Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electroplating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Lanthanum-doped nickel coatings were obtained from the bath based on a deep eutectic solvent: choline chloride and propylene glycol, mixed in a molar ratio of 1 : 2, and 0.2 mol dm−3 NiCl2 ∙ 6H2O and 0.5 mol dm−3 LaCl2 ∙ xH2O. The morphology, topography and chemical composition were examined. The lanthanum content in the coating was determined to be 1.7 wt. % using the ICP-MS method. Lanthanum on the surface was mainly in the form of lanthanum carbonate. The obtained coating was exposed to a 7-day exposure in 0.05 mol dm−3 NaCl solution. The coating showed the highest corrosion resistance (Rp ~ 30 kΩ cm2) after 15 hours of exposure to the NaCl solution.
PL
Powłoki niklowe domieszkowane lantanem zostały otrzymane z kąpieli na bazie rozpuszczalnika eutektycznego chlorku choliny i glikolu propylenowego zmieszanych w proporcjach molowych 1 : 2 oraz 0,2 mol dm−3 NiCl2 ∙ 6H2O i 0,5 mol dm−3 LaCl2 ∙ xH2O. Zbadano morfologię, topografię oraz skład chemiczny. Zawartość lantanu w powłoce została określona na 1,7% mas. techniką ICP-MS. Na powierzchni powłoki lantan występował głównie w postaci węglanu lantanu. Otrzymana powłoka została poddana 7-dniowej ekspozycji w 0,05 mol dm−3 roztworze NaCl. Największą odporność na korozję powłoki stwierdzono po 15-godzinnej ekspozycji w roztworze NaCl.
EN
The galvanic industry and the production of printed circuit boards are a significant source of environmental pollution, they pose a threat comparable to the chemical industry. They pollute both the atmosphere, the biosphere and the hydrosphere. The paper presents an assessment of the negative impact on the environment, galvanic production and the resulting post-production waste. It was proposed to use the technology of regeneration of used treating solutions, in which the recovered metal can be reused as a secondary raw material for the production of copper products. The regenerated solution, on the other hand, can be used to treat integrated circuit boards. As part of the work, with the use of a microscope, the structural characteristics of the metal surface obtained as a result of the applied regeneration process were carried out. The indicator of the total exposure to substances present in the deposit formed during production was determined, both before (0.045) and after the introduction of the new technology (100). The economic analysis of the planned project based on the new technology showed that the implementation of the presented method of wastewater treatment allows for obtaining significant benefits, both financial and environmental. The analyses performed can be a valuable source of information on how to reduce the impact environment during the production of integrated circuit boards, as well as on the possibilities of obtaining less expensive materials in the form of secondary raw materials.
EN
The electroplating industry sector generates of many problematic waste in the meaning of further recovery or recycling. Plenty of generated waste are the hazardous waste. The article focuses on the problem of hazardous substances use in the electroplating sector, in the context of the Circular Economy policy, requirements of the Industrial Emissions Directive (IED) and the revision of the relevant reference documents on the Best available techniques (BAT / BREF). This issue was addressed in the HAZBREF project, funded by the INTERREG Baltic Sea Region Program, in which the current situation was reviewed, and there were identified recommendations for good management practices for chemicals containing hazardous substances, and waste management. This paper is based on review of twenty integrated permits issued for STM (Surface Treatment Of Metals and Plastics) facilities in Poland and in-depth interviews of the two case studies operators. The study allowed for an overview of the applied practices and analysis of solutions that can support safe waste management in Circular Economy (CE) context.
