Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kobalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków chemicznych oraz ich związków ma szerokie zastosowanie w produktach dostępnych na rynku. Są obecne zarówno w produktach żywnościowych, preparatach leczniczych, jak i w kosmetykach. Na podstawie przeglądu literatury i danych producenta dokonano analizy ich aktywności oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Przeanalizowano też wpływ tych substancji na środowisko naturalne.
EN
A review, with 35 refs., of chem. elements and their comps. used in foods, drugs and cosmetics. Their activity, potential benefits and risks as well as environmental impacts were taken into consideration.
EN
The olefin polymerization catalysts constitute a large group of various compounds. Metallocene complexes are the largest part of this group. However, due to the instability at industrial plastics temperatures and the decomposition of complexes after MAO (or MMAO) activation, they have been partly replaced by non-metallocene compounds. This article concerns the studies on new non- metallocene precatalysts for the olefin polymerization and oligomerization. The report focuses on the structure and the catalytic activities of the complexes of chromium(III), vanadium(IV) and cobalt(II) with the following ligands: dipicolinate, 2-pyridinecarboxylate, oxalate, oxydiacetate, iminodiacetate, 2,2’- bipyridine, 4,4’-dimethoxy-2,2’-bipyridine, 1,10-phenantroline. These complex compounds are highly active precatalysts for olefin polymerization and oligomerization. The complexes: [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H20]-2H20 and [Cr(dipic) 2]Hdmbipy2.5H20 deserve special attention because they are new type of the precatalysts i.e. organic salt type complexes composed both of organic cations and anions. These compounds are not only interesting because of their structure but also because of their high catalytic activity.
3
Content available remote Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in welding of nickel, cobalt and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
EN
The main objective of this study was to quantitatively and qualitatively idenify trace metal admixtures in ore mineralsfrom Fe-Ti-V ore deposits within the Suwałki Anorthosite Massifin NE Poland. Chemical composition of ore minerals was determined using the CAMECA SX-100 electron microprobe and scanning electron microscope. The most abundant trace elements were Ti and Vhosted in oxides and Co, Ni, Cu, Zn contained in sulphides such aspentlandite, pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite, siegenite, millerite. Scarce occurrences of native Bi, hessite and greenockite were identified. Samples, which were depleted in iron oxides were enriched in REE due to the presence ofzircon, apatite and monazite.
EN
Magnesite ore with a low chalcopyrite – cobaltite mineralization was subjected to a series of separations designed to evaluate the possible concentration of the two accessory minerals. Although the Cu-Co grade in the ore (> 0.01% Co, > 0.1% Cu) is significantly lower than the typical economic grades, content of the main valuable mineral for which the ore is mined and processed in combination with a listing of cobalt as a critical raw material, coupled with their higher price might compensate for the additional beneficiation stages. The ore was first crushed and subsequently classified to -100 μm and +100 -400 μm size fractions. The fine fraction was upgraded by froth flotation processing in laboratory froth flotation cell. The coarser fraction was processed in several separation stages including gravity separation on shaking table, magnetic separation and corona electrostatic separation. The same procedure was also repeated with a higher-grade sample as a verification of the procedures. Preliminary results suggest that the accessory minerals can be separated from the talc-magnesite ore and individual mineral concentrates with about 19% Co and 28% Cu were prepared. However, further work must be done to achieve desirable recoveries for the processing to be economically viable.
