Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
EN
Exploring possibilities of modelling deformation of TRIP steel during manufacturing of fasteners was the objective of the paper. Homogenised flow stress model for the investigated steels was determined first on the basis of compression tests. Inverse analysis was applied to eliminate the effect of friction and deformation heating in compression. Possibility of prediction of local strains and stresses accounting for the TRIP effect was investigated next. Representative Volume Element (RVE) and Statistically Similar Representative Volume Element (SSRVE) with TRIP microstructures were developed and subjected to deformation. Transformation of the retained austenite into martensite was simulated. Computing costs of the RVE and SSRVE were compared and it was shown that they are an order of the magnitude lower for the latter. The SSRVE based micro model, which can be attached to the FE code which simulates forging of fasteners, is the main output of the paper.
XX
Głównym celem artykułu było zbadanie możliwości modelowania odkształcenia stali TRIP w procesie wytwarzania elementów złącznych. W pierwszej kolejności wyznaczono zhomogenizowane naprężenie uplastyczniające badanych stali wykorzystując wyniki prób ściskania. W celu wyeliminowania wpływu tarcia i zamiany pracy odkształcenia na ciepło zastosowano analizę odwrotną. W drugiej części pracy badano możliwości przewidywania lokalnych odkształceń i naprężeń z uwzględnieniem efektu TRIP w stali. Skonstruowano reprezentatywny element objętości (REO) i statystycznie podobny reprezentatywny element objętości (SPREO) z mikrostrukturą TR[P. Te elementy zostały poddane odkształceniom w temperaturze otoczenia. W trakcie odkształcenia modelowano przemianę austenitu szczątkowego w martenzyt. Porównano koszty obliczeń dla REO i SPREO i wykazano, że dla SPREO są one o rząd wielkości mniejsze. SPREO z mikrostrukturą TRIP, który może zostać zaimplementowany w modelu MES symulującym kucie elementów złącznych, jest głównym wynikiem pracy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia wpływu zastosowanego modelu materiałowego na proces optymalizacji prędkości posuwu. Podczas badań symulowano i optymalizowano frezarską obróbkę wykończeniową kołnierzy korpusu silnika lotniczego wykonanego ze stopu Inconel 718. Analizowano otrzymane przebiegi składowych sił skrawania oraz wydajności objętościowe procesu skrawania.
EN
The paper presents the results of research in order to determinate the influence of applied material model on the feed speed optimization process. Finishing milling process of aircraft engine block flange made from Inconel 718 alloy was simulated and optimized. The cutting forces components and machining efficiency were analyzed.
4
EN
The paper presents simulation researches of the aeroplane part machining. A simulation model of Inconel 718 alloy machining based on the Lagrangian formulation contains the Johnson-Cook material model. The dependence of simulation results from the material model formulations (plastic strain, strain rate and temperature) was presented.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne obróbki części lotniczej. Model symulacyjny skrawania stopu Inconel 718, zbudowany w oparciu o sformułowania Lagrange’a, zawiera model materiałowy Johnsona-Cooka. Zaprezentowano zależność wyników obliczeń symulacyjnych od charakterystyk modelu materiałowego, opisujących odkształcenie plastyczne, prędkość odkształcenia i temperaturę.
5
PL
Symulacje komputerowe tłoczenia blach na zimno zazwyczaj przeprowadza się dla modeli materiałowych dostarczonych przez producentów oprogramowania. W artykule porównano wyniki symulacji tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodowego ze stali S420MC dla trzech zestawów parametrów modelu materiałowego odpowiadających wymaganiom normy, w tym wyznaczonych doświadczalnie dla konkretnej dostawy. Oceniono wpływ tych parametrów na ryzyko wystąpienia wad w wytłoczce na podstawie diagramów FLD, stwierdzając istotny ich wpływ zwłaszcza na ryzyko powstawania pęknięć wytłoczki. Sformułowano zalecenia do projektowania tłoczników.
EN
Computer simulation of cold metal forming is usually performed using material models delivered by software makers. Results of simulations of metal forming of an exemplary car body part made of S420MC steel for three sets of material model parameters which are suited to the needs of standard, among them for the parameters fixed experimentally for the specified delivery, are compared in the paper. The influence of material model parameters on risk of the drawpiece defects appearance basing on FLD diagrams has been evaluated. The essential influence of the material model parameters especially on the risk of cracks of the drawpiece appearance has been stated. Some advices to stamping die designing have been formulated.
