Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solid fuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Streszczenie: Ochrona środowiska naturalnego związana ze spalaniem paliw stałych jest jednym z istotniejszych czynników transformacji energetycznej. Wprowadzone limity emisji dla poszczególnych pierwiastków, uważanych za toksyczne dla środowiska, związane są z koniecznością wykonywania pomiarów zarówno paliwa, jak i produktów spalania. Metody pomiarowe umożliwiające analizę pierwiastkową są bardzo wymagające w zakresie parametrów środowiskowych – wykonywane są w laboratoriach analitycznych, w których zainstalowana jest specjalistyczna aparatura. Zwiększenie odporności aparatury na zapylenie, drgania, zmiany temperatury i wilgotności otoczenia oraz zmniejszenie wymagań dotyczących przygotowania próbki do pomiaru pozwala na znaczące zwiększenie częstotliwości pomiarów i tym samym dokładniejsze przebadanie paliwa. Mieszanie w odpowiednich proporcjach węgli o różnej jakości jest jednym ze sposobów ograniczenia emisji.
PL
Celem artykułu jest ocena budowy niskotemperaturowych kotłów grzewczych na paliwo stałe ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ich konstrukcji w okresie ostatnich dwudziestu lat. Podstawą oceny jest analiza programu produkcyjnego 112 polskich producentów kotłów węglowych lat 2000-2017. Wskaźniki konstrukcyjne kotłów będące głównym przedmiotem ich porównania i klasyfikacji w aspekcie zgodności z wymaganiami norm uwzględniają parametry uwzględniające właściwości energetyczne konstrukcji kotłów, takie jak zużycie paliwa, powierzchnia grzewcza, obciążenie cieplne powierzchni grzewczej, sprawność i masa kotła, jego pojemność wodna, stałopalność i inne. Wyniki analizy zostały podane w tabelach i na rysunkach, co umożliwia porównanie cech konstrukcyjnych kotłów o tej samej klasie i typie. Głównym celem tej analizy jest pokazanie kierunku ewolucji przemysłu kotłowego. Wyniki analizy mogą być wykorzystane jako założenia konstrukcyjne do nowych kotłów lub do oceny już istniejących kotłów.
EN
The aim of the article is to evaluate the construction of low-temperature solid fuel boilers with particular emphasis on changes in their construction over the last twenty years. The results contained in the article are based on the analysis of the production program of 112 producers of coal-fired boilers from Poland in the years 2000-2017. such as fuel consumption, heating surface, thermal load of the heating surface, boiler efficiency, boiler weight, water capacity, constant flammability and others. The results are presented in tables and figures, which allows to compare the design features of boilers of the same class and type. The main reason for this analysis is to show the direction of the boiler industry evolution. These results can be used as design data for new boilers or to evaluate existing boilers
PL
W artykule opisano postęp prac nad opracowaniem nowej generacji urządzeń do oceny jakości i efektywności energetycznej surowców metalurgicznych. Przedstawiony został aktualny stan techniczny oraz kierunek rozwoju.
EN
The article describes the progress of work on the development of a new generation of devices for assessing the quality and energy efficiency of metallurgical raw materials. The current technical condition and the direction of development were presented.
PL
W artykule opisano strukturę zużycia energii w Polsce na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny i drewno. Najczęściej stosowanym urządzeniem grzewczym jest kocioł na paliwa stałe opalany węglem i drewnem kawałkowym, dwufunkcyjny. Przeanalizowano względy ekonomiczne stosowania kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami, jak też dostępność tych paliw i ich koszt jednostkowy.
EN
The paper describes the structure of energy consumption in Poland for central heating and domestic hot water purposes. The basic source of energy is hard coal and wood. The most commonly used heating device is a solid fuel boiler fired with coal and wood. It is a combi boiler. Economic aspects of the use of boilers fired by fuels of various type have been analysed, as well as the availability of the fuels and their cost per unit.
PL
W Polsce najczęściej spalanym paliwem jest węgiel kamienny. Węgiel kamienny traci na znaczeniu na rzecz innych źródeł energii w tym biopaliw stałych. Procesy występujące podczas spalania paliw stałych są podobne. Porównanie spalania węgla i drewna może być przydatne przy konstruowaniu nowej generacji automatycznych kotłów na biopaliwa stałe. Przedmiotem artykułu jest omówienie podstawowych przemian i procesów zachodzących w paliwie podczas spalania takich jak suszenie, zgazowanie i spalanie.
