Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodologię badań oraz monitoringu fasad aluminiowych z wykorzystaniem światłowodowych czujników odkształceń FBG (Fiber Bragg Grating) w budynkach wysokościowych HRB (High-Rise Building). Celem jest wyznaczenie rzeczywistego oddziaływania wiatru na te konstrukcje. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na dokładniejsze i bardziej szczegółowe pomiary odkształceń i ugięć niż tradycyjne. Umożliwiają ich monitorowanie nieprzerwanie w długim czasie – dzięki temu możliwe będzie optymalizowanie konstrukcji fasady pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na środowisko, a także sprawdzenia jej stanu technicznego. Metoda ta zostanie zastosowana do badań fasady elementowej MB-SE65 firmy Aluprof S.A. Wyniki badań i analiz umożliwią opracowanie nowych wytycznych projektowania fasad aluminiowych. Przedstawiona metodologia ma duży potencjał i może być wykorzystana do badań innych typów konstrukcji aluminiowych.
EN
The article presents a novel methodology for research and monitoring of aluminium facades using FBG (Fiber Bragg Grating) optical strain sensors in high-rise buildings (HRB). The aim is to determine the real impact of wind on these structures. The proposed solutions allow for more accurate and detailed measurements of deformations and deflections than traditional methods. They enable continuous monitoring over long periods of time. This will allow for the optimization of facade design in terms of safety and environmental impact, as well as to verify its technical condition. The method will be applied to the research of the MB-SE65 element facade by Aluprof S.A. The results of the research and analysis will allow for the development of new guidelines for the design of aluminium facades. The presented methodology has a high potential and can be used for research on other types of aluminium structures.
PL
W niniejszych badaniach porównano obciążenia od wiatru wyznaczonego metodą normową oraz w cyfrowym tunelu aerodynamicznym. Analizom poddano typowy budynek hali na planie prostokąta z dwuspadowym dachem w czterech wariantach geometrycznych. Na pierwszym etapie budynki zwymiarowano, bazując na obciążeniach od wiatru wyznaczonych według Eurokodu. Następnie dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych określono poziom wytężenia. Dla tak zaprojektowanych budynków halowych, w kolejnym kroku, przeprowadzono analizy w cyfrowym tunelu aerodynamicznym, który pozwolił na wyznaczenie obciążeń od wiatru. Zauważono wyraźną tendencję: konstrukcja obciążona w cyfrowym tunelu aerodynamicznym wpływa na mniejsze wytężenia przekrojów oraz mniejsze wartości przemieszczeń. Należy pamiętać jednak, że analiza konstrukcji w cyfrowym tunelu aerodynamicznym wymaga od projektanta wiedzy, doświadczenia i kontroli otrzymywanych wyników.
EN
This research compared wind loads determined using the code method and virtual wind tunnel analysis results. A typical hall building on a rectangular plan with a gable roof in four geometric variants was analyzed. In the first stage, the buildings were dimensioned based on wind loads determined according to Eurocode. Then, the level of critical state was determined for individual structural elements. For the hall buildings designed in this way, in the next step, analyzes were carried out in a numerical wind tunnel, which allowed for the determination of wind loads. A clear tendency was noticed: the structure loaded in the virtual wind tunnel results in lower cross-sectional forces and lower displacement values. However, it should be remembered that the analysis of structures in a virtual wind tunnel requires knowledge, experience and control of the obtained results from the designer.
