measurements (strain of reinforcement and concrete, development of cracking) were made which allowed to describe corbel behaviour under increasing load.
PL
Problematyka wzmacniania wsporników żelbetowych była podejmowana przez różne ośrodki badawcze na świecie. Do elementów montowano dodatkowe zbrojenie stalowe bez przyczepności do betonu lub przyklejano taśmy bądź maty z włókien CFRP. Na podstawie przytoczonych prac można stwierdzić, że niszczenie modeli wzmocnionych CFRP przebiega gwałtownie, jest niesygnalizowane a nośność wsporników jest ograniczana przyczepnością taśm lub mat do betonu. Badano również wsporniki z wklejonymi prętami stalowymi. Kolejnym sposobem na wzmacnianie wsporników jest użycie stalowego akcesorium zamocowanego za pomocą prętów wklejonych do słupa. Do badań prezentowanych w niniejszym artykule przygotowano trzy elementy. Dwa wsporniki wykonano jako elementy żelbetowe o wysokości 450 mm, szerokości 250 mm, stopniu zbrojenia podłużnego ρl ≈ 0,6% oraz smukłości ac/d ≈ 0,3. Oprócz zbrojenia głównego zastosowano w nim cztery dwucięte strzemiona wykonane z pręta ϕ 8. Element F – I obciążono i utrzymując siłę zewnętrzną wzmocniono poprzez zamontowanie akcesorium stalowego za pomocą gwintowanych prętów wklejonych M20. Wspornik referencyjny (F – 0) zbadano bez zastosowania elementu wzmacniającego. Element F – II wykonano jako słupek, do którego zamocowano identyczne jak w F – I elementy stalowe. Elementy badano w pozycji obróconej obciążając je symetrycznie.
EN
In the paper the results of authors’ experimental investigations concerning punching shear of flat slabs made from lightweight concrete with "CERTYD" aggregate were presented. This aggregate is manufactured from fly ash accumulated in electrostatic precipitators and ash-slag mixture from wet furnace waste generated in the process of burning hard coal in a combined heat and power plant. A total of six specimens with dimensions of 2400 x 2400 x 200 mm were tested. The slabs were connected with short fragments of columns of a cross-section of 250 x 250 mm and a height of 150 mm. The main variable parameter was slab longitudinal reinforcement ratio ρl, equal to 0.47, 0.86 and 1.23% intentionally. One of the pair of models with the same longitudinal reinforcement was the control specimen and did not contain shear reinforcement.
PL
W pracy przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych dotyczących przebicia płaskich płyt z betonu lekkiego, wykonanego na kruszywie „CERTYD”, produkowane przez firmę LSA sp. z o.o. z Białegostoku. Kruszywo to powstaje z popiołów lotnych zgromadzonych w elektrofiltrach i mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego usuwania odpadów piecowych, wytwarzanych w procesie spalania węgla kamiennego w elektrociepłowni. Zbadano 6 modeli płyt płaskich o wymiarach 2400 x 2400 x 200 mm, połączonych z krótkimi fragmentami słupów o przekroju 250 x 250 mm i wysokości 150 mm. Głównym parametrem zmiennym był stopień zbrojenia podłużnego ρl, równy w zmierzeniu 0,47, 0,86 oraz 1,23%. Jeden z pary modeli o tym samym stopniu zbrojenia stanowił element odniesienia dla modelu zbrojonego na przebicie.
PL
W artykule przedstawiono problem nośności słupów wykonanych z wysokiej wytrzymałości betonu przedzielonych żelbetową płytą wykonaną z betonu normalnego. W Eurokodzie 2 nie ma żadnych wskazówek odnośnie tego problemu. Pewną pomocą w tym względzie mogą być przepisy norm zagranicznych – m.in.: amerykańskiej ACI 318-14 [1] i kanadyjskiej CSA A23.3-04 [2].
EN
The present article covers a problem of load bearing capacity of the poles created out of concrete of high strength, separated with a ferroconcrete slab, made out of normal concrete. Eurocode 2 does not contain any guidelines referring to the aforesaid problem area. Regulations contained within the foreign norms, such as the US ACI 318-14 [1] and Canadian CSA A23.3-04 [2] normative documents, may be helpful within that scope, at least to some extent.
PL
Przyjęte uproszczenia obliczeniowe stropu oraz nadmierne oszczędności poczynione na etapie projektu wykonawczego były przyczyną zagrożenia awaryjnego nowo wznoszonego obiektu przemysłowego. Podstawowym błędem było nieuwzględnienie podatności stalowego rusztu, na którym oparto strop zespolony typu filigran. Przedstawiono analizę problemu i projekt wzmocnienia.
