Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evaluation criteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of the paper is to evaluate the processes of welding aluminum alloys in terms of their applicability to the process of prefabrication of ship structures. The prefabrication process requires solving a number of problems related to the welding processes used (e.g. the problem of welding incompatibilities, deformations). Therefore, the key issue is to choose the right welding process, which is complex and difficult. It requires analysis of the process considering many points of view (e.g. technological, economic, security) in order to maximize the objectivity of the choice. Therefore, an attempt at a comprehensive view requires the formulation of a set of accurate evaluation criteria. The multi-indicator expert assessment presented in the article makes it possible to make such a choice. Currently used methods of welding aluminum alloys, both those from the group of conventional and innovative methods, were assessed. As a result of the analysis, the so-called technological hierarchy that allows to rank the assessed processes in terms of their suitability in the process of prefabrication of ship structures.
EN
A method for evaluating the characteristics of a sequential multiphase technological process in printing production is proposed. This method uses a simulation model based on the mathematical apparatus of queuing systems, which allows us to study the flow of production processes taking into account the employment of time resources and the availability of the necessary amount of material resources. The article considers two cost models of queuing, which are aimed at achieving a compromise between the profit received from the implementation of the planned production volume, and the loss of profit caused by delays in the production process and possible restrictions on the volume of production.
PL
Celem pracy było zaproponowanie metody oceny charakterystyk sekwencyjnego wielofazowego procesu technologicznego dla produkcji poligraficznej. Metoda ta wykorzystuje model symulacyjny oparty na aparacie matematycznym. Pozwala on badać przebieg procesów produkcyjnych z uwzględnieniem wykorzystania zasobów czasowych oraz dostępności wymaganej ilości zasobów materialnych. W artykule zaprezentowano dwa modele wartościowe usług masowych, które mają na celu osiągnięcie kompromisu między zyskiem uzyskiwanym z realizacji planowanej wielkości produkcji a utratą zysku z powodu opóźnień w procesie produkcyjnym i ewentualnych ograniczeń wielkości produkcji.
3
Content available remote An empirical study on discussion and evaluation of green university
EN
Sustainable development has become an important criterion for human beings to pursue happiness in their daily lives. In order to ensure the sustainable development of the earth, the first step is to let this concept take root. Hence, the key to making a campus into a green university and promoting national consensus lies in the implementation quality. Moreover, the influence of the factors can be effectively examined and improved by providing correction plans on a rolling basis according to the green university certification criteria and from the perspective of business performance. The aim is to provide detailed coping strategies and facilitate schools moving towards the goal of a green university. By the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL), this study explored the criteria for green university evaluation, investigated the causal relationship and mutual influence among criteria. It also offered suggestions on green performance management for the case university. The findings of this study can help schools to develop environmental policies, identify the priorities for implementing green university policies, and achieve the goal of a green university efficiently.
EN
An article inspired by Czech review exhibition The Star Circle (Z hvězdykruh) presenting books awarded in editorial competitions of five countries: the Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and Switzerland. The author emphasizes the importance of book functionality and aesthetics, analyzes issues related to the criteria for evaluating design and production quality as well as the procedures used by jurors in competitions of various countries. One points out that the accumulated achievements of the annual competitions constitute a potential, interdisciplinary research material for book scholars, designers and printers, as well as an important source of examples and information about the quality of print and book-binding solutions.
EN
:Accurate prediction of power load plays a crucial role in the power industry and provides economic operation decisions for the power operation department. Due to the unpredictability and periodicity of power load, an improved method to deal with complex nonlinear relation was adopted, and a short-term load forecasting model combining FEW (fuzzy exponential weighting) and IHS (improved harmonic search) algorithms was proposed. Firstly, the domain space was defined, the harmony memory base was initialized, and the fuzzy logic relation was identified. Then the optimal interval length was calculated using the training sample data, and local and global optimum were updated by optimization criteria and judging criteria. Finally, the optimized parameters obtained by an IHS algorithm were applied to the FEW model and the load data of the Huludao region (2013) in Northeast China in May. The accuracy of the proposed model was verified using an evaluation criterion as the fitness function. The results of error analysis show that the model can effectively predict short-term power load data and has high stability and accuracy, which provides a reference for application of short-term prediction in other industrial fields.