EN
This paper analyzes the effect of additional masses for lattice structures on the nature of changes in the natural frequencies of the structure. An attempt to mathematically describe this nature and the scale of the effect with a known thickness of the icing layer was also made. The discussion concerns a structure with a sacred purpose - the Gate of the Third Millennium, located in the Lednickie Fields, in the Kiszkowo Municipality, Gniezno Poviat. The icing of structural bars (frost, rime) is treated as a source of additional masses, although the origin of non-structural mass is of secondary importance for the analysis in question. The analysis was carried out by Finite Element Method (FEM) modeling of the structure, assuming a single-parameter variation of its mass (that is, the additional mass of all elements of the test object varies proportionally to a single parameter, which is the outer surface of the element on which the ice layer is deposited). By solving the vibration eigenproblem for successive models, representing different intensities of icing of the object, the values of successive frequencies and descriptions of the corresponding eigenmodes were determined. The results obtained allow us to formulate a postulate that the possibility of a change in the mass of the analyzed object resulting from icing or other causes should be taken into account in strength analyses, wherein the dynamic properties of the structure play an important role, such as in assessing the susceptibility of the structure to dynamic loads.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu dodatkowych mas dla konstrukcji typu kratownicowego na charakter zmian częstotliwości drgań własnych tej konstrukcji. Przeprowadzono też próbę matematycznego opisu tego charakteru oraz skali wpływu przy znanej grubości warstwy oblodzenia. Rozważania dotyczą budowli o przeznaczeniu sakralnym - Bramy Trzeciego Tysiąclecia, zlokalizowanej na Polach Lednickich w gminie Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim. Jako źródło dodatkowych mas traktowane jest oblodzenie prętów konstrukcyjnych (szron, szadź), jakkolwiek pochodzenie masy niekonstrukcyjnej ma dla przedmiotowej analizy znaczenie drugorzędne. Analizy dokonano w drodze modelowania Metodą Elementów Skończonych (MES) konstrukcji, przyjmując założenie o jednoparametrycznej zmienności jej masy (to znaczy, że dodatkowa masa wszystkich elementów badanego obiektu zmienia się proporcjonalnie do jednego parametru, którym jest powierzchnia zewnętrzna elementu, na której odkłada się warstwa lodu). Rozwiązując zagadnienie własne drgań dla kolejnych modeli, reprezentujących różne intensywności oblodzenia obiektu, wyznaczono wartości kolejnych częstotliwości i opisy odpowiadających im postaci drgań własnych. I tak, przyrost grubości warstwy lodu na powierzchniach, od 0 do 1 cm spowodował redukcję wszystkich wyznaczonych (dziesięciu podstawowych) częstotliwości drgań własnych o co najmniej 11%. Grubość oblodzenia 2 cm wpływa na redukcję częstotliwości, jak wyżej, o ok. 22% zaś 4 cm warstwa oblodzenia oznacza redukcję przedmiotowych częstotliwości powyżej 39%. Są to istotne wartości, z punktu widzenia zastosowań technicznych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie postulatu, aby w analizach wytrzymałościowych, w których istotną rolę odgrywają właściwości dynamiczne konstrukcji, np. w ocenie podatności konstrukcji na obciążenia dynamiczne, uwzględniana była możliwość zmiany masy analizowanego obiektu wynikająca z oblodzenia lub z innych przyczyn.
5
Content available remote Improving the operation characteristics of non-insulated overhead power lines
EN
Methods of protection of wires of overhead power lines of group "anti-icing" are analyzed. The expediency of applying the winding method of protection of wires of overhead lines in operation for a long time is shown. Based on numerical simulations of the hydrodynamic problem, the degree of influence of the protective coating on the wind load of the wire is analyzed. The research results showed a decrease in the modified wire's drag coefficient with increasing wind speed.
PL
Przeanalizowano metody ochrony przewodów linii napowietrznych z grupy „przeciwoblodzeniowa”. Pokazano celowość zastosowania metody uzwojenia do ochrony przewodów linii napowietrznych eksploatowanych od dłuższego czasu. Wykorzystując symulacje numeryczne zagadnienia hydrodynamicznego analizowany jest stopień wpływu powłoki ochronnej na obciążenie żyły kabla wiatrem. Wyniki badań wykazały spadek współczynnika rezystancji zmodyfikowanej żyły wraz ze wzrostem prędkości wiatru.
PL
W pracy poruszono tematykę wykorzystania analizy przepływu CFD do wyznaczenia obciążeń wiatrem dla budynku wysokiego o złożonej geometrii przestrzennej. Przedstawione wyniki obliczeń analitycznych dla budynku wysokiego porównano z wynikami obliczeń numerycznych wykonanych w programie R-Wind Simulation. Dokonano analizy optymalizacji geometrycznej kształtu budynku w zakresie wpływu kąta skrętu (modyfikacja typu makro) i zaokrąglenia/fazowania narożników (modyfikacja typu mikro) na wypadkowe siły od obciążenia wiatrem oraz na aerodynamiczne współczynniki sił. Całość wyników podsumowano i sformułowano wnioski w odniesieniu do wyznaczania wielkości obciążenia wiatru działającego na budynek wysoki.
EN
The paper addresses the use of CFD flow analysis to determine wind loads for a tall building with complex spatial geometry. The presented results of analytical calculations for a tall building were compared with the results of numerical calculations performed in the R-Wind Simulation program. The geometric optimization of the building shape was analyzed in terms of the influence of the turning angle (macro-type modification) and corner rounding (micro-type modification) on the resultant forces from wind loads and on the aerodynamic force coefficients. All the results were summarized and conclusions were formulated concerning wind load acting on a tall building with complex geometry.