PL
Ruda magnezu o niskiej mineralizacji chalkopirytu – kobaltytu została poddana serii separacji mających na celu ocenę możliwego uzysku dwóch minerałów towarzyszących. Chociaż zawartość Cu-Co w rudzie (> 0,01% Co,> 0,1% Cu) jest znacznie niższy niż wartości opłacalne ekonomicznie, zawartość głównego cennego minerału (magnezytu) , dla którego ruda jest wydobywana i przetwarzana w połączeniu z zawartością kobaltu jako surowca krytycznego może zrekompensować koszt dodatkowych etapów wzbogacania. W pierwszym etapie rudę kruszono, a następnie klasyfikowano do frakcji o wielkości -100 μm i +100 -400 μm. Drobną frakcję poddawano flotacji pianowej w laboratoryjnej maszynce flotacyjnej. Grubsza frakcja była przetwarzana w kilku etapach, w tym separacja grawitacyjna na stole wstrząsanym, separacja magnetyczna i separacja elektrostatyczna. Ta sama procedura została powtórzona z próbką o wyższych zawartościach. Wstępne wyniki sugerują, że minerały towarzyszące można oddzielić od rudy talku i magnezytu i zyskano koncentraty mineralne z zawartością około 19% Co i 28% Cu. Jednakże konieczne są dalsze prace w celu osiągnięcia pożądanych uzysków, aby przetwarzanie było opłacalne ekonomicznie.
PL
Ekosystemy leśne dzięki piętrowemu ułożeniu roślinności stanowią naturalny filtr zatrzymujący pyły zawieszone w powietrzu. Zanieczyszczenia deponowane w wyniku depozycji mokrej są zatrzymywane w ekosystemie leśnym dzięki dużym zdolnościom sorpcyjnym. Organizmami, które są często wykorzystywana w bioindykacji są grzyby wielkozarodnikowe oraz drzewa ze względu na dużą zdolność do akumulacji pierwiastków śladowych oraz powszechność występowania. Na podstawie zawartości pierwiastków śladowych w biomasie grzybów oraz liściach drzew można ocenić stopień przyswajalności pierwiastków śladowych co jest związane z ich włączaniem do bioobiegu. Grzyby leśne są powszechnie cenionym składnikiem diety, dlatego też wysoka w nich zawartość pierwiastków śladowych stwarza zagrożenie dla ich konsumentów. Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości Fe, Mn, B, Li, Co w glebie, w mleczaju jodłowym oraz igliwiu jodły pospolitej zebranych na terenie pasma Przedbabiogórskiego w 2015 r. z 17 punktów pobrano próbki gleby, grzybów oraz igliwia jodły pospolitej. Wszystkie pobrane próbki wysuszono i zhomogenizowano. Próbki laboratoryjne grzybów oraz igieł poddano mineralizacji na sucho w systemie otwartym. Naważka analityczna wynosiła 3 g. Materiał roztwarzano w mieszaninie HNO3 i H2O2 w stosunku 5:1, v/v. Próbki gleby poddano mineralizacji w wodzie królewskiej. Stężenie pierwiastków w uzyskanych roztworach oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej, w aparacie Optima 7600 DV firmy Perkin Elmer. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji poszczególnych pierwiastków. Współczynnik bioakumulacji obliczano dzieląc stężenie pierwiastka w suchej masie grzybów i igieł wykorzystanych w badaniach przez zawartość tych pierwiastków w glebie. Ponadto obliczono współczynnik korelacji, pomiędzy zawartością badanych pierwiastków w glebie, grzybach i igłach. Zawartość badanych pierwiastków w glebach leśnych wskazuje na brak antropogenicznego ich wzbogacenia. Stężenie badanych pierwiastków w mleczaju jodłowym (Lactarius salmonicolor L) kształtowało się w kolejności od największego: Fe>Mn>B>Li> Co, natomiast w igliwiu jodły pospolitej (Abies alba M.) Mn>Fe>B>Li>Co. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy odczynem oraz zawartością węgla organicznego w glebie i poziomem akumulacji badanych pierwiastków w wybranych organizmach z wyjątkiem wpływu odczynu na zawartość żelaza w igliwiu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach niskich zawartości Fe, Mn, B, Li i Co glebie, Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor L) oraz igliwie jodły pospolitej (Abies alba M.) nie są dobrymi wskaźnikami poziomu tych pierwiastków w biotopie.
