Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  qualifications
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: The main purpose of this study was to present the possibilities of using the competence matrix in the prioritizing of manufacturing activities. Design/methodology/approach: The article discusses one of the enterprise’s human resource management instruments, which are competence matrices. Competence development model of enterprise was presented and model of using technological competences was discussed. Findings: The way of using competence matrices, as a tool to support task scheduling that is carried out by direct production employees in the area of discrete processes, was presented. The author showed, that competence matrices can enable the identification of competence gaps and thus be a tool for planning the training needs of employees, recruitment and selection of employees, making decisions about transfers and building a remuneration system. Research limitations/implications: An important condition for the successful implementation of solutions based on competence matrices is the correct determination of the level of required and expected technological competence and prior declaration of the list of technological operations. Practical implications: The solution described above, consisting in the use of technological competence matrices in the area of production planning, has been used in the calculation algorithms of the IPOsystem™ application. It is a product of the Polish company UiBS Teamwork Sp. z o.o. Originality/value: The use of competence matrices in prioritizing production tasks is undoubtedly a new issue. It is an indicator of the level of organization’s maturity, which results from the need to adapt production enterprises to changing environmental conditions.
PL
Artykuł zawiera krótkie streszczenie problemów kształcenia zawodowego w Polsce. Analizie poddane zostało kształcenie zawodowe w górnictwie i przemyśle wydobywczym, jak również perspektywy jego modyfikacji. W artykule zamieszczono również aktualne uwarunkowania prawne kształcenia zawodowego oraz możliwości wprowadzania zmian w kwalifikacjach w zawodach górniczych.
EN
his article consists of short summary of problems and issues of vocational training in Poland and analysis of this subject in mining industry with it’s modification optoions. It also contains legal regulations of vocational training and change possibilities in mining professions qualifications.
4
Content available System kompetencji uczestników procesu budowlanego
PL
Artykuł omawia podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o ustawę o ZSK. Ponadto dotyczy działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie i jej Grup roboczych. Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za działania Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.
EN
The article discusses the basic assumptions of the Integrated Qualifications System based on the Act on IQS (ZSK). In addition, it concerns the activities of the Skills Council of Construction Sector in Poland, and its working groups. Instytut Techniki Budowlanej is responsible for the activities of the Working group on standardization and certification.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of professional personnel implementing hyperbaric procedures other than those used for diving. Numerous inconsistencies between the existing legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the State budget are shown. The first significant problem was the lack of mutual correlation of various regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric diseases, as well as incoherence with medical and nursing specialisation programs in force in Poland. The second problem is the lack of requirements in the documents of the Ministry of Health for medical staff other than doctors and nurses, including technical staff, necessary for the implementation of a safe oxybarotherapy procedure. The situation is clearer with respect to technical personnel than in relation to medical personnel. There are provisions which strictly define the qualifications of such staff for a very narrow group of technical personnel. Although they deal with issues related to the use of hyperbaric chambers in diving, to date no other separate regulations have been developed for medical applications of hyperbaric therapy. Unfortunately, both in centres financed by the National Health Fund and in private centres, no-one observes these regulations because there is no such formal requirement. The same applies to occupational research (occupational medicine) for all groups of personnel involved in hyperbaric oxygen therapy treatments. It was also found that medical hyperbaric centres not seeking funding from the budget (the National Health Fund) do not have even minimum qualification requirements for the medical staff working there. Furthermore, there is no knowledge of the requirements set out in other legal acts other than those concerning medicine.
EN
In times when residents of Europe can be educated and can work in various places of the continent, a possibility of accepting gained qualifications in each country of the EU becomes significant. Development of technology makes a lot of people have to adapt their qualifications to evolving needs of the labour market to be able to remain on it. The subject matter of the article is a synthetic description of instruments which enable classification and comparison of qualifications as well as presentation of the Sectoral Qualifications Framework in the construction sector (SRK-Bud), describing qualifications typical of the sector, in the context of the Polish Qualifications Framework and Integrated Qualifications System in Poland. The article describes the most important issues related to SRK-Bud – its scope and structure, methods of identification of key competences in the construction sector and possibilities of using SRK-Bud as well as the role of the Sector Council for Competence in Construction in its implementation.