EN
In Poland, coal is the most frequently burnt fuel. Hard coal is losing importance to other energy sources, including solid biofuels. The processes involved in the combustion of solid fuels are similar. The comparison of coal and wood combustion can be useful when designing a new generation of automatic solid biofuel boilers. The subject of the article is a discussion of the basic changes and processes in the fuel during combustion, such as drying, gasification and combustion.
EN
The paper presents the concept of use of fuels produced from production waste (RDF). The usefulness of RDF processed into pellets used in the chemical and power industry was also analyzed. The paper presents the results of research on the quality and content of selected elements in RDF pellets. The values of individual indexes are within the ranges typical for fuels manufactured from plastics. The tested material’s humidity was identified as low, as well as the content of chlorine, sulfur and other elements. In the working condition, the calorific value of the tested sample was 25.260 MJ·kg-1 and was above the range of typical values for RDF (13-20 MJ·kg-1). The moisture content in the tested material was 1% and it was within the required range. In the laboratory tests, the content of chlorine and sulfur was also determined.
PL
Przedstawiono koncepcję zagospodarowania paliw (RDF) wytwarzanych z odpadów w oparciu o ich produkcję. Dokonano również analizy przydatności przetwarzania RDF na pelety stosowane w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości i zawartości wybranych pierwiastków w peletach z RDF. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Stwierdzono dość niską wilgotność oraz zawartość chloru, siarki i innych pierwiastków. Wartość opałowa badanej próbki w stanie roboczym wyniosła 25,260 MJ·kg-1 i była wyższa od zakresu typowych wartości dla RDF (13-20 MJ·kg-1). Zawartość wilgoci w badanym materiale wynosiła 1% i mieściła się w zakresie wymagań W badaniach laboratoryjnych określono również zawartość chloru i siarki.
7
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalne brykietowania mieszanek sypkich odpadów powstających ze skał metamorficznych z dodatkiem cementu CEM II/B-V 32,5 oraz wody w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania zasilanej grawitacyjnie. Określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię procesu brykietowania, nacisk jednostkowy we wgłębieniu formującym oraz wytrzymałości na ściskanie otrzymanych brykietów.
EN
Powdery metamorphic rocks, cement and H2O-contg. mixts. were briquetted in a gravity-fed roll press with asymmetric compaction layout. The compressive strength of the briquettes depended on the cement (5–15% by mass) and water (3–15% by mass) content in the mixt. The water content in the briquetted material had a significant impact on its compressive strength. The amt. of H2O in the mixt. was minimized to decrease the evapn. costs during manufg. of building materials.
PL
Zbadano wpływ pary wodnej dostarczanej do procesu spalania węgla kamiennego w kotle grzewczym, mierząc zmiany emisji substancji szkodliwych. Dzięki otrzymanym wynikom pokazano, że para wodna doprowadzana do procesu spalania węgla kamiennego znacząco wpłynęła na zmianę składu chemicznego spalin: spowodowała obniżenie stężeń masowych emitowanych pyłów (PM) i tlenków azotu (NOx) oraz znaczący wzrost stężenia masowego emitowanego tlenku węgla(II). Oprócz pomiaru stężeń masowych emitowanych substancji szkodliwych, mierzono temperaturę panującą w komorze spalania, temperaturę spalin i zawartość tlenu w spalinach. Na podstawie otrzymanych wyników wyliczono sprawność procesu spalania oraz współczynnik nadmiaru powietrza.
EN
Solid fuel boiler with the nominal heating power of 15 kW was fired with coal only or with addn. of steam 0.7 or 3.5 kg/h. The steam addn. to combustion process resulted in a decrease of NOx and PM content and in a very large increase in CO content in the exhaust gas. The combustion efficiency was reduced by max. of 4% after steam addn.