EN
Forest ecosystems, thanks to the layering of vegetation, constitute a natural filter that catches airborne particulate matter. Wet-deposited pollutants are caught in the forest ecosystem thanks to substantial sorption capacities. Large spore mushrooms and trees are organisms frequently used in bioindication. This is due to their substantial capacity to accumulate trace elements and because they are common. Based on the content of trace elements in biomass of mushrooms as well as in tree leaves, one can assess the degree of their availability, which is associated with trace element incorporation into the biological cycle. Forest mushrooms are a part of diet that is widely held in high regard; that is why a high content of trace elements in them poses a risk to their consumers. The aim of the conducted study was to determine the content of Fe, Mn, B, Li, Co in the soil, in Lactarius salmonicolor, and in Abies alba needles, all of which were collected in the Przedbabiogórski Range. In 2015, samples of soil, mushrooms and Abies alba needles were collected from 17 sites. All the collected samples were dried and homogenized. The laboratory samples of the mushrooms and needles were subjected to dry mineralization in an open system. The analytical sample was 3 g. The material was digested in a mixture of HNO3 and H2O2 (5:1 v/v ratio). The soil samples were mineralized in aqua regia. Concentration of elements in the obtained solutions was determined by atomic emission spectrometry, on an Optima 7600 DV spectrometer manufactured by PerkinElmer. Based on the obtained results, bioaccumulation factors of individual elements were calculated. The bioaccumulation factors were calculated by dividing the concentration of the elements in dry matter of mushrooms and needles used in the study by the content of these elements in the soil. In addition, the correlation coefficient between the content of the studied elements in the soil, mushrooms and needles was computed. The content of the investigated elements in forest soils indicates the lack of their anthropogenic enrichment. Concentration of the studied elements in Lactarius salmonicolor L. was arranged in the order from the highest: Fe>Mn>B>Li> Co, whereas in case of Abies alba needles – Mn>Fe>B>Li>Co. No statistically significant relationship between reaction as well as the organic carbon content in the soil, and the level of accumulation of the studied elements in selected organisms was observed (except the effect of reaction on iron content in needles). Based on the study that was carried out it was found that at a low content of Fe, Mn, B, Li and Co in soil, neither Lactarius salmonicolor nor Abies alba needles are good indicators of the level of these elements in the biotope.
PL
Wydzielano struwit w sposób ciągły z wodnych roztworów fosforanów zawierających także charakterystyczne składniki obecne w gnojowicy: bor, kobalt, mangan i molibden. Wykazano, że bor, kobalt i molibden, w przeciwieństwie do manganu, sprzyjały otrzymywaniu dobrze wykształconych kryształów struwitu. Kobalt i molibden nie zmieniały standardowego pokroju kryształów struwitu (La/Lb ok. 6), ale mangan i bor (obecne w układzie procesowym) zwiększały te proporcje geometryczne odpowiednio do 7,7, a nawet do 9,1. Krystalizacja struwitu przebiegała najlepiej w obecności boru. Liniowa szybkość wzrostu wyniosła ponad 2·10-8 m/s, a szybkość zarodkowania była mniejsza niż 2·108 1/(s·m3). Kobalt i mangan wydzieliły się jako wodorotlenki, a ich zawartość w fazie stałej wynosiła odpowiednio 393 mg/kg i 749 mg/kg.
EN
Struvite was continuously pptd. from aq. solns. of phosphates in presence of B, Co, Mn and Mo salts contained in liq. manure. The B, Co and Mo compds. (in contrast to Mn compds.) favored well-formed struvite crystals. Neither Co nor Mo changed the std. geometrical proportions of struvite crystals, while Mn and B increased the proportions. Struvite crystn. run well in the presence of B. The linear growth rate was more than 2·10-8 m/s, and the nucleation rate was less than 2·108 1/(s·m3). Co and Mn were sepd. as hydroxides and their content in solid phase was 393 mg/kg and 749 mg/kg Mn, resp.
8
PL
Przedstawiono wyniki badań usuwania jonów Co2+ z roztworów wodnych za pomocą węgla aktywnego Norit SX2, zmielonych łusek ryżu oraz żywicy jonowymiennej C-160. Proces sorpcji opisano za pomocą modelu Langmuira. Największym powinowactwem do jonów Co2+ charakteryzował się jonit C-160. Wykazano, że łuska ryżowa i węgiel aktywny są skutecznymi sorbentami tylko w roztworach rozcieńczonych. Morfologię powierzchni sorbentów badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.