PL
W czasach, gdy mieszkańcy Europy mogą kształcić się i pracować w różnych miejscach kontynentu, ważna staje się możliwość uznawania zdobytych kwalifikacji w każdym państwie UE. Rozwój techniki sprawia, że wiele osób musi dostosować swoje kwalifikacje do zmieniających się potrzeb rynku pracy, aby móc się na nim utrzymać. Przedmiotem artykułu jest syntetyczne opisanie narzędzi umożliwiających klasyfikowanie i porównywanie kwalifikacji, a także przedstawienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo (SRK-Bud), opisującej kwalifikacje typowe dla branży w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Publikacja opisuje najważniejsze zagadnienia związane z SRK-Bud – jej zakres i strukturę, metody identyfikacji kluczowych kompetencji w sektorze budownictwa oraz możliwości wykorzystania SRK-Bud, a także rolę Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w jej wdrażaniu.
7
Content available Szkolnictwo poligraficzne po reformach
PL
W latach 2016–2019 w systemie szkolnictwa zawodowego w Polsce zaszły istotne zmiany. Większość z nich weszła w życie w 2019 roku i dotyczyły również edukacji poligrafów. Zmieniały się nie tylko treści programowe, ale wprowadzono też do podstaw programowych nowe zagadnienia oraz nowe zawody. Rok, to zbyt krótki okres na ocenę wszystkich zmian. Jest jednak dobrą okazją do podsumowania i określenia jakie problemy nurtują dzisiaj zawodowe szkolnictwo poligraficzne.
EN
In 2016–2019, significant changes took place in Polish vocational education system. Most of them entered into force in 2019. They also concerned graphic arts education. Not only did the curriculum content change, but also new topics and new professions were introduced into the curriculum. Although one year is a short period of time to evaluate all changes, the author made an attempt to summarize and define the problems bothering today’s professional graphic arts education at the secondary school level.
EN
The introduction of technical and technological changes typical of industry and economy 4.0 in Polish companies makes it easier to build a competitive advantage. Implementing them requires providing the economy with suitably qualified employees who are prepared for work under new conditions. These employees are expected to be not only professionals in their field, but also to be willing and able to respond flexibly and quickly to new solutions in the work environment. They should also be capable of reorienting their knowledge and skills so that they are in line with the changing expectations of employer and labor market. Universities should, hence, prepare current students for such situation, Thus, this article presents a study conducted among students, the aim of which was to gather knowledge about whether, in the opinions of students, universities are preparing future employees for future professional roles and the challenges of the labor market in economy 4.0.
11
Content available remote Kryterium kontrłaty
12
Content available remote Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach
PL
Samodzielne funkcje w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na mocy przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych. Przepisy w zakresie nadawania uprawnień budowlanych zmieniały się w ciągu 90 lat, a ich skutkiem jest występowanie w obrocie prawnym bardzo dużej ilości różnych decyzji.
EN
Independent functions in construction can only be performed by people with building permits issued under the provisions of the Construction Law and executive acts. Regulations regarding the granting of building rights have changed over 90 years, and their effect is the occurrence of a very large number of different decisions in legal transactions.
PL
W artykule przybliżono informacje na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, zdobytych w państwach członkowskich UE to w konsekwencji możliwości podejmowania zatrudnienia w Polsce w zawodach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł dotyczy również faktu, że - na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję organu prowadzącego postępowanie o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporządzeniem są to takie zawody jak specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość korzystania z usług CIOP-PIB w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych mają na równych prawach wszyscy wnioskujący.
EN
This article presents information on the process of recognizing professional qualifications acquired within EU member states and on becoming employed in Poland in OSH-related occupations. Following the act of the Minister of Family, Work and Social Policy of January 16,2016, on authorization to recognize qualifications, the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) is a body governing the procedure for recognizing qualifications for OSH-related regulated professions (OSH specialist and OSH technician) acquired within the EU to be used in Poland. All applicants can use CIOP-PIB's services.
