Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foreign missions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza rodzajów i znaczenia zadań transportowych realizowanych przez Siły Powietrzne, które mają zapewnić bezpieczeństwo logistyczne Polskim Kontyngentom Wojskowym. Artykuł wskazuje także na istotną rolę przewozów lotniczych w realizacji zabezpieczenia potrzeb transportowych PKW. W artykule zostały przedstawione przykłady realizacji zabezpieczenia logistycznego zastosowane przez Siły Powietrzne RP podczas misji poza granicami kraju z udziałem jednostek wojska polskiego.
EN
The aim of the article is an analysis of the types and significance of transport tasks carried out by the Air Force to ensure logistic security for Polish Military Contingents. The article is also an indication of the important role of air transport in the realization of the PKW transport needs security. The article presents examples of the realizations of logistic security by the Polish Air Force during missions outside the country with the participation of Polish army units.
2
Content available remote Preparation of Polish police officers for peace missions
EN
Conflicts in the 21st century have forced qualitative changes in the way of training missionary personnel. Police forces are currently used in various joint operations, which include, among others, elements of the fight against terrorism, ensuring the security of civilians and training of security forces. New types of operations require corrected preparation systems. This article analyses the previous way of preparing such units as Individual Police Officers, Specialized Police Teams, Formed Police Units, as well as the issue related to the training modification proposal, and one of them is the implementation of the virtual game “Gaming for Peace” as a supplement to the training gap through modern and more effective training.
EN
Contemporary polish military organizations need commanders who, like efficient managers, will be able to effectively manage their subordinates on the battlefield in such a way that they will achieve goals without the necessity of incurring personal losses. The purpose of the article is to present leadership attitudes and the analysis of the characteristics of military leaders desirable while performing combat tasks on foreign missions on the example of a selected case study.
PL
Współczesne polskie organizacje wojskowe potrzebują dowódców, którzy jak sprawni menedżerowie, będą w stanie efektywnie kierować swoimi podwładnymi na polu walki w taki sposób, by osiągać założone cele bez konieczności ponoszenia strat osobowych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie postaw przywódczych oraz analiza cech przywódców wojskowych pożądanych podczas wykonywania zadań bojowych na misjach zagranicznych na przykładzie wybranego studium przypadków.
4
Content available remote Vоеnnyj specnаz v operаciâh pol'skih vooryžennyh sil
PL
Autor artykułu pragnął przedstawić problemy związane z ochroną polskich kontyngentów wojskowych przez Wojskowe Służby Specjalne z nakreśleniem zmian, jakie miały miejsce w samych służbach w 2006 r. Ponadto przedstawiony został krótki rys historii polskiego zaangażowania w misjach pokojowych, z uwzględnieniem typów i rodzajów operacji z udziałem polskich kontyngentów wojskowych. Podjęta została również próba oceny udziału w misji irackiej i skutków dla polskich sił zbrojnych oraz WSS. Podobne podsumowanie misji afgańskiej planowane jest w innym opracowaniu, gdyż trwanie misji nie pozwala jeszcze na rzetelną ocenę. Częściowo podjęty został również temat walki z terroryzmem i wyzwań związanych z tym zjawiskiem stojących przed służbami specjalnymi zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi. Opracowanie jest wynikiem badań oraz informacji zebranych na potrzeby rozprawy doktorskiej na temat: Wojskowe służby specjalne w operacjach międzynarodowych polskich Sił Zbrojnych, obronionej w Akademii Obrony Narodowej w 2012 roku.
EN
Author of the article describes the obstacles linked to security of Polish military contingents, with respect to changes that occurred in 2006, as seen, from the perspective of Military Intelligence Agencies. In addition a short history of Polish engagement in peace missions has been discussed, covering types and kinds of operations with involvement of Polish contingents. Author tried also to evaluate the Polish contribution to mission in Iraq and its effects for Polish Armed Forces and Military Intelligence Agencies. The similar summary of mission in Afghanistan is planned to be presented in another paper, since continuance of this mission does not permit the current evaluation – as is stated by author. Next to this, the subject of fight with terrorism and challenges connected to it, which should be addressed by intelligence agencies, not only military, but also civil, is presented. This article is a summary and the result of research and collected information for doctoral thesis on the subject Military Intelligence Agencies in international operations of Polish Armed Forces.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa oraz założenia wynikające z pragmatyki obronnej i udziału polskiego wojska w poszczególnych kontyngentach i misjach zagranicznych. Ukazując rożne rodzaje i znaczenie poszczególnych misji zagranicznych, przedstawiono ich uwarunkowania prawne oraz oceniono koszty i korzyści, jakie z tego płyną. Takie założenie badawcze jest istotne w aspekcie prowadzonych działań mających wpływ na funkcjonowanie złożonego systemu bezpieczeństwa państwa. Jednym z takich czynników jest również możliwość poprawy poziomu wyszkolenia żołnierzy w warunkach wojennych, szkoleniowych i stabilizacyjnych, wysoko oceniana przez współdziałające państwa NATO. Tak prowadzona polityka bezpieczeństwa państwa sprzyja rozwijaniu długofalowych korzyści gospodarczych oraz zacieśnia międzynarodowe więzy w kluczowych sprawach dotyczących interesów narodowych na płaszczyźnie militarnej i gospodarczej.
EN
The article presents the basic conditions of state security and guidelines arising from the national defense concept and Polish military involvement in various contingents and foreign missions. Showing the different types and the importance of each of the foreign missions, the benefits, costs of participation and legal conditions were assessed and analyzed. All those aspects are important in terms of conducted activities having an impact on the functioning of a complex system of national security. One such factor is the improvement in soldier training through participation in peacekeeping and stabilizing missions, reaching professional level highly appreciated by other co-operating NATO countries. Well conducted national security policy leads to long-term economic benefits and strengthens international ties in key areas of national interests at the military and economic levels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.