Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody geoelektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote An improved grey wolf optimizer algorithm for the inversion of geoelectrical data
EN
The grey wolf optimizer (GWO) is a novel bionics algorithm inspired by the social rank and prey-seeking behaviors of grey wolves. The GWO algorithm is easy to implement because of its basic concept, simple formula, and small number of parameters. This paper develops a GWO algorithm with a nonlinear convergence factor and an adaptive location updating strategy and applies this improved grey wolf optimizer (improved grey wolf optimizer, IGWO) algorithm to geophysical inversion problems using magnetotelluric (MT), DC resistivity and induced polarization (IP) methods. Numerical tests in MATLAB 2010b for the forward modeling data and the observed data show that the IGWO algorithm can find the global minimum and rarely sinks to the local minima. For further study, inverted results using the IGWO are contrasted with particle swarm optimization (PSO) and the simulated annealing (SA) algorithm. The outcomes of the comparison reveal that the IGWO and PSO similarly perform better in counterpoising exploration and exploitation with a given number of iterations than the SA.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę złożonych warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej wyspy Wolin, które można obrazować za pomocą metod geoelektrycznych. Wody podziemne warstw wodonośnych strefy brzegowej znajdują się w stałym kontakcie z zasolonymi wodami morskimi. Fakt ten stanowi groźbę degradacji wód podziemnych i decyduje o specyfice ich ochrony. W utworach czwartorzędowych, na obszarach, gdzie wody podziemne wykazują niską mineralizację, wartości oporności utworów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych różnią się zdecydowanie, w związku z tym klasyfikacja hydrogeologiczna wyników, jakie otrzymujemy z pomiarów elektrooporowych nie stanowi problemu. Na obszarze prowadzonych badań sytuacja jest zupełnie inna i dużo bardziej skomplikowana, ze względu na ingresję słonych wód morskich do warstw wodonośnych. Co więcej, pośrednio mineralizacja ma również wpływ na oporności utworów słabo przepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych.
EN
The article discusses the problem of complex hydrogeological conditions in the coastal zone of Wolin Island in Poland. Hydrogeological situation of the island was imaged by geoelectrical methods. Groundwater of the coastal zone is in constant contact with the saline sea waters. This fact constitutes a threat of groundwater degradation and has an influence on the methods of groundwater protection. The resistivity of Quaternary permeable and impermeable deposits is significantly different in areas where groundwater is characterized by low values of total dissolved solids (TDS). This implies that hydrogeological classification of the results obtained from electrical resistivity tomography (ERT) is not difficult. In the study area, the situation is completely opposite and much more complicated because of salty sea water ingress into aquifers. This affects the resistivity values of permeable and impermeable deposits, obtained from geophysical tests.
EN
The article presents the comparison of the implementation of the inverse problem in geoelectrical methods in two different parallel computational environments. Combination of Monte Carlo method and Multistart algorithm was applied in the inversion process. Parallelization was done by fine grain decomposition. Execution time, speed-up and efficiency received for parallel algorithms in both computational environments were presented and analyzed.
PL
W artykule przedstawiono porównanie równoległej implementacji zagadnienia odwrotnego dla metod geoelektrycznych w dwóch różnych środowiskach obliczeniowych. Do rozwiązania zadania odwrotnego użyto algorytmu Monte Carlo – Multistart. W przypadku równoległej realizacji zastosowano drobnoziarnistą dekompozycję inwersji danych geoelektrycznych. Analizowano czas, przyśpieszenie i efektywność algorytmu równoległego w dwóch różnych środowiskach obliczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono podstawy koncepcyjne metod tomografii elektrooporowej (ERT) oraz możliwości wykorzystania procedur numerycznych do modelowania struktury ośrodków geologicznych na podstawie danych z pomiarów uzyskiwanych tymi metodami. Opisano wyniki badań testowych przeprowadzonych na poligonie doświadczalnym w wariancie wielopoziomowych profilowań elektrooporowych (WPE). Obejmował on fragment wapiennego górotworu z pustkami pogórniczymi, których położenie i kształt wyznaczone zostały na podstawie interpretacji pomiarów wykonanych refleksyjną metodą radarową (GPR). Wyniki odwzorowania struktury ośrodka w obrazie danych obu metod poddane zostały analizie porównawczej.
EN
This article presents the conceptual fundamentals of electric resistance tomography methods (ERT) and the possibilities of making use of numerical procedures for modeling the structure geological centres on the basis of measurement data obtained with the used of those methods. Described are the results of the field tests conducted in test ground in a variant of multi-level electric resistance pro-filing procedures (WPE). The variant covered a portion of limestone strata with post-mining voids whose postion and shape have been determined on the basis of interpretation of the measurements taken with the radar reflection method (GPR) applied. The results of representation of the structure of medium in the "picture of data" have been subjected to a comparative analysis.
EN
Faults and zones of fractures in the rocks constituting the Carpathian Flysh are usually associated with the areas of higher water-bearingness and prospected as such. Predicting of the localization and position of such zones is difficult, considering first of all a complicated structure and strong anisotropy of the flysh complex. The authors have discussed here the possibilities offered by three geophysical methods: seismic and geoelectrical ones as well as radon concentration measurements. Each of them may be applied separately but the best results can be obtained using all three of them simultaneously as complementary investigations. Such a study has been carried out in the vicinity of Jeleśnia near Żywiec, where the position of a substantial overthrust in the Carpathian Flysh has been delineated with all these methods.
PL
Przeprowadzono analizę warunków asymptotycznych, przy których wyprowadzone zostały wzory na przewodność pozorną sigma/a, dla niskoczęstotliwościowych pomiarów indukcyjnych. Określono wielkości błędów wynikających z niespełnienia tych warunków w kontekście pomiarów wykonywanych aparaturą EM34-3 Geonics. Przedstawiono koncepcję i sposób wprowadzania poprawek do pomierzonych przewodności pozornych. Podano przykłady korygowania wartości sigma/a otrzymywanych zarówno z pomiarów terenowych, jak i uzyskiwanych z modelowań matematycznych
EN
Asymptotic conditions, under which equations for apparent conductivity sigma/a were defined, were analysed for low-frequency induction measurements. A quantitative evaluation of errors obtained in measurements using the ground conductivity meter EM34-3 Geonics, when such conditions have not been satisfied, was made. An approach for introducing corrections to measured values of apparent conductivity is proposed. Examples of correcting sigma/a values obtained both from field measurements and mathematical modelling are given
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.