EN
Activated C, com. ion exchange resin and shredded rice husks (grain size ≤ 150 μm) were used as sorbents (2 g to 200 mL of CoSO4·7H2O soln. with concns. 10-10 000 mg/L). The contact time of each sorbent with adsorbate soln. was 60 min. Concns. of Co2+ ions in adsorbate soln. were detd. using visible and near-ultraviolet light spectroscopy. The sorption was described by the Langmuir model. The tested materials were effective sorbents only in dild. solns., and a sorption capacity depended on the pH of the solns. In addn., the surface morphol. of the sorbents was examd. by scanning electron microscopy.
9
Content available remote Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych
PL
Przedstawiono ługowanie, ekstrakcję ciecz-ciecz i ultrafiltrację micelarną jako skuteczne sposoby wydzielania takich pożądanych jonów metali, jak platynowce i kobalt z odpadowych katalizatorów samochodowych i z roztworów wodnych.
EN
Pulverized spent automobile catalyst was leached with acidic solns. (optionally with H₂O₂). The leachates were liq.-liq. extd. with com. org. phase-contg. complexants to remove Fe(III), Mg(II) and Zn(II) ions and to sep. them from Pt group ions present in the raffinate. Co(II) ions were also recovered by using a com. complexant. The ultrafiltration in presence of surface active agents resulted in sepn. of Co(II) ions from Zn(II) ions.
PL
W artykule przedstawiono główne właściwości i zastosowania wolframu oraz metody recyklingu odpadów wolframowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zawierających węgliki spiekane. Obszernie omówiono znane zarówno z praktyki przemysłowej jak i z licznych doniesień literaturowych i patentów, procesy odzysku wolframu jak i kobaltu - metalu będącego spoiwem węglików. Scharakteryzowano wszystkie metody wskazując ich zalety i wady oraz możliwości zastosowania ich do kompleksowej technologii odzysku wolframu i kobaltu w postaci związków wysokiej czystości.
EN
The article presents main properties and applications of tungsten and the recovery methods of tungsten wastes with special consideration of wastes containing sintered carbides. Known tungsten and cobalt (which is used as carbides binder) recovery processes, both from industrial practice and numerous literature reports and patents, were extensively discussed in this paper. These methods were characterized, showing their advantages and disadvantages, and their application possibility for tungsten and cobalt comprehensive recovery technology in a form of high purity compounds.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z komercyjnych mieszanek proszków na bazie żelaza. Wyznaczono parametry wytrzymałościowe i plastyczne, a także gęstość, twardość i porowatość wytworzonych spieków. Mikrostrukturę spieków i analizę składu chemicznego przeprowadzono z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Uzyskane wyniki badań porównano z własnościami spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku SMS (submicron size).
EN
The paper presents the results of analyzing mechanical properties of the sinters obtained from the commercial iron-based powder mixtures. Parameters mechanic, plastic and density, hardness and porosity of the sinters were determined. The sinters microstructure and the chemical composition analysis were carried out by using the scanning electron microscope. The results were compared with the properties of the sinters obtained from the cobalt SMS (submicron size) powder.
EN
Cobalt radionuclide is one of the prime contaminants generated during operation of pressurized heavy water. The paper reports the study of cobalt adsorption on hydroxyapatite (HAp) nanoceramic. A modified wet chemical precipitation method is used for HAp synthesis. The HAp nano-material is characterized by XRD, FTIR, TG/DTA, AFM, SEM, and EDAX. Experiments are performed in batches to observe the effect of cobalt adsorption on HAp matrix. The adsorption of cobalt on HAp is examined at room temperature. The isotherm and kinetic studies showed that the Freundlich isotherm and pseudo-second order model are the best choices to describe the nature of adsorption.
