Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formy wtryskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analizowano wpływ technologii wytwarzania gniazd form wtryskowych – ubytkowej (CM) i addytywnej (AM) – na jakość otrzymanych form, jakość wytworów uzyskanych z ich wykorzystaniem, efektywność przetwarzania i szkodliwość oddziaływania środowiskowego zarówno produktów, jak i procesów wytwarzania form/przetwarzania tworzyw polimerowych. Oceny dokonano na podstawie wartości wskaźników stanów postulowanych odpowiadających modelom matematycznym efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej procesu, a także szkodliwości środowiskowej produktu i procesu przetwarzania tworzyw, opartych na badaniach doświadczalnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The influence of injection mold manufacturing methods – cutting (CM) and additive (AM) – on the quality of obtained molds and parts produced from them, processing efficiency and harmfulness of environmental impact of the products and mold making/plastic processing methods was investigated. The assessment was made on the basis of the indicator values for postulated states corresponding to the mathematical models of the economic, energy and ecological process efficiency as well as the environmental harmfulness of the product and plastic processing method based on experimental research under real conditions.
PL
Analizowano dostępne na rynku ciecze stosowane do chłodzenia form wtryskowych. Oceniono właściwości termiczne oraz przepływowe badanych cieczy. Określono również wpływ temperatury cieczy oraz prędkości jej przepływu na efektywność transportu ciepła, a także spadek ciśnienia w kanale chłodzącym, badając w ten sposób wydajność chłodzenia formy wtryskowej.
EN
The analysis of commercially available coolants used for injection mold cooling was performed. The thermal and fluid properties of the coolants were evaluated. The influence of coolant temperature and its flow rate on the efficiency of heat transfer and pressure losses in the cooling channel were investigated, with the aim to evaluate the mold cooling efficiency.
PL
Opisano zastosowanie druku 3D do wytwarzania wkładek formujących form wtryskowych. Wkładki wykonano technologią przyrostową FDM/FFF z polimeru PLA. Przeprowadzono dwa cykle badań po kilkadziesiąt wtrysków. Wybrane wypraski zmierzono za pomocą dokładnego skanera 3D i porównano ze wzorcem.
EN
The use of 3D printing for manufacturing mold inserts of injection molds has been described. The inserts were made by FDM/FFF from PLA polymer (two test cycles of several dozen). The selected items were measured using an accurate 3D scanner and aligned with the reference.
4
Content available remote Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych
PL
Omówiono wybrane metody chłodzenia form wtryskowych oraz tendencje w rozwoju konstrukcji tych układów w aspekcie podniesienia ich efektywności. Ponadto zaprezentowano zasady budowy układów chłodzenia pozwalających na uzyskanie efektywnego, dynamicznego i równomiernego odbioru ciepła z wypraski.
EN
Selected methods of injection mold cooling and the development trends in the design of these systems in terms of improving the efficiency of their operation were discussed. Also the rules for construction of cooling systems allowing to obtain an efficient, dynamic and uniform heat transfer from polymer were presented.
5
Content available remote Przygotowanie procesu produkcyjnego formy wtryskowej
PL
Omówiono sposób przygotowania procesu produkcyjnego formy wtryskowej na element wchodzący w skład mechanizmu, jakim jest wózek dziecięcy. Przedstawiono strategię opracowania planu obróbczego oraz przygotowania kodu sterującego na obrabiarki sterowane numerycznie. Zaprezentowano metodę obróbki elementów kształtujących, z których złożona jest forma, na 5-osiowym centrum frezerskim Matsuura MX-520.
EN
Describes a process for the preparation of the production process of the injection mold for the component of the mechanism, which is the stroller. It outlines the strategy for the development of a processing plan and prepare the control code for numerically controlled machines. Presented method of processing elements shaping, which is a form of complex 5-axis center of a milling Matsuura MX-520.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne zjawiska nierównomiernego wypełniania wielogniazdowych form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie, podczas wtryskiwania tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych, z zastosowaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych kanałów doprowadzających. Wykonano badania symulacyjne wpływu warunków wtryskiwania (natężenia przepływu i temperatury chłodzenia) na stopień nierównomierności wypełnienia formy.
EN
Filling imbalance in geometrically balanced runner systems of multi-cavity injection molds has been studied experimentally during the injection of amorphous and semicrystalline plastic materials by using various runner geometries. The simulation experiments have been performed using Autodesk Moldflow software to analyze the effect of the injection molding conditions (flow rate, cooling temperature) on the degree of mold filling imbalance. Multi-objective Evolutionary Algorithms are suggested for the optimization of the runner systems in multi-cavity injection molds.
PL
W przemyśle coraz częściej kładzie się nacisk na regenerację i modyfikację powierzchni, gdyż po pewnym czasie eksploatacji następuje spadek właściwości użytkowych warstwy wierzchniej. Wiąże się to z koniecznością wymiany pojedynczych części lub podzespołów. W większości przypadków ich ceny są bardzo wysokie, co znacząco wpływa na koszty eksploatacji. Dobrym rozwiązaniem jest więc możliwość regeneracji i modyfikacji powierzchni.