6
Content available remote Analiza i ocena operatorów logistycznych w Polsce
PL
W artykule scharakteryzowano operatorów logistycznych, którzy świadczą różnorodne usługi. Zwrócono uwagę na prawidłowe przygotowanie procedury ocenowej, w szczególności uwzgledniającej identyfikację kryteriów oceny oraz dobór metod. Umożliwi to wówczas klientom podjąć właściwe decyzje dotyczące zlecania usług sprawdzonym operatorom. Wskazano, że szczególnie przydatne do oceny firm logistycznych są wielokryterialne analizy porównawcze, gdyż pozwalają badać obiekty w sposób całościowy z uwzględnieniem różnych aspektów działalności takich podmiotów. Do praktycznej realizacji oceny operatorów logistycznych zaproponowano metodę taksonomii numerycznej wraz z wybranymi etapami metody AHP.
EN
The article characterizes logistic operators which provide various services. Attention was paid to the appropriate preparation of the evaluation procedure, in particular considering the identification of assessment criteria and the selection of methods. This will enable customers to make the right decisions to outsource services to reliable operators. It was pointed out that multicriterial comparative analyzes are particularly useful for the assessment of logistic companies, because they allow to study objects in a holistic way, taking into account various aspects of the activities of such entities. The method of numeric taxonomy with selected stages of the AHP method was proposed for the practical implementation of the assessment of logistic operators.
7
Content available remote Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową
PL
W artykule przedstawiono metodę DIBt, dotyczącą „Oceny wpływu wyrobów budowlanych na glebę i wodę gruntową” [2] w odniesieniu do iniekcji gruntowych. Zaprezentowano kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wody gruntowe, umożliwiające wykazanie braku niekorzystnego wpływu na środowisko, a także warunki, jakie muszą te materiały spełnić, aby mogły zostać dopuszczone do zastosowania w budownictwie, zgodnie z przeznaczeniem wg wytycznych DIBt [2].
EN
In the article methodology DIBt [2], concerning of the „Estimation of the building products influence on soil and the underground water” in reference to ground injections was introduced. Evaluation criteria of the influence of ground injections on the ground and underground waters making possible proof of the lack of the disadvantageous influence on the environment, and also the indication of conditions, which must these materials fulfil, so that they be able to be allowed to the use in the building, appropriately according to guidelines DIBt [2] was presented.
PL
Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach publicznych obok opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu jest jednym z najistotniejszych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W artykule dokonano analizy przepisów prawa krajowego i unijnego oraz orzecznictwa dotyczącego opisywania i oceniania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Zasadniczym celem autorki było wskazanie w artykule najczęściej popełnianych błędów zamawiających w tym zakresie oraz sformułowanie zaleceń dla zamawiających zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.
EN
The description of the criteria for selecting the most advantageous tender in public procurement, along with the description of the subject of the order and the conditions for participation in the procedure, is one of the most important elements of the specification of essential terms of the contract. The article analyzes the provisions of national and EU law as well as the case law concerning describing and assessing non-price criteria for the evaluation of offers. The main goal of the author was to indicate in the article the most common mistakes made by the ordering parties in this respect and to formulate recommendations for the ordering parties obliged to apply the provisions of the PPL Act.
PL
Inwestycje celu publicznego stanowią szczególną grupę wśród inwestycji budowlanych. Są one z reguły dużych rozmiarów a ich budowa warunkowana jest potrzebami społeczności lokalnych. Przepisy narzucają konieczność analizy wariantów tego typu inwestycji oraz uwzględnienie rozwiązań powodujących jak najmniejsze szkody dla środowiska. Analizowany przykład jest obiektem specyficznym, głównie z powodu przebywania na nim w trakcie imprez sportowych jednocześnie bardzo dużych grup ludzi. Procedura przygotowania inwestycji powinna uwzględniać różne warianty lokalizacji oraz rozwiązania konstrukcyjno-projektowe. Ocena wariantów inwestycji przeprowadzona w artykule uwzględnia specyficzną funkcję obiektu, a kryteria stosowane w analizie dotyczą takich zjawisk jak: redukcja zanieczyszczeń i hałasu, strefa oddziaływania na otoczenie, kolizje z elementami środowiska naturalnego oraz możliwość bezpiecznego parkowania dużej liczby samochodów. Ze względu na dużą liczbę czynników uwzględnionych w postępowaniu konieczne jest zastosowanie sprawnych metod wspomagania procesów decyzyjnych. W artykule opisano przykład oceny wariantów z zastosowaniem metod analizy wielokryterialnej. Otrzymany wynik badań potwierdził przydatność proponowanej procedury.