PL
Sektor przemysłu galwanicznego generuje wiele odpadów problematycznych z uwagi na dalsze ich przetwarzanie w tym odzysk lub recykling. Wiele z wytwarzanych w sektorze odpadów to odpady niebezpieczne. Artykuł koncentruje się na problemie stosowania substancji niebezpiecznych w branży galwanotechnicznej w kontekście polityki gospodarki o obiegu zamkniętym, wymagań dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) oraz rewizji odpowiednich dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT / BREF). Kwestia ta została podjęta w ramach projektu HAZBREF finansowanego z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, w którym dokonano przeglądu obecnej sytuacji i sformułowano zalecenia dotyczące dobrych praktyk zarządzania chemikaliami zawierającymi substancje niebezpieczne oraz gospodarowania odpadami. Niniejsze opracowanie opiera się na przeglądzie dwudziestu pozwoleń zintegrowanych wydanych dla obiektów STM w Polsce oraz na pogłębionych wywiadach z dwoma operatorami instalacji przemysłowych. Badanie pozwoliło na przegląd stosowanych praktyk i analizę rozwiązań, które mogą wspierać bezpieczną gospodarkę odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
W artykule dokonano oceny możliwości otrzymywania galwanicznej powłoki stopowej Zn-Ni przy zredukowanej liczbie etapów. W części 1 przedstawiono rezultaty prób przeprowadzonych z wykorzystaniem kąpieli laboratoryjnych. Część II zawiera opis badań przeprowadzonych na kąpielach przemysłowych: słabo-kwaśnej i alkalicznej. Możliwość wykorzystania zaproponowanych zmian w praktyce oceniono charakteryzując właściwości powłok otrzymanych z zastosowaniem skróconej liczby etapów przygotowania powierzchni. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że skrócony proces przygotowania powierzchni może być rekomendowany do wykorzystania w przemyśle.
EN
The article presented the possibility of obtaining a galvanic Zn-Ni alloy coating with a reduced number of stages in this proces. Part 1 presents the results of tests carried out with the use of laboratory baths. Part II contains a description of tests carried out on industrial baths: weak-acid and alkaline. The possibility of using the proposed changes in practice was assessed by characterizing the properties of the coatings obtained in the short process. Analysis of the results obtained shows that the shortened cycle of surface preparation can be recommended for use in industry.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu substancji niebezpiecznych w sektorze galwanotechnicznym, w kontekście wymagań Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) i rewizji dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT/ BREF). Było ono przedmiotem projektu HAZBREF finansowanego ze środków INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego, w ramach którego dokonano przeglądu stanu istniejącego, ze wskazaniem rekomendacji w zakresie dobrych praktyk zarządzania chemikaliami zawierającymi substancje niebezpieczne, oraz usprawniania wymiany informacji między kluczowymi podmiotami i instytucjami. W artykule scharakteryzowano istotne zagadnienia środowiskowe, ze wskazaniem grup substancji które mogą stwarzać problemy w zarządzaniu emisjami substancji niebezpiecznych. Przedstawiono założenia systemowego zarządzania tymi substancjami w zakładach przemysłowych wraz ze wskazaniem głównych kierunków i sposobów jego doskonalenia.
EN
The article focuses on the problem of hazardous substances use in the electroplating sector, in the context of the requirements of the Industrial Emissions Directive (IED) and the revision of the relevant reference documents on the best available techniques (BAT / BREF). This issue was addressed in the HAZBREF project, funded by the INTERREG Baltic Sea Region Program, in which the current situation was reviewed, and there were identified recommendations for good management practices for chemicals containing hazardous substances, and improving information exchange between key actors and institutions. The article characterizes main environmental issues, indicating groups of substances that may pose problems in the management of hazardous substances emissions. Recommendations on systemic management of these substances in industrial plants were presented, along with an indication of the main directions and methods of its improvement.
EN
The main goal of this research was the characterization of corrosion properties of the nickel-nano-alumina-polytetrafluoroethylene (Ni/ Al2O3/PTFE) composite coatings. The layers were produced by electrochemical method in base and modified by organic additive Watts bath. Nickel and Ni/Al2O3 coatings were also produced with the same process parameters and analysed for comparison purposes. The surface topography was evaluated using scanning electron microscopy (SEM). The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to estimate the corrosion resistance in two anti-icing environments: sodium chloride (NaCl) and calcium magnesium acetate (CMA). Nyquist and Bode diagrams obtained by the impedance spectroscopy method were established. The equivalent electric circuit and its electrochemical parameters were determined to interpret impedance spectra. The completed studies have shown that the Ni/Al2O3/PTFE composite coatings produced in the base Watts bath are characterized by the best corrosion resistance in a NaCl solution compared to the other investigated coatings. The Ni/Al2O3/PTFE coatings deposited in modified Watts bath has the worst corrosion characteristics in NaCl as well as in CMA environments which is due to their surface development and porosity. The performed studies indicate a different corrosion mechanism in two examined electrolytes.