EN
Too serious simplifications and irrational savings had been made while detailed design documentation was prepared. As a result newly construct industrial building was close to failure. The basic mistake resulted from assuming that the steel grate is a rigid support for reinforced concrete, composite floor slab (type “filigran”). Authors of the paper present results of the analysis and the concept of strengthening which was realized under their supervision.
PL
Omówiono zasady kształtowania powiązań wewnętrznych w stropach płytowo-słupowych. Przedstawiono reguły obliczania wymaganego zbrojenia wieńców według zasad europejskich, amerykańskich i kanadyjskich. Zamieszczono przykład obliczeniowy, ilustrujący sposób prowadzenia obliczeń zgodnie z przytoczonymi zasadami. Na podstawie wyników obliczeń dokonano porównania zbrojenia w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
EN
The principles of detailing of internal ties for flat slabs were discussed in the paper. The rules of calculating the amount of required reinforcement according to the European as well as American and Canadian code provisions were shown. A working example presenting how to design the reinforcement according to the referenced procedures was presented. Based on the results of calculations the demands for the reinforcement of internal and external tying systems were compared and discussed.
PL
Omówiono zmiany dotyczące zasad wymiarowania stropów płaskich na przebicie zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Wskazano konsekwencje, jakie mogą one stwarzać w przypadku konieczności stosowania zbrojenia na przebicie w formie strzemion lub prętów odgiętych. Zamieszczono przykład obliczeniowy, w którym porównano ilość zbrojenia poprzecznego wymaganego zgodnie z PN-EN 1992-1-1 oraz obliczonego za pomocą programów komputerowych, opracowanych przez producentów trzpieni dwugłówkowych. Wskazano niezgodności pomiędzy algorytmami obliczeń a zasadami określonymi w stosownych Europejskich Aprobatach Technicznych.
EN
In the paper the recent changes in the principles of designing of flat slab with respect to punching shear according to EN 1992-1-1 were discussed. The consequences that they can produce, if the punching shear reinforcement in form of stirrups or bent up bars is required, were indicated. A design example, that compared the amount of transverse reinforcement required in accordance with EN 1992-1-1 and calculated by using computer programs developed by double headed studs manufacturers, was included. The inconsistencies between the computational algorithms and the principles specified in the corresponding European Technical Approvals were indicated.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie nośności betonu w elemencie z uwagi na przecinanie. Rozważano modele ze „stykami” zbrojonymi i niezbrojonymi. Stwierdzono, iż wprowadzenie zbrojenia poprzecznego do hipotetycznej powierzchni zniszczenia umożliwia zmianę mechanizmu zniszczenia z kruchego na ciągliwe, czemu towarzyszy wyraźny wzrost nośności – w rozważanych badaniach dochodził on do 80% w odniesieniu do elementu ze stykiem niezbrojonym. Dokonano porównania wyników badań eksperymentalnych w świetle procedur obliczeniowych Eurokodu 2 i Model Code 2010, odnoszących się do naprężeń granicznych w styku pomiędzy betonami układanymi w różnym czasie. Okazały się bardzo zachowawcze w stosunku do styków w pełni monolitycznych. Procedury normowe zaniżyły wpływ sił przyczepności (adhezji) i zazębiania kruszywa w odniesieniu do elementów wykonanych z tego samego betonu. Skutkiem tego nośności eksperymentalne były nawet 3,5 – krotnie wyższe od wartości ustalonych zgodnie z procedurami normowymi. Dzięki zastosowaniu aparatu do pomiarów optycznych ARAMIS, możliwa była dokładna analiza odkształceń ciał próbnych i określenie granicznych przemieszczeń krawędzi styku.
