Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  New Approach Directives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes in a cross-sectional, yet consistent manner, the currently operating product conformity assessment system in Europe, called by author The European Conformity Assessment System of Products (ECASP). The article details the basic regulations currently in force, both at the level of European law, as well as polish domestic law that form the structure and operation of the system. The comprehension of the read shall be eased by comp model of the structure and the relationships between elements of the ECASP. The first part of the article is devoted to describe the origins of building a conformity assessment system in Europe. Another part of the study describes the European level of compliance system – a European framework and institutions that it constitutes. In the third section an overview of the system in Poland is presented. In particular, Polish entrepreneurs so that they can develop better understand the current rules for the European conformity assessment system, including the principle of marking (CE) devices, which elements are part of that system.
PL
W artykule opisano w sposób przekrojowy, a zarazem spójny aktualnie funkcjonujący w Europie system oceny zgodności wyrobów, nazwany europejskim systemem oceny zgodności wyrobów (ESOZW). W artykule wyszczególniono podstawowe regulacje prawne obowiązujące zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego – polskiego, które tworzą strukturę i zasady działania systemu. Lekturę artykułu ułatwi zawarty w nim poglądowy model struktury i relacji występujących pomiędzy elementami ESOZW. Pierwszą część artykułu poświęcono na opisanie genezy budowania systemu oceny zgodności w Europie. Kolejna część opracowania opisuje europejski poziomowi systemu zgodności – europejskie regulacje i instytucje, które go tworzą. W trzeciej części zawarto opis funkcjonowania systemu w Polsce. W szczególności polscy przedsiębiorcy dzięki temu opracowaniu będą mogli lepiej poznać aktualne zasady funkcjonowania europejskiego systemu oceny zgodności, w tym zasady oznakowywania (CE) wyrobów, które to zasady są elementem wspomnianego systemu.
PL
W artykule przedstawiono w jakim stopniu zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego znajdują odzwierciedlenie w normach zharmonizowanych z dyrektywami Nowego Podejścia. Wymieniono normy zharmonizowane, które bezpośrednio przywołują poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). Pokazano przykłady zastosowań opartych na wymaganiach norm zharmonizowanych, które dotyczą układów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
EN
The paper presents the subject of functional safety insofar as it is reflected in the standards harmonized with the New Approach Directives. The harmonized standards, which directly recall safety integrity levels (SIL), are specified. The examples of applications of functional safety devices, based on requirements of the harmonized standards, are presented.
PL
W artykule zaprezentowano zespół zagadnień związanych z wprowadzaniem na rynek Unii Europejskiej maszyn górnictwa odkrywkowego, a ponadto definicje podstawowych pojęć i terminów. Zamieszczono kompleksowy zestaw przepisów dotyczących zasad wprowadzania i użytkowania tych maszyn na jednolitym rynku unijnym. Opisano podstawowe obowiązki, jakie spoczywają na producencie maszyn górnictwa odkrywkowego na rynku UE. Zaprezentowano skrótowy opis badań tych maszyn w zakresie oceny zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia, zarówno w części mechanicznej, jak i elektrycznej. Omówiono zagadnienie oceny ryzyka jako czynnika mającego na celu osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa maszyny odpowiedniego do stanu techniki i wynikających ograniczeń. Przedstawiono zasady dostosowania maszyn będących w dotychczasowym użytkowaniu do przepisów unijnych. Podano przykłady badań wykonanych przez Poltegor-lnstytut po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
Questions connected with location of surface mining equipment on the European Union market as well as definitions of elementary concepts and terms have been presented in the article. A complex assemblage of regulations referring to the principles of surface mining equipment location and usage on European Union market has been discussed. Primary obligations rested with a producer who locates surface mining equipment on EU market have been described. A short description of research in a range of estimation of conformity with New Approach Directives in the mechanical and electrical section has been presented. Risk assessment, as factor aiming at achievement of the highest possible safety level of the equipment, adequate for technology state and resulting restrictions, have been discussed. Rules of readjustment of machines operated currently to European Union regulations have been presented. Examples of research conducted by Poltegor Institute after European Union integration have been described.