PL
Głównym celem badań było określenie właściwości korozyjnych powłok kompozytowych nikiel-nano-tlenek glinu-politetrafluoroetylen (Ni/Al2O3/PTFE). Warstwy były osadzane metodą elektrochemiczną w podstawowej i modyfikowanej dodatkiem organicznym kąpieli Wattsa. W celach porównawczych wytwarzano również powłoki niklowe i Ni/Al2O3 stosując te same parametry procesowe. Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oceniono topografię powierzchni. Do określenia odporności korozyjnej w dwóch środowiskach odladzających: chlorku sodu (NaCl) oraz octanie magnezowo--wapniowym (CMA) zastosowano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną. Przedstawione zostały uzyskane metodą EIS wykresy Nyquista i Bodego. Do interpretacji widm impedancyjnych wykorzystano elektryczne układy zastępcze i wyznaczone za ich pomocą parametry elektrochemiczne. Przeprowadzone badania wykazały, że powłoki kompozytowe Ni/Al2O3/PTFE wytwarzane w kąpieli bazowej charakteryzują się najlepszą odpornością korozyjną w roztworze NaCl w porównaniu do wszystkich innych badanych powłok. Powłoki Ni/Al2O3/PTFE osadzane w modyfikowanej kąpieli Wattsa mają najgorsze charakterystyki korozyjne, zarówno w środowisko NaCl, jak i w CMA, co jest spowodowane ich rozwinięciem powierzchni i porowatością. Zrealizowane badania wskazują na różny mechanizm korozyjny w dwóch testowanych elektrolitach.
EN
The process of anodizing aluminum surfaces is connected with many variables, e.g. the current density, process duration, process temperature, applied process operations (e.g. brushing), which can be influenced in order to optimize the process. The activities which consist in obtaining corrosion resistant surfaces have always been topical and desired. The article presents test results of anodized layer with the use of Somatom Definition AS, a computer-assisted tomograph of Siemens make, and they were compared with results obtained in non-destructive method. Aluminum alloy EN AW 6060 was used as the material of samples.
PL
Proces anodowania powierzchni aluminiowych związany jest z wieloma zmiennymi czynnikami, np. gęstością prądu, czasem trwania procesu, temperaturą procesu, zastosowanymi operacjami procesu (np. szczotkowanie), na które można wpływać, aby ten proces zoptymalizować. Te działania, które polegają na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są zawsze aktualne i pożądane. W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki. Analizę wykonano w oparciu o program R.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors, e.g., current’s density, anodizing time, temperature, operations employed in the process (for instance brushing). These factors can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. The article presents statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of the obtained coating. The analysis has been performed in the program R.
EN
The paper presents a problem of joining graphite-copper composite to aluminium alloy 6060 by soldering method. This type of joints is used in electricity transmitting devices, e.g. in current receivers of rail vehicles. Therefore, the joints should show good electrical conductivity. Soldering process of graphite to aluminium directly is impossible and requires application of metallic interlayers. The problem was solved by using interlayers deposited by electroplating and low pressure cold spraying (LPCS) prior to soldering process. Various methods of substrate preparation were used. The results of shear strength and metallographic analysis were described. The highest shear strength of 17.6 MPa showed sample prepared by grit blasting and cold plasma, simultaneously.
PL
Anodowanie powierzchni aluminiowych wiąże się z wieloma zmiennymi czynnikami, na które można wpływać, aby ten proces optymalizować. Działania polegające na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są pożądane i zawsze aktualne. W pracy przedstawiono wstępne badania wpływu wybranych parametrów procesu anodowania na grubość otrzymanej powłoki anodowej i na jej twardość. Wyniki wykonanych badań wskazują, że można dla określonej temperatury kąpieli oraz dla określonej gęstości prądu znacznie zwiększyć grubość powłoki anodowej i jej twardość, zwiększając tylko czas trwania tego procesu.
EN
The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors that can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. Preliminary studies on the influence of selected parameters of the anodizing process on the thickness of the anodic coating obtained and on its hardness are presented. The tests carried out show that for a given bath temperature and for a specific current density, it is possible to significantly increase the thickness of the anodic coating and its hardness, increasing only the duration of the process.