PL
Model materiałowy do symulowania tłoczenia blach metodą elementów skończonych wymaga podania odpowiednich parametrów, które wyznacza się doświadczalnie. W artykule wyznaczono te parametry dla próbek wyciętych na frezarce i elektrodrążarce oraz wykrojnikiem. Na podstawie porównania wyników doświadczeń i symulacji komputerowej próby jednoosiowego rozciągania dokonano oceny adekwatności przyjętego modelu materiałowego do rzeczywistości oraz poprawności wyznaczonych wartości parametrów modelu.
EN
Material model to simulate sheet-metal forming using finite elements method needs assuming their proper parameters, which are determined experimentally. The parameters for specimens cut out by means of milling machine, spark machine and blanking die have been determined in the paper. Based on comparison of the results of experiments and computer simulation of uniaxial tensile test adequateness of the assumed material model to reality, correctness of values of its parameters.
PL
Geopolimery nie są nowym materiałem w budownictwie. Obecnie, w erze poszukiwania nowych ekologicznych i wydajniejszych materiałów konstrukcyjnych, zainteresowanie geopolimerami powraca. Nowoczesne, niewykorzystujące cementu, za to pozwalające na zużycie produktów odpadowych, materiały geopolimerowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego betonu. Pomimo wielu dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących geopolimerów stosunkowo niewielką uwagę poświęcono parametrom mechanicznym oraz opisowi analitycznemu. Nieznane są również badania numeryczne geopolimerów i elementów konstrukcyjnych z nich wykonanych. Autorzy artykułu podjęli próbę dostosowania istniejących modeli betonu do opisu geopolimeru. Zaprezentowane wybrane wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych można uznać za obiecujące.
EN
Geopolymers are not new materials in construction. Nowadays, in era of seeking for new ecological and more effective structural materials, geopolymers attracted attention of the researchers. Modern concrete-like materials, not using cement but waste materials, may become interesting alternative to concrete. Despite of numerous research programmes on geopolymers, very few of them focuses on mechanical properties of such materials. That is why authors of this paper decided to initialize research program on geopolymer’s mechanical properties to use it then for building numerical material model. Concrete model has been adopted and obtained results may be considered as promising.
PL
Przedyskutowano współczynniki sprężystości w ortotropowym modelu materiałów inżynierskich, w zakresie liniowej teorii sprężystości. Wykazano za pomocą rozważań energetycznych, jakie ograniczenia należy nałożyć na techniczne stałe sprężystości. Ograniczenia te i warunki symetrii sformułowania powinny być narzędziem do weryfikacji poprawności danych eksperymentalnych, które stanowią podstawę do budowy modeli obliczeniowych.
EN
The present paper is dedicated to the discussion of elastic coefficients in the linear elastic orthotropic model o engineering materials. Limitations for the technical coefficients are described via strain energy considerations. The limitations and conditions required can be used for verification of the data taken from experimental analysis to computational models.
EN
The paper presents some important aspects concerning material constants of concrete and stages of modeling of reinforced concrete structures. The problems taken into account are: a choice of proper material model for concrete, establishing of compressive and tensile behavior of concrete and establishing the values of dilation angle, fracture energy and relaxation time for concrete. Proper values of material constants are fix ed in simple compression and tension tests. The effectiveness and correctness of applied model is checked on the example of reinforced concrete frame corners under opening bending moment. Calculations are performed in Abaqus software using Concrete Damaged Plasticity model of concrete.
PL
W artykule skupiono się na kilku istotnych krokach modelowania konstrukcji żelbetowych przy użyciu oprogramowania w Metodzie Elementów Skończonych. Wszystkie kroki modelowania, które musi wykonać użytkownik programu są zestawione w poniższej liście: - wybór właściwego modelu materiałowego, - ustalenie związków między naprężeniami i odkształceniami dla stali i betonu, - podjęcie decyzji czy zostanie zastosowana regularyzacja, np. przez uwzględnienie lepkich własności betonu, - wybór właściwych stałych materiałowych dla przyjętego modelu, m.in. kąta dylatancji i czasu relaksacji, - definicja geometrii modelu, obciążeń i warunków brzegowych, - definicja współpracy stali z betonem, - wybór rodzaju elementów skończonych oraz stanu analizy (np. płaski stan naprężeń lub płaski stan odkształceń) oraz siatkowanie modelu, - dobór właściwych parametrów MES, np. wielkości przyrostu, kryteriów zbieżności itd., - oraz ostatecznie – obliczenia.
