Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referat przedstawia propozycję aktualizacji "klasycznego" modelu rocznej zmienności obciążeń wg szkoły Kopeckiego-Dobrzańskiej. Uzupełnienie dotyczy obserwowanego od kilku lat i cechującego się wysoką istotnością względnego zwiększenia obciążeń w miesiącach letnich.
EN
The paper presents a proposal updates "classical" model of the annual variation of loads for school Kopecki-Dobrzańska. Addendum applies to that observed for several years and characterized by the high significance of the relative increase in loads during the summer months.
PL
Artykuł porusza problematykę prognozowania cen na rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian zachodzących, między innymi, na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zaproponowano model prognostyczny rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych (MRK) dla przewidywania cen w horyzoncie dobowym. Model zweryfikowano na kilku wybranych prognozach cen na Towarowej Giełdzie Energii.
EN
The article raises the problem of forecasting the electricity prices in energy market, with consideration changes, inter alia, Day-Ahead Market (DAM). Proposed forecasting model, based on the canonical distribution of a random vector variables, to predict prices in the daily horizon. The model was verified on the several selected price forecasts for the Polish Power Exchange.
PL
Referat dotyczy problematyki prognozowania zapotrzebowania na miesięczne moce szczytowe dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) przy warunkach ograniczających określonych długoterminowymi scenariuszami zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Kolejno opisano podstawy modelu matematycznego, sposób jego adaptacji, wskazano i rozważono problemy dotyczące obciążeń w miesiącach letnich, oraz opisano i zilustrowano wyniki eksperymentu obliczeniowego.
EN
The paper concerns the issue of forecasting of demand for peak monthly power in the domestic power engineering system at limiting conditions, which are determined with long-time scenarios concerning demand for annual energy and annual maximum power demand. In subsequent paragraphs the foundations of the mathematical model and methods of its adaptation are described. The problems concerning loads in summer months are pointed out and considered in greater details, as well as the results of calculation experiment are described and illustrated.
PL
Referat przedstawia opis obszernej analizy korelacyjnej wykonanej w celu określenia potencjału użyteczności wykorzystania danych meteorologicznych do celów prognozowania zmienności obciążeń. Poza uwzględnieniem różnych postaci i różnych opóźnień czasowych między zmiennymi, została podjęta próba identyfikacji zróżnicowania oddziaływania terytorialnego czynników meteorologicznych na obciążenia elektroenergetyczne.
EN
The paper presents the description of the comprehensive correlation analysis performed to determine the potential usefulness of the use of meteorological data for the purposes of forecasting load variation. Apart from taking into account the different forms and different time delays between variables, an attempt to identify the impact of territorial differentiation of climatic factors on the load power was made.
5
Content available remote Badanie wpływu temperatury na zmienność obciążeń w KSE
PL
Artykuł porusza ciągle aktualną problematykę dotyczącą wykonywania krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Podjęto próbę opracowania metodyki umożliwiającej badanie i wykrywanie wpływu czynników pogodowych, a konkretnie temperatury, na zmianę obciążenia w systemie elektroenergetycznym. Zaproponowano metodykę wykorzystującą metody i narzędzia analizy statystycznej umożliwiające ocenę wpływu tych czynników na zmiany obciążenia.
EN
In the paper the issues of short-term forecasting of power demand in Polish Power System is raised. An attempt to development methodology enabling to research and to detect the influence of weather factors, and more specifically temperature were made, for the change of the load in the power system. Methods and tools for statistical analysis to assess the influence weather factors on the load changes of PPS are proposed.
PL
W dotychczasowej praktyce, dotyczącej długoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc dla Polski, w zależności od dostępnego materiału statystycznego, używano wielu modeli prognostycznych np: MAED (Model of Analysis Energy Demand), modeli ekstrapolacji trendów, modeli ekonometrycznych (pakiety oprogramowania ISP, SPSS, SAS, MINITAB, BIOMED), modeli hybrydowych (np. AI+ szeregi czasowe). W artykule przedstawiono nowy model hybrydowy predykcji długoterminowej miesięcznych szczytów obciążenia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest to całkowicie nowa metoda prognostyczna, w wyniku której można otrzymać długoterminowe prognozy miesięcznych szczytów obciążenia lub innych wskaźników kształtujących rozwój systemu elektroenergetycznego w Polsce.
