Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pręt cienkościenny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opisano różnice między podejściem europejskim a amerykańskim w sposobie wymiarowania prętów z kształtowników giętych na zimno. Podano rezultaty obliczeń osiowo ściskanego ceownika. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań laboratoryjnych.
EN
This article shows differences between European and American methods of cold-formed section resistance calculations. Theoretical basis of both methods and calculation results of C-section axial compression are given. Computational analysis is compared with laboratory experiment.
PL
W pracy przedstawiono geometrycznie nieliniową teorię wstępnie skręconych i zakrzywionych w przestrzeni prętów cienkościennych. W przykładach numerycznych analizowano pręty kołowe w zakresie liniowym dla dwóch warunków brzegowych: (1) podparcia widełkowego na obu końcach oraz (2) zamocowania na jednym końcu. Zastosowano 3-węzłowy element izoparametryczny z całkowaniem zredukowanym dla 2 punktów Gaussa. Porównania wyników numerycznych z rozwiązaniami analitycznymi pokazują niewielkie różnice między nimi. Z kolei, jeżeli dodatkowo przyjmiemy hipotezę Bernoulliego dla zginania i Własowa dla skręcania, z prezentowanej teorii można prosto wyprowadzić równania różniczkowe giętno-skrętnej utraty stateczności łuków kołowych. Wzory na uogólnione odkształcenia są tak sformułowane, że możemy również w prosty sposób uwzględniać wpływ imperfekcji geometrycznych pręta.
EN
In the paper it was presented nonlinear theory of initially twisted and bended thin walled rods in three dimensional space. Theory was basis for implementation of computer program, which employs 3-node isoparametric finite element with reduced numerical integration (Gaussian integration at 2 points). In numerical examples, circular rods were analyzed in a linear range for two boundary conditions: 1) circular arch with fork-alike supports at the ends 2) fully restrained cantilever. Result were compared then with analytic solutions and good consistency was observed. On the other hand, additional assumption of Bernouli hypothesis for bending and Wlasov theory for twisting allows for easy derivation of differential equations of lateral-torsional buckling for circular arches. Expressions for generalized strains are formulated in a manner which allows taking into consideration influence of geometric imperfections of the rods in the analysis.
PL
W pracy przedstawiono analizę dynamiczną kompozytowej konstrukcji cienkościennej o przekroju zamkniętym prostokątnym, o różnych schematach statycznych. Do analizy wykorzystano modele powłokowe i odpowiadające im uproszczone modele prętowe. W modelach powłokowych uwzględniona została ortotropia materiału kompozytowego i różne warianty ułożenia włókien nośnych w poszczególnych warstwach. W modelach belkowych dokonano homogenizacji materiału uzyskując materiał izotropowy o średniej sztywności zastępczej. W analizie uwzględniono dodatkowe usztywnienia w postaci przepon wewnętrznych. Analizowano częstotliwości własne i odpowiadające im postacie drgań. Zbadano jaki wpływ na wyniki ma kąt orientacji włókien w warstwach, smukłość belki i schemat statyczny oraz porównano wyniki otrzymane dla modeli powłokowych z wynikami otrzymanymi dla uproszczonych modeli prętowych.
EN
The paper presents a dynamic analysis of closed thin-walled (CTW) section composite structures with different boundary conditions. Analysis is carried out with a use of shell models and corresponding simplified beam models. The shell models include orthotrophy of the composite material and different fiber orientation angles in laminas. In the beam models the material is homogenized and treated as isotropic with mean material properties. The numerical analysis is also performed for the same beam with added internal diaphragms. The results are presented in the form of natural frequencies and corresponding mode shapes. The effects of the boundary conditions, fiber angle and slenderness are studied. The results obtained for the shell models are compared with those for the simplified beam models.