10
Content available remote Interpretacja modelu materiałowego na przykładzie równania Johnsona–Cooka
EN
The term of material model was defined. Its mathematical notation and constitutive character were described on Johnson-Cook equation. Three aspects of model interpretation were distinguished as well as methods of getting material parameters were meant.
EN
Composite panels, for example fuselage skins or wing skins of military aircraft, may be subjected to a variety of ballistic impacts. It is meaningful to understand the mechanical response, damage evolution and residual velocity of a projectile for panels under ballistic impact. In this paper, the numerical simulation method of ballistic impact on a laminated composite panel is considered. A rate-dependent material model based on the continuum damage mechanics concept is developed for polymer matrix composite materials. A full three-dimensional finite element model implemented with the material model is built up using material subroutine. The ballistic impact behavior is simulated employing an explicit dynamic finite element analysis technique. The effects of projectile size and velocity, layup of the composite panel, and failure criteria used on the ballistic impact response are investigated.
EN
Displacement amplitudes of forced vibration in SIN girders with semirigid joint depend on the stiffness of the girder and the rotational stiffness of joints. Rotational stiffness has a decisive effect on the overall integrated stiffness of the girder. In addition, damping caused by semirigid joints produces differences in the frequency and amplitude of vibration. Therefore, an analysis of oscillatory motion in double-slope beams with corrugated web with semirigid joints in the mid-span was conducted. On the basis of dynamic experimental testing of three simply supported double-slope beams with corrugated web, rotational stiffness was determined for six joints. Using the theoretical models, namely the Kelvin-Voigt viscoelastic material and the standard one, differences in the displacement amplitude behaviour, damping and forces were shown. The investigations concerned girders with corrugated web for variable rotational stiffness of the joints under the action of the assumed excitation force.
PL
Amplitudy przemieszczeń drgań wymuszonych w dźwigarach SIN z połączeniem półsztywnym zależą od sztywności dźwigara i sztywności giętej węzłów. Sztywność giętna ma decydujący wpływ na całkowitą sztywność dźwigara. W dodatku, tłumienie spowodowane przez węzły półsztywne powoduje różnice częstotliwości i amplitudy drgań. Dlatego, przeprowadzono analizę ruchu wahadłowego dwuspadowych belek z falistym środnikiem i półsztywnym węzłem w środku rozpiętości. Na podstawie doświadczalnych badań dynamicznych, trzech swobodnie podpartych belek dwuspadowych ze środnikiem z blachy falistej, określono sztywność giętną sześciu połączeń. Wykorzystując materiałowe modele teoretyczne, mianowicie lepkosprężysty model Kelvin-Voigt oraz model standardowy, wykazano różnice w zachowaniu się amplitudy przemieszczeń, tłumienia i sił. Prowadzone analizy dotyczyły dźwigarów ze środnikiem z blachy fałdowej dla różnych sztywności giętych połączeń poniżej wartości siły wzbudzającej.
13
Content available Material model and revealing the truth
EN
The paper refers to the approach used in science, specifically in building materials engineering, assuming the possibility of material modeling, including modeling of the technical characteristics of building materials of various compositions as well as modeling phenomena/processes that occur during the use of materials and structures made from them. The authors analyze the merits of the approach of modeling in the context of compliance computational models to reality, consider the significance of the selection of the proper model (type of mathematical function, number of input data) which should be based on the knowledge of modeled material or phenomenon and later adequate verification of the model. The authors also underline importance of proper interpretation of results obtained by calculation. Misrepresentation may result in a misstated model of the studied phenomenon and lead to incorrect conclusions, which puts the researcher far from the truth, that he or she should always seek for.
14
Content available Rola eksperymentu w nauczaniu mechaniki budowli
PL
W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ścieżce postępowania (związanej m.in. z analizami niesprężystymi) trudność polega nie tylko na zbudowaniu tej ścieżki postępowania, ale również na prawidłowej ocenie wiarygodności otrzymanego rozwiązania. Związane są z tym umiejętności, które wpierw trzeba docenić i rozwijać już w trakcie nauczania. Z powyższego, m.in. wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki budowli. W pracy przedstawiono studenckie projekty dotyczące m.in. wyboczenia, przegubów plastycznych, czy lokalnej utraty stateczności elementów cienkościennych – realizowane w postaci eksperymentów rzeczywistych lub numerycznych. Projekty opisane w artykule potwierdzają, że są to zagadnienia kształcące i możliwe do zobrazowania w trakcie nauczania mechaniki budowli przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i środków.