EN
The paper presents the issue of carrying capacity of interface between two concrete casting at the same time. The author’s experimental investigations concerning specimens with and without shear reinforcement are presented and discussed. Comparison of experimental and theoretical carrying capacity shows that provisions of Eurocode 2 and Model Code 2010 may lead to underestimation of the ultimate shear stresses in the interface between concretes casting at the same time. Use of the optical measurement system ARAMIS enables the analysis of the deformation and determination of the tested specimens and limits displacement between edges of the interface.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
PL
W artykule omówiono zasady obliczania na przebicie płyt w strefie słupów narożnych. Omówiono cztery metody określania naprężeń stycznych, wynikających z działania momentu niezrównoważonego, przekazywanego z płyty na słup. Przedstawiono przykład liczbowy ilustrujący różnice w rozkładzie naprężeń stycznych na długości obwodu kontrolnego w zależności od zastosowanej procedury obliczeniowej. Dokonano porównania wyników obliczeń z rezultatami badań eksperymentalnych. Pokazano, iż w większości przypadków stosowanie zasad Eurokodu 2 prowadzi do wyników po stronie bezpiecznej, aczkolwiek rzeczywiste nośności zostały w wielu przypadkach znacznie niedoszacowane – w szczególności dotyczyło to obliczeń metodą ogólną. Najlepszą zgodność, przy zarazem satysfakcjonującym poziomie bezpieczeństwa obliczeń, uzyskano w przypadku zastosowania metody zredukowanych obwodów kontrolnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zalecono ponadto ograniczenie wartości współczynnika k, uwzględniającego udział mechanizmu przebicia w przekazywaniu momentu niezrównoważonego z płyty na słup.
EN
The paper presents the provisions for punching shear within corner columns. Four methods of determining of shear stresses, resulting from acting of unbalanced moment, were discussed. An example showing the differences in shear stress distribution on the control perimeter, depending on the design method, was presented. Experimental and theoretical results were also presented and discussed. It has been shown that in most cases the application of the principles of Eurocode 2 leads to results on the safe side although very conservative. The best agreement with experimental results was obtained by applying the method of reduced control perimeters.
PL
Przedstawiono przykład wymiarowania płyt płaskich na przebicie w obrębie połączeń ze słupami narożnymi. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zasadami Model Code 2010, pokazując różnice wyników i konsekwencje wynikające z założenia różnych poziomów dokładności prowadzonej analizy. Uzyskane wyniki skomentowano w świetle rezultatów obliczeń zgodnie z zasadami PN-EN 1992-1-1.
EN
The paper presents the design example how to calculate the flat slab in the connection zones with the corner columns. The analysis was carried out in accordance with the principles of Model Code 2010. The differences between results, which depended on assumed levels of approximations, were shown. The obtained results were commented and compared with the values obtained by calculation conducted in accordance with the principles of Eurocode 2.
PL
Objaśniono zasady wymiarowania płyt płaskich na przebicie w obrębie połączeń ze słupami krawędziowymi. Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami Model Code 2010, pokazując zarazem różnice wyników i konsekwencje wynikające z założonych poziomów dokładności prowadzonej analizy. Otrzymane wyniki skomentowano i porównano z uzyskanymi na podstawie obliczeń według PN-EN 1992-1-1.
EN
The paper presents the design example how to calculate the flat slab in the connection zones with edge columns. The analysis was carried out in accordance with the principles of Model Code 2010. The differences between results, which depended on assumed levels of approximations, were also shown. The obtained results were commented and compared with the values obtained by calculation conducted in accordance with the principles of Eurocode 2.
PL
Omówiono badania krótkiego wspornika wzmocnionego konstrukcją stalową, mocowaną do słupa za pomocą kleju i śrub. Wzmocnienie było wykonywane, gdy element pozostawał obciążony. Do momentu przerwania badania, spowodowanego wyczerpaniem możliwości stanowiska badawczego, uzyskano wzmocnienie o ponad 150% w stosunku do modelu świadka.
EN
The results of experimental investigation of the corbel strengthened by the steel accessory fasten by epoxy – adhesive rods to the column are presented in the paper. Strengthening was made when the load was applied. More than 150% increase in load carrying capacity was obtained comparing with non – strengthened model, until the test was stopped, because of ultimate strength of test setup.
PL
W referacie przedstawiono propozycję metody określania miarodajnej wytrzymałości betonu w przypadku analizy słupów z betonu o wysokiej wytrzymałości w strefie połączeń wewnętrznych z płytą wykonaną z betonu zwykłego lub lekkiego betonu kruszywowego. Bazuje ona na koncepcji efektywnej wytrzymałości betonu węzła, która, ze względu na jego skrępowanie przez otaczającą płytę, przewyższa wytrzymałość w stanie jednoosiowego ściskania. W proponowanej metodzie uwzględniono takie czynniki jak różnica wytrzymałości betonów płyty i słupa, rodzaj betonu płyty oraz wykorzystanie nośności płyty z uwagi na zginanie. Porównanie wartości teoretycznych z wynikami badań eksperymentalnych wykazało dobrą zgodność proponowanej metody obliczeń.
