Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present the role of public transport and its financing methods, with particular emphasis on the role of transport tariffs in Poland. Tariffs in collective transport, in addition to its financing functions, that is, covering the cost of services, are increasingly fulfilling the functions of shaping the desirability of public transport, thereby supporting the city's competitiveness as a whole, both in relation to its residents and people who have jobs in the city or are guests/tourists. The article hypothesises that third generation tariffs are financial tools that allow cities to manage local finance more effectively and affect the competitiveness and appeal of public transport. The research process used methods of critical analysis of literature, induction and deduction, logical inference and economic and financial analysis.
PL
Matryca logiczna (LFM) jest zintegrowanym narzędziem wspomagającym planowanie, realizację i monitorowanie projektów. W projekcie, który jest przedmiotem analizy w niniejszym artykule, do określenia hierarchii celów projektu, ale również do zdefiniowania podstawowych założeń i ryzyk związanych z projektem, zostało wykorzystane podejście oparte na matrycy logicznej (LFA). Realizacja projektu pokazała, że wszystkie istotne cele określone na etapie planowania projektu zostały osiągnięte, w szczególności połączono centrum Świnoujścia z systemem transportowym wyspy Uznam, a tym samym z siecią kolei niemieckich i europejskich.
EN
In this work the thermal stability of silicon-doped diamond-like carbon (DLC) films was investigated. The studied coatings were produced by radio-frequency plasma assisted chemical vapour deposition (RF-PACVD) method with use of tetramethylsilane (TMS) as a silicon precursor. As-deposited Si-DLC coatings with three different silicon concentrations were annealed at 400°C, 500°C, and 600°C for 1 hour in air atmosphere. For comparison DLC coatings were also examined. It has been shown that the level of disorder of Si-DLC increases with the increase of silicon concentration. Silicon admixture improves the thermal stability of Si-DLC coatings by slowing down and delaying the graphitization processes compared to the undoped DLC films. Furthermore, an increase in hardness of the Si-DLC coatings annealed at the temperature of 400°C has been observed. The DLC and Si-DLC coatings with the lowest Si concentration annealed at 500°C, and all of the coatings annealed at 600°C have been completely degraded. The coatings with the highest concentration of silicon that have stood the annealing process at 500°C have demonstrated a high degree of graphitization and degradation, manifesting itself in the lowest mechanical properties and a significant reduction in their thickness.
PL
Diamentopodobne warstwy węglowe (DLC) charakteryzują się szeregiem unikatowych właściwości, do których można zaliczyć m.in. wysoką biokompatybilność, dużą twardość, mały współczynnik tarcia oraz odporność na korozję. Dlatego powłoki DLC są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, a także medycznym. Pomimo wielu korzystnych właściwości wykazują one niską stabilność termiczną, co ogranicza ich zastosowanie. Jednym z możliwych rozwiązań powodujących zwiększenie temperatury pracy powłok węglowych jest włączenie do ich struktury atomów domieszki. Celem pracy było zbadanie stabilności termicznej powłok (DLC) domieszkowanych krzemem. Powłoki wytworzono metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą częstotliwości radiowej (RF PACVD). Jako prekursor krzemu zastosowano tetrametylosilan (TMS). Powłoki Si-DLC o różnej zawartości Si były wygrzewane w trzech różnych temperaturach w atmosferze powietrza. Dla celów porównawczych stabilność temperaturową badano również dla niedomieszkowanych powłok DLC.
EN
Titanium and its alloys are one of the most popular metallic materials used in medicine for many years. Their favorable mechanical properties, high corrosion resistance and good biotolerance in an environment of tissues and body fluids, cause that they are widely used as construction material of orthopaedic dental and neurological implants. Their disadvantages are poor tribological properties manifested by high coefficient of friction, scuffing and tendency to formation of adhesive couplings. In many research centers the works on improving the unfavorable tribological properties of titanium alloys are conducted. They rely on the use of modern methods of surface treatment including the thermo-chemical methods (nitriding, carburizing, oxidation) and the synthesis of thin films using PVD and CVD methods. In the presented work the glow discharge oxidation was applied to improve the surface properties of two-phase Ti6Al4V and Ti6Al7Nb titanium alloys. The results include a description of the obtained structure of the surface layer, surface topography, micro-hardness, wear ratio and corrosion resistance. The obtained results indicate changes in the surface layer of the material. The surface hardness was more than doubled and the depth of increased hardness region was up to 85 microns. This, in turn, several times decreased the wear rate of the modified materials while reducing the wear rate of the countersample. At the same time the carried out thermo-chemical treatment did not cause any structural changes in the core material. The oxidation process preferably influenced the corrosion properties of titanium alloys. Both, significant increase in the corrosion potential (approx. 0.36 V), as well as increased polarization resistance were observed. The modified surfaces also retained a high resistance to pitting corrosion.
