Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Transformatory z regulacją skośną lub poprzeczną przekładni wprowadzają do modelu sieci gałęzie anizotropowe tj. gałęzie o właściwościach kierunkowych. Wskutek tego admitancyjna macierz węzłowa opisująca sieć staje się niesymetryczna. Inwersję tej macierzy, czyli macierz impedancyjną będącą podstawą obliczeń zwarciowych, można wyznaczyć za pomocą procedur odwracania dużych macierzy zespolonych niesymetrycznych o strukturze rzadkiej. W rzeczywistych systemach elektroenergetycznych liczba transformatorów z regulacją skośną lub poprzeczną przekładni jest jednak znikoma, w porównaniu do ogólnej liczby elementów sieci i takie postępowanie nie jest racjonalne pod względem obliczeniowym. W artykule wykazano, że w modelu transformatora z regulacją skośną można wydzielić gałęzie izotropowe i gałąź anizotropową. Cześć izotropową można włączyć do modelu sieci i obliczać impedancyjną macierz węzłową za pomocą procedur odwracania macierzy symetrycznych. Część anizotropową można uwzględnić modyfikując elementy macierzy impedancyjnej za pomocą wzorów wyprowadzonych w tym artykule. Wzory zostały wyprowadzone na drodze matematycznej.
EN
The phase shifting transformers or quadrature boosters introduce to the network model the anisotropic branches i.e. branches with directional properties. As the result, the admittance nodal matrix describing the network becomes asymmetric. In order to compute the inversion of this matrix, that is impedance nodal matrix being the basis for short circuit calculations, the procedures assigned to large sparse complex and asymmetric matrices must be used. However, in the real power systems the number of phase shifting transformers is very small with comparison to the number of all network elements. Therefore such method is computationally inefficient. In this paper it is shown, that the model of the phase shifting transformer may be divided into isotropic part and anisotropic part. The isotropic part may be included to the network model and relevant admittance matrix may be inverted by procedures assigned to symmetric matrices. The anisotropic part may be further taken into account by modification of the impedance matrix done with the use of formulas derived in this paper. These formulas has been derived strictly on the mathematical way.
PL
Dla każdego typowego (wiarygodnego) zdarzenia, takiego jak trójfazowe zwarcie zlikwidowane przez zabezpieczenia podstawowe z czasem normalnym, generatory synchroniczne pracujące w systemie elektroenergetycznym muszą zachować synchronizm (stabilność kątowa przejściowa). Dla zdarzeń nietypowych (ekstremalnych) ryzyko utraty synchronizmu można zmniejszyć stosując zabezpieczenia specjalne nazywane też automatykami przeciwawaryjnymi. Artykuł dotyczy automatyki przeciwawaryjnej, w której szeregowy rezystor hamujący wykorzystywany jest do ratowania synchronizmu generatorów synchronicznych po wystąpieniu trójfazowego zwarcia w linii przesyłowej bliskiego elektrowni likwidowanego z czasem opóźnionym wskutek uszkodzenia wyłącznika lub zabezpieczenia podstawowego. Omówiono kryteria doboru rezystancji szeregowego rezystora hamującego i zaproponowano dwa algorytmy sterowania rezystora. Rozważania teoretyczne potwierdzono za pomocą symulacji komputerowej dla systemu testowego.
EN
For each typical (credible) contingency, such as three phase short circuit cleared by main protection with normal time, synchronous generators operating in power system must retain synchronism (transient angle stability). For unusual (extreme) contingency the risk of loss of synchronism can be minimized by using special stability enhancing protection also referred to as emergency control. This paper deals with emergency control in which a series braking resistor is used to save from loss of synchronism of synchronous generators after a three phase short circuit in transmission line near the power plant cleared with delay caused by circuit breaker failure or malfunctioning of the main protection. Dimensioning of the braking resistor is discussed and two control algorithms of the resistor are proposed. Theoretical consideration is validated by simulation results for test system.
