Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błąd systematyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Charakterystyka akcelerometrów lotniczych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą akcelerometrów lotniczych. Omówiono przeznaczenie czujników przyspieszeń stosowanych w lotnictwie oraz dokonano przeglądu ich konstrukcji ze względu na rodzaj zastosowanego przetwornika rodzaju sygnału. Zdefiniowano błędy mające wpływ na niepewność pomiaru. Analizie poddano przyrządy kilku producentów, reprezentujące różne metody pomiarowe spośród akcelerometrów klasycznych, jak i wykonanych w technologii MEMS. Wskazano sensory cechujące się najmniejszymi błędami.
EN
The article presents the comparative characteristics of aviation accelerometers. There were discussed several issues like the purpose of acceleration sensors in aviation or their design with respect to the type of signal transducer used. Errors affecting the accuracy of measurement have been defined. Instruments from several manufacturers, representing various measurement methods used in classical accelerometers as well as those with MEMS technology applied have been analysed. The sensors with the smallest errors were indicated.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów wody przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładkami separującymi czujniki od wysokiej temperatury czynnika. Przepływomierz zainstalowany został w miejscach na rurociągu pomiarowym, w których nie zostały spełnione warunki dotyczące odpowiedniej długości odcinków prostych przed i za przepływomierzem i w miejscach w których producent nie zaleca wykonywania pomiarów np. na rurociągu opadowym. Dla takich sposobów zamontowania przepływomierza wyznaczono poprawki i współczynniki poprawkowe strumieni przepływu wody w zależności od strumienia przepływu i liczby Reynoldsa.
EN
The subject of the study concerns the fluid flow measurement by means of ultrasonic flowmeter equipped with pads to provide thermal insulation from high temperature fluid. The flowmeter was installed in measuring pipe, in places where the conditions for appropriate length of the straight section upstream and downstream of flowmeter were not met. The measurements were also carried out in the places do not recommended by manufacturer e.g. in drop pipes. For such measuring systems, both corrections and correction factors of water flow rate depending on the flow rate and Reynolds number have been determined.
PL
Przedstawiono podstawowe mankamenty i uchybienia opróbowania złóż kopalin stałych. Podkreślono powszechny brak systematycznych opróbowań kontrolnych i oceny dokładności opróbowania w dokumentacjach geologicznych. Zwrócono uwagę na zbyt powściągliwy i niedostateczny opis opróbowania rdzeni wiertniczych i wyrobisk górniczych. Zaproponowano poszerzony zakres i układ projektu opróbowania złóż. Scharakteryzowano specyficzne problemy opróbowania złóż węgla kamiennego, wapieni i rud Cu-Ag. Na przykładzie fikcyjnego zbioru danych zilustrowano wpływ trzech rodzajów błędów opróbowania (losowego, systematycznego stałego i systematycznego proporcjonalnego) na ocenę zawartości składników chemicznych.
EN
The basic shortcomings and misconduct of deposits’ sampling were presented. The common lack of systematic control samples and the assessment of deposit sampling accuracy in geological reporting were emphasized. The attention has been drawn to too laconic and insufficient description of sampling of bore cores and mine workings. The specific problems of deposit sampling of hard coal, limestone and Cu-Ag ores were characterized. The impact of three kinds of sampling errors (random, systematic - constant and systematic – proportional) on an estimation of mean contents of chemical components was illustrated by example of fictional data set.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów wody przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładkami separującymi czujniki od wysokiej temperatury czynnika. Przepływy takie spotyka się w procesach przepływowych związanych z produkcją energii cieplnej. Dla przykładowej nakładki wyznaczono poprawki i współczynniki poprawkowe strumieni przepływu wody oraz wybrano najlepszą konfigurację parametrów wprowadzanych do jednostki centralnej przepływomierza dla których błąd systematyczny strumienia przepływu był najmniejszy.
