Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration damping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Referat przedstawia zagadnienia dotyczące wykorzystania sterowania z wymuszoną dynamiką (FDC) do regulacji prędkości napędu elektrycznego współpracującego z napędem liniowym paskowym przy uwzględnieniu sztywności konstrukcji maszyny roboczej. Kolejne rozdziały pracy przedstawiają model fizyczny układu wraz z równaniami opisującymi jego dynamikę, syntezę układu regulacji oraz budowę stanowiska eksperymentalnego. Przeanalizowano także wpływ pominięcia wybranych parametrów napędu na jego właściwości statyczne i dynamiczne.
EN
The paper discusses issues concerning the use of Forced Dynamic Control (FDC) for speed control of an electric drive coupled with a linear belt drive, while considering the stiffness of the load machine. Subsequent chapters present the physical model of the system along with the equations describing its dynamics, the synthesis of the control system and the construction of the experimental setup. The study analysed the effects of neglecting selected parameters of the drive on the dynamic and static properties of the object.
EN
Nowadays, lightweight and eco-friendly composites with improved mechanical properties are highly interesting. Sandwich-structured composites are a type of high-performance structural composite that is lightweight with a high strength-to-weight ratio and excellent specifc energy absorption capabilities. In this study, cork-based sandwich structures resistant to impact and vibrations were designed and produced for the possibility of being used in the protective structures of low-speed aerial vehicles. To identify and match the best combination of different face sheets with a cork core, first, aramid fabric-reinforced polymer (AFRP), carbon fiber-reinforced polymer (CFRP), and glass fiber-reinforced polymer (GFRP) face-sheet composites were produced using the compression molding method (prepreg layup). Then, sandwich structures consisting of AFRP, CFRP, GFRP, and aluminum face sheets with a fixed core layer of cork were designed and assembled. Since the design goal of these structures is to use them in low-speed aerial vehicles, impact deceleration and vibration tests were applied to face sheets and sandwich structures individually, which are the most important factors involved in these structures during fight, particularly in rotary-wing drone applications. A low-energy drop-tower system was used for the calculation of deceleration results. Besides, the vibration properties of the structures were investigated using the modal analysis method and based on the natural frequency responses of the tested face sheets and sandwich structures, damping ratios and structural stiffness were measured. According to the results, compared to other face sheets, CFRP showed better resistance along with the cork core, when the structure was exposed to impact and vibration threats. This study provides useful information on cork core sandwich structures for academic and industrial researchers in choosing the right face sheet.
PL
W artykule omówiono badania surowców, dodatków i domieszek chemicznych, służących do zaprojektowania składu mieszanek betonowych do wykonania przegród w gruncie (palisady i ściany szczelinowe) o zwiększonej wibroizolacyjności w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi obecnie oraz zamieszczono wyniki badań właściwości betonów referencyjnych, a także z dodatkiem granulatu gumowego. Badania wykonano w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu: Innowacyjna konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł.
EN
The article presents the research on raw materials, additives and chemical admixtures for the design of concrete mixes for the construction of partitions in the ground (palisades and diaphragm walls) with increased vibration isolation compared to the solutions currently used and also the results of tests of the properties of reference concretes and concretes with the addition of rubber granulate. The tests were carried out in the laboratory of the Department of Building Materials Engineering at the Cracow University of Technology as part of the project: Innovative construction of vibro-isolating partitions to protect the environment against transport vibrations and from similar sources.
EN
This article aims to study experimentally the dynamic properties and traffic safety actions for gondola cars with bogies with diagonal links, operated on the territory of the Republic of Kazakhstan. The main results obtained during tests of gondola cars on bogie with diagonal links when they move along straight and curved sections as well as on switches are presented. The estimation of: dynamics coefficients, stability margin coefficients against derailment, lateral forces transmitted from the wheel to the rail, ratio of frame forces to a static load from the wheelset on the rails, and accelerations are made. The paper analyses the simulation of a polymer layer of rubber vibration absorber, to be installed between the rubbing surfaces, such as the link side of frame axle unit, and host unit is open-bearing, with lateral support of the three-piece freight car bogies, operating on the territory of the Commonwealth of Independent States. The model developed in this article consists of a rheological model of a Maxwell cell, a Fancher spring and an element which has the function of non-linearity. The simulation model can be used to study the characteristics of vibration dampers, gaskets and other power elements that have polymer properties and are installed at other types of transport and not only.