4
Content available remote Analiza drgań swobodnych niepryzmatycznego pręta cienkościennego
PL
Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest zagadnienie własne niepryzmatycznego pręta cienkościennego opisanego według teorii Własowa. Przestrzenne drgania pręta opisane są czterema, w ogólnym przypadku sprężonymi, równaniami o zmiennych współczynnikach. Równania te zostały rozwiązane z wykorzystaniem szeregów Czebyszewa. Zastosowana metoda bazuje na twierdzeniu dotyczącym rozwiązywania równań róŜniczkowych zwyczajnych, przedstawionym w monografii Paszkowskiego, Zastosowanie numeryczne wielomianów i szeregów Czebyszewa, PWN, Warszawa, 1975. Uzyskane w wyniku zastosowania opisanego twierdzenia związki rekurencyjne pozwalają na wyznaczenie współczynników rozwinięć, w szeregi Czebyszewa, poszukiwanych funkcji przemieszczeń i obrotu. W przypadku drgań swobodnych związki te mają postać nieskończonego układu równań algebraicznych. Przedstawione rozważania dotyczą układu o dowolnie zmiennych parametrach geometrycznych i materiałowych. Uzyskane końcowe wzory pozwalają na rozwiązanie zagadnienia własnego dowolnego pręta. Wystarczy tylko w nieskończonym układzie równań podstawić współczynniki rozwinięć parametrów aktualnie analizowanego układu. W celu weryfikacji uzyskanych wyników porównano otrzymane częstości i formy własne z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem MES. Do analizy MES wykorzystano program komputerowy Sofistik. Układ podzielono na 100 pryzmatycznych belkowych elementów skończonych o siedmiu stopniach swobody. Otrzymane rezultaty w zakresie częstości własnych dały dobrą zgodność wyników otrzymanych z wykorzystaniem przedstawionej w pracy metody, a wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem MES. Gorszą zgodność otrzymano w zakresie form własnych, niewątpliwy wpływ na to miał istotnie różny sposób modelowania analizowanych układów.
EN
This paper deals with the eigenvalue problem of a thin-walled nonprismatic beam described in accordance with the Vlasov theory. The spatial vibration of the beam is described by four compressed (in the general case) equations with variable coefficients. The equations have been solved using the Czebyshev series. The method used is based on the theorem concerning the solution of ordinary differential equations, presented in Paszkowski’s monograph: Numerical application of Czebyshev polynomials and series (in Polish), PWN, Warsaw, 1975. The recurrence relations obtained by solving the above theorem make it possible to determine the coefficients of the expansions of the sought displacement and rotation functions into Czebyshev series. In the case of free vibrations, the relations have the form of an infinite system of algebraic equations. The considerations apply to a system with arbitrarily variable geometrical and material parameters. The derived formulas make it possible to solve the eigenvalue problem of any beam. It is enough to substitute the expansion coefficients of the parameters of the currently analyzed system into the infinite system of equations. In order to verify the results the calculated eigenfrequencies and forms were compared with the ones obtained using FEM. The Sofistik software was used for the FE analysis. The system was divided into 100 finite prismatic beam elements with seven degrees of freedom. As regards eigenfrequencies, the results obtained using the proposed method were found to be in good agreement with the ones yielded by FEM. The agreement for the eigenforms was worse, which was undoubtedly due to the significantly different ways of solving the considered systems.
PL
W pracy zagadnienie lokalnej utraty stateczności ściskanej półki, cienkościennego elementu zginanego o niesymetrycznym przekroju, sprowadzono do analizy wyboczenia płyty przęsłowej. Rozważania przeprowadzono dla modelu niesymetrycznie sprężyście zamocowanej „na obrót” płyty przy udziale obciążeń wywołujących zmienność naprężeń w kierunku jej długości. Zaproponowano funkcję ugięcia umożliwiającą modelowanie niesymetrycznych warunków brzegowych na obu krawędziach podłużnych. Wyznaczono wykresy płytowych współczynników wyboczeniowych dla wzajemnie różnych stopni sprężystego zamocowania krawędzi.