EN
The morphology, topography and corrosion resistance of zinc coatings deposited galvanostatically in choline chloride / urea (1:2 molar ratio) eutectic mixture were investigated. It was discovered that in this solvent containing 0.3 mol dm−3 ZnCl2, the reduction of zinc starts below −1.1 V vs. Ag wire quasi-reference electrode. The morphology and structure of the deposits are strongly affected by the temperature of plating bath (40-70 °C) and the cathodic current density (1.0-4.6 mA cm−2 ). Electrodeposition at lower current density and higher plating bath temperature (60 °C) results in more compact and tight zinc coating. According to EIS measurements, the calculated charge transfer resistance is higher than 2 kΩ cm2 after 24 hours exposure in 0.05 mol dm−3 solution of NaCl.
PL
Zbadano morfologię, topografię oraz odporność na korozję powłok cynkowych osadzonych elektrochemicznie w warunkach stałoprądowych w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku choliny i mocznika (1:2 molowo). Wykazano, że redukcja cynku w tej mieszaninie zawierającej 0,3 mol dm−3 ZnCl2 zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych niż −1,1 V względem pseudo elektrody srebrnej (drut Ag). Morfologia i struktura powłok silnie zależy od temperatury kąpieli (40-70 °C) oraz gęstości prądu katodowego (1,0-4,6 mA cm−2 ). Zwarte i bardziej szczelne powłoki można otrzymać prowadząc osadzanie przy niższej gęstości prądu katodowego oraz w wyższej temperaturze (60 °C). Pomiary techniką EIS wykazały, że w 0,05 mol dm−3 roztworze NaCl, rezystancja przeniesienia ładunku po 24 h ekspozycji utrzymuje się powyżej 2 kΩ cm2.
EN
The electrodeposition and morphology of nickel coatings deposited potentiostatically in (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride : ethylene glycol (1:2 molar ratio) eutectic solvent on copper substrate were investigated. In the presence of 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O the reduction of nickel at 25 °C takes place at potentials more negative than −0.4 V vs. Ag quasi-reference electrode. It was found that the morphology and structure of nickel coatings are strongly affected by deposition potential. In the investigated system, electrodeposition at ambient temperature and at the potentials between −0.6 and −0.8 V vs. Ag results in compact nickel coatings devoid of visible defects.
PL
Zbadano proces osadzania i morfologię powłok niklowych otrzymanych potencjostatycznie na podłożu miedzianym w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i glikolu etylenowego (1:2 molowo). W tej mieszaninie zawierającej 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O redukcja niklu zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych od −0,4 V względem pseudoelekrody srebrnej (drut Ag). Zauważono, że morfologia i struktura powłok niklowych silnie zależy od potencjału osadzania. Powłoki homogeniczne i pozbawione widocznych wad można otrzymać w temperaturze otoczenia przy potencjale w zakresie od −0,6 do −0,8 V wzgl. Ag.
EN
In this study, variations in the contact resistance of electroplated Au-Fe alloy layers with Fe content were investigated. The contact resistance of electroplated Au-Fe alloy layers that were subject to thermal aging at 260°C in the atmosphere, tended to increase significantly with an increase in the Fe content. Through an analysis method employing X-ray photoelectron spectroscopy (XPS/ESCA) and Auger electron spectroscopy (AES), Ni oxides, such as NiO and Ni2O3, on the surface of the thermally aged electroplated Au-Fe alloy layers were observed. It is believed that the Ni oxide existing on the surface diffused from the underlying electroplated Ni layers to the surface through the grain boundaries in the electroplated Au-Fe layers during the thermal aging. As the Fe content in the electroplated Au-Fe layers increased, the grain size decreased. As the grain size decreases, more Ni oxide was detected on the surface. Therefore, with a rise in the Fe content, more Ni diffuses to the surface via grain boundaries, and more Ni oxide is formed on the surface of the electroplated Au-Fe layers, increasing the contact resistance of the electroplated Au-Fe alloy layers.
EN
The corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cmThe corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cm2 after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure. after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure.