PL
Przedstawiono analizę dynamiczną 3 kominów stalowych wolno stojących podlegających nadmiernym drganiom wskutek wzbudzenia wirowego - naprzemiennego odrywania się wirów Benarda-Karmana. Analizę przeprowadzono według wymagań aktualnych norm europejskich oraz zaleceń norm PN, DIN i ISO, a także wytycznych CICIND zawartych w Model Code. W przypadku każdego analizowanego komina podano sposób wytłumienia drgań poprzecznych oraz oceniono skuteczność przyjętych rozwiązań.
EN
The paper presents a dynamic analysis of 3 free-standing steel chimneys subject to vortex shedding vibrations - caused by alternating breakaway of Benard-Karman vortices. The dynamic analysis was carried out in accordance with the requirements of the European standards currently in force in Poland (PN-EN), additionally following the recommendations of PN, DIN and ISO standards and the CICIND guidelines included in the Model Code. For each analyzed chimney, a different effective method of damping crosswind vibrations was proposed (designed). The effectiveness of these solutions was also evaluated.
PL
Przedstawiono zagadnienie tłumienia drgań w kładkach dla pieszych o konstrukcji stalowej. Prezentowane dane opracowano na podstawie badań własnych i studiów literatury. Na przykładzie wybranych zrealizowanych kładek dla pieszych zobrazowano rozwiązania konstrukcyjne mające na celu modyfikację podstawowych parametrów dynamicznych omawianych konstrukcji.
EN
The article presents the issue of vibration damping in steel footbridges. The presented data are based on the author's own research and literature studies. On the example of selected realised footbridges, the constructional solutions designed to modifying the basic dynamic parameters of the structures are illustrated.
PL
W artykule przedstawiono analizę tłumienia drgań dwóch obiektów mostowych, wybudowanych w ostatnich kilku latach. Wyznaczono logarytmiczne dekrementy tłumienia stosując metodę doboru krzywej wykładniczej, będącej obwiednią amplitud podstawowej częstotliwości drgań swobodnych. Jako podstawę analizy przyjęto sygnały przemieszczeń (ugięć) otrzymane w trakcie próbnych obciążeń dynamicznych. Porównano rezultaty analizy tłumienia dla różnych stopni wzbudzenia konstrukcji, które wynikały z różnych prędkości przejazdu środków obciążających oraz zastosowania sztucznego progu na jezdni.
EN
The paper presents the results of a vibration damping analysis of two bridge structures built in the last years. The logarithmic decrements (LD) were determined using the method of selecting the exponential curve, which is the envelope of the amplitudes of the fundamental free vibration frequency. Displacement (deflection) signals obtained during dynamic test loads were used as a basis for the analysis. The results of the damping analysis were compared for different degrees of excitation of the structure, which resulted from different passing speeds of the loading means and the use of an artificial threshold on the carriageway.
EN
The present paper focuses on the analysis of resistance of several prototypical under sleeper pads (USP) to severe environmental conditions. Taking into account the climate in Poland, evaluation of USP in regard to water and frost resistance should be performed and the influence of high temperatures should be analyzed. In the present paper results of several tests carried out on the selected USP are presented. The tests were performed in accordance with the rules given in PN-EN 16730. Concrete blocks with USP were immersed in water at room temperature for 24 h and then placed in a climatic chamber for resistance testing. The results show that the severe environmental conditions influence the damping-related parameters of USP, which affects the effectiveness of the vibration isolation. The performed analyses allowed the authors to indicate the most resistant pads that will undergo further testing. Additionally, requirements of several railway infrastructure managers as well as authors' recommendations concerning the properties of USP were given.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na analizie odporności na warunki atmosferyczne kilku prototypowych podkładek podpodkładowych (z ang. USP). Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne panujące w Polsce, konieczna jest ocena podkładek USP pod kątem odporności na wpływ wody lub mrozu, a także wysokich temperatur. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na czterech wybranych podkładkach podpodkładowych. Badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z procedurami opisanymi w normie PN-EN 16730. Betonowe bloki z podkładkami USP zanurzano w wodzie w temperaturze pokojowej na 24 godziny, a następnie umieszczano w komorze klimatycznej. Uzyskane wyniki pokazują, że niekorzystne warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na parametry statyczne i dynamiczne USP, co z kolei wpływa na efektywność tłumienia wibracji i halsu wtórnego. Przeprowadzone analizy pozwoliły autorom na wskazanie najbardziej odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne podkładek, które zostaną poddane dalszym badaniom. Na potrzeby niniejszej pracy przebadano cztery różne próbki USP: dwie podkładki na bazie granulatu gumowego (próbki nr 002 i 075) i dwie na bazie poliuretanu (próbki nr 006 i 095). Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążeń z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążeń z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2, a także dynamiczny moduł sztywności dla 5 Hz. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że podkładka nr 075 na bazie granulatu gumowego wykazuje najbardziej korzystne właściwości z punktu widzenia odporności na warunki atmosferyczne. W przypadku tej próbki można zauważyć, że krzywe statycznych i dynamicznych charakterystyk sprężystych otrzymane po badaniu w komorze klimatycznej leżą bardzo blisko pierwotnych krzywych (przed badaniem), zarówno dla statycznego jak i dynamicznego modułu sztywności. Oznacza to, że sztywność próbki przed i po badaniu jest praktycznie taka sama. Z kolei próbka 006 na bazie poliuretanu wykazuje najmniej korzystne właściwości – testy w komorze klimatycznej spowodowały usztywnienie próbki, co jest niekorzystnym efektem w przypadku elementów wibroizolacyjnych. Dwie z czterech badanych próbek USP spełniają wymagania dotyczące zmienności dynamicznych modułów sztywności: próbki nr 002 i 075, czyli podkładki gumowe. W przypadku próbek nr 006 i 095 (podkładki poliuretanowe), wspomniane zmienności modułów przekraczają dopuszczalne wartości. Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że podkładki USP na bazie granulatu gumowego są mniej podatne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych niż podkładki na bazie poliuretanu.
EN
In engineering applications, composite structures supported by elastic foundations are being vastly utilized in various operating environmental conditions. The nonlinear hygrothermal effect on vibration analysis of a magnetostrictive viscoelastic laminated composite sandwich plate rested on two-parameter Pasternak’s foundations is studied in the present article. The material properties of the viscoelastic plate’s layers are considered based on the Kelvin–Voigt model. The governing equation system is derived according to Hamilton’s principle. The analytical solution is obtained to study influences of the hygrothermal change, half wave number, magnitude of the feedback control gain, aspect ratios, thickness ratio, and structural viscoelastic damping coefficients on vibration damping characteristics of the plate including the frequencies, the damping rate, and the deflection. The obtained results indicate that the natural frequency and deflection reduce with increasing the structural viscoelastic damping value. The plate takes a long time for suppressing its vibration due to increasing the hygrothermal factor.
EN
One of the modern methods of reducing vibrations of plates and beams is using piezoelectric materials in the form of distributed elements or patches (applied in a passive or an active system). However, for the multimodal response of a structure, there is no possibility to place the actuators in exactly the areas with maximum curvature values for each mode. Additionally, in the case of passive multimodal suppression systems – in which energy is needed to be supplied to the system – there is the necessity to create a complicated electrical circuit. The particular electrical shunts of the circuit are tuned to the specific vibration forms which require damping. The main objective of this article is to show the possibility of creating a multimodal vibration suppression system with typical resonant shunts and proposed second slightly modified.
PL
Jedną z metod redukcji drgań jest wykorzystanie elementów piezoelektrycznych w postaci przyklejonych warstw elementów lub rozłożonych na powierzchni struktury plastrach (w systemie pasywnym lub aktywnym). W przypadku tłumienia wielomodalnego nie jest możliwe znalezienie najlepszego miejsca dla wszystkich form jednocześnie. Dodatkowo w przypadku tłumienia pasywnego, gdzie wymagane jest dostarczenie energii do systemu, dla tłumienia wielomodalnego istnieje konieczność stworzenia skomplikowanego obwodu elektrycznego dostrojonego do częstotliwości rezonansowej konkretnych form drgań własnych. W artykule poruszono temat pasywnego tłumienia wielomodalnego belek. Zaprezentowano typowy sposób stworzenia obwodu eklektycznego oraz porównano z przypadkiem zmodyfikowanego obwodu.