3
Content available remote Automatyka odciążająca sieć przesyłową oparta na zaniżaniu wytwarzania
PL
Ze względów ekonomicznych rozwój sieci przesyłowych oparty jest na kompromisie miedzy kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego na zakłócenia. Zakłada się, że system elektroenergetyczny musi wytrzymać typowe zakłócenia prawdopodobne i mało prawdopodobne. Aby nie dopuścić do rozwoju awarii po wystąpieniu bardzo mało prawdopodobnych zakłóceń ekstremalnych wprowadza się do systemu rozmaite automatyki przeciwawaryjne nazywane też zabezpieczeniami specjalnymi. W tym artykule opisano automatykę odciążającą łagodzącą przeciążenia linii przesyłowych w pobliżu elektrowni. Automatyka ta wykorzystuje możliwości automatycznego zaniżenia mocy zespołów wytwórczych i została wykonana dla jednej z dużych elektrowni.
EN
For financial reasons expansion of transmission networks is based on the compromise between investment costs and ability of power system to withstand disturbances. It is assumed, that power system must withstand typical credible and non-credible disturbances. To avoid blackouts following extreme disturbances the power systems are equipped with emergency control also referred to as special protection. In this paper an overload emergency control is described. It has been designed and implemented in order to alleviate overloads in transmission lines in the vicinity of large steam power plant. It utilizes capability of steam generating units to curtail automatically real power.
PL
Omówiono wnioski dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) wynikające z analizy stabilności kątowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wykonanej dla dużych elektrowni.
EN
The paper discusses conclusions for electric power protection automatics, drawn from analysis of angular stability of National Electric Power System – conducted for large power stations.
PL
Omówiono jak regulacja przekładni transformatora blokowego może wpływać na dopuszczalny obszar pracy bloku generator-transformator.
EN
The paper discusses the way adjustment of unit transformer voltage ratio may influence on permissible operation range of generator-transformer unit.
PL
Generatory synchroniczne są wygodnymi regulowanymi źródłami mocy czynnej i biernej. Dopuszczalny obszar pracy bloku generator-transformator jest ograniczony krzywą określoną przez następujące ograniczenia: prąd uzwojenia stojana, prąd uzwojenia wirnika (wzbudzenia), kąt obciążenia (stabilność lokalna), temperatura skrajnych elementów stojana, moc turbiny, napięcie na zaciskach generatora. Duże generatory pracują na siec wysokiego napięcia poprzez transformatory blokowe, które mogą być wyposażone w regulację przekładni pod obciążeniem. W artykule omawia się jak regulacja przekładni może wpływać na dopuszczalny obszar pracy bloku generator-transformator. Wyprowadzono wzory odpowiednie do takiej analizy oraz podano przykład liczbowy.
EN
The synchronous generator is a source of real and reactive power, which can be conveniently regulated over a wide range of values. The real and reactive power control of the synchronous generator are limited by the reactive power capability curve, which is determined by the following constraints: the stator (armature) current, the rotor (field) current, the power angle (due to the steady-state stability), the temperature in the end region of the stator magnetic circuit, the turbine power, terminal voltage of the generator. The large generating unit operate on the high voltage network by the step-up transformers, which can be equipped with the on-load tap changers. This paper discusses how the control of the transformation ratio of the step-up transformers can change the area surrounded by the reactive power capability curve. Equations suitable for such analysis are derived and a numerical example is presented.
PL
Omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach statycznych wykonywanych do planowania średniookresowego oraz przedstawiono poglądy zawarte w publikacjach na temat doboru tych kryteriów.
EN
The paper discusses individual criteria of electric power system reliability assessment, used in static analysis performed for medium-term planning. Published views on seleetion of these criteria are presented.
PL
Omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach dynamicznych wykonywanych do planowania średniookresowego oraz przedstawiono poglądy zawarte w publikacjach na temat doboru tych kryteriów.
EN
The paper discusses individual criteria of electric power system reliability assessment, used in dynamie analysis performed for medium-term planning. Published views on seleetion of these criteria are presented.
EN
Stability analyses of a power system are conducted at short-term and mid-term planning of transmission network development. Recent years have seen transmission networks working closer and closer to their technical capability. Therefore it is necessary to conduct even a simplified power system stability assessment also at long-term planning. The article shows that very simple criteria of angle stability and voltage stability based on short-circuit power can be used for the sake of long-term planning. The suggested criteria were verified for a real large-scale power system.
