Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection of the environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
While developing the projects for the construction of new and reconstruction of the existing roads, there is a probability of using privately owned land. In these cases, the mechanism of alienation of the private land plots is used to meet the public needs. Among the list of social needs, in the first place, there is a need for the land plots during construction, major repairs, reconstruction and maintenance of transport infrastructure objects, in particular roads. While designing the road construction and reconstruction projects, the technical-economic and transport-operational characteristics of the design object should be determined in conjunction with the protection of the environment and the rational use of natural resources. The article deals with the issues of assessing the impact of the road construction on the environment and the measures to reduce the level of pollution of the environment by introducing the environmental, technological, sanitary-technical and organizational measures.
PL
W artykule zaprezentowano opis działań mających na celu zabezpieczenie Jaskini Szachownica I przed niekontrolowanym zawałem stropów sal jaskini. Działania te polegały na podparciu stropów w wybranych miejscach za pomocą żelbetowych filarów, sklejeniu spękanego górotworu poprzez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej oraz ich zabezpieczeniu za pomocą obudowy kotwowej i kotwowo-cięgnowej.
EN
This paper presents a description of the actions designed to secure Szachownica I cave against uncontrolled roof fall. These activities included supporting ceilings in selected locations using reinforced concrete pillars, bonding fracture rock mass with glue injections and protecting the roof with roof bolting and truss system.
3
Content available remote Cleaner production strategy as possibility of waste reduction in wood sawing
EN
Cleaner production is a management strategy aimed at reducing the losses associated with waste of energy and raw materials which focuses on waste prevention and not the way of its utilization. Cleaner Production can also reduce company’s costs incurred during the processes taking place within the organization. In the case of companies involved in wood processing (sawmills, carpenters, etc.)a lot of waste in the form of sawdust, shavings or edgings is created. These are materials that can be used as an alternative fuel for firing furnaces and boilers. Good sales management of this type of waste after production allows companies to obtain additional income and minimize environmental risks.
PL
Czystsza produkcja jest to strategia zarządzania przedsiębiorstwem mająca na celu ograniczenie strat związanych z marnotrawstwem energii i surowców, skupiająca się na zapobieganiu powstawania odpadów, a nie sposobów ich utylizacji. Czystsza Produkcja pozwala też na redukcję kosztów przedsiębiorstwa ponoszonych podczas procesów zachodzących wewnątrz organizacji. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna (tartaki, stolarnie itp.) powstaje bardzo dużo odpadów w postaci trocin, wiór czy też zrzyn. Są to materiały, które można wykorzystać jako paliwa alternatywne do opalania pieców i kotłów grzewczych. Dobre zarządzanie sprzedażą tego typu odpadami poprodukcyjnymi pozwala przedsiębiorstwom na uzyskanie dodatkowych dochodów i zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego.
PL
Przełomowa, w dziedzinie ochrony środowiska przed emisjami ze źródeł przemysłowych, dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC – 96/61/WE) zapoczątkowała wprowadzanie w Europie jednolitego systemu reglamentacji korzystania ze środowiska przez instalacje przemysłowe. Dyrektywa ta wprowadziła na szczeblu europejskim wymagania uzyskania zintegrowanych pozwoleń ekologicznych na funkcjonowanie instalacji, których działalność może w znaczącym stopniu pogorszyć stan środowiska.
