Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego
PL
Pył bazaltowy charakteryzuje się korzystnymi, ceramicznymi cechami technologicznymi (K2O+Na2O ≈ 5% mas., nasiąkliwość po wypaleniu = 5,4%, skurczliwość po wypaleniu = 6,8%). Umożliwia to wykorzystanie tego surowca odpadowego do produkcji wyrobów klinkierowych. Trudności związane z jego pylistym charakterem mogą być usunięte w wyniku granulacji w wibracyjnym grudkowniku rynnowym. Granule o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej otrzymano stosując dodatek wody i bentonitu jako plastyfikatora w ilości 2%.
EN
Basaltic dust is characterized by advantageous ceramic technological features (K20+Na20 ≈ 5% wt., water absorbability after firing = 5.4%, shrinkage after firing = 6.8%). It enables one to use this waste material in the production of ceramic clinker. Some difficulties connected with its dusty character can be removed as a result of granulation in a vibration balling chute. Grain aggregates of sufficient mechanical strength were received using the addition of water and bentonite as plasticizer in a quantity of 2% wt.
PL
Surowce skaleniowe należą do tych surowców mineralnych, na które zapotrzebowanie w Polsce rośnie w ostatnich latach w najszybszym tempie. Dzieje się to głównie dzięki ekspansji krajowej branży płytek ceramicznych. Duży i ciągle rosnący popyt na surowce skaleniowe ze strony polskiego przemysłu płytek ceramicznych jest zaspokajany m.in. w coraz większym stopniu importem z Turcji. Surowce skaleniowe w Turcji pozyskiwane są głównie ze skał zasobnych w albit, które występują w zachodniej części tego kraju w masywie Menderes, zwłaszcza w jego południowej części (submasyw Çine). Ich eksploatacją i przeróbką zajmuje się wiele firm, z których na polskim rynku największe znaczenie mają: KALTUN, ESAN ECZACIBASI, ÇINE AKMADEN, KALEMADEN i ERMAD. Surowiec najwyższej klasy [...] jest pozyskiwany po wzbogaceniu wyjściowej kopaliny metodą flotacyjną. Głównym - obok kwarcu - składnikiem badanych próbek analizowanych metodą mikroskopową są skalenie reprezentowane przede wszystkim przez albit. Minerał ten występuje w dwóch odmianach. Pierwszą z nich, zdecydowanie dominującą, jest tzw. albit szachownicowy powstający w wyniku albityzacji różnego typu skaleni. Znacznie rzadziej spotyka się typowe, wielokrotnie zbliźniaczone kryształy tego minerału. Albit zawiera najczęściej 5-10% mol. cząsteczki anortytowej. W badanych próbkach sporadycznie występują minerały podrzędne i/lub śladowe (np. tytanit, rutyl, miki). Są one nośnikami tlenków barwiących Fe2O3 i TiO2 , których obecność jest wybitnie niepożądana zwłaszcza w surowcach do produkcji płytek ceramicznych najwyższej klasy, tj. typu gres porcellanato. Cechą charakterystyczną tureckich surowców skaleniowych jest występowanie nieznacznej, czy wręcz śladowej ilości TiO2 w przewadze jednak nad na ogół bardziej pospolitym w surowcach skaleniowych tlenkiem barwiącym, jakim jest Fe2O3. Wiąże się to ze sporadycznym występowaniem takich minerałów tytanu jak tytanit [...] i rutyl TiO2. W większości badanych próbek nie stwierdzono jednak obecności tych nośników tlenków barwiących, co potwierdza opinię o wysokiej jakości surowców skaleniowych produkcji tureckiej.
EN
Feldspar raw materials belong to such raw materials for which demand has risen in Poland in the last years to a largest extent. The reason of it is the expansion of domestic branch of ceramic tiles. Larger and larger demand of the Polish industry of ceramic tiles for feldspar raw materials is covered among others in greater and greater extent by import from Turkey. Feldspar raw materials in that country are mainly obtained from albite-rich rocks which occur in the west part of the country in Menderes Massif particularly in its south fragment (Submassif Çine). Their exploitation and proccessing are carried out by many companies from which KALTUN, ESAN ECZACIBASI, ÇINE AKMADEN, KALEMADEN and ERMAD are of the greatest importance in the Polish market. The raw material of the highest quality [...] is obtained as a result of benefication of primary rocks by flotation. The main compounds - apart from quartz - of studied samples analized by means of microscopic method are feldspars represented first of all by albite. This mineral occurs in two varieties. First of them - which strongly dominates - is so called chessboard albite. This variety is formed as a result of albitization of feldspars of various types. On the other hand, typical, multitwinned crystals of this mineral are observed significantly rarer. Albite most often contains 5-10 mol.% of anorthite molecule. Sporadically minor and/or trace minerals (e.g. titanite, rutile, micas) occur in samples studied. They are the carriers of colouring oxides (Fe2O3, TiO2) presence of which is outstandingly undesirable, especially in raw materials for the production of ceramic tiles of the highest quality such as gres porcellanato. The characteristic feature of the Turkish feldspar raw materials is occurrence of minor or trace amount of TiO2 in domination compared to Fe2O3 which mostly is more common colouring oxide in feldspar raw materials. It is connected with sporadic occurrence of such titanium minerals as titanite [...] and rutile TiO2. However, in the majority of investigated samples the presence of these carriers of colouring oxides was not stated which confirms the opinion about high quality of feldspar raw materials of Turkish production.