EN
In current practice, that pertains to long-term loads for electric energy and power for Poland, depending upon available statistical data, many forecasting models have been applied, e.g. MAED (Model of Analysis Energy Demand), trend extrapolation models, econometric-based models (software packages ISP, SPSS, SAS, MINITAB, BIOMED), hybrid models (e.g. AI + time series). In the paper a new forecasting hybrid model of the month term load peak predicting in the Polish Power System, has been presented. It is a completely new forecasting method, would able to produce long term forecasts of monthly load peak or other coefficients that influence the development of power engineering system in Poland.
7
Content available remote Forecasting methods supporting the operator of transmission system - chosen issues
EN
One of the major segments of energy market in Poland is the balancing market. Activities in the balancing market can be divided into three main groups: reporting of contracts for the sale of electricity to the physical implementation, planning and managing traffic in the national electricity system balancing and settlement. The operator of the transmission system should be able to shape and control the planning and conduct of movement, creating plans for coordination, creating balance of trade and technical-operative of traffic. The article describes some forecasting models to assist the operator in the construction plans, coordination, and other selected problems related to this topic.
PL
Jednym z ważniejszych segmentów rynku energii w Polsce jest rynek bilansujący. Działania realizowane na rynku bilansującym dzielą się na trzy zasadnicze grupy: zgłaszanie umów sprzedaży energii elektrycznej do fizycznej realizacji, planowanie i prowadzenie ruchu w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz rozliczenia transakcji bilansujących. Do operatora systemu przesyłowego należy kształtowanie i kontrola procesów planowania i prowadzenia ruchu, tworzenie planów koordynacyjnych, tworzenie bilansów techniczno-handlowych oraz operatywne prowadzenie ruchu. Artykuł opisuje wybrane modele prognostyczne wspomagające operatora w konstrukcji planów koordynacyjnych oraz inne wybrane problemy związane z tą tematyką.
PL
Globalne zmiany klimatyczne determinują działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jednym z efektów jest wypracowane przez Unię Europejską stanowisko w sprawie zwiększania udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej. Ostatnio w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się energetyka wykorzystująca siłę wiatru. Predykcja mocy farm wiatrowych jest niezwykle trudna ze względu na losowy charakter procesu. Największy wpływ na działanie turbiny wiatrowej ma prędkość wiatru. W artykule podjęto próbę prognozowania mocy przykładowej turbiny wiatrowej wykorzystując model autoregresyjny. Przedstawiono i porównano różne warianty analizy danych rzeczywistych.
EN
Global climatic changes determine the activities aimed at protection of natural environment. One of the effects is the position worked out by the European Union concerning the percentage increase of Renewable Energy Sources in the production of electric energy. In Poland the most dynamically developing branch of power engineering is at present the one based on wind power. Prediction of wind farms power is extremely difficult due to the stochastic nature of the process. The speed of wind has the greatest influence on the operation the wind turbine. In the paper, an attempt to forecast the power of an exemplary wind turbine using the auto-regression model is undertaken. Different options of analysis on real data are presented and compared.
9
Content available remote Prognozowanie miesięcznego zużycia energii elektrycznej małych odbiorców
PL
Artykuł opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów.
EN
The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests.
PL
W referacie opisano problematykę sporządzania prognoz zapotrzebowania na moc szczytową lata dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w kontekście generowania ich dla długoterminowych scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Koncepcję opisano i zilustrowano.
EN
The paper describes the issue of modelling and forecasting the process of electric power peak summer demand. The conception is presented as suitable for perform long term load forecasts for domestic electric power system in case of having various scenarios of annual energy and peak load demand. The proposed methodology is described and illustrated.