PL
Analizy stabilności systemu elektroenergetycznego wykonywane są przy krótkookresowym i średniookresowym planowaniu rozwoju sieci przesyłowej. W ciągu ostatnich lat sieci przesyłowe pracują coraz bliżej granicznych możliwości technicznych. Z tego względu zachodzi potrzeba choćby uproszczonej oceny stabilności systemu elektroenergetycznego także przy planowaniu długookresowym. W artykule pokazano, że dla potrzeb planowania długookresowego można posłużyć się bardzo prostymi kryteriami stabilności kątowej i stabilności napięciowej opartych na mocy zwarciowej. Proponowane kryteria zostały sprawdzone dla rzeczywistego dużego systemu elektroenergetycznego.
10
Content available remote Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju
EN
Power system analyses can be classified as static and dynamic ones. Generally, they consist in an assessment of the power system operation at predetermined loading conditions and under the influence of credible contingencies. The analyses can be performed at the stage of development planning as well as during the power system operation. In the case of development planning it is the planning time frame that decides over the way the analyses are performed. At short-term planning analyses are performed the same way as during the power system operation, while long-term planning focuses on balancing of electricity demand and generation. The presented article discusses the way and range of performing power system analyses at mid-term development planning of the ≤ 10-year time frame. It has been written in the form of a guide for planning specialists dealing with the power system development.
PL
Analizy systemu elektroenergetycznego można podzielić na statyczne i dynamiczne. Polegają one ogólnie na ocenie pracy systemu przy zadanych obciążeniach i pod wpływem działania możliwych zdarzeń. Analizy te przeprowadza się zarówno w fazie planowania rozwoju jak i pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowania rozwoju sposób przeprowadzania analiz zależy od horyzontu czasowego planowania. W planowaniu krótkookresowym sposób przeprowadzania analiz jest taki sam jak dla bieżącej pracy systemu. W planowaniu długookresowym największy nacisk kładzie się na bilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono sposób i zakres przeprowadzania analiz systemu elektroenergetycznego w planowaniu średniookresowym o horyzoncie czasowym ≤10 lat. Artykuł napisano w formie instrukcji dla planistów zajmujących się rozwojem systemu elektroenergetycznego.
PL
Omówiono kryteria doboru wartości nastawczych urządzeń kontroli załączania elementów sieci przesyłowej oraz programu komputerowego do sprawdzania tych kryteriów.
EN
The paper discusses selection criteria for adjustment of equipment that controls switching-on components of HV transmission network and presents computer software for checking of these criteria.
PL
Załączenia linii przesyłowych po ich ruchowym lub awaryjnym odstawieniu w stanach dużego obciążenia sieci przesyłowej powodują duże udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej generatorów. Udary te powodują zagrożenia dla elementów systemu elektroenergetycznego, zarówno elektryczne jak i mechaniczne. Dla ograniczenia skutków udarów prądowych we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia synchrocheck do kontroli warunków zamknięcia wyłącznika. Zbyt niskie nastawienia tych urządzeń mogą być przyczyną zbędnego blokowania zamknięcia wyłącznika i wynikających z tego trudności ruchowych związanych z niemożnością przywrócenia linii do pracy. Zbyt wysokie nastawienia mogą prowadzić do uszkodzenia elementów systemu elektroenergetycznego. Do optymalnego doboru nastawień potrzebne są zarówno kryteria jak i programy komputerowe do wykonywania niezbędnych obliczeń. W artykule omawia się wyniki pracy badawczo – rozwojowej [7] poświeconej tym zagadnieniom wykonanej dla PSE Operator. W ramach tej pracy ustalono warunki ograniczające załączenia, podano odpowiednie wzory, opracowano odpowiedni programu komputerowy, wykonano obliczenia. W tym artykule omawia się wyniki przykładowych obliczeń dla krajowej sieci przesyłowej wysokiego napięcia.
EN
Switching operations in transmission networks can cause large surges of current in network and sudden changes in active power and torques of generating units. It causes electrical and mechanical hazards for elements of power system. In order to reduce of this hazards, in modern systems special devices (synchrocheck) are applied to control switching conditions of the circuit breakers. If the settings of synchrocheck are too rigorous, switching operation will be blocked and power system restoration will be impossible. If the settings are not restricted enough, switching operations can be a reason of significant damage of power system elements. Selection of proper settings for those synchrochecks needs adequate criteria and computer program for calculating abnormal current levels and optimal values of parameters. In the paper results of researches sponsored by PSE – Operator are presented. As a result of them set of permissible conditions of switching operations are formulated in analytical form. Special software was elaborated for quick estimation of permissible switching conditions. Example of calculation results obtained for the Polish grid due to its application are also given.