PL
Artykuł opisuje sylwetkę mierniczego górniczego na tle wymagań określonych w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia zasady stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego, wskazując na kwalifikacje w zakresie przygotowania i doświadczenia zawodowego. W syntetyczny sposób prezentuje zadania mierniczego górniczego w różnego rodzaju zakładach górniczych i zakładach.
EN
The primary duty of a mining surveyor in the maintenance of mining and general facilities is drawing up surveying documentation, which has direct impact on the safety of maintenance procedures and of the staff, on general safety and environment protection. This documentation stems from an extensive range of obligations attributable to surveying services in all types of mining facilities, as overseen by a mining surveyor. What is noticeable is that pertinent legislation stipulates that the mining surveyor should closely cooperate with the maintenance officer in the respective mining facility. For years, these two officers have based their communications on the surveying log present in every mining facility, where the mining surveyor notifies the maintenance management of any irregularities in maintenance and on any threats identified, whether natural or mining. The extraordinary importance of the mining surveyor is emphasized by the fact that, similarly to the qualifications of a mining geologist and a maintenance officer in a mining facility – their qualifications are certified by the President of the State Mining Authority. Both in Poland and abroad, a mining surveyor is perceived as a public trust profession, responsible for crucial tasks and information – from the point of view of a mining company. Documents signed by the mining surveyor are a guarantee of professional reliability and conformity with effective regulations. The mining surveyor often meets with local government bodies and local communities affected by the mining activities, providing explanations and information, this satisfying essential social needs which have direct impact on general safety and environment protection.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
W artykule omówiono znaczenie kierownika projektu w zarządzaniu przedsięwzięciem. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury pod kątem wpływu kierownika projektu na sukces przedsięwzięcia. Druga część artykułu skupia się na omówieniu wyników badań przeprowadzonych na grupie 65 kierowników projektu z województwa śląskiego. Celem badania było określenie wpływu atrybutów kierownika projektu na sukces w realizowanych przedsięwzięciach. Ponadto uzyskano informacje na temat posiadanej wiedzy oraz stosowania przez kierowników projektów standardów i metod z zakresu zarządzania projektami. Analiza wyników badań ukazała, że na sukces projektu przede wszystkim wpływają posiadane kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się zarządzaniem projektami.
EN
The article discusses the significance of project manager in project management. The first part shows a review of the literature concerning the impact of the project manager on the project’s success. The second part of the article presents the results of the research that was conducted on a group of 65 project managers from the Silesian area. The aim of the research was to show how the skills of the project manager affect the project’s success. The research provided information about the manager’s knowledge and the project’s standards and methods which they use in the process of project management. The analysis of the research showed that the most important issue necessary to achieve a successful project is the qualifications of the project manager.
PL
Dynamiczne zmiany na rynku, rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, rosnąca liczba transakcji wymuszających przemieszczanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych wpływają na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych i efektywnych pracowników działów logistyki mogących sprostać tym i innym wyzwaniom współczesnej gospodarki. Źródła efektywności pracowników, wśród których identyfikuje się między innymi kompetencje, są od lat przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Liczne badania i opracowania naukowe dowodzą, że właśnie kompetencje pracowników wpływają na możliwość osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego i są jednym ze źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. To sprawia, że istotna jest identyfikacja kompetencji będących udziałem pracowników stanowiących kadrę logistyczną polskich przedsiębiorstw.
EN
Dynamic changes on the market, development of IT, and growing number of transactions forcing the flow of materials as well as semi-finished and finished goods influence the increase in demand for qualified and effective logistics departments’ workers who can meet the challenges of modern economy. The sources of workers’ efficiency, among others – the competence, has been the area of interest for years. In vital number of scientific research there is claimed that it is the competence that influences the success of a company and is one of the sources of company’s competitiveness. This is the reason why the recognition of the competence of logistics staff in Poland is so important.