PL
Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej OZE jest faktem. Wiele przyczyn ma wpływ na tę dynamikę i są one powszechnie znane. Wiadomo również, że moc generowana przez turbiny wiatrowe jest procesem losowym, gdyż w decydującej mierze uzależniona jest od prędkości wiatru i to w sposób silnie nieliniowy. Ta cecha turbin wiatrowych jest wysoce kłopotliwa w różnych aspektach pracy sieci. Bieżąca sytuacja w elektroenergetyce polskiej prowokuje do licznych pytań, na przykład o ilość energii wiatrowej, którą może przyjąć system elektroenergetyczny, czy też o rolę prognoz wiatrowych. Wiele prac wykonano w dziedzinie znaczącego zwiększenia dokładności przewidywania mocy generowanej w źródłach wiatrowych. W referacie skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących predykcji mocy na przykładzie analizy danych rzeczywistych w jednej z krajowych farm wiatrowych.
EN
A number of reasons influences the expansion of energy from renewable sources (RES). The power generated by wind turbines is the random process. This feature of wind turbines is highly cumbersome for the performance of the network. Actual situation in the Power System in Poland raises a lot of questions eg. how much energy can the power system accommodate and what is the role of wind plant forecasting. Much research has been done in the field of significant accuracy increase in the improvement of prediction tools on the basis of one of wind power plant in Poland.
12
Content available Długoterminowa prognoza mocy szczytowej dla KSE
PL
Charakterystyczną cechą systemu elektroenergetycznego jest jego ciągła zmienność. W celu poprawnego prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego jak również planowania jego rozwoju niezbędne jest wykonywanie prognoz elektroenergetycznych. Wykonanie poprawnej prognozy dla systemu jest zadaniem niełatwym i wymagającym dużego doświadczenia, wiedzy i wyczucia. Aby w sposób świadomy móc regulować i przewidywać procesy zachodzące w systemie elektroenergetycznym niezbędne są prace z dziedziny analizy i prognozy obciążeń elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono nowy model prognostyczny oparty o rozkład kanoniczny wektora zmiennych losowych. Jest to nowa metoda prognostyczna, w wyniku której można otrzymać długoterminowe prognozy mocy szczytowej dla KSE.
EN
The characteristic feature of a power engineering system is its constant variability. In order to operate a power engineering system, as well as to plan its development it is necessary to carry out forecasts. Working out a correct forecast is an uneasy task that requires a lot of experience, knowledge and intuition. In order to be able to control and foresee the processes that occur in a power engineering system it is necessary to undertake research in the field of analyses of power loads. In the paper a new forecasting model, based on the canonical distribution of a vector of random variables, has been presented. It is a new forecasting method, able to predict long-term forecasts on peak power load of power engineering system in Poland.
13
Content available remote Przestrzenne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
PL
W referacie opisano propozycję ujęcia zagadnienia modelowania rozkładu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla dużych regionów kraju jako narzędzia składowego w zadaniach długoterminowego i krokowego prognozowania rozkładu obciążeń węzłów zasilających. Do modelowania użyto zasad logiki rozmytej. Koncepcja została opisana i zilustrowana.
EN
The issue of modelling the spatial distribution of electric power and energy demands in large regions of the country is the subject of the present paper. The conception is presented as suitable for perform long term or step-by-step load forecasts for supply nodes. The modelling relies on fuzzy logic. The proposed methodology is described and illustrated.
14
Content available remote Prognozy krótkoterminowe obciążeń małych odbiorców energii elektrycznej
PL
Artykuł opisuje propozycję rozwiązania modelu prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną małych podmiotów, opartego o technikę sztucznych sieci neuronowych. Zamieszczono opis metodologii i wyniki przeprowadzonych testów.
EN
The paper describes the proposal of the solutions of the monthly energy demand forecasting model for small objects based on the artificial neural networks. The paper contains description of the proposed methodology and presents the results obtained from experimental tests.