EN
Public purpose investments constitute a special group among the construction investments. They are generally large and their construction is conditioned by the needs of the local communities. The regulations impose the need to analyze variants of this type of investment and to take into account the solutions that cause the low environmental damage. The analyzed example is a specific object, mainly due to the presence of very large groups of people during sporting events. The analysis of the evaluation criteria should cover different location variants as well as design and construction solutions. The assessment of investment variants in this paper takes into account the specific function of the facility, and the criteria used in the analysis concern such phenomena as pollution and noise reduction, environmental impact, collisions with environmental elements, and the ability to safely park a large number of cars. Due to the large number of factors involved in the procedure, it is necessary to employ effective methods of supporting the decision-making processes. The article describes an example of evaluating variants using multicriteria analysis methods. The obtained results confirmed the usefulness of the proposed procedure.
EN
The amendment to the Public Procurement Law (PPL) [7], which came into effect on 19 October 2014, introduced new principles of tender evaluation. The price may no longer be the sole criterion, unless the conditions listed in the PPL occur. The purpose of the article is to analyze the tender evaluation process in the public procurement of works in the situation where contracting authorities are obliged to apply also other criteria apart from price. Undoubtedly, it will result in a reduced number of procedures where price is the only criterion. The paper presents the results of the research illustrating the scale of this phenomenon and the way of using the new regulations by contracting authorities. The paper contains a brief description of legal bases, new principles of applying tender evaluation criteria and the present practice in this area. The article presents the results of the analysis of notices of contracts on works, published in the Public Procurement Bulletin (PPB) [2] after the amendment to the PPL. The analysis focused on the type, number and frequency of applying the criteria and on their weightings in contracts on works concerning different types of building structures. The conducted research shows that the type of the subject matter of the contract does not influence the choice of criteria. The main criteria, apart from price, include guarantee (period and conditions) and time limit for completion. The number of procedures in which price is the only criterion has decreased significantly. The research reveals that in the tender evaluation process regarding contracts on works contracting authorities take practically no account of life cycle costs and do not apply the so-called environmental criteria.
PL
Artykuł dotyczy tematyki zamówień publicznych, ich innowacyjności oraz zasad oceny ofert. W pracy przedstawiono strukturę wielokryterialną oceny ofert zamówień publicznych na autobusy niskopodłogowe oraz model oceny ofert w dwóch wariantach: dla rzeczywistych wartości ocen oraz dla ocen ofert wyrażonych z niepewnością przez członków komisji przetargowej, dokonującej oceny ofert.
EN
The article concerns the subject of public procurement, the innovation and the principles of evaluation of tenders. The paper presents the structure of multicriterial evaluation of tenders for public procurement low-floor buses and the model of evaluation of tenders in two variants: the actual value assessments and ratings for tenders expressed with uncertainty by the members of the tender committee, making the evaluation of tenders.
12
Content available remote Metoda oceny przydatności produkcyjnej specjalnych urządzeń montażowych
PL
W pracy przedstawiono ogólne podejście do oceny jakościowej wykonywanych specjalnych urządzeń montażowych, stosowanych w przemyśle elektromaszynowym. Omówiono podstawowe wymagania względem ich jakości projektowania i wykonania oraz zaproponowano ogólną metodykę postępowania w celu określenia i porównania jakości poszczególnych opracowań. W tym celu podano propozycje ważniejszych kryteriów takich ocen, parametrów charakteryzujących te kryteria oraz omówiono sposób postępowania w celu ilościowej oceny jakościowej wytwarzanych urządzeń.
EN
This paper presents a general approach to the qualitative assessment carried out special assembly devices used in the electric machinery industry. They discussed the basic requirements for their quality of design and execution, and proposed a general methodology conduct in order to determine and compare the quality of individual studies. To this end, the proposals are given the most important criteria for such assessments, the parameters characterizing these criteria and discusses the procedure in order to quantitatively assess the quality of the manufactured equipment.
PL
Budowanie relacji jest immanentną cechą każdej organizacji, wynikającą z jej właściwości, jako systemu otwartego, który, aby przetrwać i rozwijać się musi dokonywać stałej wymiany z otoczeniem. Wyzwaniem staje się identyfikacja elementów otoczenia znaczących dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno w sensie stwarzanych przez nie okazji, jak i zagrożeń i kształtowanie relacji pomiędzy nim a elementami otoczenia. Tymi elementami otoczenia przedsiębiorstwa są jego interesariusze zewnętrzni. Jedną z ważnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa są dostawcy. Celem artykułu jest przedstawienie modelu budowania relacji z dostawcami w przedsiębiorstwach branży spożywczej.