19
Content available remote Kształcenia kadr na potrzeby współczesnych miast
PL
Miasta są centrami rozwoju społeczno-gospodarczego – miejscami koncentracji potencjału gospodarczego i innowacji oraz ośrodkami usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Są przede wszystkim „tworem” społecznym, efektem aktywności i kreatywności ich obywateli, relacji międzyludzkich oraz pochodną wspólnej tradycji i kultury. Zarówno w okresie rozkwitu, jak i kryzysu w istotny sposób determinują rozwój regionu czy kraju. Miasta i ich kondycja są dziś w centrum uwagi i zainteresowań różnorodnych instytucji i organizacji. Zarówno w obszarze badań naukowych, jak i praktycznych działań oraz politycznych inicjatyw, miasto jest definiowane i opisywane przez pryzmat koncepcji zrównoważonego rozwoju. Karta Lipska [2007] wyznaczającą ścieżkę zrównoważonego rozwoju miast jako główne priorytety wskazuje dobrobyt gospodarczy, równowagę społeczną i zdrowe środowisko. Istotą zrównoważonego rozwoju miast jest zatem integracja i synchronizacja działań wokół kluczowych obszarów, takich jak: jakość życia, gospodarka innowacyjna „oparta na wiedzy” i niskoemisyjna, zasobooszczędne gospodarowanie oraz adaptacja do zmian klimatu. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój ma być kluczem do sukcesu w ich rozwoju. Wyzwania te wymagają innowacyjnych rozwiązań w wymiarze gospodarczym, społecznym, przyrodniczym i instytucjonalnym. Dlatego na znaczeniu zyskuje nowoczesne i kompleksowe podejście do planowania i zarządzania rozwojem miast, szczególnie w kontekście powiązań i relacji między sferą przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.
EN
Complexity and diversity of cities and their functional areas, facing socio-economic changes and ecological problems, become a great challenge for planning and management of their development. Developing awareness and responsibility of urban society and professionalization of personnel managing present cities, in particular in the context of resource-efficient management, development of high quality life, innovative and low-emission economy and social participation, is crucial. The aim of the article is the identification of needs and expectations in the scope of education for the sake of urban sustainable development. The article focuses on current problems of the development of education process at universities, particularly in the context of multi-agent co-operation and practical education profile. It discusses the needs and indicates recommendations in the scope of education for the sake of sustainable development of cities. It presents the ways of the development and frames of practical functioning of the education programme Economics of a Sustainable City – a new and innovative didactic offer that responds to the needs of labour market.
PL
Artykuł prezentuje aktualny stan prawny w obszarze stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego. Wyjaśnia procedurę postępowania oraz zakres przedmiotowy egzaminu. Prezentuje szczegółowe wyjaśnienia w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2016 r. do ustawy Prawo geologiczne i górnicze przez tzw. III ustawę deregulacyjną.
EN
The surveying and geological documentation is the primary source of knowledge about mining activity. The requirement to maintain and update the documentation during the advancement of works is borne by the mining company. Persons authorised to prepare this documentation (with the exception of open pit mines) are mining surveyors and mining geologists – their qualifications are verified by the President of the State Mining Authority. During the period of applicability of three mining acts, the changes related to the qualifications (authorisations) of mining surveyors and geologists were mostly related to the specification of the types of mining plants in which their duties could be exercised. The Act of 9 June 2011 – Geological and Mining Law, applicable since 1 January 2012, introduced significant changes to the scope of verified qualifications and the procedures. The legislator specified two areas for which the qualifications of mining surveyors and geologists are approved, in particular: − in mining plants and other plants engaged in the activities specified in Art. 2(1) of the Act and − in mining plants other than underground mines. The new regulations, applicable since 1 April 2016 authorise two latest, significant changes of the mining act. One of the most important requirements specifies that any entity engaged in geological works is now obligated to maintain surveying and geological documentation. Following the new regulations, it has been necessary to modify and extend the verified qualifications for the related activities. The current regulations in this scope are described in detail in the article
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.