EN
The subject of the paper concerns the measurement of the water flow rate by means of ultrasonic flow-meter equipped with the cover plates to provide thermal insulation for ultrasonic sensor from a hot fluid. Such flows can be found in various thermal processes including heat production. During experiments corrections and correction factors of water flow rate for selected cover plate have been determined. In addition, optimal configuration of the parameters input to the CPU of the flow-meter, characterized with the lowest systematic error, has been established.
EN
Paper presents statistical evaluation of accuracy of levelling network measured in Poland in years 1999-2001. The analysis was done using 16 150 misclosures from the double levelling of the sections, 382 misclosures from the double levelling of the lines and 133 loops misclosures. The statistical analysis was conducted by the regression method, correlation method and the analysis of variance. It results that the measured height differences have various accuracy (analysis of variance), and that systematic errors are changing according to the value and sign. The existence of systematic errors causes that the successive neighboring sections of some levelling lines are correlated. The correlation in the majority of the lines is not statistically essential.
PL
W pracy przedstawiono statystyczną ocenę dokładności sieci niwelacji precyzyjnej pomierzonej w Polsce w latach 1999-2001. Do analizy wykorzystano 16 150 odchyłek z podwójnej niwelacji odcinków, 382 odchyłki z podwójnej niwelacji linii oraz 133 odchyłki zamknięć poligonów. Analizę przeprowadzono metodą regresji, korelacji i metodą analizy wariancji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pomierzone różnice wysokości mają zróżnicowaną dokładność (analiza wariancji) oraz że błędy systematyczne są różne co do wartości i znaku. Istnienie błędów systematycznych powoduje, że kolejne sąsiednie odcinki niektórych linii niwelacyjnych są skorelowane. Korelacja w większości linii nie jest statystycznie istotna.
PL
Przedmiotem pracy jest modelowanie matematyczne pomiarów nieidealnych (z błędem pomiarowym) wielkości ekstensywnych (addytywnych) mierzonych bezpośrednio, przez porównanie ze wzorcem. Pomiar opisuje się jako odwzorowanie ze struktury empirycznej w strukturę matematyczną reprezentującą mierzone właściwości. Struktura empiryczna opisana jest jako zbiór obiektów z relacją poprzedzania, zadaną przez operację komparacji, oraz z addytywną operacją składania obiektów. W pracy założono, że taką strukturę można modelować zbiorami rozmytymi z arytmetyką zadaną przez t-normy i porządkiem opisanym przez dodatniość różnicy w tej arytmetyce. Odejmowanie zbiorów rozmytych w arytmetyce opartej na t-normach opisuje operacje komparacji. Wynikiem surowym pomiaru jest seria liczb, będąca bezpośrednimi odczytami wskazań (uzyskanych dzieki komparacji) przyrządów. Natomiast końcowym wynikiem reprezentującym badany obiekt jest wartość mezurandu i niepewność. W pracy zaprezentowano algorytm wyznaczania funkcji przynależności na podstawie serii pomiarowej oraz analizy eksperckiej systemu pomiarowego. Niepewność wyznaczana jest jako promień przekroju funkcji przynależności, natomiast mezurand opisany jest środkiem rdzenia funkcji przynależności. Zaproponowano też algorytm numerycznego wyznaczania t-normy, reprezentującej empiryczne uśrednianie danych pomiarowych, na podstawie danych empirycznych. Modelowanie pomiarów zostało przedstawione w sposób aksjomatyczny w celu opisania pomiaru w terminach elementarnych, reprezentujących elementarne operacje pomiarowe, i nieredukowalnych do innych pojęć. W związku z tym omówiono podstawy teorii reprezentacji, opisano algebraiczny model niepewności i zaproponowano strukturę z niepewnością, odpowiadającą matematycznie reprezentacjom z progiem. Pokazano, że w modelu czysto algebraicznym, w którym do opisu pomiaru potrzebne są dwie operacje - komparacji i powielania - można opisać błędy systematyczne i niesystematyczne. Powielanie jest operacją składania, którą można wykonywać jedynie na jednakowych obiektach. Warunkiem występowania błędów niesystematycznych jest subhomotetyczność relacji poprzedzania.