EN
Building relationships is an inherent characteristic of any organization, resulting from its properties, and especially its openness. The consequence of being an open system for any organization is that in order to survive and develop it must make permanent exchange with its environment. The challenge is to identify the elements of the environment important for the operation of the company, both in terms posed by the occasion as well as the risks and shaping the relationship between him and the elements of the environment. These elements of the environment are the company’s external stakeholders. One of the important stakeholders are business suppliers. This article presents a model of building relationships with suppliers in the food industry enterprises.
EN
The paper presents an original evaluation model for innovative research projects that can be used by entrepreneurs and other institutions in the process of project management. The model has two aims: to be a support for the organisations, which plan to submit the project proposal (ex-ante evaluation) and, on further stages of the project (on-going, ex-post, follow-up), to decide if the topics undertaken in the project are worth being continued or terminated. The requirements of the evaluation process from the 2014–2020 perspective are considered in the model as this perspective is directed to companies, although the research institutions also can take part in the projects. The aim of the 2014–2020 perspective is to support companies in developing products that should be successfully implemented in their business activity or on the market; therefore, the evaluation must be performed precisely and carefully, and it should indicate the elements that are compulsory for the ex-ante evaluation, and which must be considered when applying for funds.
PL
Artykuł przedstawia autorski model ewaluacji innowacyjnych projektów badawczych, który może zostać zastosowany przez przedsiębiorstwa i inne instytucje w procesie zarządzania projektem. Model ma dwa cele: być narzędziem wspomagającym dla organizacji, które planują złożyć propozycję projektu (ewaluacja ex-ante) oraz, na dalszych etapach projektu (on-going, ex-post, follow-up), umożliwiać podjęcie decyzji, czy uruchomione tematy należy kontynuować, czy zaprzestać. W modelu uwzględniono wymagania dotyczące ewaluacji w perspektywie finansowej 2014–2020, jako że ta perspektywa skierowana jest głównie do firm, mimo że inne instytucje również mogą brać udział w projektach. Celem perspektywy finansowej 2014–2020 jest wspomaganie przedsiębiorstw w opracowywaniu produktów, które powinny być pomyślnie wdrożone w ich działalności gospodarczej lub na rynku, dlatego też ewaluacja musi być prowadzona starannie i dokładnie i powinna uwzględniać elementy, które są obowiązkowe w ewaluacji ex-ante propozycji projektu.
PL
Zewnętrzna ocena jakości pracy laboratorium stanowi narzędzie do właściwego zarządzania laboratorium. Na świecie funkcjonuje wiele różnych programów zewnętrznej kontroli jakości przeznaczonych dla laboratoriów mikrobiologicznych. W Polsce Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej organizuje Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii. Od roku 2015 Program POLMICRO przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 1704:2011. Celem programu POLMICRO jest ocena biegłości laboratoriów w identyfikacji drobnoustrojów, oznaczaniu i klinicznej interpretacji wrażliwości bakterii na antybiotyki, wykrywaniu różnych mechanizmów oporności, oceny mikroskopowej preparatów barwionych metodą Grama.
EN
External Quality Assessment (EQA) of laboratory work is a tool to manage a lab. In the world there are many different programs of External Quality Control (EQC) designed for microbiology laboratories. In Poland, the Centre for Quality Control in Microbiology (CQCM) organizes the National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO. Since 2015, POLMICRO has been conducted according to the requirements of PN-EN ISO/IEC 17043:2011. The aim of the POLMICRO 2015 programme is to evaluate the proficiency of laboratories in the identification of microorganisms, determination and clinical interpretation of bacteria susceptibility to antibiotics, detection of different resistance mechanisms and interpretation of Gram slides.
16
Content available remote Eksploatacyjne kryteria oceny pojazdów pożarniczych w cyklu życia
PL
W artykule scharakteryzowano istotę i znaczenie jakości pojazdów pożarniczych w cyklu ich życia. Odniesiono się do ogólnych zagadnień dotyczących wyznaczania kryteriów oceny pojazdów pożarniczych. Skupiono się na eksploatacyjnych kryteriach oceny w obszarach: bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii, zarządzania konfiguracją, nieuszkadzalności i obsługiwalności pojazdów pożarniczych.
