Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań mikrobiologicznej i energetycznej stabilności biomasy drzewnej przechowywanej w postaci peletów. Stwierdzono, że sposób przechowywania materiału oraz czas ograniczały ilość mikroorganizmów stanowiących potencjalne źródło zagrożeń biologicznych. Przechowywanie peletów wpłynęło negatywnie na kaloryczność powstałego z nich paliwa gazowego. Zawartość gazowych składników stanowiących nośniki energii w miarę upływu czasu przechowywania peletów uległa zmniejszeniu.
EN
Pine wood pellets (diam. 6 mm, humidity 15%) were analyzed immediately after prodn. as well as after vacuum storage for up to 6 mos. in order to est. the impact of storage time on the no. of microorganisms on their surface and on a change in the calorific value and compn. of offgases from gasification. Storage of the pellets for 6 mo. resulted in over 99% redn. in the no. of microorganisms and a 50% redn. in calorific value in comparison with the fresh sample.
2
Content available Ocena przykładowych rozwiązań obór mlecznych
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych. Są to obory o wysokim poziomie mechanizacji, a także zapewniające odpowiednie, zgodne z wymaganiami warunki dobrostanu zwierząt. Badania szczegółowe wykazały jednak wiele usterek zarówno technologicznych, jak i budowlanych, które po zidentyfikowaniu umożliwią doskonalenie dalszych prac projektowych.
EN
Paper presents the investigation results of the free-stall cattle barns for dairy cows. The tested barn buildings are characterized by high mechanization level, they also ensure suit-able conditions in accordance with the requirements of animal welfare. However, detailed inspection showed a number of defects both, the technological and constructional ones. Their identification enables improving further designing and construction activities.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną produkcji pasz pełnoporcjowych, z uwzględnieniem dwóch wariantów linii produkcyjnej, różniących się wydajnością produkcji, w odniesieniu do kosztów zakupu gotowej mieszanki przemysłowej. W analizowanych liniach produkcyjnych zainstalowane były mieszarki ze ślimakowym elementem roboczym.
EN
Paper presented technical and economic analysis of complete feed mixtures production in the farms, considering two variants of production line, different in production output, in relation to the costs of purchasing ready industrial feed mixture. Analysed production lines were equipped with the worm mixers as working elements.
PL
Fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych w chowie zwierząt; jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami, jak: metan, siarkowodór, amoniak, tlenki azotu. Należy zatem prowadzić intensywne badania innowacyjnych rozwiązań biogazowni, przeznaczonych dla specjalistycznych gospodarstw rodzinnych i farmerskich.
EN
Two important features are closely combined with the process of methane fermentation. They include the possibility of producing pure, ecological fuel (biogas) as well as the recycling of harmful animal wastes. Thus, methane fermentation is an important element for the future technological plans in livestock production. It is also a significant solution reducing the charge of environment with such substances as methane, hydrogen sulfide, ammonia, nitrogen oxides. Therefore, it is absolutely necessary to conduct intensive research works on innovative development of biogas generating plants, provided for specialistic farms as well as the market directed farms operating on larger scale of production.
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
PL
Przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych w pięciu oborach znajdujących się na terenie północno-zachodniej Polski. Obsada w badanych oborach wynosiła 60-100 DJP. Badane obiekty różniły się systemem utrzymania bydła oraz konstrukcją budynku inwentarskiego. Podczas analizy szczególną uwagę zwrócono na system żywienia zwierząt oraz rodzaj maszyn stosowanych do przygotowania i zadawania pasz objętościowych. Opracowano wnioski dotyczące porównania technik stosowanych do zadawania pasz objętościowych oraz kosztów poniesionych na zadawanie pasz objętościowych w badanych obiektach.
EN
Paper presented an analysis of investigations carried out in five cow-barns localized in the north - western Poland. The livestock density in the cow-barns averaged at 60-100 LU (livestock units). Surveyed objects differed one from another in the cattle maintenance system and in building construction. During investigations the attention was focused on animal feeding system and on the type of machines used to roughage fodder preparation and distribution. The research resulted in a few conclusions concerning comparison of the techniques applied to forage distribution and the costs of roughage fodder distribution in surveyed objects.