13
Content available Odzysk niklu, kadmu i kobaltu ze zużytych baterii
PL
W pracy zaproponowano czteroetapowy proces odzysku niklu, kadmu i kobaltu ze zużytych baterii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) oraz niklowo-wodorkowych (Ni-MH) obejmujący obróbkę mechaniczną, kwaśne ługowanie odpowiednio przygotowanych odpadów bateryjnych, ekstrakcję rozpuszczalnikową badanych metali przy użyciu tetratiofosforylowanego rezorcyn[4]arenu oraz reekstrakcję metali do fazy wodnej. Ponadto, w celu optymalizacji procesu, określono wpływ wybranych parametrów, takich jak: temperatura początkowa i czas prowadzenia ługowania, rodzaj kwasu mineralnego oraz pH fazy wodnej i stężenie ekstrahenta na wydajność i selektywność odzysku badanych metali.
EN
Presented work describes four-step recovery process of nickel, cadmium and cobalt from Ni-Cd and Ni-MH batteries. The process consists of mechanical treatment, acid leaching, solvent extraction with the use of tetratiophosphorylated resorcin[4]arene and reextraction of the metal ions to aqueous phase. Additionally, in order to optimize the process, effect of some parameters, such as temperature and duration time of the leaching, the type of mineral acid, pH of aqueous phase and extractant concentration on efficiency and selectivity of metal recovery was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wybranych cieczy jonowych do kąpieli stanowiącej roztwór wodorotlenku sodu na strukturę anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Co. Do badań wykorzystano cztery ciecze jonowe zbudowane z tego samego kationu 2-metylopirydyniowego i różnych anionów, tj.: octanowego, trifluorooctanowego, ortofosforanowego(V) i siarczanowego(VI). Do określenia struktury powstających powłok tlenkowych wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. W celu określenia składu chemicznego powierzchni zmodyfikowanej powłoki wykorzystano metodę spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopię fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Określono także odporność korozyjną metodą potencjodynamiczną (LSV). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek wszystkich zastosowanych cieczy jonowych powoduje powstawanie powłok tlenkowych bez widocznych pęknięć. Ponadto, powłoki te wykazują lepszą odporność korozyjną niż te, utlenianie w kąpieli bez dodatku cieczy jonowych.
EN
Results of investigations on effect of selected ionic liquids addition to the baths being solution of sodium hydroxide on a structure of anodically oxidized Zn-Co alloy coatings. Four ionic liquids consisted of the same 2-methylopyridinium cation and different anions, i.e.: acetate, trifluoroacetate, orthophosphate and sulfate were applied in the study. The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) were used in order to determination of a chemical composition of the modified surface. A corrosion resistance by LSV potentiodynamic method was also determined. On the basis of the realized study it was found that the addition of ionic liquids results in formation the oxide coatings without cracks. Moreover, the coatings are characterized by better corrosion resistance that the ones oxidized in the bath without ionic liquid addition.
PL
W artykule przedstawiono wynik badania struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących złożom Cu-Ag LGOM. Wskazano na trudności w jej badaniu spowodowane nieciągłością występowania podwyższonych zawartości pierwiastków, ich skrajnie dużą zmiennością. Opis struktury zmienności w ujęciu geostatystyczym jest wysoce przydatny z punktu widzenia wiarygodnego odwzorowania rozmieszczania zasobności tych pierwiastków, a w szczególności dla celów wykrywania i eliminowania ze zbiorów danych wartości anomalnych maskujących nielosową strukturę ich zmienności. Stwierdzono umiarkowany dla zasobności ołowiu i wyraźny dla arsenu i kobaltu udział składnika nielosowego w ich strukturze zmienności, ujawniający się do odległości od 0,5 do 1km. W przypadku zasobności kobaltu i ołowiu ujawniono słabą kierunkową zmienność, natomiast zmienność arsenu jest izotropowa. Geostatystyczna procedura krigingu poligonowego wykazała, że oszacowania średnich zasobności Co, Pb i As cechują się wielokrotnie niższą dokładnością oszacowania w stosunku do oszacowań Cu i Ag. Uwzględnienie w procedurze krigingu informacji o dość wyraźnej anizotropii zmienności zasobności ołowiu i kobaltu nie prowadzi do zauważalnego obniżenia wartości prognozowanych błędów oszacowań co upoważnia do stosowania prostszego, izotropowego modelu struktury ich zmienności.
