Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy storage systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono rosnącą rolę magazynów energii w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej i ich współpracy z szeroko rozumianym systemem elektroenergetycznym (krajowym, lokalnym, przemysłowym, wyspowym). Przedstawiono różne technologie systemów magazynowania energii: mechaniczne, elektryczne elektrochemiczne i chemiczne.
EN
The article discusses the growing role of energy storage in the context of the development of renewable energy sources and their cooperation with the broadly understood electrical power system (national, local, industrial, island). Various technologies of energy storage systems are presented: mechanical, electrical, electrochemical and chemical.
EN
The paper presents the structure of hybrid and electric modern ship propulsion systems. Types and configuration of electrochemical cells for selected electric energy storage facilities on the ship were presented. The method and results of reliability analyses, such as failure mode effect analysis (FMEA), reliability block diagram (RBD) and fault tree analysis (FTA), used to estimate the probability of failure of the energy storage systems supplying the ship's main propulsion, are presented. Methods of evaluation and verification of the proposed reliability model using a laboratory model and available operational and service data are discussed. A proposal for a quantitative risk analysis of potential damage during the operation of the energy storage has been presented.
PL
W niniejszym artykule autor opisuje rozwiązania proceduralne ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta zawiera wiele szczególnych rozwiązań w stosunku do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, odnoszących się zarówno do toku postępowania, jak i wydawanych decyzji.
EN
The author describes procedural measures provided for in the Act on the preparation and implementation of investments in the field of pumped-storage power plants and accompanying investments. This act contains a number of special solutions with regard to the provisions of the Act of 14 June 1960, Code of Administrative Procedure, concerning both the procedure and the issued decisions.
EN
Increasing the presence of non-conventional clean energy sources in Electrical Power Systems (EPS) is a global strategic goal. Particularly, photovoltaic systems are attractive due to their versatility, low maintenance cost, easy installation, noiselessness, etc. However, the integration of photovoltaic systems into EPS increases the necessary regulation actions performed by system generators due to stochastic fluctuations of solar radiation, especially on cloudy days. Even using complex models that consider many variables, solar irradiation and its corresponding photovoltaic power generation are difficult variables to forecast with accuracy in cloudy day scenarios. To address this problem, Energy Storage Systems (BESS) have been proposed as a solution to mitigate the variability of photovoltaic generation, which reduce the need to use traditional spinning reserves and provide auxiliary grid services. The BESS selection required to mitigate photovoltaic generation is directly related to the worst-case daily variability of photovoltaic generation in the short term. This paper proposes a practical estimation of daily perspective photo voltage solar generation curve in Electrical Power Systems.
EN
This study compares optimized active voltage balancing algorithms, applicable for energy storage systems made of supercapacitor cells connected in series. The results presented herein are obtained from a simulation model and confirmed on an experimental stand.
EN
The article describes issues related to power distribution between a power plant system consisting of a synchronous generator operating at variable shaft speed and a super capacitor which is a short-term source of electricity for sudden electrical load changes. In the presented system a generator and a battery of supercapacitors were connected with use of power electronic converters. The synchronous generator is connected to the DC network via an AC-DC converter and the super capacitor is connected with means of an isolated DC-DC converter. Both converters have been equipped with auctioneering diodes to prevent the flow of equalizing currents. The theoretical basis and results of experimental research obtained on a laboratory test-stand equipped with the aforementioned system are presented.
PL
Magazyny energii są zbudowane z pojedynczych ogniw, w których oprócz katody, anody i elektrolitu znajduje się polimerowy materiał separacyjny. To właśnie cechy separatora decydują m.in. o cykliczności pracy i o pojemności ogniwa oraz technologii produkcji akumulatora. Przedstawiono przegląd materiałów separacyjnych stosowanych w magazynach energii wykorzystywanych w e-mobilności. Omówiono separatory używane w akumulatorach kwasowych, niklowo-wodorkowych oraz najpopularniejszych obecnie litowo-jonowych. Opisano również nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie materiałów separacyjnych do chemicznych źródeł prądu.
EN
Energy storage systems are built of a number of cells containing cathode, anode, electrolyte, and a separating element made of polymer. The features of the separator determine the cyclic character of the system’s work, the cell capacity and the technology of battery production. The paper presents a review of materials used in the production of separators for energy storage systems for e-mobility. The separators currently applied in acidic batteries, nickel-hydrogen batteries and most popular lithium--ionic batteries are described. Moreover, new technological solutions in the area of separators used in chemical sources of current are discussed.
PL
Zasobniki energii elektrycznej umożliwiające zwiększenie wykorzystania energii hamowania odzyskowego w trakcji elektrycznej są coraz częściej stosowane. Skuteczność ich działania zależy od struktury układu zasilania komunikacji miejskiej i charakterystyki ruchu, dlatego wprowadzenie ich do użytku powinno być poprzedzone analizą techniczną. Analiza taka może być wykonana w oparciu o symulację układu zasilania. Jednak taka procedura jest bardzo pracochłonna. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę oceny potencjału rekuperacji w trakcji miejskiej opartą na łatwych do realizacji pomiarach.
EN
Electrical energy storage enable more efficient use of recuperation braking in electric traction are increasingly becoming more popular. Their effectiveness depends on the structure of the supply transport and traffic characteristics, thus putting them to use should be preceded by technical analysis. Such an analysis can be made based on the simulation of supply system. However, this procedure is very time-consuming. The article presents a simplified method of evaluating the potential recovery in urban traction based on easy to implement measurements.
