Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 544

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this article is to examine if there is a correlation between the level of prosperity of Polish regions and their transport network. Design/methodology/approach: Literature studies were carried out, statistical data were analyzed, as well as selected case studies. Findings: There is a clear correlation between regions GDP and their transport network. Research limitations/implications: The author also sees interesting directions for further research in the future - related to the interconnection of macroeconomic and transport indicators. Practical/social implications: With the rapidly increasing level of motorization, the question of the efficiency of public transport is returning. While the role of public transport in urban centres is undisputed, it is much more difficult for agglomeration, metropolitan and regional transport to organise an efficient (cost and spatial) transport network. Thus, many questions arise: about the way of organising transport at the local government level or the possibility of financing. The author reviews two key public transport sub-systems: regional rail and air transport, and analyses the basic data on regional development, looking for interconnections. Originality/value: An attempt to link economic indicators (GDP level) with transport indicators (infrastructure use, passenger transport statistics).
EN
Rail transport is one of the branches of transport included in the group of land transport, and its operation is related to the transport of people and cargo by means of rail transport on a specially designated railroad built for this purpose. The article presents the classification of transported cargo in rail transport, the characteristics of the rail transport market in Europe, as well as the results of the analysis of the rail transport volume in Poland in 2010-2021. This analysis included an assessment of the following features: mass of transported cargo, performed transport and operational work, the average distance of cargo transport for a group of cargo transported by rail and the volume of intermodal transport. The obtained results allowed to conclude that the transport of goods by rail is systematically increasing. Moreover, intermodal transport is developing well.
EN
The final model for rail transportation is the introduction of full digitalization to support communication and transport services, which will be available to the public in the future. The process of digitalization is based on models that reproduce the real physical structures present in the transport network. Due to the high complexity of the structure and its mapping, it is necessary to find methods that automatically verify the proposed created model. This approach supports manual activities that, at this moment, are not sufficient. Automatization’s description requires a formal approach. Such a description has been developed as part of a research project, “The Digital Railway. The digital twin of the ETCS application. Virtual prototyping and simulation of operational scenarios.” In this paper, a formal model of the ETCS application has been proposed, and a formal approach to its verification is described.
EN
The European Railway Agency has formulated assumptions for a target model of rail transport. Its important premise is digitalization to support the communication and transport services that the railways will make available to the public in the future. Part of the digitalization process is the digital description of the railway infrastructure in a formalized form to allow algorithmic processing. The formal description of infrastructure is not a new issue. However, attempts made so far have not resulted in a permanent definition of a generally accessible formalism allowing for a coherent representation of the physical railway infrastructure in a digital form. This paper presents the results of work carried out within the research project Digital Railway-The Digital Twin of the ETCS Application-Virtual Prototyping and Simulation of Operational Scenarios.
EN
The most-used railway track geometry measurement systems are considered in this study. The advantages and disadvantages of considered systems and the necessity and application of these technologies in European railways were examined. The decisive factors of the operation of measurement equipment were considered. Real-time railway track condition monitoring systems were evaluated by 14 experts according to a scale of 13 criteria. Questionnaire data were processed using Kendall’s rank correlation method, and the mean ranks were normalized using the average rank transformation into weight method. The most relevant evaluation criteria describing the principles of operation and quality of the most promising technologies were defined. The most important criteria for assessing the suitability of technologies were determined by applying the technique for order of preference by similarity to ideal solution. Finally, basic conclusions and recommendations were formulated.
PL
Układ osadniczy Polski z ponadprzeciętną gęstością zaludnienia południowych regionów wymusza istnienie sprawnej sieci transportowej w tej części kraju. W ostatnich latach kolej pasażerska jest coraz bardziej cenionym środkiem transportu, w tym w przejazdach międzyregionalnych, czego obrazem jest m.in. wysoki popyt na przejazdy na trasie z Wrocławia do Przemyśla i z powrotem. Poprawie uległy liczne aspekty podróżowania pociągiem na ww. trasie. Jest to zarazem konsekwencja wieloaspektowego rozwoju, na przykład skrócenia czasu jazdy i poprawy komfortu podróżowania, ilustrowanych zarówno przez dane ilościowe, jak i jakościowe. Celem artykułu jest wykorzystanie proponowanego autorskiego wskaźnika KED (Kolejowej Efektywności Dostępności) do śledzenia zmian czasowej dostępności transportowej na przykładzie ww. trasy. Jest on wskaźnikiem syntetycznym, tworzonym przez odpowiednie wskaźniki cząstkowe odpowiadające za wielkość przejeżdżanego dystansu, czas jazdy, godziny rozpoczęcia i końca podróży. Bazuje na wskaźniku KED i stanowi jego rozwinięcie, przyjmując jednocześnie teoretyczne wielkości wzorcowe równe 100. Oznaczają one możliwość przejazdu. Wielkości powyżej 50 należy rozumieć jako te, które obrazują połączenia bardzo efektywne i pozwalające na przejazd całej trasy przed południem. Zmiany w aspekcie czasu zostały przedstawione poprzez wartości liczbowe, które również porównano z innymi czynnikami efektywności kolei pasażerskiej, badając ich współzależność.