EN
The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified schemes, which often do not reflect the complexity of the problem. For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in the construction of the path of conduct, but also on the correct assessment of the reliability of the resulting solution. Therefore are required skills that need to appreciate and develop already in the process of teaching. From this It follows an idea to include into teaching of structural mechanics the experiments - real and numerical. The paper presents the student projects involving, among others, buckling, plastic joints, or local loss of stability of thin-walled components. The projects described in the article confirm that this is possible to depict the issues during the teaching of structural mechanics at a relatively small amount of effort and resources.
15
PL
Praca prezentuje znaczenie wykonywania analizy wieloosiowego stanu naprężenia i odkształcenia. Scharakteryzowano metodę i modele stosowane do analizy wieloosiowego rozciągania materiałów elastycznych. Różnorodność metod i modeli jest wynikiem braku odpowiednich unormowań. Z zaprezentowanych modeli oceny obciążeń i odkształceń wykorzystano model tarczowy z wycięciami. Jako materiał do badań użyto próbkę gumy naturalnej o twardości 55ShA w kształcie tarczy z 16 otworami. Model geometryczny utworzono w środowisku Autodesk Inventor. Następnie do dyskretyzacji modelu wykorzystano program MSC.Patran. Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą MES w programie MSC.Marc. Na podstawie analizy numerycznej można stwierdzić, że pomiar grubości próbki nie jest konieczny w cyklu badawczym dla każdego punktu pomiarowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski o charakterze utylitarnym. Techniczne znaczenia wykonywania takich badań jest znacznie ważniejsze. Daje to bardziej wiarygodne wyniki niż popularny test dwuosiowego rozciągania. Przeszkodą w stosowaniu tych metod badań na skalę przemysłową może być większy stopień złożoności metody i konieczność zastosowania odpowiedniej aparatury badawczej.
EN
This paper presents the importance of performing multiaxial stress and strain state analysis. Method and presented models for the analysis of multiaxial tensile elastic materials were characterized. The variety of methods and models is the result of the lack of appropriate legislation. From the presented methods for the assessment of loads and strains the disk model with cut-outs has been used. The material of the study was the sample of rubber based on natural rubber with a hardness of 55ShA in the shape of the disc with 16 holes. In environment of the Autodesk Inventor, the geometric model has been created. Next, discretization of this model in the MSC.Patran software has been made. The comparative analysis of the FEM in the MSC.Marc application also has been done. On the basis of the numerical analysis it can be concluded that the measurement of the thickness of the sample is not necessary in the test cycle for each data point. A set of conclusions of utilitarian character has been formulated on the basis of the conducted analysis. Technical importance of carrying out such researches is much more significant. It gives more reliable results than popular uniaxial tensile test. The obstacle in applying these test methods on industrial scale can be a greater degree of complexity of the method and necessity of application of appropriate research equipment.
EN
This paper discusses issues related to determining impact of mining exploitation on buildings - the analytical process supported by numerical modelling. Numerical simulation tools are used to analyze the interaction between buildings and deforming soil i.a. to accurately forecast the impact of mining work. In order to carry out those analyses correctly, mining, geological and construction conditions have to be investigated reliably. In this paper, issues related to modelling soil have been presented. Particularly in terms of determining mining influences, investigating foundation conditions and assuming a material model. Deformation processes taking place in soil and caused by mining exploitation have been characterized, and forecasting the impact of mining exploitation on surface has been generally discussed. Moreover, requirements concerning identification of subsoil beneath buildings founded on mining areas have been cited and the most important methods have been listed. Then, by concentrating on issues related to accurate analysis of mining influences, numerical modelling has been proposed as a tool to carry out such analysis. In that respect, examples of selecting constitutive equations and determining their values have been presented. Those examples concern two geologic materials: sandy loam and sandstone. Laboratory experiments were carried out for each. Their results and selected constitutive equations have been presented along with determined parameter values. The impact of basic mechanical parameters of soil: elastic modulus and Poisson's ratio on stress distribution beneath wall footing have also been presented.