EN
Directive on integrated pollution prevention and control (so-called IPPC directive - 96/61/WE), crucial in the field of the protection of the environment against emissions from industrial sources, initiated the introducing of uniform system of control the pollution from the industrial installations in Europe. This directive put into force on the European level the requirements of getting integrated ecological permits for installations which activity can worsen the state of the environment in the significant degree. The fundamental principle introduced by the IPPC directive into the European law sounded: “Member States shall take the necessary measures to provide that the competent authorities ensure that installations are operated in such a way that all the appropriate preventive measures are taken against pollution, in particular through application of the best available techniques.” In this way the directive determined the requirement that the acceptable releases of pollutants were supposed to result from current technical-technological possibilities, regarding environmental protection internal and external measures. Current manufacturing techniques and solutions have been described and assessed in the reference documents on best available techniques, so called BREF documents. At present the terms of use the environment by industrial installations in EU countries are regulated by the directive 2010/75/EU of 24.11.2010 on industrial emissions (IED – OJ L 334 of 17.12.2010). IED directive, compared with the former IPPC directive, is granting the considerably bigger role to BAT reference documents. The fundamental role of BREF documents consists in supporting the EU legislation in the area of preventing and limiting environmental pollutions from industrial sources. In practice, BREF and particularly its the most important part – BAT Conclusions – defines the technical measures and levels of emission and equivalent parameters, resulting from the current state of the technique and being able to serve as emission limit values (emission standards) at issuing the ecological integrated permits. Within 4 years of publication of the document: “Commission implementing decision establishing BAT Conclusions for the production of pulp, paper and board”, the competent authority is to reconsider and, if necessary, update all the permit conditions and ensure that the installation complies with those permit conditions. Paper making industry has a time until autumn 2018 for adapting the installations to the requirements of this document.
PL
W artykule scharakteryzowano alternatywne źródła zasilania silników samochodowych. Przedstawiono korzyści oraz ograniczenia w stosowaniu tego rodzaju paliw. W szczególności opisane zostały zagrożenia ekologiczne i niebezpieczeństwa jakie płyną ze stosowania paliw alternatywnych w pojazdach. Scharakteryzowane zostały obecnie najczęściej stosowane paliwa alternatywne (paliwa gazowe, alkoholowe, roślinne, napędy hybrydowe i wodorowe) mające szczególny wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania.
EN
The article describes an alternative power source car engines. Presents the benefits and limitations in the use of this type of fuel. In particu-lar, describes the environmental risks and dangers that come from the use of alternative fuels in vehicles. Been characterized most commonly used alternative fuel today (gas, alcohol, vegetable hybrids and hydrogen) with a particular impact on the safety of their use.
EN
Shipping emits a variety of air pollutants: sulphur dioxide (SOx), nitrogen oxides (NOx ), carbon dioxide (CO2 ) and particulate matter PM. Air pollutant emissions from maritime transport can be transported over long distances and thus increasingly contribute to air quality problems. Key environmental regulations (international and European) coming into force in this decade address emissions of SOx , NOx , CO2 and PM to control and limit their impact in the atmosphere. In the European Union, accordingly to the legal regulations, in the sulphur emission control areas the required SOx content of fuel will be reduced from 1.5 % to 0.1 % beginning January 2015. Globally, from 2020 onwards, ships operating in all other European Sea areas will have to use fuels with sulphur content of 0.5 % or less.
7
Content available remote Uwarunkowania społeczne zagospodarowania złóż kopalin metodą odkrywkową
PL
W referacie zwrócono uwagę na problem akceptacji społecznej dla przedsięwzięć górniczych na tle uwarunkowań prawnych, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano argumenty przemawiające za podjęciem eksploatacji odkrywkowej, w tym korzyści dla społeczności lokalnych w opozycji do strat środowiskowych, a także stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej na temat działalności górniczej. Podkreślono konieczność prowadzenia konsultacji społecznych dla uzyskania akceptacji dla przedsięwzięć górniczych. Tezy prezentowane w referacie zostały poparte przykładami krajowymi i zagranicznymi.
EN
The work concerns the problem of social acceptance of mining undertakings in the light of the law on access to information of environment and its protection, contribution of society in environment protection and environmental impact assessment. Analyzed were benefits for the local communities against the environmental losses as well as common stereotypes of mining activities. Necessity of societal consultancies to get acceptance for mining activities was underlined. Examples for the presented theses were presented.