EN
The problem of local stability loss of the compressed flange of a bent thin-walled member with unsymmetrical section was reduced to the buckling analysis of a double-sided unsymmetrical elastically restrained “on the rotation” internal plate (Fig.1) with the participation of loads generating stresses variation in the direction of its length. Deflection function was proposed to enable modelling of unsymmetrical boundary conditions on both longitudinal edges. Plots of plate buckling coefficient for mutually different degrees of elastically restrained longitudinal edges are determined.
PL
Przedstawiono w postaci schematu procedury obliczeniowej sposób wykorzystania pakietu obliczeniowego Mathematica do rozwiązania zagadnień skręcania wieloprzęsłowych, pryzmatycznych prętów cienkościennych o przekroju otwartym znajdujących się w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winklera. Zaprezentowano ponadto przykłady wykorzystania wyprowadzonego rozwiązania do obliczeń statycznych skręcanego pręta ciągłego w ośrodku obrotowo-sprężystym, a także sporządzania linii wpływu przemieszczeń i sił przekrojowych.
EN
Computational procedure as a flowchart, implemented by Mathematica package, to solve torsion problems of continuous, prismatic thin-walled opened members situated in a Winkler rotational-elastic environment is presented. Moreover, examples of the derived solution are shown as applied in static calculations of torsional continuous members in rotational-elastic environment. Graphs of influence lines and internal forces are attached. Mathematica package allows derivation of a solution of complex non-uniform torsion of freely loaded continuous thin-walled opened cross section. Members can be flexibly supported and be situated in a Winkler rotational-elastic medium influencing along shear centre axis. One of the benefits is that Mathematica does not require proficient knowledge of distributions, which is necessary using solutions given by Gosowski [1, 2]. The accuracy of the obtained particular results was compared to examples published in [1] and the difference is not greater than 2%. Furthermore, the solutions were verified by FEM commercial software SOFiSTiK using bar elements with 7 DOF in each node. For default values of cross section characteristics calculated by the software the biggest discrepancy reached almost 37%. The accuracy may be increased through manual setting of warping resistance Iw and especially torsional inertia It. Thus the obtained results are exactly the same as the values calculated by Mathematica.
PL
W pracy zaproponowano model skończenie elementowy do analizy stateczności ram o prętach cienkościennych i dowolnym przekroju poprzecznym otwartym. W pracy potraktowano obszar węzła jako obiekt przestrzenny, modelowany elementami powłokowymi i dyskretyzację belkowymi elementami cienkościennymi połączono z przestrzenną dyskretyzacją węzłów. Do konsystentnego połączenia modelu powłokowego z modelem belkowym wykorzystano równania więzów dla sformułowania tzw. elementów przejściowych.
EN
In the paper a finite element model in analysis of thin-wall structures is presented. The standard discretization using beam thin-walled elements is connected with the space discretization of the some parts of the frame. Transition elements are used for consistent coupling between shell (3D) and beam (1D) elements.
8
Content available remote Racjonalny układ żeber i otworów w środniku blachownic stalowych
PL
Praca przedstawia wyniki analizy nośności blachownic stalowych dla różnych układów żeber i otworów wyciętych w środniku. Bada się stateczność globalną i lokalną. Analizy prowadzi się metodą elementów skończonych z zastosowaniem elementów typu powłokowego. Przeprowadzono zarówno analizy liniowe jak i nieliniowe z uwzględnieniem wstępnych imperfekcji geometrycznych. Wyniki analiz potwierdziły, że zarówno konfiguracja użebrowania jak i rozmieszczenie oraz kształt otworów w środniku mają bardzo duży wpływ na nośność blachownic, co uzasadnia celowość podjętych badań.
EN
The stability of girders with various orthogonal and diagonal configurations of ribs is studied using FEM with shell elements. Linear stability analysis was carried out for a numerous set of rib configurations, with variable web thickness and different shapes of openings. Nonlinear stability analyses accounting for initial geometric imperfection were performed for a beam with orthogonal ribs and its counterpart with diagonal ones. Linear and nonlinear analyses demonstrated that a rationally designed configuration of ribs and openings can strongly improve the stability response of girders. Diagonal configuration proved to be more favorable.