EN
The paper present theoretical and experimental studies of the energy dissipation performance of a composite structure composed in a multilayer nano-composite damping coating applied on a tungsten carbide shim and placed beneath the cutting insert. The coated shim placed closed to the cutting zone is subjected to high compressive and shear stresses as well as high temperature. Therefore, apart from high damping capacity it requires high stiffness and high thermal resistance. The coated shim dissipates the high frequency oscillations produced at the tool-chip and tool-workpiece interfaces during the chip forming process. The use of coated shims demonstrates that the tool life is considerably extended, while the machined surface integrity is improved. The Reuss model of the composite structure composed of a phase with a stiff, low loss factor and a phase with high loss factor is used to calculate the optimal coating thickness that gives high loss factor combined with high stiffness. The synthesis process of the coating material using HiPIMS process is discussed. The physical characteristics of the coating and the machining performance are presented in the experimental section.
EN
The present paper discusses static and dynamic characteristics of various under sleeper pads (USP) that are to be used in the ballasted track systems as resilient vibroacoustic isolators. Four different USP samples were put to fatigue tests and static and dynamic bedding moduli were determined. The purpose of the tests, which were carried out up to 500 thousand load cycles, was to determine which USP have favourable and which unfavourable properties, taking into account their potential application as the elements used for energy dissipation and reduction of noise and vibration. The obtained results allowed the authors to indicate samples with a potential for further analysis and to reject those, which did not satisfy the adopted criteria.
PL
W niniejszej pracy omówione zostały statyczne i dynamiczne własności różnych prototypowych podkładek podpodkładowych (USP), które są stosowane w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako sprężyste tłumiki wibroakustyczne. Zadaniem tego typu elementów sprężystych jest zapewnienie ochrony przeciwko drganiom, zabezpieczenie podsypki pod torami i poprawa stabilności toru. Na potrzeby tej pracy przeprowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej czterech różnych próbek USP: trzech podkładek na bazie granulatu gumowego o różnych własnościach oraz podkładki na bazie poliuretanu. Dla każdej z próbek wyznaczono trzy parametry: statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.1) N/mm2, statyczny moduł sztywności dla obciążenia z zakresu (0.01÷0.2) N/mm2 i dynamiczny moduł sztywności dla różnych częstotliwości obciążenia (1-24 Hz). Badania były prowadzone do 500 000 cykli obciążenia, co jest wartością mniejszą niż zalecane 3 mln, ale wystarczającą na wstępnym etapie badań do wskazania próbek USP o korzystnych i niekorzystnych własnościach, biorąc pod uwagę ich potencjalne zastosowanie w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych jako elementów służących do redukcji drgań i hałasu. Głównym celem przeprowadzonych testów było wskazanie próbek do dalszych badań i odrzucenie tych, które nie spełniają żądanych kryteriów.
13
Content available remote Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach
PL
Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
14
EN
The article had expounded of calculation project methodology to a device for strain hardening materials, his power element is connected in one design with a pressure pulse generator and a mechanical accumulator which accumulate potential energy and has the form two parallel installed slotted springs. Proposed calculation project methodology allows using simple dependencies to calculate all basic energy, force and geometrical parameters of the device, which was considered in the article.
PL
W artykule wyjaśniono metodologię projektu obliczeniowego do urządzenia do utwardzania odkształceniowego materiałów, jego element mocy jest połączony w jednym projekcie z generatorem impulsu ciśnienia i akumulatorem mechanicznym, który gromadzi energię potencjalną i ma postać dwóch równolegle zainstalowanych sprężyn szczelinowych. Proponowana metodologia obliczeń projektowych pozwala wykorzystać proste zależności do obliczenia wszystkich podstawowych energii, sił i parametrów geometrycznych urządzenia, co zostało uwzględnione w artykule.
PL
W artykule przedstawiono układy tłumiące drgania w obrabiarkach i narzędziach skrawających. Niestety technologia ta nie wyeliminowała jeszcze w pełni wibracji, ale udało jej się ją zmniejszyć poprzez Sandvik Coromant Silent Tools. Dzięki tym narzędziom możliwa jest poprawa produktywności i obniżenie kosztów produkowanych przedmiotów.
EN
The article presents the vibration damping systems in machine tools and cutting tools. Unfortunately, the technology has not yet completely eradicated the vibration, but has managed to reduce it thanks to the Sandvik Coromant Silent Tools. Thanks to these tools, it is possible to improve productivity and reduce the cost of manufactured items.
