Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces podejmowania decyzji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Creativity is seen as the "basis of competitive advantage". Therefore it also is distinguishes the more from the less successful military leader. This quality of leaders is so important that it is one of the Austrian Armed Forces Leadership Principles: flexibility (in mind and manoeuvre) – being flexible in thought and action, to be mentally versatile. To increase the chances for extraordinary creative outcomes there are several aspects, which can be used in the DMP, in military training as well as in leadership. This article focuses on stimulus variation, reference level variation, association variation, emotional state variation, reduced and focused attention. By linking these aspects with steps of the decision making process, training and leadership new approaches in the daily business can be found and better achievements reached.
PL
Kreatywność jest postrzegana jako "przeważająca kompetencja". Dlatego też wyróżnia się na tle mniej udanego przywództwa wojskowego. Jakość przywódcy jest tak ważna, że stanowi jeden z filarów w Austriackich Siłach Zbrojnych. Wszechstronność umysłowa przekłada się na bycie elastycznym w myśleniu i manewrze oraz elastyczność w działaniu. Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie niezwykle twórczych wyników, istnieje kilka sposobów, które można wykorzystać zarówno podczas szkolenia wojskowego, jak również w trakcie realizacji procesu podejmowania decyzji. Ten artykuł koncentruje się na zmiennościach bodźców, zmianie poziomu odniesienia, zmianie asocjacji, zmianie stanu emocjonalnego, zmniejszeniu skupienia i wagi. Łącząc te aspekty z etapami procesu decyzyjnego, można znaleźć nowe podejście zarówno do czynności życia codziennego, jak i szkolenia tak, aby osiągać lepsze wyniki.
EN
Background: The following paper was developed to assess maturity levels in regards to sustainable development goals. Highly unstable business environment and opportunities occurring on the market require effective and quick decision making process. It is a challenge to follow such dynamic changes within and outside organization while maintaining sustainable goals. However authors state that this is possible thanks to modern concepts and available tools - Industry 4.0 concept or Business Intelligence to name only few. Those concept support making business decisions based on well gathered, analyzed data and setting sufficient strategy which promotes sustainable goals and allows organization to mature. Methods: Authors based their own maturity model on identified in literature maturity models and international standard: PN-EN ISO 9004:2000. Results: Authors have defined five maturity levels, each described with several features. On the basis of prepared tables one can define maturity level of organization. Additionally, further steps of development can be indicated and enforced in organizational strategy. Conclusions: Application of sustainable development within organizational maturity can mitigate reaching sustainable targets. It is important to understand relations between maturity level of organization and sustainable development goals. By improving its maturity, organization should in parallel develop further sustainable measures.
PL
Wstęp: Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu oceny poziomów dojrzałości organizacji w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju. Bardzo niestabilne otoczenie biznesowe i możliwości pojawiające się na rynku wymagają efektywnego i szybkiego procesu decyzyjnego. Wyzwaniem jest śledzenie tak dynamicznych zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji przy zachowaniu trwałych celów. Autorzy zauważają, że jest to możliwe dzięki nowoczesnym koncepcjom i dostępnym narzędziom - takim jak przemysł 4.0 czy Business Intelligence. Te koncepcje wspierają podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zebrane i przeanalizowane dane, określając odpowiednią strategię, która promuje cele zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Metody: Autorzy oparli swoją koncepcję modelu dojrzałości organizacji na opisanych w literaturze modelach raz na międzynarodowym standardzie (jego polskiej wersji): PN-EN ISO 9004:2000. Wyniki: Autorzy zdefiniowali pięć poziomów dojrzałości, z których każdy opisany został kilkoma cechami. Na podstawie przygotowanych wytycznych można zdefiniować poziom dojrzałości organizacji. Wnioski: Istotnym aspektem jest zrozumienie relacji między poziomem dojrzałości organizacji a celami zrównoważonego rozwoju. Opracowany model pozwala na włączenie elementów zrównoważonego rozwoju do oceny poziomu dojrzałości organizacji.