10
Content available remote Rowerowy Szczecin i okolice
PL
Miasto Szczecin i sąsiadujące z nim gminy, wchodzące w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ostatnich latach aktywnie działają na rzecz polepszenia warunków jazdy dla rowerzystów. Nowopowstająca infrastruktura, uruchomiona miejska wypożyczalnia rowerów oraz reorganizacja istniejącej infrastruktury drogowej to przykłady tylko wybranych działań dotyczących wykorzystania rowerów w codziennych podróżach. W ten sposób realizowane są założenia zrównoważonej mobilności, która dotyczy wykorzystania proekologicznych środków transportu, do których z pewnością można zaliczyć rower. Artykuł przedstawia wybrane działania i ich efekty w tym obszarze z zaznaczeniem danych obrazujących ich powodzenie. Opisany został także wymiar transgraniczny, charakterystyczny dla miasta, obrazujący współpracę przygranicznych gmin Polski i Niemiec w zakresie infrastruktury i zachęt służących wykorzystaniu rowerów. Dodatkowo przedstawiony został przykład Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie podejmowane są kolejne działania mające na celu promocję wykorzystania rowerów.
EN
Lakes, which led to environmental receiver plants, are under ever-increasing pressure from human and are the best object of study to assess the impact of anthropogenic activities on the state of eutrophication. In this assessment beyond the biological and physico-chemical conditions of the lake ecosystem, an important role is played by the impact of bottom sediments in these waters, which only allow to fully determine the level of anthropogenic pressure on the body of water. It is in the bottom sediments are accumulated pollution of the lake. Under favorable conditions in sediments accumulated dirt can again be released into the depths, acting potential source of danger for the whole ecosystem. Therefore, the aim of the study was to determine the susceptibility of selected lakes Powiat Poznański degradation and to assess the quality of these reservoirs bottom sediments.
12
Content available remote CVD carbon powders modified by ball milling
EN
Carbon powders produced using a plasma assisted chemical vapor deposition (CVD) methods are an interesting subject of research. One of the most interesting methods of synthesizing these powders is using radio frequency plasma. This method, originally used in deposition of carbon films containing different sp2/sp3ratios, also makes possible to produce carbon structures in the form of powder. Results of research related to the mechanical modification of these powders have been presented. The powders were modified using a planetary ball mill with varying parameters, such as milling speed, time, ball/powder mass ratio and additional liquids. Changes in morphology and particle sizes were measured using scanning electron microscopy and dynamic light scattering. Phase composition was analyzed using Raman spectroscopy. The influence of individual parameters on the modification outcome was estimated using statistical method. The research proved that the size of obtained powders is mostly influenced by the milling speed and the amount of balls. Powders tend to form conglomerates sized up to hundreds of micrometers. Additionally, it is possible to obtain nanopowders with the size around 100 nm. Furthermore, application of additional liquid, i.e. water in the process reduces the graphitization of the powder, which takes place during dry milling.
EN
In this work, the growth mechanisms of chemical vapor deposited and metallurgical graphene and their selected mechanical and electrical properties were investigated. The study revealed the influence of the growth mechanisms on monoand poly-crystalline nanostructures of synthesized graphene monolayers. The structure of flake boundaries greatly affects both the mechanical and electrical properties. The key factors are overlapping of the graphene flakes, their degree of mismatch and the presence of π type bonds. All of these issues should be taken into account when developing industrially scaled technologies for graphene manufacturing.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mechanizmów wzrostu oraz wybranych właściwości mechanicznych i elektrycznych grafenu chemicznie osadzanego z fazy gazowej oraz grafenu metalurgicznego. Badania wykazały wpływ mechanizmów wzrostu na mono- i polikrystaliczne nanostruktury syntetyzowanych monowarstw grafenu. Struktura granic płatków grafenu znacząco wpływa zarówno na właściwości mechaniczne jak i elektryczne. Kluczowymi czynnikami są: nakładanie się płatków grafenu, stopień ich niedopasowania oraz obecność wiązań typu π. Wszystkie te aspekty powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu technologii produkcji grafenu na skalę przemysłową.