PL
Zagadnienie miejscowej utraty stateczności ściskanej półki cienkościennego kształtownika giętego sprowadzono do analizy wyboczenia jednostronnie sprężyście zamocowanej ,,na obrót" płyty przęsłowej przy udziale obciążeń wywołujących zmienność naprężeń w kierunku jej długości. Zaproponowano funkcję ugięcia umożliwiającą modelowanie warunków brzegowych na jednej krawędzi podłużnej od swobodnego podparcia, przez sprężyste zamocowanie w środniku elementu cienkościennego, do pełnego utwierdzenia. Wyznaczono wykresy płytowych współczynników wyboczeniowych w zależności od stopnia sprężystego zamocowania krawędzi podłużnej.
EN
The problem of local stability of a compressed flange of a cold-formed thin-walled member was reduced to the buckling analysis of the internal plate one-sidedly elastically restrained "on rotation" with the participation of loadings generating the variation of stresses in the direction of its length. Deflection function (4) was proposed to enable modeling of boundary conditions on one longitudinal edge from a simple support, through elastic restraint in the web of a thin-walled member, to a built-in edge. Plots of plate buckling coefficient (k) depending on the degree of elastically restrained longitudinal edge were determined.
10
PL
Sztywność występującą podczas skręcania prętów cienkościennych o dowolnym przekroju poprzecznym można obecnie obliczać programami wykorzystującymi metodę elementów skończonych, m.in.: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus. Wady tych programów to: ich koszt, skomplikowana implementacja komputerowa oraz żmudne przygotowanie danych. Celem pracy jest prezentacja metody pozwalającej na napisanie prostego programu, który szybko, prosto i dokładnie oblicza sztywność na skręcanie dla założonego kształtu.
EN
Stiffness at yield appearing during spraining the rod of any cross-section can be at the present assessed with the use of computer programs which apply finite elements method. To those programs we can add for instance: Ansys, Comsol, Nastran and Abaqus. The disadvantages of such programs are their cost, complicates computer implementation and arduous data processing. The aim of the thesis is presentation of the method allowing to write an uncomplicated program, which quickly, simply and precisely, in comparison with the method mentioned above, calculates the stretch and stiffness on spraining of arbitrary presumptive shape made up of rectangles in arbitrary point.
PL
Przedstawiono wyniki analizy dynamicznej budynku wysokiego, modelowanego jako cienkościenny pręt kompozytowy. W zamieszczonych przykładach rozważano budynek o wysokości 300 m, który potraktowano jako pręt całkowicie utwierdzony w podłożu.
EN
The proposal of composite bar model application to vibration analysis of tall building is presented. It is a continuation of previous investigations in the domain. The considered problem was solved by Difference Matrix Equation Method. The method uses set of four dependent motion equations, producing in result so called 3D-time stiffness matrix of the problem or dynamical stiffness matrix. The metod may be applied to analysis of statical and dynamical a tall buildings behaviour.
12
Content available remote Optymalne kształtowanie ściskanego pręta cienkościennego
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalnego kształtowania przekroju poprzecznego pręta cienkościennego o profilu dwuteowym. Rozpatrzono pręt ściskany siłą na mimośrodzie. Zastosowano założenia Własowa oraz uwzględniono wpływ przemieszczeń na wielkości sił przekrojowych. Obliczenia wykonano, opierając się na własnym programie numerycznym, w którym jako funkcję celu przyjęto minimum maksymalnego przemieszczenia przy zachowaniu stałej objętości materiału pręta.
EN
The paper presents the results of the optimal design of a thin-walled beam of I-cross section subjected to eccentric compression. The Vlasov theory assumptions are used taking into acconut the influence of the displacements on section forces. The goal function is defined as the minimum of the maximum displacement, under constant volume condition. The numerical analysis is performed by means of the authors. own numerical program.
