Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  futuryzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Sztuka w (nie!) zgodzie z naturą?
PL
Niniejszy artykuł to próba zaprezentowania artystycznych postaw wobec natury i ochrony środowiska. Przedstawiono trzy główne podejścia spotykane w dziejach historii sztuki: podejście pozytywne (podziw, pochwała natury), podejście negatywne (fascynacja przemysłem) oraz podejście opiekuńcze wobec środowiska naturalnego. Sztuka rozumiana jest tu jako mechanizm społeczny kształtujący postawę człowieka wobec fauny i flory, wobec środowiska naturalnego. Zaprezentowano przykłady wysiłku artystów na rzecz ochrony środowiska oraz przykłady dróg rozwiązań technicznych energii odnawialnej.
EN
This paper attempts to present artistic attitudes towards nature and environmental protection. Three main approaches encountered in the history of art are presented: a positive approach (admiration, praise of nature), a negative approach (fascination with industry) and a caring approach towards the environment. Art is understood here as a social mechanism shaping human attitudes towards flora and fauna, towards the natural environment. Examples of artists' efforts to protect the environment and examples of the technical paths of renewable energy solutions are presented.
2
Content available Avant-garde and contemporary architecture
EN
The text attempts to present contemporary architecture with its commercial connotations against the background of the aspirations of the early 20th century avant-garde artists. After years of modernist order, the shapes of architecture have exploded anew and those forgotten for years or known only from drawings have become important again. However, the perception of architecture and its social overtone have changed. The commercial and advertising value of art is nowadays the most important. The artists’ thought of the past can be perceived today as continuity of architecture, although similar, it is already different.
PL
W tekście starano się przedstawić współczesną architekturą z jej komercyjnymi konotacjami na tle dążeń twórców awangardy początków XX wieku. Kształty architektury po latach modernistycznego uporządkowania wybuchły na nowo i te przez lata zapomniane lub znane tylko z rysunków, znowu stały się ważne. Zmieniło się jednak postrzeganie architektury i jej społeczny wydźwięk. Komercyjna i reklamowa wartość sztuki jest współcześnie najważniejsza. Myśl twórców sprzed lat, może być odbierana współcześnie jednak jako ciągłość architektury, choć podobna jest już inna.
3
Content available Filozoficzne tło architektury modernistycznej
PL
Modernizm przejawiał się w wielu dziedzinach twórczości. Rozmaite idee przyświecające artystom modernizmu były często swoistą odpowiedzią na aktualne polemiki w dziedzinie nauk humanistycznych, a przede wszystkim filozofii. Szczególnie wyraźne związki pomiędzy ówczesną teorią architektury a filozofią wykazywały charakterystyczne dla modernizmu postawy twórcze nakierowane na przyszłość i postęp oraz wynikające z nich uznanie pionierskiej roli architektury w rozwoju społecznym. Celem autorki niniejszego artykułu było zarysowanie najważniejszych analogii pomiędzy modernistyczną filozofią i architekturą. Ma on stanowić wstęp i przyczynek do dalszych szczegółowych badań na polu interdyscyplinarnym. Powstanie artykułu poprzedziły studia literatury z dziedziny filozofii i architektury modernizmu.
EN
Modernism manifested itself in many artistic fields. Various ideas which inspired Modernist artists were frequently a unique response to current debates in the branch of the humanities, primarily philosophy. Particularly close connections between the then theory of architecture and philosophy were evident in creative attitudes characteristic of Modernism which were focused on future and progress and resulting acknowledgement of the pioneering role played by architecture in social development. The author of this article aimed to outline the most important analogies between Modernist philosophy and Modernist architecture. It is to be an introduction and also a contribution to further more detailed research in the interdisciplinary field. This article came to existence after literature review in the field of philosophy and architecture of Modernism.
4
Content available remote W architektonicznym tyglu : refleksje o przemianach współczesnej architektury
PL
Aktualny rozwój architektury i jej nowe wcielenia z trudnością dają się klasyfikować. Właśnie domyka się pierwsza dekada XXI wieku, architektoniczne kreacje pozostają wielowątkowe, są w fazie zindywidualizowanych poszukiwań zdominowanych głównie przez wielkie osobowości twórcze przełomu stuleci. Każdy z wybitnych architektów przechodzi drogę indywidualnych przemian własnej twórczości, stykając się lub balansując na granicy nurtów. Jednocześnie żaden z kierunków nie jest do końca homogeniczny, skończony.
EN
The current development of architecture and its new incarnations with difficulty are letting classify themselves. Although the first decade of the 21st century closes, architectural creations are multithreaded, in phase of personalized search dominated mainly by the great personal creations breakthrough the century. Each of eminent architects goes through its own individual way of transformation creativity, maintaining or balancing on the border of architectural currents. Simultaneously none of the architectural styles is homogeneous and complete.
PL
Twórcy suprematyzmu i neoplastycyzmu, kierunków sztuki z początku XX wieku stosowali zasadę skrajnej redukcji środków wyrazu. Dążyli oni do sublimacji czystego uczucia (wrażenia). Współcześni przedstawiciele awangardy architektonicznej XXI wieku, przedstawiciele dekonstrukcji idą ich śladem.
EN
Most of neo-plasticist, suprematist painters since beginning 20st century applied the principle of pure emotion. Contemporary representatives of the architectural avant-garde of the 21st century, representatives of the deconstruction are going along that path.
PL
Przedstawiono główne myśli, założenia i przedstawicieli futuryzmu w XX wieku. Ukazano zasięg zmian zachodzących we współczesnym świecie cywilizacji informacyjnej w aspekcie potrzeb społecznych. Omówiono wirtualne elementy rzeczywistego miasta -podano przykłady projektów. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jaki jest futuryzm naszych czasów, XXI wieku.
EN
The presentation of the main thesis and representatives of futurism in 20th century. The attempt to show the social needs in the aspect of contemporary changes in the world of information technologies. Virtual architecture in a real city space - examples. The attempt to answer the question about the futurism in 21st century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.