PL
Rozwój sektora usług, który wiąże się z powstaniem nowych powierzchni biurowych, niesie za sobą liczne wyzwania związane z mobilnością. Generowanie nowych podróży zarówno przez pracowników zatrudnionych w ramach nowo powstających budynków, jak również ich klientów powoduje, iż dotychczasowy system transportowy może zostać dodatkowo obciążony. W tym przypadku problem jest wielowymiarowy, gdyż obejmuje nie tylko wzrost kongestii wynikającej ze wzmożonego ruchu samochodów osobowych, ale również braku dopasowania w zakresie komunikacji miejskiej czy też dostępności dla użytkowników rowerów czy innych sposobów przemieszczania się. W artykule opisano problem mobilności wynikający z intensywnie rozwijającego się sektora usług, a w szczególności BPO (Business Process Outsourcing) oraz ITO (Information Technology Outsourcing). Autorzy przedstawiają charakterystykę sektora nowoczesnych usług, koncentrując się przede wszystkim na Szczecinie, oraz dostępność poszczególnych środków transportu w ramach obsługi komunikacyjnej wybranych generatorów ruchu w postaci dziesięciu najważniejszych inwestycji biurowych. Analiza obejmująca dostępne w ramach generatorów miejsca parkingowe, infrastrukturę rowerową czy również system informacji w tym zakresie wskazuje, iż zauważalne są braki dotyczące aspektu zarządzania mobilnością i oferowania alternatywy do motoryzacji indywidualnej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest tworzenie Planów Mobilności dla poszczególnych generatorów ruchu, co może się przyczynić do bardziej racjonalnego korzystania z różnych środków transportu. Przedstawiony jest też zarys Planów Mobilności i korzyści wynikające z ich wdrożenia.
EN
The development of service sector, which involves the creation of new office space entails many challenges associated with mobility. New travels are generated both by new employees as well as their clients which makes the existing transportation system congested. In this case, the problem is multi-dimensional, because it includes not only increasing congestion resulting from increased car traffic, but also the lack of different modes of public transport. The article describes the problem of mobility due to the intensive growth of service sector. Authors present characteristics of modern services sector, focusing primarily on the city of Szczecin and the availability of various modes of transport in communication services selected traffic generators in the form of ten major office projects. Article presents analysis of the available parking spaces, bicycle infrastructure, information about transport modes. There are noticeable gaps on the aspect of mobility management and offering an alternative to individual transport using available means of transport. One of the proposed solutions is to create a Mobility Plans for individual traffic generators, which can contribute to a more rational use of different means of transport.
15
PL
Przedstawiono zagrożenia wynikające z emisji rtęci z procesów technologicznych, szczególnie z instalacji energetycznych, w których spalany jest węgiel. Omówiono także założenia i zakres nowego projektu realizowanego przez Politechnikę Łódzką i PGE GiEK SA, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wychwytywania rtęci z gazów spalinowych bloków energetycznych zasilanych węglem brunatnym.
EN
A system for sorption of Hg on solid developed Fe sulfides and nitrides-contg. surfaces was taken into consideration.
PL
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik wykorzystywanych w badaniach sondażowych jest ankieta internetowa. W pracy poddano analizie dane dotyczące ankiety wykonanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umieszczonych w chmurze obliczeniowej [7]. Mianowicie, rozpatrzono liczbę odpowiedzi udzielonych w kolejnych dniach liczonych od momentu wysłania ankiety. W pracy rozpatrzono zagadnienie modelowania rozkładu zmiennej losowej jaką jest dzienna liczba odpowiedzi. W procesie modelowania uwzględniono następujące rozkłady: geometryczny, Poissona oraz Polya, dla których wykonano test zgodności rozkładu chi-kwadrat. Udowodniono, że dzienna liczba udzielonych odpowiedzi w przeprowadzonej ankiecie posiada rozkład geometryczny. Dla badaczy prowadzących swoje działania przy wykorzystaniu płatnych chmur obliczeniowych lub innych narzędzi generujących koszty w zależności od długości czasu ich wykorzystania, wnioski płynące z powyższych analiz mogą wskazywać na niezasadność kontynuowania badań po przekroczeniu pewnego oczekiwanego zwrotu odpowiedzi ankietowych zgodnie z rozkładem geometrycznym. To zaś może być kolejnym kluczem do sukcesu badacza, przekłada się bowiem na optymalne zaangażowanie budżetu i czasu poświęconego na badania.
EN
One of the most dynamically developing techniques used in surveys is online survey. The study analyzed the data gathered in the survey done with the use of the tools in the cloud computing [ 7]. Namely, the number of answers given on consecutive days from the time of dispatch of the survey was examined. The study looked into the issue of modeling the random variable distribution which is the daily number of responses. The modeling process included the following distributions: geometric, Poisson and Polya, for which chi-square distribution compliance test was performed. It has been proven that the daily number of responses in the conducted survey has a geometric distribution. For researchers conducting their activities with the use of paid cloud computing or other tools which generate costs depending on the length of time they are used, the conclusions of these analyses may indicate the lack of justification for continuing research after a certain expected return of questionnaire responses according to the geometric distribution. This could be yet another key to the success of the researcher, as it translates into optimal involvement of the budget and the time spent on research .