PL
W pracy poruszono tematykę wykorzystania analizy przepływu CFD do wyznaczania obciążeń wiatru na konstrukcje. Przedstawiono analizę trzech modeli budynków o dachu dwuspadowym o różnych kątach nachylenia, dla których dokonano porównania wielkości współczynników parcia z wynikami dostępnymi w literaturze. Obliczenia analityczne wykonano zgodnie z normą z PN-EN 1991-1-4, natomiast obliczenia numeryczne wykonano w programie R-Wind Simulation. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do tematyki rozwiązania problemu szacowania wielkości obciążenia wiatru działającego na konstrukcję.
EN
The paper addresses the use of CFD flow analysis to determine wind loads on structures. Three models of buildings with a gable roof with different angles of inclination were presented, for which the size of the pressure coefficients was compared with the results available in the literature. The analytical calculations were made in accordance with the PN-EN 1991-1-4 standard, while the numerical calculations were made in the R-Wind Simulation program. All the results were summarized and the conclusions were formulated in relation to the problem of solving the problem of estimating the size of the wind load acting on the structure.
8
Content available remote Problemy dotyczące modelowania obciążenia wiatrem obiektów budowlanych
PL
Im bardziej skomplikowany kształt obiektu budowlanego, tym trudniej prognozować, jak będą na niego oddziaływały masy powietrza podczas przepływu. Problem jest istotny z uwagi na niezawodność obiektów budowlanych. Analizy numeryczne oraz badania doświadczalne pozwolą w przyszłości zmodyfikować wytyczne normowe, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
EN
The more complex the shape of a building object, the more difficult it is to predict how air masses will affect it during flow. The problem is important for the reliability of buildings. Numerical analyses and experimental studies will allow future modification of the standard guidelines, contributing to the improvement of the safety of buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i symulacji numerycznych MES ściany osłonowej MB-SR50N HI wykonanej z profili aluminiowych. Przeprowadzono badania polegające na obciążeniu wiatrem ściany osłonowej, zarówno ciśnieniem, jak i podciśnieniem o wartości 2400 Pa w specjalnej komorze badawczej. Wyznaczono wartości ugięć w wybranych punktach pomiarowych. Zbudowano model numeryczny ściany osłonowej za pomocą systemu MES Abaqus. Uwzględniono nieliniowość geometryczną oraz rzeczywiste obciążenie o wartościach analogicznych, jak w przypadku badań eksperymentalnych. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych są porównywalne z rezultatami badań doświadczalnych. Badanie przemieszczeń i ugięć aluminiowo-szklanych ścian osłonowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich bezpieczeństwa eksploatacyjnego.
EN
This paper presents results of testing and numerical FEM simulations of the MB-SR50N HI curtain wall of aluminium profiles. Wind-load tests were carried out in a special testing chamber making it possible to load the curtain wall with pressure and partial vacuum of 2400 Pa. Values of deflection were determined in selected measuring points. A numerical model of the curtain wall was built using the Abaqus FEM system. Geometrical nonlinearity and the real load with values analogous to those obtained from experiments have been taken into account. The obtained results of numerical simulations are comparable with results of experimental research. The testing of displacements and deflections of aluminium-glass curtain wallsis important from the point of view of their operational safety.
PL
W pracy analizowano wpływ oddziaływań klimatycznych na wybrane elementy konstrukcji stalowej. Rozpatrzono układ słupowo-wiązarowy, który zlokalizowano w dwóch skrajnych strefach obciążenia śniegiem i wiatrem. Oceny wpływu działania tych obciążeń dokonano na podstawie rozkładu sił wewnętrznych w elementach wiązara kratowego. W obu przypadkach sprawdzono wytężenie konstrukcji w stanie granicznym nośności (SGN).
EN
In the paper the influence of climatic impacts on selected elements of the steel structure was analysed. The column-truss structure system, which was located in two extreme zones of snow and wind load, was considered. The impact assessment of these loads was performed on the basis of the distribution of internal forces in the truss elements. In both cases, the effort of the structure was checked in the ultimate limit state (ULS) condition.
EN
The methods of designing tall buildings are based mainly on the analysis of the influence of aerodynamic effects on the work of cross-sections of individual reinforced concrete elements: columns, slabs and beams. On the example of a building on a rectangular plan with dimensions of 36 × 60 meters and a height of 400 meters, a detailed analysis of the operation of selected reinforced concrete columns was carried out. Six models of buildings, differing in the location of internal walls as the concentration of the load-bearing structure, were analyzed. Static calculations with aerodynamic simulation were performed in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022. On this basis, the final results were prepared and the most optimal layout of walls in tall buildings was selected.