PL
W pracy podjęto się rozwiązania zagadnienia optymalizacji konstrukcji formy wtryskowej pod kątem efektywności chłodzenia wyprasek wykorzystywanych w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Przeprowadzono bilans cieplny formy traktując wtryskiwane tworzywo jako główne źródło ciepła, zaś przewodzenie, konwekcję termiczną oraz promieniowanie jako procesy chłodzenia. Dokonano identyfikacji problemu chłodzenia wyprasek cienkościennych o małej masie oraz dużej liczbie wypychaczy, a także zaprezentowano bariery technologiczne podczas konstruowania układów chłodzenia. Wykonano szereg obliczeń i symulacji dla różnych układów o średnicach kanałów od 6 do 10 mm. Forma poddana analizie wyposażona jest w zimnokanałowy układ wtrysku o jednej powierzchni podziału. W pracy nie uwzględniono problematyki doboru parametrów technologicznych procesu wtrysku i wykorzystano wartości zalecane przez producenta formy.
EN
Hereby in the paper the problem of the optimization of the injection mold design in terms of cooling efficacy of molded piece is presented. Focused on the moldings used in the electrical and electronic industry. Heat balance of the injection mold is presented taking melt as the main source of high temperature and the heat conduction, convection and radiation as cooling processes. The problem of cooling of thin-walled and lightweight moldings with a large number of ejectors is identified and technological barriers of the cooling channels design are presented. Series of calculations and simulations for different systems of channels with diameters from 6 to 10 mm were prepared. The analyzed mold is equipped with a cold runner system with one parting surface. The study did not include the issue of selection of technological parameters of the injection molding process and used the values recommended by the manufacturer of the mold.
9
Content available remote Projektowanie form wtryskowych z wykorzystaniem elementów znormalizowanych
PL
Formy wtryskowe jako skomplikowane narzędzia łączą w sobie złożoność kształtu, precyzję wykonania, wiele zjawisk zachodzących podczas pracy narzędzia oraz zaawansowaną kinematykę. Równocześnie wymaga się od nich długotrwałego, niezawodnego funkcjonowania. Powyższe wymagania można spełnić poprzez konstruowanie i wytwarzanie form z możliwie dużą dokładnością. Należy pamiętać, że wzrost dokładności wykonania idzie w parze ze wzrostem kosztów. W celu minimalizacji czasu i kosztów związanych z projektowaniem i wykonaniem formy wtryskowej powszechnie stosowane są znormalizowane elementy w projektowaniu i wytwarzaniu form wtryskowych.
EN
Injection molds as complex tools combine the complexity of shape, precision, range of phenomena occurring during operation of the tool and advanced kinematics. At the same time requires them to long-term, reliable operation. These requirements can be met through the construction and production of forms with the greatest possible accuracy. Please note that the increase in accuracy of performance goes hand in hand with increased costs. In order to minimize time and costs associated with designing and mold are commonly used in the design of standardized components and manufacture of injection molds.
10
Content available remote Zastosowanie narzędzi CAx w projektowaniu form wtryskowych
PL
Artykuł ma charakter przekrojowy, omówiono w nim zastosowanie wzajemnie skorelowanych narzędzi CAx [wieloaspektowy termin opisujący zastosowanie ogółu technik inżynierskich i narzędzi komputerowego wspomagania: projektowania (CAD), analiz (CAE), wytwarzania (CAE), itp.]. Zasadniczą część procesu konstruowania wykonano w parametrycznym programie Inventor. Sprawdzenie poprawności działania formy prowadzono w programie MSC.MARC. Realizację zdolności wypełnienia gniazda formy realizowano w programie Mold-flow. Za pomocą tej aplikacji dokonano również oceny wpływu parametrów geometrycznych układu zasilania formy wtryskowej na ciśnienie i siłę zamknięcia. Ogół tych działań przeprowadzono z uwzględnieniem kryterium minimalizacji obciążenia formy. Biorąc pod uwagę wyniki analiz zbudowano ćwiartkowy model geometryczny formy w aplikacji Inventor. Zastosowana metoda analizy sprzężonej w programie MSC.MARC pozwoliła na dokonanie sprawdzenia formy pod względem występujących deformacji oraz związaną z tym możliwość rozszczelnienia układu. Wskazano źródła powstających wypływek oraz występujących niebezpieczeństw. Poprawność działania formy analizowano przede wszystkim pod względem możliwości zakleszczeń występujących w węźle słup-tuleja prowadząca. Na podstawie numerycznych analiz zaproponowano rozwiązanie konstrukcji węzła słup-tuleja, pozwalające na wyeliminowanie tego niepożądanego zjawiska. Wskazano również najbardziej korzystne pasowanie tego węzła oraz jego wymaganą czynną długość styku. Kompletny model geometryczny formy zbudowano w programie Inventor na podstawie modeli wynikających z przeprowadzonych badań symulacyjnych.