9
Content available remote Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe
PL
Przedstawiono wyniki badań mających na celu znalezienie metody wykrywania nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe w warunkach rzeczywistych na podstawie ciągłej analizy składu chemicznego spalin. Przeprowadzono eksperyment symulujący nieprawidłową eksploatację kotła w warunkach rzeczywistych podczas spalania odpadów. Odpady podzielono na dwie partie: tworzywa sztuczne i tekstylia. Podczas badań monitorowano zawartość tlenu w spalinach. Zaobserwowano, że nawet nieznaczna próba niewłaściwej eksploatacji mogła być wykryta na podstawie monitoringu poziomu tlenu w spalinach.
EN
Plastic and textile wastes were used as solid fuels in heating boilers. The contents of CO and O2 in exhaust were continuously analyzed. The O2 content changes in the flue gas was used as a parameter of the appropriate operation of the boiler.
PL
Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotna część zanieczyszczeń pyłowych powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji powodowanej stosowaniem jako źródeł ciepła nienormowanych pieców i kominków oraz przestarzałych kotłów i instalacji cieplnych (lokalnych kotłowni). PGG SA od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy i wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, dbając o jakość produkowanego i dostarczanego węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. Spółka podjęła szeroko zakrojone działania proekologiczne w kierunku tworzenia nowej, proekologicznej strategii i oferty produktowej. Systematycznie rozwijana jest produkcja ekologicznych sortymentów węgla oraz wprowadzane są do sprzedaży nowe paliwa węglowe. Produkcja węgla handlowego dla obiorców rynku komunalno-bytowego jest jednym z głównych priorytetów Spółki. W tym zakresie dokonano wielu zmian organizacyjnych (m.in. powołano do życia Zakład Produkcji Ekopaliw) i technologicznych mających na celu zapewnienie produkcji węgla opałowego o najwyższej jakości.
EN
The environment is the greatest good for the people. Everyone wants to breath air of the best possible quality, whether living in the city center of a metropolis or in a rural area. Air polluted with very fine particles contribute to the negative effect on people’s health and the whole environment. A significant part of air dust pollution comes from the so-called low emissions sources which include: non-standard furnaces, fireplaces, low-efficiency outdated boilers and local heat sources. Since the beginning of Polish Mining Group’s existence, the company actively participates and supports many activities, the aim of which is to improve the air quality by producing and supplying high quality coal for the residential sector. The company has undertaken pro-ecological activities towards creating a new, pro-ecological strategy as well as product offer. The production of an ecological coal assortment is systematically developing but new coal products are also being launched on the market. One of the company’s priorities is the production of thermal coal for the residential sector. Many organizational and technological changes have been made In that area (e.g. the establishmsnt of the Eco-Fuels Production Plant) to ensure a suitable level of production of the highest quality thermal coal.
11
Content available remote Zastosowanie pras walcowych do brykietowania paliw stałych
PL
Przedstawiono doświadczalne wyniki brykietowania pylistego węgla brunatnego, węgla drzewnego, węgla kamiennego koksowego oraz paliw kompozytowych w zasilanej grawitacyjnie prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania. W czasie badań określono jednostkowe zapotrzebowanie na energię w procesie brykietowania oraz wytrzymałość otrzymanych brykietów na zrzut i ściskanie.
EN
Lignite dust, coking coal, lignite, oat straw and spruce saw dust were briquetted in a gravity fed roll press with asymmetrical layout system optionally after addn. of binding agents. The unitary energy demand for the briquetting as well as drop strength and compressive strength of the briquettes were detd. The briquettes showed good mech. strength and heating value and were recommended for pract. use.
PL
Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej wymagań odnoszących się do procesów spalania węgla i biomasy w instalacjach LCP, wymienionych i opisanych w dokumencie Unii Europejskiej: Decyzja wykonawcza komisji z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 212/1). W tej części przedstawiamy konkluzje BAT specyficzne dla procesów spalania paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego oraz biomasy i torfu. Mają one zastosowanie w uzupełnieniu do ogólnych konkluzji i technik BAT omówionych w PP 4/2018 i PP 10/2018.
EN
The development of mining and processing industries is accompanied by the formation of fine-grained waste materials that must undergo the treatment. Sometimes, grinding materials is a prerequisite for further processing. The issues of coal dust and fine coal granulation conducted to obtain homogeneous and persistent pieces for application in various branches of industry were presented. The article describes the binders and additives were applied in order to change the properties of the granules. The key factors affecting the process of fine-grained coal granulation is discussed. Granulated coal dust is most useful as an alternative fuel for combustion in industrial and household heating systems. However, carbon fuel requires a systematic control of the mechanical strength and resistance to external factors.