PL
Sposoby projektowania budynków wysokich opierają się głównie na analizie wpływu oddziaływań aerodynamicznych na pracę przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów żelbetowych: słupów, płyt i belek. Na przykładzie budynku na rzucie prostokąta o wymiarach 36×60 metrów i wysokości 400 metrów, przeprowadzono szczegółową analizę pracy wybranych żelbetowych słupów. Analizie poddano 6 modeli budynków różniących się między sobą położeniem ścian wewnętrznych jako stężenia konstrukcji nośnej. Obliczenia statyczne wraz z symulacją aerodynamiczną wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022. Na tej podstawie opracowano wyniki końcowe i wybrano najbardziej optymalny układ ścian w budynkach wysokich.
EN
The article presents the course and results of the procedure for verifying the stability of the cylindrical shell of an oil tank with a floating roof, under wind load. Two dimensioning methods recommended by standard PN-EN 1993-1-6 were used, i.e. dimensioning based on the stress state and the MNA-LBA procedure. The method of determining the critical buckling resistance ratio from the linear bifurcation analysis (LBA) and the plastic reference resistance ratio from the physically nonlinear analysis (MNA) has been presented. Comparison of the results obtained with the use of the indicated design methods revealed significant discrepancies in the stress intensity levels of the analysed shell. When using the stress-based dimensioning method, it was shown that the buckling strength was exceeded by 33%, while the results of the MNA-LBA procedure indicated a 33% reserve of the capacity of the analysed system.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i rezultaty procedury weryfikacji stateczności płaszcza zbiornika cylindrycznego na ropę naftową, z dachem pływającym, obciążonego wiatrem. Wykorzystano dwie z rekomendowanych przez normę PN-EN 1993-1-6 metod wymiarowania, tj. wymiarowanie na podstawie stanu naprężenia oraz procedurę MNA-LBA. Przedstawiono sposób wyznaczania wskaźnika nośności krytycznej z liniowej analizy bifurkacyjnej (LBA) oraz wskaźnika nośności plastycznej z analizy fizycznie nieliniowej (MNA). Porównanie ze sobą wyników otrzymanych przy zastosowaniu wskazanych metod projektowania ujawniło znaczące rozbieżności w poziomach wytężenia analizowanej powłoki. Przy zastosowaniu metody wymiarowania na podstawie stanu naprężenia wykazano przekroczenie nośności powłoki o 33%, natomiast rezultaty procedury MNA-LBA wskazały na 33% rezerwy nośności analizowanego układu.
13
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia wchodzące w skład projektu konstrukcji stalowej na planie pierścienia o unikalnej geometrii, którą opracowano przy założeniu jak największej powtarzalności rozwiązań. Przedstawiony został sposób postępowania przy ustalaniu obciążenia wiatrem i śniegiem dla kształtu obiektu, którego nie przewidują procedury normowe. Scharakteryzowano również przyjęte założenia i parametry optymalizacji przy wymiarowaniu konstrukcji oraz metodykę obliczania węzłów, których pręty leżą w różnych i nieprostopadłych do siebie płaszczyznach.
EN
The article contains selected issues included in the design of a steel structure on the plan of a ring with a unique geometry, which was developed with the assumption of the highest repeatability of solutions. The procedure for determining the wind and snow load for the shape of an object, which is not provided by standard procedures, was presented. The adopted assumptions and optimisation parameters for designing the structure as well as the methodology of calculating nodes with bars located in different and non-perpendicular planes were also characterized.
PL
W artykule przybliżono czytelnikowi problemy związane z obliczeniami statycznymi podczas projektowania wielkopowierzchniowych obiektów o nietypowej geometrii. Zawarto w nim podstawowe informacje na temat technologii BIM oraz możliwości wymiany informacji między programami branżowymi na przykładzie przedstawionej koncepcji obiektu z pracy dyplomowej magisterskiej. Podjęto temat numerycznego wyznaczania obciążeń wiatrem przy użyciu dostępnego oprogramowania oraz potencjalnego wpływu zjawisk reologicznych podczas wznoszenia obiektu. Przedstawiono podejście do kształtowania dylatacji podczas tworzenia modelu obliczeniowego, a także w jaki sposób generować siatkę MES w sekcjach narażonych na niestabilności obliczeniowe.