PL
Ocena wpływu inwestycji budowlanej na środowisko stanowi obecnie jeden z ważniejszych elementów etapu przygotowania inwestycji do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszą decyzją administracyjną, którą musi uzyskać inwestor dla inwestycji ze znaczącym wpływem na środowisko. Decyzja ta wiąże organy wydające późniejsze decyzje inwestycyjne i w środowisku inwestorów traktowana jest jako istotna bariera procesu inwestycyjnego. Przyczyną niechęci inwestorów związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej jest m.in. niejednoznaczny katalog przedsięwzięć, dla których taka decyzja jest wymagana. Skutkuje to tym, że przyjęty przez inwestora sposób interpretacji wymagań ustawowych w postępowaniu administracyjnym może zostać zarówno uznany, jak i zakwestionowany. Celem artykułu było sprawdzenie, czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach blokowała możliwość realizacji ważnych inwestycji gminnych. Analizie poddano również stosowane praktyki kwalifikacji inwestycji pod kątem wymogu uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Badania pokazały, że niestabilność systemu prawa ochrony środowiska oraz niejednoznaczność jego zapisów nie sprzyja powstaniu jasnych zasad takiej kwalifikacji.
EN
Presently, the assessment into the environmental impact of building investments constitutes one of the most important elements of the preparation stage of an investment. Administrative decisions relating to environmental conditions are among the first that need to be considered in regards to investments with considerable influence on the environment. These decisions are binding when organisations issue later decisions and among investors it is seen as a significant barrier to the investment process. The reason for investors’ reluctance to obtain an environmental decision is, among others, an inexact catalogue of undertakings for which such a decision is obligatory. As a result, the requirements of a parliamentary act, included by an investor during the administrative proceedings, can be either accepted or rejected. The aim of the article was to examine whether decisions on environmentally-related conditions obstruct the realisation of important investments in communities. The practice of investment classification, with regards to receiving environmental decisions and assessing the impact on the environment, were also analysed. The research showed that the instability of the environment protection law and the inexactitude of its wording does not foster the creation of clear principles of this classification.
EN
Background: Outsourcing remains a central mechanism for improving manufacturing supply chains, with volume flexibility being a frequently targeted objective. However, outsourcing decision-making remains focused on static cost estimations, while the value of volume flexibility is subject to managerial valuation, thus imposing a risk of estimation errors. This paper tests whether decision-makers systematically under- or overvalue volume flexibility when deciding on outsourcing. Methods: Four outsourcing decision made by an OEM operating with seasonality and boom and bust cycles are analyzed to assess if decision-makers' intrinsic valuation of volume flexibility is biased. This was done by utilizing a previously developed mixed integer linear programming model for tactical planning. The model jointly considers production planning, workforce adjustments and capital investment, while respecting upstream supplier constraints, thereby encompassing both positive and negative effects of production outsourcing on volume flexibility. Combining the model with detailed knowledge of how the production system would be impacted, enabled a quantification of the value from volume flexibility, which could then be compared to the decisions made. Results: Augmenting existing static cost estimations with the value of flexibility did not reveal systematic estimation errors. However, the results suggest that the value of volume flexibility is situational, and on average comparable to direct labor cost. Conclusions: The results emphasize the importance of accurately and case-specific valuation of volume flexibility in cost-driven production outsourcing.
PL
Wstęp: Outsourcing pozostaje głównym mechanizmem poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw, przy szacowaniu elastyczności jako głównym mierniku oceny. Niemniej, proces podejmowania decyzji odnośnie outsourcingu jest głównie skupiony na estymacjach kosztów statycznym, podczas gdy szacowanie elastyczności podlega ocenie wartości zarządzania, a co jest z tym związane, ryzykiem estymacji błędów. Prezentowana praca przedstawia ocenę wyceny elastyczności procesu podejmowania decyzji w sprawach dotyczących outsourcingu. Metody: Poddano analizie cztery decyzji podjęte prze OEM przy występującej sezonowości, wzrostu oraz spadu w celu określenia istotności oszacowania podejmowanych decyzji z punktu widzenia elastyczności. Analizę tą wykonano przy zastosowaniu połączenia modelu zintegrowanego programowania liniowego dla planowania taktycznego. Model ten obejmuje planowanie produkcji, zarządzanie zasobami oraz inwestowania kapitałem przy uwzględnieniu ograniczeń w łańcuchu dostaw, co oznacza uwzględnianie wpływu zarówno pozytywnych jak i negatywnych efektów outsourcingu produkcji na oszacowanie elastyczności. Połączenie tego modelu z wiedzą dotyczącą prawidłowego funkcjonowania procesu produkcyjnego pozwoliło na skwantyfikowanie elastyczności. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej podjętych decyzji. Wyniki: Zwiększanie estymacji istniejących kosztów statycznych z wartością elastyczności nie wyjaśnia błędów systematycznych estymacji. Niemniej jednak wyniki sugerują, że wartość elastyczności ilości jest zależna od sytuacji i średnio porównywalna z kosztem bezpośrednim robocizny. Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na istotność dokładnej i precyzyjnej wyceny wartościowej elastyczności ilości w outsourcingowej produkcji w ujęciu kosztowym.