EN
The settlement system of Poland with the aboveaverage population density in the southern regions forces the existence of an efficient transport network in this part of the country. In recent years, passenger rail has become an increasingly valued means of transport, including interregional journeys, which is reflected, among others, in the high demand for journeys on the route from Wrocław to Przemyśl and back. Many aspects of traveling by train on the above mentioned route have improved. It is also a consequence of multifaceted development, e.g. shortening the journey time and improvement of travel comfort illustrated by both quantitative and qualitative data. The purpose of this article is to use the proposed KED (Passenger Rail Transport Performance) indicator to determine changes in time transport accessibility on the example of the above-mentioned routes. This indicator can be used to track changes in the rail time availability of rail connections on a given route. It is a synthetic indicator created by appropriate partial indicators responsible for the size of the traveled distance, driving time, start and end times of the trip. It is based on the KED indicator and is its extension, assuming at the same time theoretical reference values equal to 100. They mean the possibility of driving. Values above 50 should be understood as those illustrating very effective connections and allowing the entire route to be traveled before noon. Changes in the aspect of time were presented through numerical values, which were also compared with other factors of passenger railway efficiency, examining their interdependence.
PL
Powszechnie uznane jest znaczenie transportu kolejowego dla przewozów na dalekie i krótkie odległości. W ostatnich latach w związku z rosnącym zatłoczeniem dróg, jak również modernizacją linii kolejowych pasażerowie zaczęli ponownie doceniać przejazdy pociągami w transporcie lokalnym, aglomeracyjnym i miejskim, czyli na stosunkowo krótkie odległości. Przyczyniła się do tego znacząco poprawa jakości infrastruktury kolejowej, zakupy nowoczesnego, zapewniającego komfort taboru, rozwój i nowe środki dynamicznej informacji pasażerskiej, wzrost częstotliwości kursowania pociągów, jak i konstrukcja rozkładów jazdy, oferująca stały takt odjazdów. Fragment zmodernizowanego odcinka linii kolejowej z Krakowa do Katowic poprawia już dzisiaj możliwości realizowania przejazdów z Trzebini do Krakowa i częściowo do Katowic. W artykule pojęto próbę weryfikacji opinii na temat możliwości dojazdu do Krakowa i Katowic oraz zbadania poziomu zadowolenia z usług i oferty transportu kolejowego. Opisano modernizację infrastruktury kolejowej na części badanego odcinka, która mogła wpłynąć na opinie badanych mieszkańców Trzebini i okolic. Ponadto scharakteryzowano strukturę mieszkańców Trzebini oraz infrastrukturę transportową na terenie miasta, połączenia między Trzebinią a Krakowem i Katowicami. Problemem badawczym niniejszego artykułu było pytanie: Jakie znaczenie dla społeczeństwa Trzebini mają przewozy kolejowe na odcinku z Krakowa do Katowic? W celu uzyskania dokładniejszej odpowiedzi na pytanie badawcze, postawiono hipotezę główną: Transport kolejowy jest chętnie wybieranym środkiem transportu do Krakowa oraz Katowic wśród społeczeństwa Trzebini. Do celów badawczych posłużono się kwestionariuszem sondażowym, który został udostępniony za pomocą portali społecznościowych. W badaniu wzięło udział 535 osób, które odpowiedziały na dziewiętnaście pytań dotyczących między innymi z wyboru preferowanego środka transportu oraz oceny wybranych postulatów przewozowych związanych z transportem kolejowym. Otrzymane wyniki zostały poddane analizie przy użyciu metody opisu i badania statystycznego, polegających na opracowaniu wyników za pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych.