PL
Przedstawiono wybrane, problemowe elementy krótkoterminowego prognozowania obciążeń. Opisano wyniki analizy stosowania wzorców w powiązaniu z oczekiwaną dokładnością prognozy. Analizę przeprowadzono dla różnych klas systemów i technik otrzymywania wzorców.
EN
The selected problematical elements of the short term load forecasting have been presented. The results of the analyze of using standard load profiles with connection to demanded accuracy have been described. The analyze has been performed for various class of systems and various classifications techniques.
PL
Referat opisuje wyniki przeprowadzonych badań, mających na celu wyodrębnienie, określenie siły korelacji i celowości wykorzystania czynników meteorologicznych w prognozie dobowej zmienności obciążenia wybranego odbiorcy trakcyjnego.
EN
The paper describes results of performed researches, that aimed to separate and to determine the force of correlations and usefulness of using meteorological factors for forecasting of daily load variation trends of selected traction energy recipient.
PL
Artykuł stanowi wycinkowy przegląd niektórych zagadnień krótkoterminowego prognozowania w elektroenergetyce, związanych z zaobserwowanymi, aktualnymi i przewidywanymi w związku z ewolucją krajowego rynku energii różnego szczebla potrzebami, problemami i wyzwaniami. Zrelacjonowano aktualną sytuację w elektroenergetyce jako genezę podjętego tematu. Opisano specyfikę przekroju grupy podmiotów, których dotyczyć będzie obowiązek sporządzania prognoz. Poruszono pewne, newralgiczne, zdaniem autora, zagadnienia związane z projektowaniem architektury systemów prognostycznych, wyborem danych wejściowych, technik prognostycznych, ich implementacją i oceną jakości.
EN
The paper relates to the area of the selected forecasting interests, which recently have been signalized both by active and prospective participants of the Polish energy market. These problems are among other things the questions of the short term load forecasting for the new relative numerous group of participants of the Polish energy market and for small final energy consumers. The reality can amaze at appearing of new unexpected interests of the area of electric energy demand and load forecasting. Restructuring of the Polish energy market causes growth of interest for forecast, which are needed to achieve better financial efficiency as result of exact purchase contracts and avoiding losses on the balance market, but not only. The interests have appeared in the unprecedented cases. Probably some problems will by significant and vital only for small circle of the participants of the energy market. The execution of the schedule of the granting of the participation rights in the energy market causes, that the forecasting method for industrial energy consumers are now needed. Moreover the utilities sometimes want to offer to industrial consumers more attractive conditions to remain contracts. That is why they also need forecasting methods for their customers. Forecasting for industrial consumers is different and more difficult than forecasting for global systems and even local but complex systems. Genesis of the interests of the monthly energy demand forecasting for the smallest tariff consumers is dissimilar. Such forecasts are need for monitoring and detecting incorrect events in acquisition of the data of the energy consumption (for instance: dishonesty of the collectors, purposely exaggerated counter readings before the energy go up in price). The forecast plays here the different role. It serves as the utility of the verification of the reality. The another reasons to be interested in such forecasts are: reduction of the service costs of the final consumers, restructuring of the charge system. Ones needs notice that the task is difficult - the smaller consumers are worse objects for forecasting than other. The paper describes the review of objects and reasons of load forecasting and approaches methodological questions. Namely, there are raised such themes as: using of additional steering variables, using various kind of popular forecasting techniques such as statistical methods and artificial neural networks, issues of working with artificial neural networks.
PL
Przedstawiono dwa modele prognozowania obciążenia w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jedno z nich dotyczy prognozy przebiegu obciążenia w typowych dniach, a drugi odnosi się do wszystkich dni w roku. Zamieszczono dane wejściowe komputerowych aplikacji tych modeli w Dyrekcji Programowania Rozwoju PSE S.A.
EN
The paper presents two methods of using norm functions for the prediction of load variation trends. One of them describes the prognosis algorithm for standard working days. The other method enables to make a prediction for every day in a year. The basis of methods an the computer application are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.