7
Content available Metoda oceny mieszarki pasz sypkich
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na mieszarce z pionowym elementem roboczym, w której wytwarzano pasze pełnoporcjowe dla trzody chlewnej. Do określenia stopnia zmieszania zastosowano metodę z wykorzystaniem wyróżnika. Na podstawie badań określono całkowity czas prowadzenia procesu mieszania.
EN
Paper presented the results of testing the mixer with vertical working element, used to preparation of complete feed mixtures for pigs. To determine the degree of mixing loose feeds the method based on microtracers application was used. Test results enabled determination of the total time for mixing process duration.
PL
Wolnostanowiskowe, ściółkowe systemy chowu krów, które były przedmiotem badań, zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki utrzymania poprzez ułatwienie swobody przemieszczania się, dostępu do paszy, odpoczynku zgodnie z wymaganiami w zakresie dobrostanu. Badania mikroklimatu w oborach przeprowadzono w dwóch okresach: wiosenno-letnim i jesiennym. Wilgotność względna w okresie wiosennym kształtowała się na odpowiednim poziomie zgodnie z zaleceniami standardów technologicznych [Romaniuk, Overby i in. 2005]. Ochładzanie katatermometryczne na wiosnę mieściło się w granicach komfortu termicznego. We wszystkich oborach wilgotność kształtowała się powyżej dopuszczalnej granicy 80%. Wiązało się to głównie z pogodą deszczową na zewnątrz obiektów. Obliczone zależności wilgotności względnej wewnątrz budynku z zewnętrzną wykazały wysoką korelację (r = 0,95, r = 0,72, r = 0,70). Prędkość ruchu powietrza w oborach w okresie jesiennym wahała się w granicach dopuszczalnych (0,141 - 0,423 mźs-1).
EN
Loose, mulch type cow breeding systems, which were the subject of the research, guarantee proper living conditions for animals by making it easier for them to move, facilitating access to feed, and rest according to the requirements regarding well-being. Microclimate was examined in cowsheds in two periods: spring-summer and autumn. In spring season relative humidity ranged at suitable level, according to guidelines specified in technological standards [Romaniuk, Overby et al., 2005]. In spring katathermometric cooling ranged within thermal comfort limits. In all cowsheds humidity was above acceptable limit of 80%. This was mainly due to rainy weather outside the facilities. Computed dependences between relative humidity inside building and outside it proved high correlation (r = 0.95, r = 0.72, r = 0.70). Air motion velocity in cowsheds in autumn season oscillated within permissible limits (0.141 - 0.423 mźs-1).
PL
Realizacja procesu inwestycyjnego pozyskania i zagospodarowania biogazu wymaga znajomości wielu ograniczeń formalno-prawnych. Związane jest to ze złożoności problemu wynikającego z samego procesu pozyskania i zagospodarowania biogazu, jak również aktualnie obowiązujących procedur inwestycyjnych obowiązujących w kraju.
EN
Realization of the investments dealing with generation and management of agricultural biogas, needs the knowledge of numerous formal and legal restrictions. That arises from the complexity of designing biogas generation and management processes and installations, as well as from the investment procedures being actually obligatory in Poland.
10
Content available Uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych
PL
Budowa instalacji biogazowych przetwarzających odpady rolnicze jest ważna ze względu na możliwość redukcji odpadów oraz emisji gazów i odorów na terenach wiejskich. Rolnictwo intensywne stwarza liczne zagrożenia dla środowiska. Należą do nich erozja i wyjałowienie gleb, skażenie wód gruntowych i powierzchniowych związkami biogennymi i pestycydami, zmniejszenie bioróżnorodności oraz naruszenie równowagi ekologicznej ekosystemów. Nieprawidłowe przechowywanie gnojowicy, które jest powszechne w warunkach polskich, jak i niewłaściwe jej wykorzystanie rolnicze przyczynią się do skażenia wód powierzchniowych i gruntowych związkami azotu i fosforu oraz organizmami chorobotwórczymi.
EN
Rational management of agricultural wastes based on their proper removal from the livestock buildings, storage and afterwards utilization are of particular importance for natural environment protection. Inappropriate storage and management of liquid and solid manure are the main reason of ground waters contamination. Very often the piles of dung are situated on permeable bedrock soil, from where the drained liquid penetrates into ground waters or to nearest water-courses. Presented analysis may be useful at designing and construction of the liquid manure tanks or dung pits according to the standard requirements, and it is expected to enable the proper exploitation of these facilities as well. Special attention was paid to the methods of manure treatment by methane and aerobic fermentation.