EN
The importance of rail transport for long and short distances is well known. In recent years, due to the growing congestion of roads, but also thanks to the modernization of railway lines, passengers have come to appreciate again traveling by trains in local, agglomeration and urban transport, i.e. for relatively short distances. This was largely due to the improvement in the quality of the railway infrastructure, the purchase of modern rolling stock ensuring comfort, the development and new means of dynamic passenger information, the increase in the frequency of trains, and the construction of timetables offering a fixed departure time. A fragment of the modernized section of the railway line from Kraków to Katowice already brings a significant improvement in the possibility of transport from Trzebinia to Krakow and partly to Katowice. The article attempts to verify opinions on the possibility of getting to Kraków and Katowice and to examine the level of satisfaction with the services and the offer of rail transport. The modernization of the railway infrastructure on a part of the tested section – that could have influenced the opinion of the surveyed inhabitants of Trzebinia and the surrounding area – have been described. In addition, the structure of the inhabitants of Trzebinia and the transport infrastructure in the city, connections between Trzebinia and Kraków and Katowice were characterized. The research problem of this article was the question: What is the importance of railway transport on the section from Kraków to Katowice for the community of Trzebinia? In order to receive more accurate answer the research question, the main hypothesis was put forward: Rail transport is a willingly chosen mean of transport to Kraków and Katowice among the inhabitants of Trzebinia. For research purposes, a survey questionnaire was conducted via social media. The survey involved 535 people who answered nineteen questions related to, among others, the choice of the preferred means of transport and the assessment of selected transport requirements related to rail transport. The obtained results were analyzed using the method of description and statistical research, which consisted in elaborating the results with the use of appropriate statistical tools.
8
Content available Rail Infrastructure in Poland
EN
Objectives: The purpose of this article is to present the state of the railway infrastructure in relation to the possibility of using it for the transport of tracked vehicles. It analyses the rolling stock available to the armed forces and the procedures for carrying out military transport by rail. Methods: The research method used in this study consists of a review of the literature dealing with the implementation of military transport by rail. Based on the available data and literature, the state of the rail infrastructure in relation to its use for rail transport and the procedures for implementing military transport by rail are presented. Results: The analysis of the documents made it possible to identify and characterise the state of the railway infrastructure and the directions for its modernisation and development. The article presents rail freight corridors that are particularly important from a defence point of view. Conclusions: Poland's rail infrastructure is designed for non-military and military purposes. Rail transport is particularly important for the long-distance movement of tracked vehicles. In order to ensure the efficient transport of military equipment in times of crisis and conflict, the Armed Forces constantly carry out peacetime exercises. During the preparation and execution of military rail transport, procedures and activities of interaction with civil authorities are practised. The railway infrastructure is constantly modernised and adapted to the transport of passengers and goods, taking into account the security conditions of the state and the expected support of the allies.
EN
The vast majority of passenger rail transport in Poland is carried out by vehicles powered by electric traction. In case when a train needs to pass through a non-electrified section of the line, it is necessary to use an electric traction-independent vehicle, which, translated into the current situation, means using a vehicle with an internal combustion engine. The authors propose using a dual-drive 111DE locomotive for passenger rail transport, which can move on electrified and non-electrified railway lines. The article also presents data on the railway infrastructure and statistics on passenger rail transport in Poland. Considerations and justification for the use of a dual-drive vehicle are presented.
EN
In the realities of modern battlefield, training of soldiers is crucial, therefore it is so important to develop an optimal concept of moving troops by rail transport, for exercises and training in peacetime. Using the simulation of the implementation of rail and road transport, it is possible to analyse and meet the needs of the selected relationship of individual stages of the process studied. Simulation model allows to state that it serves as an illustrative, training element and an element showing some results with changeable situations, therefore it can be a solution for training and making critical decisions for competent commanders.