EN
The paper presents result of study of the variability structure of the elements accompanying Cu-Ag LGOM deposits. Difficulties of this study are related to the discontinuity caused by the presence of elevated contents of elements, their extremely high variability and the occurrence of anomalous values. Description of the variability structure in geostatistical terms is highly useful from the perspective of reliability of mapping of these elements, in particular for detecting and eliminating of anomalous value from the data sets masking non-random structure of their variability. It was stated moderate for accumulation index of lead and evident for accumulation index of arsenic and cobalt participation of non-random component in they variability structure, revealing to the distance from 0.5 to 1km. In the case of accumulation index of cobalt and lead week directional variability is observed and the arsenic variability is practically isotropic. Polygonal kriging estimation of the average accumulation index of Co, Pb and As, are characterized by multiple lower accuracy of estimates with respect to Cu and Ag. Taking into account in the kriging information about quite evident anisotropy of lead and cobalt accumulation index has not resulted in a reduction of the kriging estimation errors. In geological-mining practice, can be assumed simpler, isotropic model of variability structure of these elements.
EN
Adsorption of Cu2+, Co2+, and Mn2+ metal ions on oxidized multi-walled carbon nanotubes (O-MWCNTs) was investigated as a function of contact time, pH, sorbent dosage, and initial metal ion concentration. Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) were oxidized using HNO3. All the adsorption experiments were conducted by the batch method. Determination of metal ions was performed by the flame atomic absorption spectrometry. The results showed that the amount of metal ions adsorbed strongly depended on pH. The affinity order of the three adsorbed metal ions by O-MWCNTs was Cu22+> Co2+ > Mn2+.
PL
Baterie i akumulatory są powszechnie stosowanymi źródłami energii. Liczba produkowanych i wprowadzanych ogniw wzrasta z roku na rok, a co za tym idzie zwiększa się ilość ich odpadów. Zużyte chemiczne źródła energii są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą trafiać na składowiska odpadów komunalnych. W związku z tym niezwykle istotne jest nie tylko prowadzenie odpowiedniego systemu zbiórki odpadów bateryjnych, ale również ich przetwarzanie. Efektywnym sposobem ich unieszkodliwiania może być zastosowanie odzysku materiałowego zawartych w nich metali z wykorzystaniem metod flotacyjnych. W niniejszej publikacji przedstawiono i omówiono wyniki badań odzysku jonów niklu(II) i kobaltu(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów ogniw galwanicznych metodami flotoekstrakcji i flotacji jonowej.
EN
Batteries and accumulators are commonly used source of energy. Amount of produced and introduced to market chemical power sources each year is growing. As used batteries and accumulators are considered as a danger waste they should be separated from main waste streams. Efficient reworking method is also very important for successful disposal of dangerous waste. In case of used chemical energy sources hydro-chemical recycling methods, especially flotation, were found to be very reliable. In presented paper results of solvent sublation and ion flotation of nickel and cobalt ions from solution after acidic leaching of chemical power sources are presented.
PL
Przeprowadzone badania węgla kamiennego złoża Bogdanka, leżącego w obrębie Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW) wykazały, że analizowane pierwiastki (Co, Ga, Ge) charakteryzują się dużą zmiennością. Wyjątek stanowił beryl (Be), który cechuje się zmiennością przeciętną. Badania korelacji między pierwiastkami potwierdziły wyniki wcześniejszych badań dotyczących występowania statystycznie istotnej korelacji między galem i kobaltem (Ga–Co). Otrzymane wyniki badań zawartości poszczególnych pierwiastków krytycznych były dalece odbiegające od dotychczas prezentowanych w opracowaniach naukowych publikowanych i niepublikowanych dla LZW. Badania te nie potwierdziły postulowanych wcześniej prawidłowości i wysokich koncentracji tych pierwiastków w węglach LZW. Uwierzytelniono jednak znacznie większe koncentracje tych pierwiastków w spągu pokładów. Analiza kontrolna prób wykonana w dwóch niezależnych laboratoriach wykazała duże rozbieżności w wynikach oznaczeń, szczególnie w odniesieniu do zawartości germanu; prawdopodobnie jest to związane z bardzo niskimi zawartości tego pierwiastka i trudnościami jego oznaczania.