PL
Metodą EIS zbadano odporność na korozję powłok Ni–Mo (11÷32% mas. Mo) w czasie 72 h ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Najwyższą odpornością na korozję (rezystancja przeniesienia ładunku >12 kΩ·cm2), spośród wszystkich zbadanych powłok, charakteryzowały się powłoki Ni–Mo o zawartości 21÷32% mas. molibdenu. Zauważono jednak, że po 36÷60 h ekspozycji, na powierzchni powłok Ni–28% mas. Mo oraz Ni–32% mas. Mo pojawiły się widoczne pęknięcia, których przyczyną są najprawdopodobniej duże naprężenia wewnątrz powłok. To zjawisko było szczególnie wyraźne w przypadku powłoki Ni–32% mas. Mo, bowiem towarzyszył mu gwałtowny spadek rezystancji przeniesienia ładunku z 8,7 do 2,7 kΩ·cm2 po odpowiednio 5 i 24 h ekspozycji. Zgodnie z wynikami pomiarów metodą EIS, powłoka Ni–Mo zawierająca 21% mas. Mo zapewnia najlepsze właściwości ochronne podłoża stalowego, pomimo nieznacznie niższej od powłoki Ni–28% mas. Mo rezystancji przeniesienia ładunku. Można to powiązać z wytworzeniem na jej powierzchni zwartej i bardzo cienkiej warstwy pasywnej, która nie ulega uszkodzeniu w trakcie ekspozycji w roztworze NaCl.
EN
To establish the coating conditions for 57 Co, non-radioactive Co ions are dissolved in an acid solution and electroplated on to a rhodium plate. The thermal diffusion of electroplated Co into a rhodium matrix was studied to apply a 57 Co Mössbauer source. The procedure to form a Co deposited onto Rh foil was established using two different electroplating baths: the acid-based buffer (pH 3) containing boric acid, sodium chloride, and saccharin, and the alkaline-based buffer (pH 10) containing hydrazine hydrate and ammonium citrate. The influence of different annealing conditions was investigated. From the results, the best diffusion degree of electrodeposited Co onto the rhodium matrix was obtained in an annealing process performed at 1100°C for 3 h in vacuum over 10-5 hPa.
EN
The structure and chemical composition of corrosion products of Zn coating, binary Zn–Fe(1.7% at. Fe) and ternary Zn–Fe–Mo (6.6% at. Fe, 1.9% at. Mo) alloy coatings after 24 hours exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl were investigated. It was established that the presence of iron and molybdenum in the zinc alloy coating has a positive impact on the protective properties of the coatings and on the homogeneity of the layer of corrosion products. X-ray diffraction analysis of coatings revealed the presence of: zinc oxide, zinc hydroxide, zinc hydroxide carbonate and zinc hydroxide chloride. Moreover, the corrosion products are almost the same for all tested coatings, regardless of the fact that corrosion potentials of these coatings vary considerably. The ternary Zn–Fe–Mo coating exhibits the highest corrosion resistance among all investigated coatings during 24 h immersion.
PL
W artykule opisano wyniki badań struktury i składu chemicznego warstw produktów korozji wytworzonych na powierzchni powłok: Zn, dwuskładnikowej Zn–Fe (1,7% at. Fe) oraz trójskładnikowej Zn–Fe–Mo (6,6% at. Fe, 1,9% at. Mo) po 24 godzinach ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Wykazano, że obecność żelaza i molibdenu w cynkowej powłoce stopowej ma pozytywny wpływ na jej właściwości ochronne oraz na jednorodność powstającej warstwy produktów korozji. Analiza rentgenowska wskazała jednoznacznie na: tlenek cynku, wodorotlenek cynku, hydroksywęglan cynku oraz hydroksychlorek cynku, jako główne produkty korozji badanych powłok w wodnym roztworze NaCl. Niezależnie od znacznych różnic w zmierzonych potencjałach korozji poszczególnych powłok, skład jakościowy produktów korozji był zbliżony, a najwyższą odpornością na korozję w ciągu 24 godzin ekspozycji charakteryzowała się powłoka Zn–Fe–Mo.
EN
Electroforming is a form of electroplating in which free-standing finely formed items can be manufactured to precise detail. It has been adapted to produce thin iron and steel sheet from recycled scrap steel. It can be used to manufacture electrodes in copper for electrodischarge machining (EDM). Its combination with lithography (LIGA) has seen it being increasingly used for micromechanical systems (MEMS).