13
Content available remote Sensitivity analysis of critical loads of I-columns
EN
The first order variation of critical buckling load of thin-walled columns with bisymmetric open cross-section due to some variations of the design variables such as: cross-section dimensions, or material characteristics is derived. The considerations are based on the classical linear theory of thin-walled beams with non-deformable cross-section. The influence of the residual welding stresses is taken into account. In the numerical examples dealing with I-column the functions describing the effect of the variation of the dimensions of the flange and some parameters describing the residual welding stresses on the critical load of torsional buckling are found. The linear approximation of the exact relationship of the critical load of torsional buckling due to variations of the design variable is determined and the approximation error is discussed.
PL
Wyznaczono pierwszą wariację siły krytycznej wyboczenia skrętnego słupa o przekroju bisymetrycznym otwartym względem zmiennych projektowych. Przyjęto, że wariacje zmiennych projektowych opisują niedokładności geometrii przekroju poprzecznego i parametry naprężeń powalcowniczych lub pospawalniczych. Przyjęto założenia klasycznej teorii prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym. Przyjęto trzy alternatywne rozkłady naprężeń powalcowniczych lub pospawalniczych. W przykładzie numerycznym zbadano wrażliwość siły wyboczenia skretnego słupa o przekroju dwuteowym przy wariacji wymiarów półek i wariacji naprężeń powalcowniczych. Wyznaczono funkcje podcałkowe wrażliwości opisujące wpływ punktowych zmian parametrów projektowych wzdłuż długości pręta na wartość siły krytycznej. Wyznaczono liniową aproksymację względnej wartości siły krytycznej pręta przy zmianach wymiarów przekroju poprzecznego półek i wartości naprężeń powalcowniczych.
EN
The paper presents a technique to evaluate with a prescribed accuracy the stiffness matrices of flexible joints of a thin-walled frame of arbitrary shape. The method consists in solving appropriate Dirichlet boundary-value problems of linear elasticity for the joints with the goal-oriented adaptive finite element method. The numerical approach allows one to reduce the error of the stiffness coefficients to arbitrary small value with the least computational effort. The stiffness matrices of the joints are then used to solve the thin-walled frame with flexible joints with a classical method of displacements. The work presents a numerical example of the goal-oriented adaptive analysis leading to the relative accuracy of a fraction of a per cent.
PL
Artykuł prezentuje technikę obliczania z zadaną z góry dokładnością macierzy sztywności podatnych połączeń ram z prętów cienkościennych o dowolnym kształcie. Metoda polega na rozwiązywaniu odpowiednich zagadnień brzegowych Dirichleta liniowej teorii sprężystości dla połączenia za pomocą adaptacyjnej metody elementów skończonych z funkcją celu. Proponowane podejście numeryczne pozwala zmniejszyć błąd współczynników sztywności do dowolnie małych wartości przy zastosowaniu możliwie najmniejszych kosztów obliczeniowych. Macierze sztywności połączeń są wykorzystywane do rozwiązywania ram z prętów cienkościennych z uwzględnieniem podatności węzłów za pomocą klasycznej metody przemieszczeń. Artykuł prezentuje przykład numeryczny obliczeń adaptacyjnych dający w wyniku dokładność współczynników sztywności rzędu ułamka procenta.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teorii plastyczności w zastosowaniu do budowy pręta cienkościennego stosowanego do modelowania i prowadzenia analiz metodą elementów skończonych. Omówiono podstawowe związki fizyczne z uwzględnieniem wzmocnienia plastycznego w macierzy konstytutywnej modelu sprężysto-plastycznego.
EN
The paper presents the application of the theory of plasticity used to model and engineering analysis of a thin walled bar element by means of the finite element method. The relations are presented, especially those that concern stress-hardening phenomenon in the constitutive matrix of the elastic-plastic material model.