EN
The research on bituminous coal from the Lublin Coal Basin (LCB) has shown high variability of the chemical elements Co, Ge and Ga. An exception is beryllium that features medium variability. Analysis of the correlation between the elements confirms the results of previous studies on the occurrence of the statistically significant correlation between gallium and cobalt. The obtained contents of particular critical elements differed much more from those presented up-to-date in both published and unpublished scientific reports on the LCB. The research did not confirm regularities and high concentrations of the elements in the LCB coals, as postulated earlier. However, much higher concentrations of the elements were detected in the seam footwalls. The control analysis of the samples performed by two independent laboratories indicated huge discrepancies in the results, especially for the content of germanium, due to very low values and difficulty in marking this element.
EN
The paper presents the results concerning impact of modification (volume and surface techniques), pouring temperature and mould temperature on stereological parameters of macrostructure in IN713C castings made using post-production scrap. The ability to adjust the grain size is one of the main issues in the manufacturing of different nickel superalloy castings used in aircraft engines. By increasing the grain size one can increase the mechanical properties, like diffusion creep resistance, in higher temperatures. The fine grained castings. on the other hand, have higher mechanical properties in lower temperatures and higher resistance to thermal fatigue. The test moulds used in this study, supplied by Pratt and Whitney Rzeszow, are ordinarily used to cast the samples for tensile stress testing. Volume modification was carried out using the patented filter containing cobalt aluminate. The macrostructure was described using the number of grains per mm2, mean grain surface area and shape index. Obtained results show strong relationship between the modification technique, pouring temperature and grain size. There was no significant impact of mould temperature on macrostructure.
PL
W artykule przedstawiono sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów pochodzących z obróbki węglików spiekanych. Zaproponowana metoda polega na ługowaniu odpadów roztworami H2SO4 lub HCl, z dodatkiem czynnika utleniającego, dla przeprowadzenia do roztworu kobaltu i innych metali, z równoczesnym pozostawieniem całości wolframu w szlamie powstającym po ługowaniu. Prażenie tego szlamu po ługowaniu, w temperaturze 550-600 °C, z dostępem powietrza, powoduje zniszczenie struktury spieków, wypalenie węgla i wytworzenie tlenków wolframu, surowca do otrzymywania handlowych związków wolframu, np. H2WO4. Z roztworów uzyskanych po ługowaniu wydziela się bezpośrednio, przez zatężanie, uwodnione sole kobaltu, tj.: CoSO4 lub CoCl2. Aby otrzymać związki kobaltu wysokiej czystości, stosuje się metodę wymiany jonowej. Selektywne rozdzielenie kobaltu od pozostałych składników roztworu przez sorpcję z zastosowaniem odpowiednio dobranych żywic i elucję roztworami kwasów (HCl lub H2SO4) umożliwia uzyskanie czystych, roztworów o zawartości kobaltu wynoszącej kilkanaście gramów w litrze i krystalizację soli o wysokiej czystości.
EN
The paper presents a method of tungsten and cobalt recovery from sintered carbides treatment wastes. Initially the wastes are dissolved with a H2SO4 or HCl with addition of oxidising reagent. The cobalt and other metals except for the tungsten are transferred to the solution. The residue is roasted at temperature range from 550 to 600 °C in the presence of air. During the process structure of the sinter is destroyed with simultaneous combustion of the total carbon present. Tungsten oxides are formed during that process, which can be further processed to obtain commercial tungsten compounds, for example H2WO4. The cobalt salts (CoSO4 or CoCl2) can be obtained from the solutions by evaporation. Alternatively cobalt compounds of high purity can be produced using ion exchange technique. Cobalt is selectively separated from the other solution components using a dedicated ionite and consecutive elution with acid solutions (HCl or H2SO4). Obtained highly concentrated solutions with cobalt content up to 20 g/dm3 are used for crystallization of high purity salts.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.