EN
This paper addresses the state-variable stabilising control of the power system using such series FACTS devices as TCPAR installed in the tie-line connecting control areas in an interconnected power system. This stabilising control is activated in the transient state and is supplementary with respect to the main steady-state control designed for power fl ow regulation. Stabilising control laws, proposed in this paper, have been derived for a linear multi-machine system model using the direct Lyapunov method with the aim of maximising the rate of energy dissipation during power swings and therefore maximising their damping. The proposed control strategy is executed by a multi-loop controller with frequency deviations in all control areas used as the input signals. Validity of the proposed state-variable control has been confi rmed by modal analysis and by computer simulation for a multi-machine test system.
PL
Tematem artykułu jest regulacja stabilizacyjna zmiennych stanu systemu elektroenergetycznego za pomocą urządzeń szeregowych FACTS typu TCPAR, zainstalowanych w liniach międzysystemowych łączących obszary regulacji w połączonym systemie elektroenergetycznym. Taką regulację stabilizacyjną uruchamia się w stanie przejściowym jako uzupełnienie głównej regulacji przepływu mocy w stanie ustalonym. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu reguły regulacji stabilizacyjnej wyprowadzono dla liniowego modelu systemu wielomaszynowego, przy użyciu bezpośredniej metody Lapunowa, w celu maksymalizacji rozpraszania energii w trakcie kołysań mocy, a więc ich tłumienia. Proponowaną strategię regulacji wykonuje wielo-wejściowy układ regulacji wykorzystujący odchylenia częstotliwości we wszystkich obszarach regulacji jako sygnały wejściowe. Trafność proponowanej regulacji zmiennych stanu potwierdziła analiza modalna oraz symulacja komputerowa dla testowego systemu wielomaszynowego.
EN
The paper discusses out-of-step protection systems such as: generator pole slip protections, out of step tripping protections, distance protections of step-up transformer, distance protections of transmission lines and transformers, power swing blocking, and special out-of-step protection. It is shown that all these protections make up a protection system, to which a setting concept uniform for the entire power system has to be applied. If a power system is inappropriately equipped with these protections, or their settings are inappropriate, they may operate unselectively, thus contributing to the development of power system blackouts. In the paper the concepts for a real power system are given for the two stages: target stage fully compliant with selectivity criteria, and transitional stage between the current and target stages.
PL
W artykule omówiono zabezpieczenia związane z kołysaniami mocy, takie jak: zabezpieczenia generatorów od poślizgu biegunów, zabezpieczenia rozcinające od pracy asynchronicznej w sieci, zabezpieczenia odległościowe bloków generator-transformator, zabezpieczenia odległościowe linii przesyłowych i transformatorów, blokady kołysaniowe, automatyka przeciwkołysaniowa. Wykazano, że zabezpieczenia te stanowią łącznie system zabezpieczeń, wobec którego musi być stosowana koncepcja nastawień, jednolita dla całego systemu elektroenergetycznego. Przy nieodpowiednim wyposażaniu systemu elektroenergetycznego w te zabezpieczenia lub ich nieodpowiednim nastawianiu mogą one działać nieselektywnie, przyczyniając się do rozwoju awarii systemowych. Podano koncepcję dla dwóch etapów: etapu docelowego, spełniającego w pełni warunki selektywności, oraz etapu przejściowego między stanem aktualnym a docelowym.
PL
Omówiono wpływ zakłóceń elektrycznych w sieci przesyłowej na naprężenia zmęczeniowe materiału wałów turbozespołów osaz podano kryterium, które powinno być sprawdzane przy doborze nastawień urządzeń do kontroli synchronizmu.
EN
The paper discusses influence of electric disturbances in transmission network on fatigue stresses of shaft materials of turbine sets and gives criterion that shall be checked when selecting setpoints of synchronism control equipment.