EN
Background: Efficient management of dispersed and varied structure of supply chains is a complicated process both in terms of organisation and decision making. Merged companies forming groups with integrated capital consolidate to achieve internal coherence, also in the area of logistics. Overcoming differences resulting related to the fact that individual entities employ different rules of operation in carrying out logistic processes and their integration into one efficient system are the most challenging tasks the companies have to face. The purpose of the article is to present a concept of analysis of logistic actions efficiency in complex supply chains. Material and methods: The results of studies of economic practice in 2016-2017 and literature studies carried out as part of research and optimisation projects prove the insufficient degree of employing the analysis of efficiency of logistic actions in complex supply chains. On the basis of explorations performed, the methodology of studies focused on the analysis of logistic actions' efficiency was developed. The methodology is now the conceptual basis for analyzing efficiency in enterprises. Results: The study resulted in the development of the concept concerning the performance of efficiency analyses focused on logistic actions, the particular elements of which have been verified in terms of their usefulness in economic practice. Conclusions: Despite numerous references in literature, analysis of logistic actions' efficiency remains insufficiently defined. It makes it difficult to apply it in the economic practice of companies. The present article focuses on describing the concept of applying analysis of efficiency of logistic actions providing for the specific nature of dispersed supply chains.
PL
Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw.
EN
The dynamics of change in the contemporary world affect all areas including cross-border material flows. On the one hand, globalization has disseminated thought models and patterns of behavior based on decision patterns, thus bringing logistics to the "templates" of efficient logistics. On the other hand, has imposed and forced the need for continuous changes in the optimization of decision-making processes that are adequate to increasingly complex challenges. The main purpose of this article is to introduce the reader to decision making scenarios taken in military transport processes with particular emphasis to logistics and transport costs. This article is an attempt as well at evaluating decision scenarios in transport processes, determined mainly by the cost criterion. The whole of the considerations relates to the security of transports carried out for the purpose of military operations, that is to say, military security, understood as a safe and reliable implementation of a military operation, which must be preceded by the movement of troops into theater operations. The publication uses the experience of "lessons learned", resulting from the actions of Polish military contingents abroad. The conducted studies and analyzes show that it is possible to model transport taking into consideration the cost of specific cargo mass to areas of peacekeeping operations using services provided by carriers operating on the transport market. This kind of approach will lead in the future to changes in the logistics system without the need to spend a great deal on the purchase or hire of transport resources needed to carry out the transport function at the strategic level. As it was proved, logistics processes that take place in an international system require interpersonal cooperation and consequently appropriate relations and a high level of coordination, which change should be determined by the extent of responsibility.
PL
Celem opracowania jest pokazanie głównych obszarów wykluczenia cyfrowego pracowników oraz ich wpływu na podejmowanie w organizacji skutecznych, prawidłowych decyzji, które mogą wpływać na podwyższanie jej konkurencyjności. W trakcie przeprowadzonych analiz starano się zweryfikować hipotezę badawczą o istotnym znaczeniu przejawów wykluczenia cyfrowego pracowników zarówno dla całej organizacji, jak i samych uczestników procesu podejmowania decyzji. Podstawową metodą badawczą, wykorzystaną w opracowaniu była prezentacja wyników przeprowadzonych wcześniej badań.
EN
The aim of the study is to show the main areas of digital exclusion of employees and their impact on undertaking effective and correct decisions in the organization, which may affect the improvement of its competitiveness. In the course of the conducted analyzes, it was tried to verify the research hypothesis about the importance of the manifestations of the digital exclusion of employees both for the entire organization and the participants of the decision making process. The basic research method used in the study was the presentation of the results of previous research.
