Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie wpływu warunków i okresu przechowywania korzeni buraków ćwikłowych na ich jędrność. Jest to jeden z ważnych parametrów oceny jakości warzyw. W badaniach pokazano, jaki wpływ na ten parametr ma okres przechowywania buraka ćwikłowego odmiany Czerwona Kula w piwnicy i chłodni. Badania obejmowały pomiar maksymalnej siły uzyskanej w teście na ściskanie próbek w kształcie walca i kostki sześciennej. Były one przeprowadzone zaraz po zbiorze i w okresie czteromiesięcznego przechowywania, w cyklu trzytygodniowym. Analiza uzyskanych wyników wskazała występowanie jednorodności grup, które świadczyły o zmienności jakości buraków wraz z upływającym czasem. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła na uzyskanie funkcji o największym dopasowaniu wyników badań do modelu teoretycznego.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of conditions and storage period of beetroots on their firmness. It is a significant assessment parameter of vegetables quality. The research showed how storing time of Red ball beetroot in a cellar or a freezer influences this parameter. The research covered measurement of the maximum power obtained in the compression test of cylinder and cube shaped samples. They were carried out soon after cropping and in the period of 4-months storing in a three-weeks cycle. Analysis of the obtained results showed uniformity of groups, which proved variability of beetroots quality along with passing time. Analysis of regression allowed obtaining the function of the highest adjustment of the research results to a theoretical model.
PL
Mała gęstość objętościowa słomy wymaga posiadania dużej przestrzeni magazynowej, ponieważ słoma do spalania musi być przechowywana w pomieszczeniach zadaszonych i osłoniętych. Przetwarzanie biomasy w brykiety powoduje zmniejszenie objętości takiego paliwa oraz uzyskanie znacznej poprawy jego wartości energetycznej jak również właściwości transportowych i magazynowych. W pracy przedstawiono analizę wpływu stopnia rozdrobnienia na cechy mechaniczne brykietów wykonanych ze słomy pszennej, żytniej oraz rzepakowej. Stwierdzono istotne statystycznie oddziaływanie wielkości frakcji słomy na trwałość wykonanych z niej brykietów. Natomiast wpływ materiału, z jakiego wykonane były brykiety (gatunek słomy) okazał się nieistotny.
EN
Low bulk density of straw requires considerable storing space since straw for firing must be stored in roofed and covered rooms. Processing biomass into briquettes causes decrease of volume of such fuel and a considerable improvement of its energy value as well as transport and storing properties. The work presents analysis of the fragmentation degree on mechanical properties of briquettes made of grain, rye and rape straw. Statistically significant influence of straw fractions seize on endurance of briquettes made of it, was reported. Whereas, influence of the material of which briquettes were made (straw kind) appeared to be insignificant.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wilgotności słomy na trwałość wykonanych z niej brykietów. Do analizy wykorzystano słomę żytnią, pszenną oraz rzepakową o czterech poziomach wilgotności (6,10,15 i 20%). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsza wilgotność słomy do brykietowania przy ciśnieniu 48 MPa zawiera się w przedziale od 10 do 15%. Ze słomy o wilgotności 20% nie można było wyprodukować brykietów o akceptowalnej trwałości. Największą trwałością wyróżniały się brykiety ze słomy rzepakowej (ich trwałość mieściła się w przedziale od 90% do 97%). Najmniejszą jakość miały natomiast brykiety ze słomy żytniej (trwałość od 84% do 96%).
EN
The purpose of the study was to determine the influence of straw moisture on durability of briquettes made of it. Rye straw, wheat straw and rape straw at four levels of moisture (6, 10, 15 and 20%). Based on the conducted research it was determined that the best moisture of straw for briquetting at pressure of 48 MPa is between the range of 10 to 15%. Briquettes of acceptable durability could not be produced out of the straw of 20% moisture content. Rape straw briquettes were the most durable (their durability was between 90 to 97%). Rye straw briquettes were of the worst quality (durability from 84% to 96%).
PL
Celem pracy było wykorzystanie sieci neuronowych jako modelu symulacyjno- decyzyjnego procesu omłotu w kombajnie zbożowym. Proces modelowania polegał na znalezieniu najlepszej sieci neuronowej o najmniejszym błędzie przetwarzania danych kolejno dla niedomłotu i uszkodzeń ziarna. Po przeprowadzeniu procesu uczenia i testowania określono najlepsza sieć tzn. taką, która generuje wielkość strat w postaci niedomłotu i uszkodzeń ziarna z najmniejszym błędem przetwarzania. Kryterium wyboru sieci był najmniejszy błąd dla zbioru walidacyjnego. Zmiennymi prezentowanymi na wejściu sieci były parametry regulacyjne zespołu młócącego (tj. obroty bębna młócącego, wielkość zasilania regulowana prędkością jazdy kombajnu, rozmiary szczeliny roboczej) oraz wilgotność młóconego zboża. Na wyjściu obu sieci uzyskiwano wielkości strat lub niedomłotu w zależności od wartości zmiennych wejściowych. Proces modelowania wykonano w programie "Statistica Neural Network" firmy Statsoft Uzyskane modele zostały przetestowane, uruchomione i zapisane. Modele te można wykorzystać w procesie automatyzacji zbioru kombajnowego. Powstałe sieci neuronowe mogą być zastosowane w komputerze pokładowym kombajnu, który ustawiałby parametry regulacyjne w zależności od przeznaczenia ziarna tak aby niedomłot lub straty były najmniejsze.
EN
The purpose of the work was the use of neural networks as a simulation - decisionmaking model of the threshing process in the harvester. The modeling process involved finding the best neural network with the smallest data processing error for non-threshing and damage of grain, respectfully. After conducting a learning and testing process best network was specified i.e. such that generated loss value in form of non-threshing and damage of grain with the smallest processing error. As a criterion for selecting the network the smallest error for the validation set was used. Variables presented at the network input were the control parameters of the threshing unit (i.e. rotations of the threshing drum, power supply, adjustable harvester speed, dimensions of working slot) and moisture of threshed corn. At the output of both networks loss or non-threshing values were obtained depending on the input variable values. The modeling process was performed using "Statistica Neural Network" program by Statsoft. The obtained models were tested, launched and saved. These models can be used in the harvester cropping automation process. The created neural networks can be used on the harvester on-board computer, which would set the control parameters according to the grain designation to minimize non-threshing or losses.
5
Content available remote Porównanie wytrzymałości doraźnej ziarna jęczmienia okryto-i nagoziarnistego
PL
Przeprowadzono ocenę odporności ziarna jęczmienia na powstawanie mikrouszkodzeń. Oceniano odmiany ziarna jęczmienia okryto i nagoziarnistego. Jako parametr oceny przyjęto wartość siły w granicy powstawania mikrouszkodzeń dla ziarna ściskanego między dwoma płytkami. Jęczmień uprawiany był w różnych warunkach agrotechnicznych w uprawie czystej oraz w mieszance z owsem. Analiza statystyczna wykazała jaki jest wpływ badanych czynników na zmiany wytrzymałości doraźnej badanych odmian jęczmienia.
EN
The study dealt with an evaluation of barley grain resistance to arising the micro-damages, Barley of naked and covered grain cultivars were tested. The value of force within the range of arising micro-damages in grain compressed between two plates, was assumed as a valuation parameters. The barley used for tests was grown under various agrotechnical conditions, in pure sowing and in the mixture with oast. The influence of considered factors on the changes in crushing strength of tested barley grain cultivars was determined by a statistical analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.