EN
The paper presents the method for determining an actual strength of concrete in the analysis of the load carrying capacity of the high strength concrete columns in the internal connection zones with the slabs made of normal or lightweight aggregate concrete. It is based on the concept of effective strength of the joint concrete, which exceeds the uniaxial compressive strength due to confinement by the surrounding slab. In the proposed method such factors as difference between column and slab concrete strength, type of slab concrete or effort grade in bending resistance of the slab were taken into account. Comparison between theoretical and experimental results showed good agreement of the proposed method.
17
Content available remote Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników żelbetowych
PL
W referacie przedstawiono badania doświadczalne dotyczące wzmacniania istniejących krótkich wsporników za pomocą zbrojenia wklejanego. Proporcje wsporników modeli tej serii badawczej charakteryzował stosunek wysięgu do wysokości równy 1:3. Wyniki badań wykazały, że wzmacnianie zbrojeniem wklejanym może okazać się mniej efektywne niż w przypadku wsporników o większym wysięgu. W przypadku wsporników bardzo krótkich o nośności decyduje wytrzymałość betonu. Celem dodatkowego zbrojenia jest przekazanie sił rozciągających, działających poprzecznie do osi ukośnego krzyżulca ściskanego.
EN
The paper presents experimental investigations concerning strengthening of very short corbels by post – installed bars. The slenderness of corbels (ac/h) was equal to 1/3. The results showed that strengthening by the post – installed bars may be less effective than in the case of corbels with greater ac/h ratios. The carrying capacity of very short corbels is determined by concrete strength. The purpose of the additional reinforcement is transferring tensile forces acting laterally to concrete strut.
PL
Przedstawiono przykład ilustrujący sposób wymiarowania płyt płaskich na przebicie w strefie połączeń ze słupami wewnętrznymi. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zasadami Model Code 2010, pokazując różnice w sposobie postępowania w zależności od założonego poziomu dokładności prowadzonej analizy. Otrzymane wyniki skomentowano i porównano z wartościami uzyskanymi na podstawie obliczeń prowadzonych zgodnie z zasadami PN-EN 1992-1-1.
EN
The article presents the design example of dimensioning the flat slab in the connection zones with internal columns. Calculations were carried out in accordance with the principles of Model Code 2010. It was explained the differences in design procedures depending on the assumed level of accuracy of analysis. The results are commented and compared with the values obtained by calculation performed in accordance with the principles of PN-EN 1992-1-1.
19
Content available remote Carrying capacity of axially loaded hsc columns intersected by NSC slab
EN
There are presented and commented in this paper existing code provisions and empirical relationships in a view of results of own experimental investigations. The load transmission mechanism between high strength concrete columns intersected by weaker slab concrete has been considered. Slabs of the specimens were made of normal and lightweight aggregate concrete. One of the examined parameters was an effort grade of the concrete slab in punching shear on the column load carrying capacity. No significant effect of this factor was found. However, considerable effect of concrete type of which slab was made was noted. Even similar concrete strengths of slabs and columns of models, higher load carrying capacity was obtained in case of specimen with normal concrete slab.
PL
W artykule przedstawiono i skomentowano wyniki własnych badań eksperymentalnych w świetle obowiązujących przepisów normowych i formuł empirycznych. Rozważano mechanizm przekazywania oddziaływań pomiędzy słupami z betonu o wysokiej wytrzymałości przewarstwionymi słabszym betonem płyty. Płyty badanych modeli wykonane zostały z betonu zwykłego oraz lekkiego betonu kruszywowego. Jeden z rozpatrywanych parametrów stanowił stopień wytężenia płyty stropowej na przebicie na nośność słupa w obrębie połączenia. Stwierdzono brak istotnego wpływu tego czynnika. Zauważono natomiast wpływ rodzaju betonu płyty na nośność badanych modeli. Mimo zbliżonych wytrzymałości betonów płyt i słupów modeli, większą nośność zarejestrowano w przypadku elementu z płytą z betonu zwykłego.
PL
Podano ogólne zasady projektowania płyt żelbetowych na przebicie według Model Code 2010, stanowiącego propozycję przyszłych przepisów normowych. Omówiono tok postępowania uwzględniający założoną przez projektanta dokładność obliczeń. Pokazano różnice w sposobie określania nośności na przebicie i wymaganego zbrojenia poprzecznego w stosunku do obowiązujących obecnie zasad Eurokodu 2.
EN
The article presents general principles of punching shear dimensioning of reinforced concrete slabs according to Model Code 2010, which is a proposal for future code provisions. Discussed the course of proceedings which takes into account assumed accuracy of the calculations. It has been showed the differences in calculating the punching shear resistance and the required reinforcement compared to current provisions of Eurocode 2.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.