EN
The effect of smog is one of the most important environmental problems in Poland today. According to a research [1], the main source of this situation is low-stack emissions. It is primarily responsible for the appearance of suspended dust and benzo(a)pyrene in the air. In the last few years, a broad social campaign was launched in Poland, followed by a legislative action to significantly reduce the problem of low-stack emissions and, in consequence, smog. These measures are based mainly on the CAFE Directive [2], the Environmental Protection Act [3] and the National Air Protection Program [4]. As a result, there are now so-called mass-produced in Poland: anti-smog resolutions and Low-Stack Emission Reduction Programs (PONE). In this article, author presented the results of simulating the impact of these decisions on environmental (level of reduction of suspended particulate matter and benzo(a)pyrene), but also social aspects (decrease in employment in mining and related industries) and their economic consequences (related general economic). Selected documents concerning the limitations and changes in the range of used furnaces and types of fuels by the households, analytical data from Polish Central Statistical Office (GUS) (including Local Data Bank (BDL) of the Polish Central Statistical Office) [5] and own calculations are the base for this analysis. On the basis of the obtained results, in the final part of the work, author proposed the method of elimination of low-stack emission, which will take into account the environmental, social and, consequently, economic aspects.
PL
Efekt smogu jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce. Z badania [1] wynika, że głównym źródłem tej sytuacji jest tzw. niska emisja. To ona głównie odpowiada za pojawianie się w powietrzu pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu. Kilka lat temu rozpoczęła się szeroka kampania społeczna, a następnie podjęto działania legislacyjne mające na celu znaczne ograniczenie problemu niskiej emisji, a w konsekwencji smogu. Opierają się one głównie na Dyrektywie CAFE [2], ustawie o ochronie środowiska [3] i krajowym programie ochrony powietrza [4]. W efekcie powstają masowo w Polsce tak zwane uchwały antysmogowe i programy ograniczania niskiej emisji (PONE). W niniejszym artykule autor przedstawił wyniki symulacji wpływu tych decyzji i działań na środowisko (poziom redukcji pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu), ale także aspekty społeczne (spadek zatrudnienia w górnictwie i branżach pokrewnych) oraz ich konsekwencje (związane z ogólną sytuacją gospodarczą). Podstawę dla tej analizy stanowiły wybrane dokumenty dotyczące ograniczeń oraz zmian w zakresie pieców i rodzajów paliw wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe, dane analityczne z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) (w tym Bank Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego) [5], a także własne obliczenia. Na podstawie uzyskanych wyników, w końcowej części pracy autor zaproponował metodę eliminacji niskiej emisji, która uwzględni aspekty środowiskowe, społeczne, a w konsekwencji ekonomiczne.
PL
Obecna sytuacja na rynku paliwowym wymaga wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza a przez to ograniczeniu niskiej emisji. Została wprowadzona w życie Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (DZ.U. 2006 Nr 169 poz.1200) opracowana na podstawie Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 oraz 1669. Objęła ona również monitorowanie i kontrolę jakości paliw stałych. Wprowadzone zostały w życie również trzy rozporządzenia Ministra Energii, precyzujące wymagania jakościowe dla paliw stałych, zasady pobierania próbek oraz metody wykonywania badań. Ponadto na potrzeby systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzony został w życie, odrębnym rozporządzeniem Ministra Energii, wzór świadectwa jakości dla paliwa stałego wprowadzanego do obrotu. Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych porządkuje sprawę dopuszczalnych na rynku sortymentów oraz ich jakości. Wprowadza 9 różnych sortymentów paliw stałych i określa dla nich wartości parametrów granicznych. Ponadto podaje dopuszczalne odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stałych.