PL
W częściach I-III cyklu artykułów dotyczących biofiltracji jako biologicznej metody dezodoryzacji gazów przemysłowych przedstawiono szczegółową charakterystykę tego procesu, począwszy od historii poprzez mechanizm i model matematyczny aż do schematów biofiltrów stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Ponadto omówiono czynniki, które wpływają na efektywność procesu biofiltracji takie jak: odpowiednie materiały filtracyjne oraz ich powinowactwo do wody, mikroorganizmy wykorzystywane do rozkładu odpowiednich zanieczyszczeń oraz czynniki determinujące udział mikroorganizmów w procesie biofiltracji. Przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad efektywnością procesu biofiltracji w czasie eksploatacji eksperymentalnych biofiltrów, w których wykorzystano mieszaninę torfu i kory z warstwami juty, bawełny i włókien konopi. W niniejszej pracy zestawiono wyniki zmian skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych jakie zachodziły w czasie l5-u tygodni prowadzonych doświadczeń. Przedstawiono tendencje zmian stopnia usunięcia kwasu octowego, propionowego i masłowego na złożach biologicznych, w których wykorzystano naturalne włókna. Badania prowadzono w skali półtechnicznej, wykorzystując zanieczyszczone gazy przemysłowe. Przeprowadzono również kondycjonowanie próbek włókien bawełny, juty i konopi, po czym obliczono chłonność próbek każdego rodzaju włókien. Przedstawiono także mikrofotografie włókien przed i po eksploatacji w złożach, na których pokazano zmiany morfologiczne włókien po wyeksponowaniu ich na działanie kwasów tłuszczowych w doświadczalnych biofiltrach.
EN
In parts I-III of a series of articles about bio-filtration as a biological way of deodorisation of industrial gases, a detailed characteristic of that process was presented, beginning with its history, and then dealing with mechanisms, mathematical formula, and diagrams of filters used in laboratories and industry. Furthermore, the articles dealt with factors influencing bio-filtration such as different filter materials and their water affinity, micro-ogranisms employed to decomposition of pollutants, and factors defining the role of micro-organisms in the bio-filtration process. We also presented the methodology and research results related to the efficiency of bio-filtration during experimental filtration beds exploitation in which the mixture of peat and bark with layers of jute, cotton, and hemp fibers is used. In this paper presents the percentage changes of concentration of given odours during exploitation of biological beds where waste gases were purified. The research was carried out in a semi-industrial scale on the premises of fatty-products manufacturing company which was the source of research material, that is Volatile Fatty Acids. These investigation were led in 15 weeks period. The absorbency of the fibers samples was testing. The microphotographs of cotton, jute and hemp fibers before and after the exploitation in the experimental biofilters were also presented.
PL
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są potencjalnymi źródłami emisji substancji zapachowych. W ramach przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji i inwentaryzacji 537 obiektów w celu scharakteryzowania ich oddziaływania zapachowego. Charakterystyka i ocena zapachowa składowisk odpadów została dokonana w ramach ogólnokrajowych badań (obejmujących także inne obiekty gospodarki odpadami) w okresie listopad-grudzień 2007 roku i styczeń-luty 2009 roku. Podjęto próbę przeprowadzenia badania ankietowego każdego zidentyfikowanego obiektu. Kwestionariusz (skrypt) zawierał od 15 do 18 pytań. Ilościowa i jakościowa ocena składowisk odpadów uwzględnia ich lokalizację względem zabudowy mieszkaniowej, stopień uciążliwości zapachowej, jej przyczyny (procesy będące źródłem odorantów), czynniki atmosferyczne wpływające na oddziaływanie zapachowe składowisk, występowanie protestów mieszkańców oraz działania minimalizujące oddziaływanie zapachowe składowisk. Analiza danych uwzględnia ich podział na poszczególne województwa.
EN
Municipal solid waste (MSW) landfills are potential sources of odour emission. Within the study 537 landfill sites were identified and inventoried in Poland to characterise their odour impact. The characteristics and odorous assessment of MSW landfills were conducted in the framework of an all-country survey (including also other waste treatment plants) carried out in the periods of November - December 2007 and January - February 2009. An attempt was made to conduct a questionnaire survey for each facility. The questionnaires (scripts) included 15 up to 18 questions. A quantitative and qualitative assessment of MSW landfills was made taking into account their location, odour arduousness, its reasons , atmospheric factors, social protests against the odours and operations which minimize odour influence of the analysed MSW landfills. The performed data analysis was carried out with reference to the division into individual voievodeships administrative units (provinces) in Poland.