PL
Złożone urządzenia technologiczne są źródłem wielu różnorodnych zagrożeń, wynikających z konstrukcji i zastosowania. Powoduje to potrzebę metodycznego podejścia do oceny zgodności z wymaganiami UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobów. Przedstawiono metodę opartą na analizie i ocenie ryzyka, pozwalającą na określenie hierarchii ważności poszczególnych wymagań, wyboru dyrektyw, kryteriów oceny i procedur oceny zgodności. Przedstawiono działania OCW-PIE przy ocenie zgodności złożonych urządzeń.
EN
Advanced structure of the complicated technological equipment, containing mechanical, electric, electronic and information elements, implement dangers obligating manufacturers to fill requirements of EU conformity assessment system. The method based on the risk evaluation related to the structure and use of the equipment is presented. Choosing of the corresponding EU directives, procedures and criteria of conformity are described. Activity OCW-PIE is proposed.
PL
Omówiono system oceny zgodności wyrobów wprowadzony w Polsce z dniem uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę zagrożeń i ryzyka używania wyrobów elektronicznych w zwykłych lub dających się przewidzieć warunkach. Przedstawiono wymagania zasadnicze sformułowane w dyrektywach nowego podejścia LVD i EMC, typowych dla wyrobów elektronicznych. Omówiono procedury oceny zgodności i wymagania stawiane dokumentacji technicznej w celu oznakowanie CE wyrobu. Przytoczono listę norm zharmonizowanych, objętych akredytacją Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The paper describes the conformity assessment system of products effective since Poland joined the European Union. Analysis of the dangers and risk of using of the electronic products for usual and predictable purposes are done. The general requirements formulated in the LVD and EMC new approach directives, typical for electronic products, are presented. Procedures of the conformity assessment and requirements for technical documentation in order signing CE of products are provided. The list of the harmonised standards in the scope of accreditation of the Centre for Certification of Products in Industrial Institute of Electronics is given.
PL
Urządzenia ciśnieniowe takie jak kotły parowe, zbiorniki, rurociągi muszą być budowane zgodnie z praktyką inżynierską i spełniać określone przepisami wymagania bezpieczeństwa. Urządzenia te podlegają również konieczności spełnienia wymagań określonych w dyrektywach, muszą też spełniać zdefiniowane w nich zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Dąży się, aby wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione przy możliwie najniższych kosztach. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia możliwości zastosowania systemów zarządzania jakością w procesie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych wymagających oznakowania CE.
EN
Pressure equipment, such as steam boilers, reservoirs or piping must be built in observance of good engineering practice and meet certain legally defined safety requirements. It is also necessary for the equipment to meet the safety requirements defined in directives. Attempts are normally made to meet those safety requirements as the least possible cost. This article presents some of the applications for quality management systems in the manufacturing process of pressure equipment requiring CE marking.
PL
Przedstawiono zasady nowego podejścia wprowadzone w celu zapewnienia swobodnego przepływu w Unii Europejskiej wyrobów bezpiecznych dla człowieka i jego środowiska. Omówiono system oceny zgodności wprowadzony w Polsce. Przedstawiono wymagania zasadnicze, sformułowane w dyrektywach LVD i EMC, wynikajęce z typowego ryzyka, jakie niesie użytkowanie wyrobów elektronicznych. Omówiono procedury oceny zgodności wyrobów elektronicznych, podlegających dyrektywom LVD i EMC oraz zasady wyboru norm zharmonizowanych.
EN
New approach rules in order to guarantee the free movement of goods in European Community are presented. The conformity assessment system introduced in Poland is described. The article provides the general requirements formulated in the LVD and EMC directives with respect to safety, covering all risks and ensuring that electrical product is safe in its intended use. The procedures of the conformity assessment used in LVD and EMC directives and choosing of the harmonised standards are described. The list of the harmonised standards in the scope of accreditation of the Centre for the Certification of Products in Industrial Institute of Electronics is given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.