EN
The current situation on the fuel market requires the introduction of new legal regulations to reduce emissions of pollutants and greenhouse gases into the air, and thus to reduce low emissions. The Act on the monitoring system and controlling the quality of fuels from August 25, 2006 (Journal of Laws 2006 No. 169, item 1200) developed on the basis of Dz. U. of 2018, item 427, 650, 1654 and 1669, has been implemented. It also included monitoring and quality control of solid fuels. Three ordinances of the Minister of Energy were also implemented, specifying the quality requirements for solid fuels, the rules for sampling and the methods of performing inspections. In addition, for the purposes of the system for monitoring and controlling the quality of solid fuels, the model of quality certificate for solid fuel placed on the market was implemented, by a separate regulation of the Minister of Energy. The Regulation on quality requirements organizes the matter of acceptable assortments on the market and their quality. Introduces 9 different assortments of solid fuels and sets limit parameters values for them. In addition, it provides acceptable deviations of quality parameters values of solid fuels.
PL
Spalanie odpadów komunalnych w domowych piecach to problem, z którym boryka się wiele polskich samorządów. Zarządzanie procesami zwalczania i zapobiegania tym zjawiskom jest niezwykle trudne, ponieważ przepisy prawne oraz wymagania jednostek samorządu terytorialnego są niejednoznaczne. Kolejnym istotnym problemem jest stosowanie różnego rodzaju dodatków do paliw stałych. Często dodatki te, pomimo wysokich walorów energetycznych, nie powinny zostać poddane procesowi spalania przez indywidualnych użytkowników z powodu warunków technicznych procesu spalania w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Z punktu widzenia użytkownika przy obowiązujących uwarunkowaniach prawnych nie ma możliwość zweryfikowania składu paliwa na etapie zakupu. Podjęta w artykule tematyka wskazuje na przyczyny zjawiska i podkreśla potrzeby wdrożenia modelu identyfikacji. W pracy szczegółowo omówiono diagnozę aktualnej sytuacji w zakresie interesariuszy przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich potrzeb, oczekiwań przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych. W artykule wskazano możliwości w zakresie potencjalnych technik identyfikacji domieszek w materiałach opałowych, co pozwoli uzyskać skuteczne narzędzie jednoznacznie określające skład i czystość materiału opałowego oraz co istotniejsze produkty ich spalania. Ponadto przeanalizowano techniki umożliwiające weryfikację spalania i/lub współspalania odpadów komunalnych przez indywidualne urządzenia grzewcze, podkreślając wybrane modele koncepcji. W pracy wskazano na istotny element wdrożenia, którym jest ocena skuteczności. Zakłada się, iż z punktu widzenia założonego celu i przeprowadzonej analizy otoczenia wdrożenia zarówno po stronie interesariuszy, jak i wymagań prawnych, zaproponowany model koncepcji będzie skutecznym elementem poprawy jakości powietrza w zakresie eliminacji procederu nielegalnego spalania, termicznego przekształcania odpadów komunalnych przez użytkowników palenisk domowych oraz wskazania, czy paliwo stałe stosowane do spalania nie stanowi mieszaniny paliwa legalnego z dodatkami nieznanego pochodzenia.
EN
Waste burning in household stoves is a problem faced by many Polish local governments. Managing the processes aimed at combating and preventing these phenomena are extremely difficult due to the ambiguity of law regulations and requirements of local government units. Another important issue is the use of various types of solid fuels additives. Often these additives, in spite of their high energy values, should not be subjected to incineration by individual users due to the technical conditions of the combustion process in individual heating devices. Under the current legal conditions, it is not possible to verify the composition of the fuel from the user’s point of view at the purchase stage. The subject matter presented in this article indicates the reasons for the phenomenon and underlines the need to implement the model of identification. The paper, in detail, discusses the current situation in the field of project stakeholders, taking their needs and expectations into consideration as well as considering the existing legal regulations. This publication indicates the possibilities for the potential identification techniques of admixtures in fuel materials to provide an effective tool that clearly defines the composition and purity of fuel material and more importantly products of their combustion. In addition, specified techniques enabled to verify the incineration and co-incineration of municipal waste by individual heating devices, indicating that selected concept models have been investigated. The paper points to an important element of implementation, which is the assessment of effectiveness. It is assumed that, from the point of view of the objective pursued and an analysis of the implementation environment, both the stakeholder and legal requirements, the proposed concept model will be an effective element to improve air quality by the elimination of illegal burning, thermal conversion of municipal waste by household users and an indication of whether solid fuel used for combustion is not a mixture of legal fuel and additives of unknown origin.