11
PL
Kolej transgraniczna jest szybkim sposobem na przemieszczenie się do innego państwa. Pociągi są środkiem transportu, w którym formalności związane z przekraczaniem granic są relatywnie proste. Obecnie Polska prowadzi ruch transgraniczny kolejowymi przewozami pasażerskimi z prawie wszystkimi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą i Litwą. Ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 zaburzyła funkcjonowanie transportu pasażerskiego pomiędzy państwami. W Polsce miało to wpływ na rozkłady jazdy pociągów kursujących do krajów sąsiedzkich. Liczba kursów uległa zmniejszeniu, a niektóre trasy zostały zupełnie zawieszone. Nie pozostała również bez wpływu na ruch transgraniczny wojna na Ukrainie. Fundamentalnym celem artykułu jest analiza połączeń transgranicznych oraz ich ocena i wskazanie kierunku zmian po pandemii COVID-19. W artykule przebadano aktualną na ten moment siatkę połączeń i omówiono ją ze względu na dostępność transportową. Wyniki analizy posłużą do porównania połączeń kolejowych pomiędzy sobą, a w efekcie wskazania pewnych zależności. Prezentowane dane pomogą w odpowiedzi na pytanie, czy kolej transgraniczna w dobie pandemii uległa znacznej transformacji oraz jaki jest kierunek obserwowanych zmian. Rozważania te mogą stanowić inspirację do dalszych badań w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie transgranicznych przejść kolejowych i połączeń pomiędzy Polską a jej sąsiadami.
EN
Cross-border railroads are a fast way to move to another country. Trains are a means of transportation with relatively low border crossing formalities. Currently, Poland conducts cross-border passenger rail traffic with almost all of its neighbours: Germany, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine and Lithuania. The worldwide pandemic of the SARS-CoV-2 virus has disrupted passenger transportation between countries. In Poland, it affected the schedules of trains running to neighbouring countries. The number of courses was reduced, and some routes were completely suspended. Cross-border traffic was also not unaffected by the war in Ukraine. The fundamental purpose of the article is to present an analysis of cross-border connections and to assess their quality, indicate the direction of change after the COVID-19 pandemic. The article examines the network of connections available at this point and discusses them in terms of transport accessibility. The results of the analysis will be used to compare rail connections with each other and, as a result, to identify certain relationships. The content presented will help to answer the question of whether cross-border rail after pandemic has undergone a significant transformation, and what is the direction of the observed changes. These considerations may inspire further research into the impact of the COVID-19 pandemic on the operation of cross-border rail crossings and connections between Poland and its neighbours.
EN
Detection of the current location of rail vehicles in the railway infrastructure network determines the safety, efficiency and reliability of rail transport. In addition, it indirectly affects the safety at rail-road crossings, i.e. also the BRD (Road Safety). In terms of efficiency and reliability of transport systems, the ability to detect a moving vehicle can improve the effective capacity of railway lines. As in the case of technical diagnostics, effective recognition of the current state of the transport network determines the efficiency of the transport system. The development of railways, with particular emphasis on high-speed railways, makes it necessary to modernize and improve railway traffic control devices and systems. A special area of development, ensuring the safe and effective use of rail transport, is the detection and location of rail vehicles moving on the railway infrastructure. The ability to determine the precise location of a rail vehicle is a key element in the reliable operation of rail transport. Therefore, in the field of devices and systems for the detection and location of rail vehicles, many studies and analyzes are carried out to develop existing or create new solutions dedicated to positioning rail vehicles.
EN
The value chain can be defined as a set of all processes and procedures necessary to deliver a product or service to the end-user through various stages of development. A concept of the value chain is essential in the context of transport, as the transport process is usually one of the last elements of the value chain and determines the final value of a product or service offered. In recent years, the domestic and international rail transport market has undergone significant changes, including ongoing globalisation processes, growing importance of international trade, increase in intermodal transport significance, numerous investment outlays in transport infrastructure, means of transport, and the area of rail transport interoperability. All the above-described aspects have an impact on the value chain in transport. This paper presents an analysis of the value chain in transport processes in an aspect of rail transport. Elements of the railway transport organisation process, which affect the entire value chain, were briefly characterised in this article. Moreover, based on statistical data and a literature review, factors that fundamentally impact the efficient organisation of rail transport processes were identified.
EN
The COVID-19 pandemic has affected all aspects of human life. Its negative effects have also hit the transport industry, largely as a result of staff contracting the virus and the restrictions imposed on human mobility. Therefore, the purpose of this study is to establish how the situation of rail freight transport in select EU countries has evolved in the post-pandemic era. The trend of rail freight transport is presented for the years 2015–2021, and forecasts are made for the years 2020–2021 using the method of seasonality indices. The study results show that most of the investigated countries show adverse differences in the actual and forecast quantity of freight handled, an effect clearly attributable to the pandemic.