PL
W stanach przeciążenia sieci przesyłowej załączenie wyłączonych linii może być utrudnione z powodu zbyt dużych różnic napięć na biegunach wyłącznika, a w szczególności zbyt dużego rozchylenia kątowego tych napięć. W takiej sytuacji urządzenia synchrocheck kontroli zamknięcia wyłącznika nie zezwolą na załączenie linii. Załączenie będzie możliwe dopiero po zredukowaniu różnicy napięć na biegunach wyłącznika do wartości dopuszczalnej poprzez odpowiednią zmianę rozdziału obciążenia wybranych węzłów wytwórczych oraz ewentualnie także poprzez odciążenie wybranych wę-złów odbiorczych. Decyzję o sposobie zmiany rozdziału obciążenia operator SEE może podjąć w oparciu o intuicję inży-nierską lub odpowiednie obliczenia optymalizacyjne. Działanie oparte tylko na intuicji może nie być trafne i może przyczy-nić się do powstania awarii systemowej polegającej na kaskadowym wyłączaniu przeciążonych elementów sieci. W oma-wianej sytuacji szybkość i trafność decyzji są bardzo cenne dla przeciwdziałania awarii systemowej. Wskazane jest więc by wśród licznych programów komputerowych wspomagających pracę operatora SEE był też program komputerowy określa-jący wymagany sposób zmiany rozdziału obciążenia prowadzący w sposób optymalny do zadanej redukcji różnicy napięć na biegunach wyłącznika. W artykule omawia się metody znajdywania optymalnej zmiany rozdziału obciążenia oraz proponowany program komputerowy i przykładowe wyniki obliczeń tym programem. Artykuł został opracowany w oparciu o raport z pracy badawczo-rozwojowej [5] wykonanej na zlecenie PSE Operator.
EN
In the case of power system overloading, switching of previously deenergized line can be a difficult and hazardous task. The reason of this conditions is significant value of voltage difference between contacts of circuit - breaker. Especially, if the angle value between voltage phasors is too big, special control device called synchrocheck does not allow switching operation. If the line play significant role in power system load flow, it can be switched but only after reduction of voltage difference on the open contacts of considered circuit breaker. Procedure of such reduction is possible through appropriate generation rescheduling of selected generating units. Load shedding operation can be applied simultaneously. Generation rescheduling procedure based on engineering intuition can be insufficient and the blackout of power system with cascade tripping of overloaded lines can be result of ineffective dispatching actions. It is recommended to include special kind of software, belonging to the Energy Management System category for quick estimation of optimal scheme of generation rescheduling. Review of optimal procedures of power system rescheduling together with proposed computer application Synchrosoft and results of tests performed for Polish power system are described in the presented paper.
17
Content available remote Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej
PL
Załączenia elementów sieci przesyłowych powodują duże udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej zespołów wytwórczych. Dla ograniczenia skutków tych udarów we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia do kontroli warunków zamknięcia wyłącznika. Do doboru nastawień tych urządzeń potrzebne są odpowiednie kryteria oceny oraz metody obliczenia udarów prądowych.. W artykule omawiana jest nowa metoda obliczania wartości wskaźników niezbędnych do oceny warunków załączenia. Metoda wykorzystuje elementy impedancyjnej macierzy węzłowej sieci. W artykule omówiono również błędy popełniane przy obliczaniu prądów załączenia, spotykane w literaturze. Podano także przykładowe wyniki obliczeń dla krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN
Switching operations in transmission networks can cause large surges of current and active power of generating units. In order to reduce effects of the mentioned surges, in modern systems special devices (synchrochecks) are applied to control switching conditions of a breaker. Selection of settings for those synchrochecks needs adequate criteria and methods for calculating abnormal current levels. The paper presents a new method for estimating switching conditions when a network ring structure is closed. The method is based on simple numerical operations on elements of a nodal impedance matrix and load flow data. The paper also deals with some uncertainties that can often be found in the relevant literature. Example calculation results obtained for the Polish grid are also given.