PL
Zawarta w artykule problematyka związana jest z wyznaczaniem wpływu eksploatacji górniczej na obiekty budowlane przy zastosowaniu metod modelowania numerycznego. Narzędzia symulacji numerycznych stosowane są w analizie współpracy budynku z deformującym podłożem m.in. w celu opracowania szczegółowej prognozy oddziaływania robót górniczych. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia tego rodzaju analizy jest rzetelne rozpoznanie warunków górniczych, geologicznych i konstrukcyjnych. W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z modelowaniem podłoża obiektu w aspekcie wyznaczania oddziaływań górniczych, rozpoznania warunków posadowienia i przyjęcia modelu materiałowego. W tym zakresie scharakteryzowano procesy deformacyjne zachodzące w podłożu wskutek oddziaływania eksploatacji, omówiono ogólnie zagadnienie sporządzania prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię, przytoczono wymagania dotyczące rozpoznania podłoża obiektów posadowionych na terenach górniczych oraz wymieniono ważniejsze metody tego rodzaju rozpoznania. Koncentrując się następnie na zagadnieniach związanych z opracowaniem szczegółowej analizy oddziaływania eksploatacji zaproponowano zastosowanie modelowania numerycznego, jako narzędzia tego typu analiz. Pod tym kątem przedstawiono przykłady doboru prawa materiałowego podłoża oraz wyznaczenia wartości jego parametrów. Przykłady te dotyczą dwóch materiałów geologicznych: gliny piaszczystej oraz piaskowca. Dla każdego z nich omówiono zakres przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przytoczono wyniki oraz przedstawiono wybrane prawo materiałowe z wyznaczonymi wartościami parametrów. Przedstawiona została także analiza wpływu wartości podstawowych parametrów mechanicznych podłoża: modułu sprężystości podłużnej, i współczynnika Poissona na rozkład naprężeń pod ławą fundamentową.
PL
Problematyka odporności udarowej pojazdów jest opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych traktujących o obiektach specjalnych. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej układu mechanicznego pojazd-wybuch opisanego poprzez obszar Eulera i elementy Lagrange'a. Interakcje pomiędzy pojazdem a ładunkiem uzyskano dzięki sprzężeniu ogólnemu. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej udarem wygenerowanym wybuchem dużego ładunku wybuchowego pod dnem pojazdy przy uwzględnieniu fali odbitej od podłoża modelowanego modelem materiałowym Mie-Gruneisena. W niniejszej pracy wykorzystano sprzężenie pomiędzy ośrodkiem opisywanym za pomocą równań mechaniki ośrodków ciągłych w ujęciu Eulera, a ośrodkiem opisywanym za pomocą równań Lagrange'a do opisu oddziaływania pomiędzy konstrukcją a obciążającą ją falą ciśnienia pochodzącą od wybuchu. Równaniami w ujęciu Eulera opisuje się zwykle ciecz - w tym wypadku jest to powietrze, w którym dochodzi do detonacji materiału wybuchowego i propagacji fali uderzeniowej. Natomiast równaniami wyrażającymi prawa zachowania masy, pędu i energii w ujęciu Lagrange'a opisuje się zachowanie struktury (konstrukcji). Do sprzężenia oddziaływań płynu i struktury wybrano sprzężenie ogólne, które jest zawarte w standardowej implementacji oprogramowania MSC Dytran. Celem badań numerycznych przedstawionych w niniejszym artykule było zbadanie wpływu gruntu na wyniki analizy numerycznej, którą przeprowadzono dla przykładowego modelu numerycznego skorupy pojazdu obciążonego oddziaływaniem fali ciśnienia pochodzącej od detonacji dużego ładunku materiału wybuchowego. Fala ciśnienia wywołana detonacją (zasymulowana w przybliżeniu detonacją punktową) rozchodziła się w obszarze o kształcie sześcianu z nadanymi odpowiednimi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie teoretyczne propagacji silnej nieciągłości o kształcie sferycznym zapoczątkowane ze źródła punktowego istnieje w formie analitycznych równań podobieństwa Taylora. Opracowanie pełnowymiarowego modelu pojazdu specjalnego było poprzedzone dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi własności mechanicznych stali pancernej wykorzystywanej do budowy tego typu pojazdów. Badania te przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej WAT.