EN
The main topic of this work is a mathematical description of non-ideal mesurements (with errors) of extensive (additive) quantities by comparison with a standard. Measurement is represented by a function which maps an empirical structure of objects into a mathematical structure describing the measured proprties. The empirical structure is characterised as a set of objects endowed with a precedence relation determined by an operation of comparison and additive operation of concatenation. In this work it is assumed that such a structure can be modelled by fuzzy sets together with a t-norm-based arithmetic and the precedence relation detrmined by a positivity condition of a difference of two fuzzy sets. The subtraction of fuzzy sets based on a t-norm arithmetic describes the operation of comparison. A raw result of any measurement is a sequence of numbers which are direct readings of a measurement device. The final result representing a measured object consist of the value of the measurand and the uncertainty. The work proposes an algorithm of the estimation of a membership function of the fuzzy set representing a given object. The algorithm uses both the measurement series, as well as expert knowledge. The uncertatinty is estimated as a radius of a specified α-cut of the fuzzy set, while the value of the mesurand is given by a middle of the kernel of the fuzzy set. Moreover, the empirical algorithm of the estimation of a t-norm is proposed. The work presents an axiomatic appproach to the measurement modelling. It allows to describe the process of a measurement by means of elementary operations and irreducible concepts. In order to present such an approach, fundamentals of the representation theory are desribed and the algebaraic model corresponding to representations with thresholds is discussed. It is shown that in the purely algebraic model containing only two operations, comparison and copying, it is possible to describe both systematic and non-systematic errors. The copying is the concatenation operation which can be applied to the identical elements only. If non-systematic errors are to be described, it is necessary for the comparison operation to be subhomothetic, which directly implies the subhomotheticity of the precedence relation.
PL
Wyprowadzono wzory matematyczne na estymatory pozycji odległościomierza i systematycznego błędu pomiaru, wykorzystując pomiary jego oddalenia od trzech różnych punktów terenowych. Wyznaczono analityczne oceny statystyczne jakości tych estymatorów. Formuły zostały przetestowane na drodze modelowania komputerowego (metoda Monte Carlo).
EN
An algorithm of evaluation distance-finders position and its sistematic error is presented in the paper. The method being offered is based on three measurements of distance to the different points. Analytic formulas on variance of estimators are determined. The formulas were tested with method Monte Carlo.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki oceny rakietowych strzelań poligonowych. Jednym z elementów podlegających ocenie jest minimalna odległość rakiety od celu zwana uchybem naprowadzania w punkcie spotkania. W artykule zaproponowano dwie metody pomiaru uchybu: metodę radiolokacyjno-optyczną oraz metodę z celem aktywnym. W pierwszej metodzie zakłada się wykorzystanie stacji naprowadzania rakiet SURN. Druga metoda wymaga budowy urządzenia radiolokacyjnego do pomiaru odległości, które powinno być zainstalowane na pokładzie imitatora celu. W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania obydwu metod, skupiając szczególną uwagę na analizie błędów pomiarowych.
EN
The paper deals with some issues of field evaluation of missile launches. The minimum missile-to-target distance, i.e. the so-called guidance error at the point of impact, is one of parameters subjected to evaluation. Two methods have be en suggested to measure this error: the radar-and-optical method and one that employs an active target. The first method assumes the missile guidance station SURN to be used, whereas the second one needs radar distance-measuring de vice to be built in a target drone. Theoretical considerations on both the methods are the core of the paper. Particular attention has been paid to analyses of measuring errors.
9
Content available remote Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja
EN
The status of the measurement uncertainty theory in classical and quantum physics is presented. On that basis both traditional methods and new 1S0 document Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.