17
Content available remote Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań granulacji ciśnieniowej mieszanek węgla kamiennego i drzewnego oraz dodatków. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składu mieszanki i jej wilgotności na właściwości mechaniczne, ciepło spalania i spiekalność uzyskanych granulatów. Parametry charakteryzujące ich właściwości użytkowe osiągnęły wartości: wytrzymałość na ściskanie 100–1600 N/g, ciepło spalania powyżej 24 MJ/kg, zawartość popiołu poniżej 10% oraz spiekalność RI poniżej 1.
EN
Blends of bituminous coal and charcoal with additives (wheat starch, scrap paper, polysaccharides, waste cakes) were briquetted in lab. and exptl. granulators and in a screw extruder. The briquettes showed compressive strength 100–1600 N/g, combustion heat above 24 MJ/kg, ash content below 10% and sinterability (Roga index) below 1. The briquettes made of bituminous coal (90%) and scrap paper (10%) showed the highest compression strength.
18
Content available remote Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu brykietowania wybranych paliw stałych w laboratoryjnej prasie walcowej z symetrycznym oraz niesymetrycznym układem zagęszczania. Zwrócono uwagę na ciągłe scalanie węgla brunatnego i sypkiego paliwa kompozytowego. Zaprezentowano również wyniki prac eksperymentalnych prowadzonych w celu wytypowania ekologicznych lepiszczy do wiązania miału węgla kamiennego. Wyniki badań mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej.
EN
Fines of lignite and bituminous coal were briquetted after addn. of molasses, magnofloc, wheat starch, carboxymethyl cellulose and slaked lime. The addn. of molasses resulted in the highest drop strength of the briquettes (above 90%).
PL
W artykule podjęto próbę opracowania prognozy dotyczącej wydobycia, konsumpcji i salda wymiany z zagranicą surowców energetycznych będących źródłem energii pierwotnej w Polsce. Ze względu na brak nowej polityki energetycznej Polski, autorzy oparli się na dostępnych dokumentach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z których najważniejsze to nadal obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta w 2009 r. oraz Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku opracowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Uwzględniono również Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wraz z najważniejszymi analizami prognostycznymi wykorzystywanymi podczas jego przygotowywania. W artykule odniesiono się do prognozy Krajowej Agencji Poszanowania Energii wykazując jej liczne błędy, jak na przykład nieuwzględnianie: spadków cen nośników energii na światowych rynkach, możliwych wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej, czy też zakładanie zbyt niskich celów wykorzystywania OZE w polskiej gospodarce. Autorzy artykułu wyrazili pogląd co do możliwości uruchomienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w połowie trzeciej dekady obecnego stulecia. W dalszej części artykułu przedstawiono prognozy dotyczące wydobycia, zużycia i salda wymiany węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w perspektywie do 2040 roku. Zwrócono uwagę na prognozowany spadek poziomu wydobycia węgla w Polsce, zwłaszcza węgla kamiennego, co zwiększy import tego surowca do Polski. W przypadku gazu ziemnego planowany jest wzrost wydobycia do poziomu 8,5 mld m3 w 2040 roku, ale w najbliższych latach nadal głównym dostawcą gazu ziemnego do Polski będzie rosyjski Gazprom, a zapotrzebowanie będzie uzupełniane przez terminal LNG w Świnoujściu. Jeszcze poważniejsza, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jest sytuacja związana z dostawami ropy naftowej do Polski. Jeszcze w 2015 r. aż 88% krajowego zapotrzebowania na ropę naftową było pokrywane dostawami z Rosji (ropa REBCO) (POPiHN 2017). W 2016 r. udział ten znacząco się obniżył do 81%, mimo obowiązujących kontraktów z firmami rosyjskimi i już 1/4 surowca, który trafia do Grupy LOTOS pochodzi z krajów Zatoki Perskiej, a w przypadku PKN ORLEN udział dostawców alternatywnych wobec dostaw z kierunku wschodniego wynosi 12% (POPiHN 2017).