PL
W przedstawianej pracy zaproponowano wartości godzinowych stężeń alarmowych dla PM10 i tlenku węgla oraz scharakteryzowano epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza, zarejestrowanych w stacjach monitoringu powietrza aglomeracji Górnego Śląska, w latach 1994-2007. Przedstawiono również kryterium stopniowania wartości stężeń odnoszących się do alarmowych stanów jakości powietrza, co może być przydatne do charakteryzowania procesu narastania zagrożenia wynikającego z zaistnienia epizodu wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Do analiz epizodów wysokich stężeń przyjęto następujące wartości kryterialne stężeń alarmowych, o czasie uśredniania 1 godzina: dwutlenek siarki - 500 ?g/m3 (wartość stężenia alarmowego wg obowiązującego w Polsce standardu), pył PM10 - 470 ?g/m3, tlenek węgla - 50 mg/m3. Stwierdzono, że w analizowanym okresie, w obszarze objętym pomiarami, zanotowane najwyższe wartości stężeń wynosiły [?g/m3]: dwutlenku siarki -prawie 1340, pyłu PM10 - 1133 i tlenku węgla - 17360.
EN
Mean-hourly concentration values defined as alarm levels for PM10 and carbon monoxide are proposed in the paper. The values are used to characterize the episodes of pollutant high concentrations in the air of the Upper Silesia Industrial Region which occurred in the period of 1994-2007. A criterion for grading the pollutant concentration values referring to the emergency states of the air quality was presented which can be particularly useful to characterize the process of risk accumulation during such episodes. To analyze the air pollutant high concentrations episodes, the following criterial values of mean-hourly concentrations were used: sulfur dioxide - 500 ?g/m3 (as the official standard according to Polish regulation), PM10 - 470 ?g/m3, carbon monoxide - 50 mg/m3. The following highest recorded concentrations were found for the years 1994-2007 in the air of the Upper Silesia region: [?g/m3]: sulfur dioxide - nearly 1340, PM10 - 1133, and carbon monoxide - 17360.
11
Content available Rewolucja rozwoju zrównoważonego
EN
The sustainable development concept anticipates major civilisational change on the ecological, social and economic levels. The tremendous scope of these changes makes it reasonable to expect this new vision for development to achieve the status of a “Revolution” comparable with those known from the past: the agricultural, scientific and industrial revolutions. In this paper I seek to expand the discussion on sustainable development, so as to include ethical, technical/technological, legal and political aspects. I am convinced that a hierarchal relationship exists between these issues, albeit with the moral dimension being of greatest importance, since without it the Sustainable Development Revolution may not take place at all.
PL
W ramach koncepcji rozwoju zrównoważonego postuluje się istotne zmiany cywilizacyjne na poziomie kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ogromny zakres tych zmian uprawnia do sformułowania postulatu głoszącego, że ta nowa wizja rozwoju może osiągnąć status rewolucji, porównywalnej do tradycyjnie wymienianych w dziejach ludzkości rewolucji rolniczej, naukowej, czy przemysłowej. W tej pracy proponuję rozszerzenie podstawowej dyskusji o rozwoju zrównoważonym o aspekty etyczne, techniczne, prawne i polityczne a także hierarchizację poszczególnych grup problematycznych. Za podstawową wobec pozostałych uznaję przy tym problematykę moralną, bez której rewolucja rozwoju zrównoważonego nie będzie miała szansy powodzenia.
12
Content available Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego
PL
Rozwój zrównowaony to próba sformułowania programu integrujacego rónorodne płaszczyzny ludzkiego działania, oparta na refleksji moralnej odnoszacej sie do odpowiedzialnosci człowieka za przyrode. Integracja ta odnosi sie do płaszczyzn: moralnej, ekologicznej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, społecznej i politycznej. W artykule przedstawiono charakterystyki poszczególnych płaszczyzn. Omówiono take kwestie wzajemnego ich przenikania. Współczesnych problemów srodowiskowych nie da sie ju bowiem rozstrzygnac jedynie srodkami technicznymi, z ominieciem kwestii ekonomicznych, czy ekologicznych. Podkreslic trzeba take znaczenie kwestii społecznych i moralnych. Czyste srodowisko jest wane, jednak w przypadku gdy osiagnieto je za cene wysokiego bezrobocia, lub stworzenia innego rodzaju silnych konfliktów społecznych, nie bedzie to działanie zgodne z zasada zrównowaonego rozwoju.