EN
The decisions made in the organization determine its success, therefore, conducting studies in the scope of decision-making seems important both for theory and practice. The aim of the studies was to identify the type of decision-making process in public medical entities with the use of typology developed by P. Nutt. For this purpose we used qualitative methods. Interviews with 8 directors of hospitals were conducted and the reconstruction was made on the basis of the decision-making process, which enabled the assignment of the model of decision-making process to the organization. The research indicated that four organizations use the historical decision-making model, three organizations represent the model of generating solutions, and one organization uses the model of available solutions.
PL
Podejmowane w organizacji decyzje warunkują sukces organizacji, dlatego też podjęcie badań w obszarze procesu podejmowania decyzji wydaje się istotne zarówno dla teorii jak i praktyki. Celem prowadzonych badań była identyfikacja typu procesu podejmowania decyzji w publicznych podmiotach leczniczych z wykorzystaniem typologii opracowanej przez P. Nutt’a. Do realizacji tego celu wykorzystano metody jakościowe. Przeprowadzono wywiady z 8 dyrektorami szpitali i na ich podstawie dokonano rekonstrukcji procesu decyzyjnego, co pozwoliło przyporządkować organizacji model procesu decyzyjnego. Zrealizowane badania wskazały, iż cztery organizacje realizują historyczny model podejmowania decyzji, trzy organizacje reprezentują model generowania rozwiązań, zaś jedna organizacja model rozwiązań dostępnych od ręki.
EN
The problems related to construction production are multi-faceted and complex. This has promoted the search for different methods/approaches for analizing the data which supports the decision-making process in the construction industry. In the article the authors focus their attention on well-known methods and tools, and on some new approaches to solving decision-making problems. The aim of the article is to analyze the methods used to analyse data in a construction company, convey their advantages and disadvantages, and specify the degree of efficiency in the discussed area.
PL
Produkcja budowlana charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem. Ze względu na wieloaspektowość zagadnień poszukuje się metod lub podjeść, które wspomogą analizę danych oraz proces podejmowania decyzji w budownictwie. W celu usprawnienia procesu decyzyjnego możemy sięgnąć po dostępne, znane metody i techniki, dostarczające dodatkowe argumenty umożliwiające przyjęcie danego rozwiązania. W literaturze odnajdziemy zbiór metod w różnym zakresie wspomagających decydenta, mające w różnym stopniu rozbudowany aparat narzędziowy, wymagających odpowiedniego przygotowania danych wejściowych oraz spełnienia dodatkowych założeń. Celem artykułu jest ukazanie metod, które z powodzeniem mogą być stosowane w przedsiębiorstwach budowlanych dążąc do standaryzacji proces inwestycyjnego [3]. Niemniej jednak artykuł nie ukazuje całkowitego przekroju przez podejścia i techniki wspomagania podejmowania decyzji. Zaprezentowano jedynie przykłady wykorzystania stosunkowo przystępnych i czytelnych zrozumiałych metod podejmowania decyzji, które mogą usprawnić działania przedsiębiorstw i udoskonalić ich pracę w procesach budowlanych.
PL
Artykuł porusza temat procesu podejmowania decyzji we współczesnej organizacji, która ma do dyspozycji wiele narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. Autorzy scharakteryzowali kokpit menedżerski jako element warstwy prezentacji systemu Business Intelligence i zidentyfikowali jego rolę w procesie decyzyjnym.
EN
The article discusses decision-making process in the modern organization, which has a range of IT tools designed to improve the process. Authors characterized performance dashboard as an element of Business Intelligence system presentation layer and identified its role in the decisionmaking process.
EN
Due to the importance of decision-making for the success of public organizations, the following article focuses on proposing the research method for the subject in question. The first part of the paper contains theoretical considerations regarding making decisions in public organizations. The second part proposes a research method of decision-making called reconstruction of decision-making process.
PL
Ze względu na znaczenie procesu podejmowania decyzji dla sukcesu organizacji publicznych niniejszy artykuł skupia się na propozycji metody badawczej przedmiotowego procesu. W pierwszej części artykułu zawarto rozważania teoretyczne dotyczące decydowania w organizacjach publicznych. Druga część zawiera propozycję wykorzystania tzw. rekonstrukcji procesu decyzyjnego do analizy procesu podejmowania decyzji w organizacjach publicznych.