EN
Planning the frequency of rail services is closely related to forecasting the number of passengers and is part of the comprehensive analysis of railway systems. Most of the research presented in the literature focuses only on selected areas of this system (e.g. urban agglomerations, urban underground transport, transfer nodes), without presenting a comprehensive evaluation that would provide full knowledge and diagnostics of this mode of transport (i.e. railway transport). Therefore, this article presents methods for modelling passenger flow in rail traffic at a national level (using the example of Poland). Time series models were used to forecast the number of passengers in rail transport. The error, trend, and seasonality (ETS) exponential smoothing model and the model belonging to the ARMA class were used. An adequate model was selected, allowing future values to be forecast. The autoregressive integrated moving average (ARIMA) model follows the tested series better than the ETS model and is characterised by the lowest values of forecast errors in relation to the test set. The forecast based on the ARIMA model is characterised by a better detection of the trends and seasonality of the series. The results of the present study are considered to form the basis for solving potential rail traffic problems, which depend on the volume of passenger traffic, at the central level. The methods presented can also be implemented in other systems with similar characteristics, which affects the usability of the presented solutions.
EN
This study analyzed the usage of data of track geometry measurement for railway infrastructure maintenance processing support and estimated its influence on railway infrastructure maintenance decision-making. Especially, the approach assessment of the influence of track geometry monitoring on railway infrastructure processing. The well-timed maintenance of the arrangement of railway tracks in allowable conditions is sufficient for the smooth and steady running of rail vehicles. The mechanism of track gauge widening during exploitation is usually gradual and relatively long-lasting. When are not detected in a timely manner, the final track failures often arise under the effect of additional factors, such as surpassed train speed limit, poorly maintained and functioning running gear of a rail vehicle, misalignment of rails, and extreme dynamical effects. A questionnaire considering the influence of the application of track geometry monitoring was formulated. An expert review was completed in order to perform a comparative analysis of the features of track geometry monitoring with the greatest influence on railway infrastructure maintenance processing. The data collected from respondents were processed using a multi-criterion estimation method, especially an interactive fuzzy linear assignment method. Finally, basic conclusions and considerations are given.
PL
W artykule przedstawiono tło gospodarcze zaniku obsługi pasażerskiej koleją niektórych miast powiatowych na przełomie lat 90-tych ubiegłego stulecia i pierwszej dekady XXI wieku, oraz szanse i możliwości na ponowne ich włączenie w sieć przewozów kolejowych. W związku z procesem realizacji dokumentacji przedprojektowych dla programu „Kolej Plus” obejmującego przywracanie połączeń pasażerskich, omówiono problematykę prognozowania potencjału popytowego w transporcie kolejowym. Przedstawiono prostą metodę szacowania potencjału dla miejscowości, które nigdy takiego połączenia nie miały, bądź utraciły je w wyniku likwidacji linii lokalnych.
EN
The article presents the economic background of the closure of passenger service by rail in some county towns at the turn of the 1990s and the first decade of the 21st century, and the chances and opportunities for their reintroduction into the rail transport network. In connection with the process of realisation of pre-project documentation for the Kolej Plus programme including the restoration of passenger connections, the problem of forecasting the demand potential in railway transport was discussed. A simple method of estimating the potential was presented for towns, which have never had such a connection or have lost it as a result of liquidation of local lines.
PL
W drugiej dekadzie XXI wieku w Polsce obserwowany był proces modernizacji pasażerskiego transportu kolejowego. Liczne inwestycje umożliwiły poprawę jakości infrastruktury kolejowej, a co więcej, przewoźnicy uzyskali możliwość zakupu nowoczesnego taboru kolejowego. Wskutek tego kolej na nowo stała się popularnym sposobem przemieszczania się, a wiele połączeń kolejowych niemal codziennie charakteryzowało się stałymi wysokimi potokami pasażerskimi. Wśród nich szczególną rolę zaczęły pełnić pociągi z atrakcyjnym czasem przejazdu oraz wysokim komfortem podróży, przy stosunkowo niskiej cenie biletu. Ze względu na obsługę masowych potoków z ograniczoną liczbą postojów i o charakterze pociągów ekspresowych, można określić je jako pociągi ruchowo-przyspieszone. Po 2015 roku ich oferta była stopniowo rozwijana, a obsługiwane były przez sukcesywnie modernizowane wagony i jednostki elektryczne. W rezultacie wizerunek międzyregionalnej kolei pasażerskiej uległ znaczącej poprawie, a pociągi ruchowo-przyspieszone stały się stymulantą popytu na wielu trasach. Celem tego artykułu jest podkreślenie roli, jaką odegrały one w rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, który po wieloletnich przemianach zaczął odgrywać coraz większą rolę w systemie transportowym kraju jako efektywny sposób przemieszczania się. Do wykorzystanych metod badań należy analiza zgromadzonych własnych danych i rozkładów jazdy oraz ewaluacja wydajności połączeń z wykorzystaniem autorskiej formuły. W rezultacie analizy w pracy przedstawiono generalną współzależność między rozwojem oferty pociągów ruchowo-przyspieszonych i ogólnym wzrostem popularności pasażerskiego transportu kolejowego.