18
Content available remote Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej
PL
Zakłócenia w sieci przesyłowej takie jak zwarcia i ich likwidacja oraz załączenia i wyłączenia linii przesyłowych, niedokładna synchronizacja generatora powodują udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej. Udary te powodują zagrożenia dla elementów systemu elektroenergetycznego. Dla ograniczenia skutków udarów, we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia do kontroli warunków zamknięcia wyłączników. Do doboru nastawień tych urządzeń potrzebne są zarówno kryteria jak i metody numeryczne. W tym artykule wyszczególnia się sześć istotnych kryteriów które powinny być spełnione z punktu widzenia ograniczenia skutków załączeń linii przesyłowych. Uwzględniono zagrożenia związane z: przekroczeniem możliwości łączeniowych wyłączników, uszkodzeniem uzwojeń transformatorów, zbędnym działaniem zabezpieczeń i uszkodzeniami zmęczeniowymi wałów. Dla każdego z kryteriów podano odpowiednie wzory, które mogą posłużyć do napisania odpowiedniego programu komputerowego, wykorzystującego model sieci w postaci częściowej inwersji macierzy admitancyjnej oraz impedancyjnej macierzy zwarciowej.
EN
Switching operations in transmission networks can cause large surges of current and active power. In order to reduce effects of the mentioned surges, special devices (synchrochecks) are applied to control switching conditions. Selection of settings for those synchrochecks needs adequate criteria and numerical methods. The paper presents a new method for estimating switching conditions when a network ring structure is closed. Potential hazards cover: exceeding of breaker possibilities, unnecessary operation of distance relays, damage of transformers' winding, occurrences of torques causing shaft failures. The method is based on simple numerical operations on elements of a nodal impedance matrix and load flow data, so its practical applications seems to be realistic and easy.
19
PL
Załączenia linii przesyłowych po ich ruchowym lub awaryjnym odstawieniu mogą powodować duże udary prądu groźne dla elementów systemu elektroenergetycznego. Dla ograniczenia tych udarów stosuje się urządzenia synchro check do kontroli warunków zamknięcia wyłącznika. Autorzy opisują kryteria doboru nastawień urządzeń synchro check, metody obliczania niezbędnych wielkości i program komputerowy do doboru wartości nastawczych tych urządzeń. Artykuł powstał w oparciu o raport z pracy badawczo-rozwojowej wykonanej na zlecenie PSE Operator.
EN
Reconnection of transmission lines after shutdowns due to a power failure or for maintenance and repair may cause high current surges which are a threat to the power system stability. They may be limited by synchro check devices installed to control switch closing conditions. Based on a R&D project report commissioned by PSE Operator, the paper discusses settings criteria for synchro check devices, methods of calculating the required values and software for programming settings.
20
Content available remote Sterowanie urządzeń UPFC w inteligentnych sieciach przesyłowych przyszłości
PL
Artykuł dotyczy przyszłościowych inteligentnych sieci przesyłowych wyposażonych w szeregowe urządzenia FACTS typu UPFC oraz sterowanie zmiennych stanu oparte na nowoczesnych systemach pomiarowych WAMS. To sterowanie dedykowane jest do poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego i tłumienia kołysań mocy po wystąpieniu zakłóceń. W stosunku do sterowania głównego, polegającego na regulacji przepływów w sieci, ma ono charakter uzupełniający stabilizujący system. Algorytm proponowanego sterowania stabilizującego został wyprowadzony za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa dla nieliniowego modelu systemu wielomaszynowego przy założeniu maksymalizacji rozpraszania energii podczas kołysań mocy i ich tłumienia. Proponowany algorytm sterowania stabilizującego jest realizowany za pomocą regulatora wielowejściowego z sygnałami wejściowymi (zmiennymi stanu) generowanymi przez nowoczesny system pomiarowy WAMS oparty na urządzeniach PMU synchronizowanych sygnałem GPS.
EN
This paper addresses the future intelligent transmission network (smart grid) equipped with series FACTS devices such as UPFC and state-variable stabilising control based on modern WAMS. This stabilising control is activated in the transient state of power system and is supplementary with respect to the main steady-state control designed for power flow regulation. Stabilising control algorithm, proposed in this paper, have been derived for a nonlinear multi–machine system model using direct Lyapunov method with the aim to maximise the rate of energy dissipation during power swings and therefore maximisation of their damping. The proposed stabilising control algorithm is executed by a multi-loop controller with the input signals (state variables) generated by modern WAMS based on PMU synchronised by GPS signals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.