EN
The problem of vehicle's resistance on loads impact and standardizations issues, concerning special structures, are broadly discussed in many articles. In this paper, the numerical analysis results from an armoured vehicle, loaded with explosives detonation blast wave is presented. Ground proximity effects in the wave reflection process that is also taken into account. The aim of this study is to examine how to include the ground model into the simulation of impact of blast wave, being the result of detonation of large explosives on a structure of an armoured vehicle's hull. Additional material study of an armour steel was conducted in Department Of Mechanics And Applied Computer Science, Military University of Technology, in order to obtain suitable material.
PL
Omówiono problem efektywności algorytmów służących do identyfikacji modeli materiału stosowanych w prawie konstytutywnym w symulacji procesów obróbki plastycznej. Stosowane powszechnie połączenie metody elementów skończonych (MES) z technikami optymalizacji prowadzi do bardzo długich czasów obliczeń. Przedstawiono propozycję wykorzystania w optymalizacji metamodelu, który zastępuje rozwiązanie MES. Jako metamodel wykorzystano sztuczną sieć neuronową. Wykonane testy numeryczne potwierdziły dokładność i efektywność zaproponowanej metody.
EN
Discussed is the problem of effective representation of the algorithms used for identification of the material models applicable by the constitutive law in simulation of plastic working processes. Suggested for optimum effects is to substitute the FEM solution by a metamodel. Artificial neural net had been used to perform as metamodel. Accuracy and effective performance of the suggested method were confirmed by numeric tests.
EN
The paper presents the development procedures for both virtual 3D-CAD and material models of fractured segments of human spine formulated with the use of computer tomography (CT) and rapid prototyping (RP) technique. The research is a part of the project within the framework of which a database is developed, comprising both 3D-CAD and material models of segments of thoracic-lumbar spine in which one vertebrae is subjected to compressive fracture for a selected type of clinical cases. The project is devoted to relocation and stabilisation procedures of fractured vertebrae made with the use of ligamentotaxis method. The paper presents models developed for five patients and, for comparison purposes, one for a normal spine. The RP material models have been built basing on the corresponding 3D-CAD ones with the use of fused deposition modelling (FDM) technology. 3D imaging of spine segments in terms of 3D-CAD and material models allows for the analysis of bone structures, classification of clinical cases and provides the surgeons with the data helpful in choosing the proper way of treatment. The application of the developed models to numerical and experimental simulations of relocation procedure of fractured vertebra is planned.
PL
W pracy zostały przedstawione procedury opracowania modeli wirtualnych i materialnych uszkodzonych, w efekcie urazów lub długotrwałej patologii, odcinków kręgosłupa pacjentów oraz przykłady wykonanych modeli. Przedstawione w pracy modele wirtualne opracowano na podstawie danych CT pięciu pacjentów oraz jednego przypadku odcinka kręgosłupa prawidłowego. Tworzona jest tym samym baza danych modeli segmentów kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z jednym trzonem złamanym kompresyjnie dla wybranej klasy przypadków klinicznych. Modele te posłużyły następnie do wykonania ich odpowiedników materialnych w technice szybkiego wytwarzania prototypów (rapid rototyping - RP). Zastosowana została technologia FDM (fused deposition modeling). Wizualizacja segmentów lub odcinków kręgosłupa poprzez tworzenie modeli wirtualnych i materialnych daje możliwość analizy struktur kostnych, klasyfikacji i oceny przypadków oraz rozważenie możliwych wariantów leczenia urazu. Przewiduje się wykorzystanie opracowanych modeli do przeprowadzenia numerycznej oraz doświadczalnej symulacji nastawiania odłamów złamanego trzonu. Praca jest częścią realizacji projektu dotyczącego procedur leczenia, nastawiania i stabilizacji złamanego trzonu kręgu metodą ligamentotaksji.
PL
Przedstawiono zastosowanie nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego do opisu zachowania się młodego betonu oraz cegły i zaprawy jako składników muru. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych stanowiących podstawę określenia parametrów modelu oraz wyniki przykładowych analiz numerycznych uzyskanych w obliczeniach wykonanych przy użyciu własnego systemu komputerowego MAFEM3D.
EN
Nonlinear, elasto-plastic material model used for description of behaviour of young concrete and brick and mortar being components of masonry structure have been presented. Some results obtained in laboratory conditions used for calibration of the model parameters have been published. It was supplemented with results of numerical calculation performed with use of own MES computer system called MAFEM3D.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.