EN
This paper is an attempt to forecast the production, consumption, and net exports of energy resources used as primary energy sources in Poland. Due to the fact that a new energy policy of Poland is under development, the authors relied on the available domestic and foreign documents, the most important of which include the Energy Policy of Poland until 2030, adopted in 2009, and the Forecast of fuel and energy demand until 2050 developed by the Polish National Energy Conservation Agency (KAPE). A draft of the Polish Energy Policy until 2050, together with the most important prognostic analyses used during its development, was also taken into account. The article criticized the forecast of the Polish National Energy Conservation Agency for numerous errors, including not taking into account decreasing energy prices in world markets, ignoring the possible increases in prices of CO2 emission allowances in the European Union, or setting too low renewable energy target for Poland. The authors of the paper are also sceptical about the possibility of launching the first nuclear power plant in Poland in the middle of the third decade of the current century. The forecasts for production, consumption and net exports of bituminous coal and lignite, crude oil, and natural gas in Poland in the perspective of 2040 are presented in the following sections of the article. Special attention has been paid to the projected decrease in the level of coal mining in Poland, especially in the case of bituminous coal, which will increase the import of this raw material to Poland. In the case of natural gas, it is planned to increase the output to 8.5 billion cubic meters in 2040. However, in the coming years Gazprom will continue to be the main supplier of natural gas to Poland, while the demand will be supplemented by the LNG terminal in Świnoujście. From the point of view of energy security, the situation is even more complicated when it comes to the supply of crude oil to Poland. Until 2015, as much as 88% of domestic demand for oil was covered by supplies from Russia (REBCO oil) (the Polish Oil Industry and Trade Organisation; POPIHN 2017). In 2016, this share decreased significantly to 81% despite the contracts with Russian companies; currently, a quarter of the raw material delivered to Grupa LOTOS S.A. is shipped from the Gulf countries. In the case of PKN ORLEN, the share of alternative suppliers against supplies from the east is 12% (POPIHN 2017).
PL
Generalnie możemy wyróżnić kilka typów systemów grzewczych, są to: kotły na paliwo stałe, kotły olejowe, kotły gazowe, pompy ciepła sprężarkowe zasilane energią z sieci elektroenergetycznej, pompy ciepła absorpcyjne zasilane gazem lub olejem opałowym, pompy ciepła gazowe (sprężarkowe zasilane silnikiem spalinowym z obiegiem Otta), oraz źródła zasilane bezpośrednio energią elektryczną. Analiza powyższych źródeł energii do celów grzewczych wskazuje na różnorodność powodowanych przez nie emisji zanieczyszczeń powietrza, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Najmniejszą sprawnością charakteryzują się kotły z załadunkiem ręcznym na paliwo stałe, a poprawę parametrów uzyskać można poprzez zastosowanie automatyzacji procesu spalania i podawania paliwa do kotła. W następnej grupie znajdują się kotły gazowe i olejowe, które ze względu na wysokie sprawności pozwalają na zużywanie relatywnie małej ilości paliwa na wytworzenie jednostki ciepła przy stosunkowo niskiej emisji. Za znacznie bardziej ekologiczne uznaje się pompy ciepła. Różnią się one sposobem realizacji procesu wytwarzania ciepła dla ogrzewanego obiektu. Jednakże wspomniane różnice w technologicznej realizacji pompy i sposobu jej zasilania powodują, że w realiach polskiego rynku energetycznego jedne z nich są bardzo ekologicznymi źródłami ciepła, natomiast inne swoim poziomem emisji nie odbiegają od lepszej jakości kotła zasilanego węglem.
EN
We can distinguish several types of heating systems, they are: solid fuel boilers, oil boilers, gas boilers, compressor heat pumps powered by the power grid, absorption heat pumps powered by gas or oil, gas heat pumps (compressor powered by an internal combustion engine - Otto cycle), and the heaters powered directly by electricity. Analysis of the sources of thermal energy indicates their great variety from the point of view of the emissions, both in terms of quantity and quality. The manually loaded boilers for solid fuel have the lowest efficiency, and improvement can be obtained by applying the automation of the combustion process and the fuel supply to the boiler. The next group includes gas and oil boilers, which due to the high efficiency allow consuming relatively small amounts of fuel to produce heat with relatively low emissions. For a much more environmentally friendly it is considered a heat pump. They differ in the process of producing heat for the heated object. However, these differences in technological implementation of the pump and the method of its supply lead to the fact that in the realities of the Polish energy sector some of them are very environmentally friendly, while emissions of others do not differ from the good quality boilers powered by coal.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.