EN
The process of modernization of passenger rail transport was observed in Poland in the second decade of 21st century. Numerous investments made it possible to improve the quality of the railway infrastructure, and, what is more, the carriers were able to purchase modern rolling stock. As a result, the rail transport became a popular transport mean again and many rail connections were characterized by constant daily high passenger flows. Among them, trains with an attractive travel time and high comfort with a relatively low ticket price started to play a special role. Due to the handling of mass streams with a limited number of stops and the nature of express trains, they can be described as traffic-accelerated trains. Since 2015, their offer has been gradually developed and modern wagons and electric units have been introduced to their service. As a result, the image of the interregional passenger rail transport in Poland has improved significantly as traffic-accelerated trains have become a demand stimulus on many routes. The purpose of this article is to highlight the role they played in the development of passenger rail transport in Poland, which, after many years of transformations, began to play an increasingly important role in the country’s transport system as an effective way of traveling. The research methods include the analysis of the collected own data and timetables, and the evaluation of the efficiency of connections using the author`s formula. As a result of the analysis, the article presents the general correlation between the development of the offer of traffic-accelerated trains and the general increase in the popularity of interregional passenger rail transport in Poland.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwoju miejskiego transportu szynowego w odniesieniu do stanu obecnie funkcjonującego w Częstochowie. Ocenie poddano nie tylko stan wykorzystywanej infrastruktury z uwzględnieniem miejskiego operatora transportu zbiorowego, ale przede wszystkim koncepcje rozwoju w formule „1+ 2+ 3+”, w odniesieniu do konkretnych linii tramwajowych. Z uwagi na najbardziej zaawansowane przygotowania do budowy nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka (3+), poddana analizie została zasadność obecnie realizowanej obsługi transportem autobusowym w dzielnicy. Przedstawiona została także ocena zastąpienia transportu autobusowego transportem szynowym z symulacją rozkładu potencjalnych nowych linii na odcinku od dzielnicy Tysiąclecie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w dzielnicy Parkitka. Ponadto, oceniono zapotrzebowanie na tabor, który obsłużyłby nowy układ linii tramwajowej nr 3 i obsługę nowej linii nr 4 relacji Północ-Parkitka.
EN
The article presents a proposal for the development of urban rail transport in relation to the state of affairs at present in Częstochowa. Not only the state of the used infrastructure was evaluated with respect to the municipal public transport operator, but above all the development concepts in the formula “1+ 2+ 3+” in relation to specific tram lines. Due to the most advanced preparations for the construction of a new tram line to the Parkitka district (3+), the validity of the currently implemented bus transport service in the district was analysed. An assessment of the replacement of bus transport by rail transport was also presented with a simulation of the timetable of potential new lines on the section from the Tysiąclecie district to the Regional Specialist Hospital in the Parkitka district. In addition, the need for rolling stock to serve the new layout of tram line no. 3 and to serve the new North-Parkitka line no. 4 was assessed.
EN
Ensuring safety of railway traffic is one of the most important goals of every state. All incidents connected with security that take place in the networks of railway lines result in taking actions aimed at elimination of similar situations in the future. The elements affecting security of the railway system include: technical condition of railway infrastructure and rolling stock, applicable law, people, that is, professional qualifications and proper performance of tasks by the workers. The authors formulated the following research problem: what are the strengths of railway security, and what should be improved? The methodology of qualitative analysis was applied. The survey research on the level of security and diagnostics of causes, needs and options of improvement of security in rail transport were conducted. Broad analysis and inference were conducted. The directions of improvement of security in supervisory, technical, organizational and operational terms in railway transport were presented in this article.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.