3
Content available remote Wybrane właściwości użytkowe płytek typu gres porcellanato
PL
Zaprezentowano wpływ właściwości wybranych płytek gres porcellanato na ich jakość funkcjonalną. Badania objęły analizę chemiczną, mikroskopową, SEM/EDS, XRD i termiczną, a także pomiary porowatości, gęstości, odporności na plamienie, wytrzymałości na zginanie, odporności na pękanie, twardości, ścieralności i propagacji pęknięć w płytkach gres porcellanato. Badane płytki składały się z amorficznej fazy krzemianowej, mullitu i kwarcu. W polskich płytkach w przeciwieństwie do włoskich zawartość mullitu pierwotnego jest wyższa niż mullitu wtórnego, a badania twardości ujawniły lepszą jakość krajowych produktów w porównaniu z włoskimi. Stan ten wynika z różnic w składzie surowców skaleniowych wykorzystywanych przez polskich i włoskich producentów. Pokazano, że porowatość otwarta znacząco oddziałuje na odporność na plamienie. Badania odporności na pękanie wskazują na znaczny wpływ dużych ziaren kwarcu, w których pęknięcia mają zazwyczaj charakter na wskroś ziarnowy.
EN
The impact of the properties found for the selected gres porcellanato tiles on their functional qualities is presented. The studies included chemical, microscopic, SEM/EDS, X-ray and thermal analyses as well as determinations of porosity, density, stain resistance, bending strength, fracture toughness, hardness, grindability and crack propagation in the gres porcellanato tiles. The tiles studied were composed of the amorphous aluminosilicate phase, mullite and quartz. In the Polish tiles, contrary to the Italian ones, the content of primary mullite is higher than the content of secondary one, and hardness tests have revealed better quality of domestic products in comparison with the Italian ones. Those findings result from differences in the composition of feldspar commodities used by Polish and Italian manufacturers. It has been shown that open porosity significantly affects the stain resistance. The investigations of fracture toughness indicate a substantial role of large quartz grains in which cracks are usually of the transgranular character.
4
Content available remote Nowe możliwości zastosowania klinkieru prasowanego
PL
Płytki klinkierowe cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Jest to związane szczególnie z bogactwem oferowanych przez producentów kształtów i elementów dekoracyjnych, bardzo dobrymi parametrami technicznymi tych wyrobów oraz różnorodnością możliwości zastosowania. Ceramika Paradyż Sp. z o.o., oprócz wyrobów klinkierowych kojarzonych przez klientów z tradycyjną cegłą budowlaną, posiada w swojej ofercie także wyroby produkowane z użyciem nowoczesnych metod zdobniczych. Dzięki temu produkty są wykorzystywane już nie tylko jako okładzina zewnętrzna budynków, ale coraz częściej jako podstawowy element dekoracyjny wnętrz. Zastosowana metoda produkcji, czyli formowanie przez prasowanie, pozwala na uzyskanie takich właściwości końcowego produktu, jakich nie można otrzymać przy produkcji za pomocą ciągnienia z masy plastycznej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, oferta elementów klinkierowych jest stale poszerzana. Jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz materiałów, które sprawiają, że ten specyficzny rodzaj wyrobów ceramicznych staje się produktem o charakterze rozwojowym.
EN
Many people are recently interested in clinker tiles. This is particularly connected with shapes and decorative elements wealth offered by manufactures, very good technical parameters of these products and diversity of applications. Ceramika Paradyz Sp. z o.o., besides clinker products joined by clients with traditional building brick, has also products made with use of modern decorative methods in its offer. Thanks to that products are used not only as buildings' external covering, but as basic decorative element of interior more often. Used method of production, that is forming by pressing, permits to obtain such properties of the final product which are not possible to get by pulling with plastic mass. The offer of clinker products is still broadened. This is possible, among other things, thanks to usage of the most modern machines and materials, which make that specific type of ceramic tiles a product with perspective character.
5
Content available remote Porowatość zamknięta płytek okładzinowych gres porcellanato
PL
Zbadano przy pomocy piknometru helowego porowatość zamkniętą wybranych płytek okładzinowych gres porcellanato produkcji krajowej i włoskiej. Stwierdzono, że dominującą formą porowatości jest porowatość zamknięta w granicach 4,34-5,76%. Natomiast porowatość otwarta była w zasadzie mała poniżej 1%. Wartości te są charakterystyczne dla tworzyw ceramicznych o czerepie spieczonym, takich jak porcelanowe i kamionkowe. Stwierdzono, że porowatość, a szczególnie porowatość otwarta, wywiera niekorzystny wpływ na wytrzymałość płytek na zginanie.
EN
Closed porosity of the chosen samples of gres porcellanato tiles domestic and Italian production was tested using helium pycnometer. It was stated that all samples have closed porosity in the range 4.34-5.76% and Iow open porosity mainly below 1%. This type of texture is typical for well sintered ceramic materials like porcelain and stoneware. Porosity and especially open porosity have negative influence on mechanical properties of the gres porcellanato tiles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.