EN
In this review paper, the application of correlated CAx tools - a multi-aspect terminology used to describe the application of general engineering techniques as well as the computer aid tools for design (CAD), analysis (CAE), production (CAE) etc. has been presented. The fundamental part of the construction process was performed with the aid of the parametrical program Inventor. The verification of the functionality of the form was performed with the MSC.MARC program. The optimal mold-filling capabilities were determined in the Moldflow program. This program was also used to evaluate the influence of geometric parameters of the gating system of the mold on injection pressure and clamp force. Most of these studies were done with special consideration the criterion of minimizing the load of the mold. On the basis of the results of the performed analysis, a quarter of the geometric model of the mold was built using Inventor applications. The applied analysis method together with the MSC.MARC program allowed for the testing of the molds in terms of deformation and also permeability resulting from it. The potential sources of flashes and dangers were also indicated. The effectiveness of mold activity was analyzed taking into consideration, first and foremost, the possibility of jams occurring in the leader pin-guide bushing. On the basis of numerical analysis a construction solution for the leader pin-guide bushing has been proposed which would eliminate this most undesired phenomenon. The most suitable position as well as the required active contact length of this kinematic pair was shown. The complete geometric model of the mold was constructed according to Inventor program on the basis of the models obtained from the performed simulation studies.
PL
Wysokie koszty zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wytwarzania części takich maszyn i narzędzi, jak np. formy wtryskowe, w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia bardzo często zmuszają użytkowników do stosowania regeneracji.
PL
Analitycznie wyznaczono zmiany współczynnika skurczu wyprasek kół zębatych z tarnofor-muŽ w kolejnych wtryskach do jednokrotnej formy z zimnymi kanałami. Oceniono wpływ wymiarów wypraski koła zębatego na bicie promieniowe uzębienia. Zbadano wpływ konstrukcji formy z jednym i czteroma gniazdami metodami statystyki matematycznej. Stosując test równości średnich, porównano bicie uzębienia kół z poszczególnych gniazd formy czterokrotnej. Rozkłady zmierzonego bicia uzębienia na obwodzie wypraski koła przedstawiono na wykresach wraz z krzywą teoretyczną.
EN
There have been analytically determined the changes of the cramp coefficient of the moulding wheels made of TARNOFORMŽ in following injections into the single mould with cold channels. Evaluation of the influence of wheel dimensions upon the radial tooth run-out has been performed. The influence of the mould construction with one and four plugging forms has been analyzed by means of mathematical statistics. Comparison of teeth run-out for wheels taken from different sockets of the quadruple mould has been performed by means of the mean equalities test. Distributions of the measured run-out on the wheel circumference have been presented on diagrams including the theoretical curve.
13
Content available remote Wytwarzanie wyprasek wtryskowych o specyficznych cechach geometrycznych
PL
Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody mikrowtryskiwania oraz wytwarzania wyprasek cienkościennych. W odniesieniu do każdej z nich omówiono warunki poszczególnych etapów procesu technologicznego, a także wymagania dotyczące wtryskarek, form oraz wykorzystywanych tworzyw polimerowych. Zestawiono też wady i zalety przedstawionych metod przetwórczych w porównaniu z konwencjonalnym wtryskiwaniem. Podano możliwe zastosowania mikrowyprasek i wyprasek cienkościennych.
EN
On the basis of literature data the methods of microinjection molding and thin-wall injection molding were characterized. The conditions of particular steps of these processes as well as the requirements for injection molding machines, molds and polymers used were discussed. The advantages and disadvantages of both processing methods in comparison with conventional injection molding were compiled. Possible applications of microparts and thin-wall moldings were given.
PL
W pracy omówiono wpływ warstewki powierzchniowej tworzącej się podczas drążenia elektroiskrowego form wtryskowych na ich skłonność do uszkodzeń. Przeanalizowano również rolę mikrostruktury stali stosowanej na formy wtryskowe w ich mechanizmie zużywania się ze szczególnym uwzględnieniem morfologii wąglików pierwotnych i wtórnych. Badania wykonano na zużytych częściach form wtryskowych stosowanych przy produkcji elementów zamków błyskawicznych ze stopu ZnAl4Cu1. Zaproponowano sposoby modyfikacji tworzywa na elementy form wtryskowych oraz technologii produkcji takich form, które powinny umożliwić zwiększenie wydajności produkcji.
EN
In the presented work the effect of subsurface (white) layer formed upon spark machining, on wear susceptibility to damage of injection moulds is discussed. The role of microstructure in wear mechanism of steel applied for injection moulds was additionally analysed with special attention paid to the morphology of carbides. The investigations were performed on the worn out parts of injection moulds applied for production of zip-fastener elements made of ZnAl4Cu1 alloy. Methods for modification of production technology and material applied for elements of injection moulds are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.