PL
Procesy innowacyjne od zarania dziejów związane są z aktywnością człowieka. Są one efektem aktywności jednostek i zespołów charakteryzujących się kreatywnością i otwartością na zmiany. Pracownicy i przedsiębiorcy będący zaangażowani w realizację procesów innowacyjnych muszą posiadać szereg różnorodnych kompetencji. Współczesne procesy innowacyjne realizowane w przedsiębiorstwach mają wielowymiarowy charakter. Przedstawiony w artykule przykład z polskiego rynku usług transportowych w obszarze transportu kolejowego opisuje przykład innowacji technologicznej w postaci zmienionej konstrukcji wagonu węglarki jak i innowacje organizacyjno-menedżerskie związane z wdrożeniem do eksploatacji niniejszego wagonu. Jednocześnie w sposób syntetyczny opisano obszary przewagi konkurencyjnej uzyskane dzięki realizacji opisanej innowacji u analizowanego przewoźnika kolejowego.
EN
Innovation processes from the dawn of history are associated with human activity. They are the result of the activity of individuals and teams characterized by creativity and openness to change. Workers and entrepreneurs who are involved in the implementation of innovative processes must have a number of different competencies. Modern innovation processes have multidimensional nature. Presented in the article example from the Polish market of transport services in the area of rail transport describes an example of technological innovation in the form of a revised design of the coal wagon cars as well as organizational and managerial innovations related to the implementation of the operation of this vehicle. At the same time in a synthetic manner there were areas of competitive advantage described which were achieved through the implementation of innovation.
PL
W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą emisji rtęci z procesów spalania węgla w elektrowniach konwencjonalnych. Omówiono założenia i cele projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, który realizowany jest we współpracy Politechniki Łódzkiej z PGE GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów (największą w Polsce i Europie elektrownią, opalaną węglem brunatnym).
EN
The study presents issues related to mercury emission from combustion of coal in conventional power plants. It also discusses foundations and objectives of the project: “Development and implementation of technology for reduction of atmosphere mercury emission from coal combustion” that is carried out by Lodz University of Technology in cooperation with PGE GiEK SA, Belchatow Power Plant (the biggest in Poland and Europe lignite-fired power plant).
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań właściwości kompozytowych warstw diamentopodobnego węgla domieszkowanych krzemem, wytworzonych hybrydową metodą RF PACVD/MS na utlenianym w wyładowaniu jarzeniowym stopie tytanu Ti6Al7Nb. Stwierdzono, iż całkowita grubość warstwy utlenionej na powierzchni substratu wynosi ok. 100 um, natomiast badania twardości na przekroju poprzecznym wykazały ponad dwukrotny wzrost tego parametru w porównaniu z niemodyfikowanym stopem tytanu. Technologia syntezy warstw Si-DLC obejmowała zastosowanie międzywarstwy o charakterze gradientowym Ti-TixCy o grubości ok. 200 nm w celu poprawy adhezji finalnych powłok na bazie węgla i krzemu. W celu uzyskania różnych koncentracji krzemu powłoki były wytwarzane z mieszaniny metanu oraz oparów ciekłego prekursora krzemoorganicznego (heksametylodisiloksanu) przy różnym stosunku przepływu oraz w szerokim zakresie ujemnego potencjału autopolaryzacji elektrody w.cz. Wykazano, iż metodą RF PACVD Z wykorzystaniem mieszaniny metan/heksametylodisiloksan można wytworzyć jednorodną, dobrze przylegającą do zastosowanego podłoża powłokę węglową domieszkowaną krzemem. Zbadano prędkości nanoszenia oraz przeprowadzono badania składu chemicznego i właściwości mechanicznych uzyskanych warstw. Skład chemiczny prekursora krzemoorganicznego przyczynił się do znacznego wzrostu prędkości nanoszenia, wykazując praktycznie jej liniowy wzrost wraz ze zwiększającą się koncentracją oparów ciekłego prekursora krzemoorganicznego. Zaobserwowano zwiększenie twardości warstw towarzyszące wzrostowi stosunku CH4/HMDSO dla wysokich wartości ujemnego potencjału autopolaryzacji (800÷1000 V) oraz znaczny spadek tego parametru W przypadku małej wartości Up (600 V). Dla wszystkich badanych powłok, niezależnie od wartości ujemnego potencjału autopolaryzacji, stwierdzono znaczące zmniejszenie modułu Younga postępujące wraz ze zmniejszającym się stosunkiem przepływu CH4/HMDSO.