EN
This paper introduces design aspects of flywheel storage system used as energy buffer for ultra-fast charging station of electric vehicles. Calculations of nominal efficiency of surface permanent magnet machine, round-trip cycle and long term efficiency of flywheel system have been presented. Finite element analysis of the machine was carried out in order to obtain its characteristics and estimate performance of entire system. The results have shown approximate value of system efficiency and system weight in relation to various operational speeds as well as acceptable time for energy storage.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania magazynu energii kinetycznej zastosowanego w ultra-szybkiej stacji ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Analizowano sprawność znamionową maszyny z magnesami trwałymi umieszczonymi na powierzchni wirnika, sprawność pojedynczego cyklu ładowania oraz długookresowego gromadzenia energii. W celu określenia parametrów silnika posłużono się analizą elementów skończonych. Przedstawiono zagadnienia sprawność systemu i jego masy w zależności od zakresu zmian prędkości kątowej, jak również czas dla jakiego gromadzenie energii jest uzasadnione.
PL
W pracy rozpatrywana jest tematyka łagodzenia skutków stochastycznych zmian energii wiatru na proces współpracy turbin wiatrowych (TW) z systemem elektroenergetycznym (SEE). Założono, że częściową kompensację skutków krótkotrwałych spadków prędkości wiatru poniżej wartość załączenia turbiny vcut-in można uzyskać przez jej współpracę z magazynami energii (ME) o odpowiednio dobranej pojemności. Przedstawiono algorytm współpracy turbiny wiatrowej z kinetycznym magazynem energii (KME). Zaproponowano metodę analizy statystycznej przebiegów pomiarowych prędkości wiatru vw=f(t), której wyniki wykorzystano do ustalenia wartości pojemności magazynu energii pozwalającej na likwidację ustalonej długości przerw w pracy generatora elektrowni wiatrowej (EW). Zamieszczono wyniki badań w zakresie analizy statystycznej przebiegów vw=f(t) oraz metody ustalania pojemności magazynu dla wybranych układów turbina wiatrowa – kinetyczny magazyn energii.
EN
The paper considers the problem of attenuating the consequences of stochastic variations in the wind power on cooperation of wind turbines (WT) with the electric power system (EPS). It has been assumed that the effect of short-duration drop of the wind velocity below the value vcut-in of the turbine switch-on may be partially compensated by its cooperation with the energy storages (ES) of appropriate capacity. An algorithm of the wind turbine cooperation with a flywheels has been presented. A method of statistical analysis of the measured wind velocity patterns vw=f(t) has been proposed. The results so achieved have been used for determining the power storage capacity that should allow for liquidation of definite breaks in operation of the wind power plant generator. The results of the research related to statistical analysis of the vw=f(t) patterns and the methods of defining the storage capacity for selected wind-turbine – kinetic power storage systems are presented.
11
Content available remote Supercapacitors: Alternative Energy Storage Systems
EN
The use of supercapacitors as energy storage systems is evaluated in this work. Supercapacitors are compared with other technologies such as compressed air, pumped hydro, superconductors and flywheels. This paper is focused on medium scale energy storage systems (applied to 100 kW photovoltaic generation plants). The supercapacitor is studied in detail, presenting these device structures, how they can be modeled, the balancing, their useful life and their principal applications. The overview is carried out after a detailed reference selection.
PL
W artykule przedstawiono ocenę użycia superkondensatorów, jako systemów magazynowania energii. Superkondensatory porównano z innymi technologiami, takimi jak sprężone powietrze, hydraulika siłowa, nadprzewodniki i koła zamachowe. Autorzy koncentrują się na systemach magazynowania energii średniej skali (zastosowanych do mocy 100kW stacji baterii fotowoltaicznych). Superkondensator jest opisany szczegółowo, zarówno w aspekcie struktury urządzenia, sposobu modelowania, zrównoważenia, okresu użytkowania jak i głównych zastosowań. Prezentowany przegląd powstał na bazie szczegółowej analizy literatury.
12
Content available remote Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii
PL
Odnawialne źródła energii (OZE), w tym elektrownie wiatrowe, mają wysoki priorytet promocji w polityce energetycznej Unii Europejskiej, jak również Polski. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej (GR), z założenia, ma służyć poprawie niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców. W referacie skoncentrowano się na problemie poprawy dyspozycyjności OZE na przykładzie elektrowni wiatrowej. Przedstawiono koncepcję elektrowni wiatrowej z bateryjnym zasobnikiem energii, w istotny sposób podnoszącą dyspozycyjność. Dokonano także analizy ekonomicznej proponowanego rozwiązania.
EN
The renewable energy sources (RES), including wind power plants, have the high priority of promotion in the energy policy of the European Union, as well as in Poland. A increasing share of RES and distributed generation (DG), in assumption, should provide improvement of reliability of electricity delivery to the customers. The paper concentrates on the problem of RES availability improvement on the example of wind power plant. New concept of hybrid power plant using wind turbine and battery energy storage is presented. The aim of designing the new hybrid power plant was to increase availability of a wind power plant. The economic analysis of such systems was also done.
EN
Superconducting magnetic energy storage (SMES) system is a device for storing and instantaneously discharging large quantities of power. It stores energy in the magnetic field generated by the flow of DC current in a coil of superconducting material that has been cryogenically cooled. The SMES recharges within minutes and can repeat the charge/discharge sequence thousands of times without any degradation of the magnet. This paper described a 7.3 kJ conduction - cooled, high - Tc superconducting (HTS) magnet for SMES system. This magnet consist of 15 pancake - coils wound with Bi-2223 High Strength Wire with critical current 140 A at 35 K.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.