EN
In the article a being and meaning of the quality of fire fighting vehicles were characterised in the cycle of their life. They referred to general issues concerning fixing evaluation criteria of fire fighting vehicles. They concentrated on exploitation evaluation criteria in areas: the safety of the use and the ergonomics, the configuration management, reliability and maintainability of fire fighting vehicles.
PL
W artykule przedstawiono kryteria i metodologię pomiarów szorstkości (współczynnika tarcia) na nawierzchniach dróg publicznych w Norwegii. Zaprezentowano sprzęt stosowany w przeszłości oraz jego najnowsze wersje, opracowane w kooperacji z innymi krajami z regionu Skandynawii.
EN
In the paper, there have been presented the criteria and methodology of skid resistance (coefficient of friction) measurements on the public road pavements in Norway. The equipment used in the past has been presented as well as its newest versions, developed in co-operation with other countries from Scandinavia.
EN
The usage of the evaluation concerning IT projects by software producers constitutes a crucial element of their preparation and realization. From many generally accessible methodologies the authors chose two methods (Delphi and UCP1 ) as well as undertook an attempt of analyzing obtained results. Conducted results will support the evaluation of newly realized projects. The objective is an attempt of comparing the efficiency of selected methods of pricing the software with indicating the areas of their usage as well as factors which influence the realization of those projects.
EN
In a highly competitive environment with a developed network, the customers of electronics manufacturing service (EMS) manufacturers always seek a wide range of choices. EMS manufacturers can attract loyal customers and establish long-term partnerships if they understand and satisfy their customers’ needs to execute a response plan successfully with limited resources. If these conditions are met, EMS manufacturers can create high customer equity. This study investigates how the demand of downstream enterprises can be satisfied on the basis of the opinion of upstream suppliers in the electronics manufacturing industry. Domestic and foreign literature related to the dimensions and elements of supplier evaluation criteria were investigated to extract 22 elements of supplier selection by corporate customers. Five supplier evaluation dimensions were then established through interviews with the internal experts of the case company. An analytic hierarchy process-based (AHPbased) approach is used to design the questionnaire for the external corporate customers of the case company. The questionnaire is then used to investigate the supplier evaluation criteria of the customers of EMS manufacturers. Conclusions and suggestions are provided on the basis of the results to provide the case company with references that can be used to develop and maintain customer relationship and create high customer equity.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8234-8243, CD 2
PL
Logistyka społeczna jest nowym nurtem logistyki, w którym kryterium maksymalizacji zysku zastępowane jest przez kryterium dobra społecznego. Ta podstawowa cechy i jednocześnie dominujący atrybut logistyki społecznej powoduje, że jest ona jednym z elementów stymulujących rozwój regionalny. Rozwój ten może zostać przyspieszony poprzez wpływ podmiotów podejmujących działania innowacyjne w regionie. Stąd umiejętność identyfikacji kryteriów oraz ocena podmiotów pod kątem ich wpływu na możliwości przyspieszenia rozwoju logistyki społecznej są istotnym elementem badań w tym obszarze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w artykule zaproponowano metodę identyfikacji i selekcji kryteriów, stanowiących podstawę oceny podmiotów innowacyjnych w kontekście ich wpływu na rozwój logistyki społecznej w regionie. Metoda została zweryfikowana na podstawie testowego zbioru danych, pochodzących od grupy klinik medycznych zlokalizowanych w Warszawie. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że metoda jest efektywnym narzędziem wspierającym proces oceny i jednocześnie gwarantującym wysoką jakość, standaryzację i powtarzalność całego procesu.
EN
Social logistics is a new trend of logistics, where the principle of maximizing profit is replaced by the criterion of social good. This basic features and the dominant attribute of social logistics makes it one of the elements stimulating regional development. This development can be accelerated by the impact of entities undertaking innovative activities in the region. Thus, the ability to identify the criteria and assessment of entities in terms of their impact on the possibility of accelerating the development of social logistics are an important element of research in this area. To meet these needs in the paper is proposed a method for the identification and selection of the criteria underlying the evaluation of innovation entities in terms of their impact on the development of social logistics in the region. The method has been verified on the basis of the test data source from a group of medical clinics located in Warsaw. The obtained results indicate that the method is an effective tool for supporting the evaluation process guaranteeing its high quality, standardization and repeatability.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.