EN
In the decision‐making process, both single‐ and multi‐criteria tasks are dealt with. In the majority of cases, the selection of a solution comes down to determination of the “best” decision (most often based on the subjective assessment) or to organisation of the set of decisions. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the methods used for evaluation of qualitative features in the multi‐criteria optimisation processes. This article discusses the possibilities of using the above‐mentioned method, illustrated with an example of purchasing technical equipment for one of the municipal landfill sites in the Silesian Province.
PL
W procesie podejmowania decyzji mamy do czynienia zarówno z zadaniami jedno- jak i wielokryterialnymi. W większości przypadków wybór rozwiązania sprowadza się do wyznaczenia „najlepszej” decyzji (najczęściej wg subiektywnej oceny), bądź też do uporządkowania zbioru decyzji. Metoda procesu hierarchi analitycznej (AHP) jest jedną z metod stosowanych do oceny cech jakościowych w procesach optymalizacji wielokryterialnej. W artykule omówiono możliwości zastosowania ww. metody na przykładzie zakupu wyposażenia technicznego jednego ze składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze woj. śląskiego.
EN
The aim of this article is to indicate the need for a deepening, systematizing and codifying of the theoretical and practical knowledge on IT project management, in the area of management decision-making processes. The scope of decisions made by managers is constantly on the increase. Project managers make decisions not only within the classic triangle of constraints, which consists of a schedule, a budget and the project scope, but also in reference to a number of other problems which occur during project execution. The observed need to identify and define all the factors which are present in projects results in the identification of a finite set of variables for decision-making and for the decisions themselves and, finally, in determining their mutual correlation.
14
Content available remote The concept of simulation model to study consumer behavior
EN
The aim of the article was to present multi-agent based simulation (MABS) model to study consumer behavior. There was described the essence of multi-agent based simulation and multi-agent simulation modeling procedure. This procedure became the basis of theoretical assumptions for building simulation model of consumer behavior on the market of electrical appliances.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowania konsumentów. W artykule przedstawiono istotę symulacji wieloagentowej oraz procedurę wieloagentowego modelowania symulacyjnego, na podstawie której opracowano założenia teoretyczne do budowy modelu symulacyjnego zachowania konsumentów na rynku urządzeń elektrycznych.
15
Content available remote Opis sukcesów jako źródło inspiracji menedżera
PL
W opracowaniu przedstawiono bariery, które ograniczają przydatność opisów sukcesów w procesie podejmowania decyzji. Opisy mają różną naturę, tzn. nie mają charakteru uniwersalnego. Menedżerowie winni zatem ostrożnie korzystać z opisów sukcesów, tym bardziej że warunki, w których one wystąpiły, uległy zmianie w związku z upływem czasu.
EN
The paper presents the barriers that limit the usefulness of the descriptions of success in the decision-making process. Descriptions are different in nature, i.e. they are not universal. Therefore, managers should use the descriptions of success carefully, especially since the conditions in which they occurred, had changed due to the passage of time.
EN
The principal aim of the study is to present the issue of intuition as an important manager skill as well as the research results concerning the problem of the use of intuitive skills while making decisions. This paper presents the most important issues concerning comprehension of intuition and assessment of its usefulness. Moreover, the paper determines the significance of intuition in the decision making processes from the point of view of enterprises. It presents the results of the research analysis which are aimed at diagnosing the conditions of using intuition in problematic situations. The received results were submitted to stratification regarding such categories as sex, education, managerial experience, management level, professional specialization, the size of the enterprise, the type and the range of its business activity.
EN
One of the premises which build relationships between stakeholder and a public organisation are stakeholder's resources which public organisation would like to possess and use. The other one is configuration of resources possessed by the public organisation that should allow the unit in question to realize stakeholder's expectations. Above observations lead scientific inquiries to the two management theories - resource - based view (RBV) and resource dependence theory (RDT). The first one is orientated at resources owned by the organisation, the second one is orientated at the resources obtained from environment. The objective of this article is identification which orientation, RBV or RDT, dominates in decision making process in public organisations.