EN
The article introduces the reader to the problems related to static calculations when designing large-area objects with atypical geometry. It contains basic information on BIM technology and the possibility of exchanging information between industry programs on the example of the presented concept of an object from the master’s thesis. The subject of numerical determination of wind loads using the available software and the potential impact of rheological phenomena during the construction of the object was discussed. An approach to shaping dilatation while creating a computational model is presented, as well as how to generate a FEM mesh in sections exposed to computational instabilities.
EN
Solar panels are used in wide range of applications like power generation, automobiles, electronic devices etc. They are trending devices which develop power from abundantly available solar energy. In spite of this advantage, they are affected by wind loads, which result in wind induced loading. Determining this is very essential because, the drag and lift forces applied on the solar panels due to the wind loads play a crucial role in the accomplishment of performance in the solar panels. In this work, an attempt was made to carry out a comparative analysis of the effect caused by the wind forces on different array sizes, altitudes, orientation of the solar panels at different wind speeds (5 m/s, 25 m/s) and at different inclination angles the wind (0°, 45°, 135° and 180°. The ultimate objective of this work was to analyze the effect caused by wind forces based on these combinations of the parameters. Different shapes of solar panels like rectangular and hexagonal shaped were analyzed for normal and optimized conditions. Moreover, wind load analysis was carried out for different altitudes like on the ground and on the roof top. The outcomes depict that the wind forces on front region of the conventional solar panels is higher when compared to the optimized solar panel.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
EN
Wind loads on cylindrical free-standing canopy roofs were investigated in a wind tunnel. First, the overall aerodynamic forces and moments were measured using a force balance. The distributions of net wind pressures provided by the difference between wind pressures on the top and bottom surfaces of the roof were then measured along two representative arc lines. Based on the results, the net wind-pressure coefficients for designing such roofs are proposed as a function of the rise-to-span ratio for two representative winddirections: one perpendicular to the eaves, the other inclined at an angle of 45° to the eaves. The roof is divided into three zones and constant net wind-pressure coefficients are specified for these zones. Two loadcases providing the maximum tension and compression in the columns supporting the roof are considered as the most important load effect for discussing the design wind loads.
PL
Obciążenia wiatrem na cylindrycznych dachach wolnostojących zadaszenia zbadano w tunelu aerodynamicznym. Ogólne siły i momenty aerodynamiczne zmierzono za pomocą równowagi sił. Następnie zmierzono rozkłady ciśnień wiatru netto, które wynikają z różnicy ciśnień wiatru na górnej i dolnej powierzchni dachu, wzdłuż dwóch reprezentatywnych linii łuku. Na podstawie wyników zaproponowano współczynniki ciśnienia wiatru netto do projektowania takich dachów jako funkcję stosunku wzrostu do rozpiętości dla dwóch reprezentatywnych kierunków wiatru: jednego prostopadłego do okapu, drugiego nachylonego pod kątem 45° do okap. Dach podzielony jest na trzy strefy i dla tych stref określono stałe współczynniki ciśnienia wiatru netto. Dwa przypadki obciążeń zapewniające maksymalne naprężenie i ściskanie kolumn podtrzymujących dach są uważane za najważniejszy efekt obciążenia do omawiania obliczeniowych obciążeń wiatrem.
18
Content available Budynek wysokościowy
PL
Budynek wysokościowy o wysokości całkowitej 125 m został poddany szczegółowej analizie statycznej. Obciążenia przyjęto zgodnie z normami PN-EN 1991, a oddziaływania wiatru sprawdzono również numerycznym tunelem aerodynamicznym. Ponadto przeprowadzono szeroki zakres obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 1992 i PN-EN 1993 oraz uwzględniono wpływ podłoża gruntowego na konstrukcję.
EN
The high-rise building with total height of 125 metres has been preciesly analyzed. The loads have been assumed due to PN-EN 1991 code, the wind loads have been also checked by the numeric wind tunnel. Moreover, the wide range of dimensioning calculations have been carried out due to PN-EN 1992 and PN-EN 1993 as well as soil influence on building has been taken into consideration.
19
Content available remote Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards
EN
Paper shows problematic of calculation of wind loading on chimneys modeled as shell structures, on example of two different design codes CICIND Model Code for Chimneys and Eurocode 1. Basics of determination of wind loads and some problematic related to modeling of wind on shells are presented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę obliczeń obciążenia wiatrem kominów przemysłowych, modelowanych jako konstrukcje powłokowe, zgodnie z dwiema normami projektowania CICIND Model Code for Concrete Chimneys oraz Eurokodem 1. Omówiono m.in. podstawy wyznaczania obciążenia wiatrem oraz problemy związane z modelowaniem wiatru na powłoki.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.