EN
Sustainable development is an attempt at formulating a program which would integrate the different dimensions of human activity on the basis of a moral reflection as to human responsibility for nature. This integration is connected with moral, ecological, technical, economic, legal, social and political dimensions. The article presents profiles of all these dimensions, as well as matters of the mutual interactions between them. Modern environmental problems cannot be solved with the help of technological means only, avoiding social and moral issues. A clean environment is important, but if it is achieved in return for high unemployment, or by creating other strong social conflicts, it will not be consistent with the idea of sustainable development.
13
Content available Sozologia systemowa - dyscyplina naukowa XXI wieku
PL
Artykuł zawiera istotną problematykę sozologii systemowej skupioną wokół następujących zagadnień: koncepcji sozologii systemowej - gdzie ukazuje się podstawowe założenia tego ujęcia, wyjaśnienie podstawowych terminów, syntetyczne ujęcie koncepcji sozologii empirycznej, humanistycznej, filozoficznej oraz charakterystykę systemowej koncepcji sozologii; epistemologii sozologii systemowej, w której analizuje się pojęcie sozologii, podejmuje próbę zdefiniowania tej nauki, określenia przedmiotu jej badań; metodologii sozologii systemowej; głównej problematyki sozologii systemowej i specyfiki badań z zakresu tej nauki. Tekst tego artykułu jest ulepszoną wersją wcześniej drukowanych moich prac w Studia Ecologiae et Bioethicae, w książce Koncepcja sozologii systemowej oraz w innych publikacjach.
EN
The article includes the significant issue of systematic sozology which focuses on following problems: - the conception of the systematic sozology - this part shows the basic assumptions of it, explains the basic terms, synthetically describes the conception of empirical sozology, humanistic sozology and philosophical sozology and characterize the systematic conception of sozology; - the episthemology of systematic sozology - this part analysis the term 'sozology', tries to define this science and precise the subject of its research; - the methodology of systematic sozology; - the main issue of systematic sozology and characteristics of research in the area of this science. The solution of many sozological problems still depends on the research of different science branches. This is a sign of interdisciplinarity of sozology and many relations with medical, biological, geological, technical, economical, law, social, humanistic, philosophical and teological sciences. The achievements of these sciences determine questions and answers of sozology. The directions of improvement of sozology might oscillate around following issues: - the recording of interferences of the balance states between anthroposphere and biosphere; - recovering of the balance states between anthroposphere and environment; - controlling of the technical equipment and technological processes which focuses on the security of the exits from industrial plants which are dangerous for biological environment (protectional issue); - introducing of the new technologies of producing which will be safe for natural environment (perspectivical issue); The main problems of metaobjective systematic sozology are : - the elaboration of the notion - environment; - the determining of the contents of the expression: social-natural environment; - the elaboration of the definition of systematic sozology; - the definition of the object of research of this branch of science; - the presentation of the structure and, especially, the underlining the importance of: interdisciplinarity, transdisciplinarity, systemic and globalism in the methodology of systematic sozology. The main problems of objective systematic sozology are : - the state of the social-natural environment; - the sources of endangerment and pollution of environment, the influence of changing environment on life on the Earth; - the ways and means of protecting the environment; - environmental education; - the idea of balanced development. Sozology might be described as the science about systematic environmental protection (atmosphere, hydrosphere, lithosphere, cosmosphere, biosphere, anthroposphere) which is needed because of destructive influence of anthroposphere.
PL
Omówiono zagrożenia, jakie niesie eksploatowanie urządzeń energetycznych zawierających PCB dla zdrowia człowieka i stanu środowiska naturalnego oraz program eliminacji czynnika PCB w urządzeniach energetycznych ZE Kraków.
EN
The paper discusses health and environmental hazards connected willi operation of electric power eąuipment containing PCB. Program of exclusion of PCB out of power equipment in ZE Kraków - is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.