PL
Elektroformowanie jest formą elektroplaterowania, w której wolnostojące drobne elementy mogą być obrabiane z dużą dokładnością. Proces ten został przystosowany m.in. do produkcji cienkich blach żelaznych i stalowych. Elektroformowanie stosowane jest również do produkcji miedzianych elektrod wykorzystywanych w procesie obróbki elektroerozyjnej (EDM). Proces elektroformowania w połączenie z procesem litografii w jednym cyklu wytwarzania – LIGA (Lithographic Galvanoforming Abforming) znajduje coraz szersze zastosowanie w masowej produkcji mikrosystemów elektromechanicznych (MEMS).
PL
Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych były pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie przez tarcie. W pracy do osadzania powłok kompozytowych nikiel–grafen użyto kąpiel typu Wattsa z obniżonym stężeniem jonów niklu, dodatki organiczne i grafen jako cząstki dyspersyjne. Badano zawartość cząstek w powłoce metodą miareczkową. Chropowatość powłok mierzono profilografem TR 100. Mikrotwardość mierzono sposobem Vickersa, stosując obciążenie 0,01 kG. Badania tribologiczne wykonano w warunkach tarcia ze smarowaniem na maszynie Amslera. Kompozytowe powłoki nikiel–grafen wytworzone w tych badaniach odznaczały się znacznie lepszymi właściwościami tribologicznymi od powłoki niklowej.
EN
To our knowledge, for the first time our research on the graphene application for the electrodeposition of nickel composite coatings was conducted. The study assessed an important role of graphene in an increased wear resistance of these coatings. Watts type nickel plating bath with low concentration of nickel ions, organic addition agents and graphene as dispersed particles were used for deposition of the composite coatings nickel–graphene. The contents of particles in coatings was determined by titration. The roughness of the layers was measured by TR 100 profilograph. The microhardness of the coatings was measured using the Vickers’ method at a load of 0.01 kG. The Amsler testing machine with system: block–ring was used for tribological tests with lubrication Lux oil. The coatings nickel–graphene produced during investigation were distinguished by much better tribological properties than nickel coating.
19
Content available remote Wytwarzanie mikrostruktur osadzaniem elektrochemicznym
PL
Przedstawiono metody osadzania elektrochemicznego struktur trójwymiarowych. Omówiono trzy podstawowe procesy oraz zaprezentowano przykładowe wyniki badań dostępne w literaturze.
EN
Presented in the paper are the methods of producing 30 structures by the way of electrochemical deposition. Describec are three basie processes and examples of the resulłs availabk in the literaturę are presented.
PL
Zbadano różne warianty przygotowania podłoża przed osadzeniem powłok niklowych na stopach aluminium A1, PA2, PA6, PA11. Do testowania właściwości zastosowano trzy metody przygotow ania powierzchni aluminium. Powłoki niklowe osadzano metodą elektrochemiczną z niskostężeniowej kąpieli do niklowania z dodatkiem związków organicznych. Strukturę zgładów poprzecznych wytworzonych powłok badano na mikroskopie Nicon Eclipse JV 150. Pomiary przyczepności powłok do podłoża aluminiowego wykonano metodą scratch testu. Chropowatość podłoży aluminiowych i powłok niklowych mierzono profilografem TR100. Mikrotwardość mierzono metodą Vickersa przy użyciu mikrotwardościomierza Vickersa, stosując obciążenie 0,05 kG. Powłoki niklowe wytworzone w tych badaniach odznaczały się 4–5-krotnie lepszą mikrotwardością w porównaniu ze stopem PA6 i PA11 i 12-krotnie lepszą w porównaniu z A1.
EN
The different pretreatment cycles was used for nickel plating on aluminium alloys A1, PA2, PA6, PA11. The three pretreatment procedure was used for properties test of the aluminium alloys. Nickel plating bath of low nickel(II) concentration with organic compounds was u sed for coatings electrodeposition. The cross sectional structures of the coated samples were studied by Nicon Eclipse JV 150 microscope. For the determination of adhesion, Scratch test was used. The roug h ness of the aluminium alloys and nickel foils was e valuated using a TR 100 prod. Elcometr Instr u ments Ltd. profilograph. The microhardness of the deposited layers was measured by Vickers’ method at a load of 0.05 kG. The nickel coatings microhardness es were 4 5 times better than those of the aluminium alloy PA6, PA11 and 12 times better in comparison with A1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.