PL
Jedną z przesłanek budowania relacji pomiędzy organizacją publiczną a poszczególnymi interesariuszami są zasoby interesariusza, które organizacja chcę pozyskać. Z drugiej strony zasoby będące w posiadaniu organizacji powinny być skonfigurowane w sposób umożliwiający realizacje oczekiwań interesariuszy. Powyższe kieruje uwagę badawczą na dwie szkoły zarządzania - szkołę zasobową (resource-based theory) oraz szkołę zależności od zasobów (resource dependence theory). Pierwsza ze szkół koncentruje się na zasobach własnych organizacji, druga na zasobach pozyskiwanych z otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest określenie, która ze wskazanych orientacji - na zasoby własne bądź obce - w większym stopniu oddziałuje na proces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych.
PL
W literaturze podano wiele metod i narzędzi wspierających procesy podejmowania decyzji. Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego problemu bądź środowiska warunkującego dane rozwiązania. Przedstawione podejście do wielokryterialnej oceny problemu decyzyjnego pozwoliło na porównanie dwóch metod: AHP i Promethee II. Narzędzia te umożliwiły stworzenie rankingu najlepszych serwisów internetowych. W badaniach wykorzystano takie same wagi kryteriów i wartości wariantów dla kolejnych kryteriów. Zastosowana koncepcja definiowania wariantów pozwoliła na łatwe powiązanie wyników badań z określeniem wartości preferencji porównywalnych wariantów według przyjętych kryteriów. Różnice między rankingami wariantów uzyskanymi za pomocą poszczególnych metod biorą się przede wszystkim z różnic między procedurami obliczeniowymi stosowanymi w każdej z nich. Ponadto różne są funkcje preferencji w tych metodach. W metodzie Promethee II zastosowano kryterium z liniową funkcją preferencji, a w AHP – funkcję „schodkową”, zwiększającą wartość obliczanej zmiennej „skokowo” po przekroczeniu przez zmienne ustalonego progu. Jednocześnie trudno określić, który z wyznaczonych rankingów jest właściwszy.
EN
The paper is focuses on a proper methodical appraisal to selection of method in web usability. Assessment methods is the use of multi-criteria methods in the context of the problems. The classification of alternative was executed as regard on the largest ratings, which was confirmed by tests online. To verifying the results of estimate the method of AHP and Promethee II was used. Using the methods mentioned created separate rankings of websites. Conclusion from the research conducted ends the study.
PL
W referacie przedstawiono kluczowe elementy istotne przy podejmowaniu decyzji w budownictwie. Przedstawiono strukturę procesu decyzyjnego (od sformułowania problemu do wyboru optymalnego rozwiązania) oraz omówiono etapy postępowania. Zaprezentowano wybrane sytuacje decyzyjne oraz główne czynniki, jakie wpływają na decyzje eksperta - decydenta.
EN
Paper presents important elements crucial for process of decision making in Construction. Structure of decision making process was presented (from formulation of the problem to the choice of the optimal solution). Stages of the decision making process were presented. Paper presents also chosen situations for decision making and main factors influencing the decision of the expert.
20
Content available remote Sposoby wdrażania nowych eko-technologii na terenach przemysłowych
PL
Wydaje się, że wprowadzanie nowych technologii do architektury nie powinno wiązać się z żadnymi przeszkodami. Nowatorskie rozwiązania posiadają atesty i są kompatybilne z tradycyjnymi konstrukcjami. Okazuje się, mimo wsparcia technicznego producentów, że problemem dla projektantów jest podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania odpowiednich rozwiązań i przekonanie do niej inwestora. Przy znacznym skomplikowaniu i wysokich kosztach wprowadzania technologii środowiskowych kłopoty może sprawiać komunikacja z decydentami lub wytłumaczenie potrzeby ich stosowania. Nowym polem działań jest sposób uzasadniania decyzji. Tworzenie platformy porozumienia posługującej się zrozumiałą formą i przyjaznej dla uczestników procesu decyzyjnego. Próba stworzenia takiego systemu została podjęta w trakcie współpracy nawiązanej pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej a Volvo Polska.
EN
It seems to be obvious that implementing new technologies in architecture shouldn't involve any obstacles. New solutions are certified and most of them are compatible with traditional ones. Despite technical support, the major problem designers have to deal with is making adequate decisions about and, what's even more, to convince developers to them. Sophistication of eco-technologies along with the high cost of their implementation being the modern day fact, is likely to arouse miscommunication between decision makers. That requires brand new system which is clear understandable, user-friendly and helps to explain decisions having been made about the project. The cooperation between Wroclaw Technical University and Volvo Polska is the trial of creating such a system of communication.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.