16
Content available remote Przegląd rozwiązań aktywnej kontroli drgań dla narzędzi skrawających
PL
W artykule przedstawiono problematykę drgań występujących w trakcie obróbki skrawaniem, negatywne konsekwencje, jakie za sobą niosą, a także to, w jaki sposób wpływają na proces obróbki skrawaniem. Omówiono również nowoczesne materiały wykorzystywane w aplikacjach tłumiących drgania, niemniej jednak zasadniczą część publikacji stanowi przegląd opublikowanych rozwiązań konstrukcyjnych wspomagających walkę ze zjawiskiem drgań towarzyszącym procesowi skrawania.
EN
The paper presents the issue of vibrations during the machining process, negative consequences caused by them and how they influence the machining process. Moreover, smart materials used in vibration damping have been discussed. The main part of the paper describes a review of published solutions which support the fight with the vibration phenomenon during machining.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz dynamicznych kładek dla pieszych, modyfikacji parametrów dynamicznych tych konstrukcji oraz oceny komfortu ich użytkowania. Scharakteryzowano kryteria analiz dynamicznych kładek oraz kryteria oceny komfortu ich użytkowania. Omówiono także wpływ modyfikacji parametrów dynamicznych konstrukcji na wartość amplitud jej drgań wymuszonych.
EN
In the paper the issues of the dynamic analyses, modification of dynamic parameters and evaluation of the comfort of use of the footbridges were presented. The criteria for performing dynamic analyses and criteria for evaluation of the comfort of use of the footbridges were characterized. Moreover the effect of modification of dynamic parameters of the structure on the value of the amplitudes of its forced vibrations was illustrated.
EN
This article presents the utilitarian need to determine the free vibrations of marine Diesel engine cylinder liners and the authors’ own studies in this area. Theoretical investigations on free vibrations and experimental ones on forced vibrations have been described. Theoretical studies have been conducted with the application of characteristic dimensionless numbers in the Elektroniks Workbench and Wis Sim digital environment enabling virtual modeling of cylinder liner vibrations and determination of their characteristics: amplitudes, frequencies and accelerations. In the theoretical examination mechanical and electrical system analogues have been applied. A calculation method for the cylinder liner vibration damper, developed as a result of the study, has been discussed. Electrical oscillation damping filter design methods basing on the Bessel, Batterword and Chebyshev polynomials have been used. The course of the experimental examinations has been described and their results have been presented. Validation of the developed method has been executed applying measurement results concerning the parameters of Diesel engine cylinder liner vibration with various elastic elements. The results of the authors’ own, theoretical and experimental, examinations have been confronted with those obtained by other scholars.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę określenia drgań własnych tulei cylindrowych silników okrętowych o zapłonie samoczynnym. Opisano badania własne w tym zakresie: teoretyczne dotyczące drgań własnych i eksperymentalne, dotyczące drgań wymuszonych. W badaniach teoretycznych do modelowania zastosowano liczby kryterialne podobieństwa z wykorzystaniem środowiska cyfrowego Elektroniks Workbench i Wis Sim. Umożliwiły one modelowanie wirtualne drgań tulei cylindrowych i określenie ich charakterystyk: amplitudy, częstości i przyśpieszenia. W badanach tych zastosowano analogi układów mechanicznych i elektrycznych. Opracowano metodę tłumienia drgań tulei cylindrowych z zastosowaniem filtrów tłumienia drgań elektrycznych w oparciu o wielomiany Bessela, Batterworda i Czebyszewa. Opisano przebieg badań eksperymentalnych i pokazano otrzymane wyniki. Walidację opracowanej metody przeprowadzono wykorzystując wyniki pomiarów parametrów drgań tulei cylindrowej silnika spalinowego z różnymi elementami sprężystymi. Skonfrontowano wyniki badań własnych z wynikami badań innych badaczy.
19
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.3. Parametry analiz dynamicznych
20
Content available remote Aktywne narzędzia skrawające sposobem na obróbkę w każdych warunkach
PL
Niniejszy artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych rozwiązań pod względem aktywnych narzędzi skrawających. W artykule poruszono podstawowe problemy związane z drganiami występującymi w trakcie obróbki skrawaniem, przedstawiono ich podział oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia. Zawarto także informację o sposobach aktywnej kontroli drgań przez pryzmat sterowania.
EN
In the paper a review of currently available solutions regarding active machining tools is presented. The article contains basic problems connected with vibrations during machining, division of the type of machining vibrations, as well as basic terms. Moreover, information about the ways of active vibration control taking into the account the control system has been included.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.