PL
Wysoka koncentracja produkcji zwierzęcej prowadzi do niekorzystnego oddziaływania na środowisko (zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza). Wynika to ze zwiększonej w jednym miejscu emisji szkodliwych gazów (np. amoniaku, dwutlenku węgla, siarkowodoru, tlenku węgla, metanu itp.) i odoru, a także produkcji nawozu naturalnego. Przestrzeganie Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Technique - BAT) przepisów formalno-prawnych takich jak Ustawa o nawozach i nawożeniu a także zaleceń wynikających z Crosse Compliance w projektowaniu i eksploatacji może zdecydowanie ograniczyć emisję szkodliwych gazów i zmniejszenie niekorzystnego ich oddziaływania na otoczenie.
EN
Paper discussed the basic elements of intensive animal production affecting the environment (air, soil and water) pollution. Research results concerning emission of gases within the objects, quality of water and soil around the objects, were analyzed in surveyed free-stall cowsheds. Relative air humidity in the objects during spring period ranged within acceptable limits corresponding to technological standards. Velocity of air circulation inside the buildings was also within acceptable range (0.141-0.423 m/s) in autumn. The concentration of harmful gases was higher in the autumn period, but not exceeding the admissible values. Application of the best available technique (BAT) recommendations and complience with the legal rules (law on the manure management and use) in designing and usage of the modern livestock buildings, may significantly reduce the emission of harmful gases and their impact on the environment.
PL
W pracy dokonano próby oceny wpływu prędkości obrotowej ślimaka mieszającego mieszarki z pionowym elementem roboczym na stopień zmieszania komponentów. Badania przeprowadzono dla prędkości obrotowej 28,3; 33,5 i 38,7 rad/s. Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała znamiennie istotnych różnic wartości średnich stopnia zmieszania mieszanki uzyskanej przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka mieszającego.
EN
Attempts of the assessment of the influence of the rotation speed of the wormgear were made at work mixing blenders up with the vertical working element to the step of the components mixing up degree. Examinations were carried out for the rotation speed 28.3; 33.5 and 38.7 glad s-1. A carried statistical analysis didn't demonstrate substantial differences of value of averages of fodder mixing up degree gotten at the different mixing wormgear's rotation speeds.
PL
W pracy opisano badania wpływu czasu mieszania na stopień zmieszania komponentów mieszanki paszy sypkiej przeznaczonej dla trzody chlewnej. Badania przeprowadzono dla mieszarki porcjowej z pionowym elementem roboczym, dla czasu mieszania 9, 12, 15, 18 i 21 min. Badania wykazały, że wraz ze wzrostem czasu mieszania następuje wzrost stopnia zmieszania komponentów, jednak po przekroczeniu czasu mieszania 18 min., stwierdzono spadek stopnia zmieszania. Stopień zmieszania nie zależy od geometrycznej średniej ważonej wielkości cząstek badanych mieszanek.
EN
Examining the influence of time of mixing up was described at work to the step of mixing components of blend for the loose feedstuff donated to pigs. Examinations were carried out for the portion blender with the vertical working element, for the time of mixing up 9, 12, 15, 18 and with 21 min. Examinations demonstrated that an increase in the rank of mixing components was coming with the height of mixing the tense up together, however after overstepping the tense of mixing 18 min. up., a drop of the step of the confusion was stated. The step of the confusion isn't depending on the geometrical average for the weighed size of particles of examined blends.
PL
Przedstawiono przykładowe rozwiązanie obory stanowiskowej dla gospodarstw do 30 krów i obór wolnostanowiskowych powyżej 30 krów. Są to obiekty o wysokim poziomie mechanizacji z prawidłowo zaprojektowanym układem funkcjonalno-technologicznym spełniające wymagania z zakresu dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
EN
Example of solutions of cowshed for 30 cows with tied-up animal keeping system and free stall cowshed for above 30 cows were presented. These are livestock buildings with high level of mechanisation (high-tech) and proper arrangement from functional and technological point of view. The requirements of animal welfare and environment protection were fulfilled.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.