EN
This paper presents the results of a preliminary study of properties of silicon-doped diamond-like carbon composite layers produced by a hybrid RF PACVD/MS method onto oxidized in the glow discharge titanium Ti6Al7Nb alloy. lt was found that the total thickness ofthe oxidized layer on the surface of the substrate was about 100 um, and the hardness tests on the cross section have shown double increase of this parameter compared to the unmodified titanium alloy. The technology of synthesis of Si-DLC layers included the use of a gradient Ti-TixCy interlayer of 200 nm in thickness in order to improve the adhesion of the final carbon and silicon based coating. In order to obtain different concentrations of silicon, the coatings were produced from a mixture of methane and vapour of liquid organosilicon precursor (hexamethyldisiloxane) at a different gas flow ratios and a wide range of negative self-bias. It has been shown that by the RF PACVD method, using a methane/ hexamethyldisiloxane mixture, the uniform and well adherent silicone doped carbon coatings can be produced. The deposition rates, chemical composition as well as mechanical properties of the obtained layers were studied. The chemical composition of organosilicon precursor contributed to a significant increase of the deposition rates and showed its almost linear increase with increasing concentration of the vapours. For high values of the negative selfbias (800÷1000 V) an increase in the hardness of the layers with increased CH4/HMDSO flow ratio was observed. Whereas considerable decrease of this parameter was observed in the case of low Up (600 V) value. The significant decrease in the Young's modulus progressing with decreasing CH4/ HMDSO flow ratio for all examined coatings, regardless of the negative selfbias potential, was found.
PL
Badania biomateriałów polimerowych i węglowych prowadzone są w celu doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych dla polskiej dyskowej mechanicznej zastawki serca typu Moll. W obszarze zainteresowania znalazły się: polieteroeteroketon (PEEK), PEEK utwardzony powierzchniowo warstwą węglową typu DLC oraz węgiel szklisty. Biomateriały zostały poddane wybranym badaniom strukturalnym (badaniom mikrotwardości metodą Vickersa i porowatości z wykorzystaniem analizatora Autosorb iQ) oraz badaniom własności mechanicznych na stanowisku badań zmęczeniowych. Własności biozgodne biomateriałów oceniono wykorzystując nowoczesną metodę badań biologicznych biomateriałów - badania trombogenności powierzchni wykonano na urządzeniu Impact-R, w testach dynamicznego kontaktu z krwią w warunkach oddziaływania sił ścinających. Wyniki badań zmęczeniowych i oceny trombogenności materiałów polimerowych potwierdziły właściwe zastosowanie materiału PEEK w konstrukcji dysku zastawki mechanicznej przeznaczonej do stosowania krótkoterminowego (około 12 miesięcy) wpozaustrojowej pulsacyjnej pompie mechanicznego wspomagania serca. Zastosowanie utwardzającej powłoki węglowej typu DLC na polimerze stanowi właściwy kierunek prac mających na celu uzyskanie bardziej wytrzymałej powierzchni dysku w kontakcie z tytanowym pierścieniem zastawek, co potwierdziły testy zmęczeniowe. Przeprowadzone badania mikrotwardości biomateriałów wskazały wysoką wytrzymałość oraz twardość opracowywanego węgla szklistego.
EN
The polymeric and carbon biomaterials tests are performed in order to select the proper constructional materials for Polish mechanical tilting valve type Moll. In the area of interests are: polyetheretherketone (PEEK), PEEK with a DLC (diamond like carbon) surface layer and glassy carbon. The biomaterials were analyzed in selected structural tests (micro hardness tests utilizing Vickers method and porosity tests utilizing Autosorb iQ analyzer) and mechanical properties investigation on the fatigue test stand. Biocompatibility properties of biomaterials were evaluated utilizing new biological investigation method - biomaterial surface thrombogenicity test performed using Impact-R device, in the dynamic blood contact conditions with shear stress impact. The results of fatigue and thrombogenicity tests of polymeric materials confirmed the proper PEEK use in the mechanical valve disk construction dedicated for short term application (approximately 12 months) in the extracorporeal pulsatile ventricular heart assists device. The hardened carbon type DLC surface layer on the polymer is the appropriate direction of investigation in order to obtain more durable disk surface in the contact with titanium valve housing, what was confirmed in fatigue tests. The micro hardness biomaterials tests showed high strength and hardness of investigated glassy carbon.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.