16
Content available remote Numerical analysis of thin-walled frames with flexible joints
EN
Analysis of the stiffness of joints connecting thin-walled beams of planar and three-dimensional frames is presented. It is based on solving linear elasticity problems for the connections understood as small three-dimensional objects subject to the kinematic enforcements reflecting the displacements of a cross-section of a thin-walled beam. Standard generalized forces (the axial and shear forces, moments and the bimoment) are evaluated and the linear dependence of these forces on the displacements is used to obtain the stiffness matrix of the node. Solutions of a planar and a space frame ilIustrate the method.
PL
Przedstawiono analizę sztywności węzłów łączących pręty cienkościenne ram płaskich i przestrzennych. Jest ona oparta na rozwiązywaniu zadań teorii sprężystości dla połączeń rozumianych jako niewielkie trójwymiarowe ciała poddane kinematycznym wymuszeniom w postaci odpowiadającej przemieszczeniom przekroju pręta cienkościennego. Wyznaczane są standardowe siły uogólnione (siła podłużna i poprzeczne, momenty i bimoment) a następnie ich liniowa zależność od przemieszczeń jest wykorzystana do otrzymania macierzy sztywności węzła. Metodę ilustrują rozwiązania ramy płaskiej i przestrzennej.
PL
Celem pracy jest przedstawienie jednowymiarowego modelu do analizy problemów statycznych kompozytowych prętów cienkościennych o profilu zamkniętym. Artykuł ten koncentruje się na przyjmowanych założeniach upraszczających i ich wpływie na otrzymywane wyniki. Jako kryterium porównawcze, dla otrzymywanych rezultatów (ID) przyjmuje się wyniki eksperymentalne i otrzymane programem ANSYS (3D).
EN
In this paper one-dimensional model for analysis statical problems of composite thin-walled beams with closed cross section is presented. The paper is concentrated on selected adequate assumptions to include certain nonclassical effects for composite beams. These effects arise due to the anisotropic or directional nature of fibrous composites. In the paper some assumptions are discussed to obtain good correlation with experimental results presented in literature and with applied ANSYS programme (3D).
PL
W pracy podano sposób wyznaczenia linii wpływowych wariacji kąta skręcenia siły wyznaczonego w dowolnym punkcie ramy zbudowanej z prętów cienkościennych ze względu na zmiany sztywności stężeń poprzecznych. Porównano dwa modele ramy: a) dwuwymiarowy - zastosowano powłokowe elementy MES i b) jednowymiarowy - klasyczna teoria prętów cienkościennych z zastosowaniem superelementu naroża ramy. Wskazano, że zastosowanie superelementu węzła daje dużą zgodność wyników z modelem dwuwymiarowym. Wykorzystano program MSC Nastran.
EN
In the paper the notion of constrained similar systems has been introduced. There have been considered nonholonomic systems on which constraints of the from dy = (tgφ)dx, where x, y, φ are generalized coordinates. It has been shown that a unified mathematical model for the similar systems under consideration can be formed.
PL
Podano sposób wyznaczania linii wpływu wariacji dowolnego przemieszczenia lub siły wewnętrznej dwuteowego pręta cienkościennego. Porównano dwa sposoby modelowania pręta z przewiązkami: jako pręta cienkościennego z dodatkowymi stężeniami bimomentowymi i jako pręta z superelementami w miejscu umieszczenia przewiązek. Stwierdzono, że dokładniejszy jest drugi sposób modelowania.
EN
The influence lines of arbitrary displacements and internal forces of thin-walled 1-beam due to change of batten parameters are determined. Two manners of modeling of thin-walled 1-beam with battens are considered: firstly as thin-walled beam with additional bimoment restraints and secondly as thin-walled beam with superelements located in place of battens. Results of numerical examples show that the latter way of modeling is more accurate.
20
Content available remote On the paradox of torsional buckling of thin-walled I columns
EN
Torsional stability analysis of thin-walled I column with variable width flanges leads to a paradoxical result that the critical load may lie outside of the limits described by the loads of the columns with constant extreme cross-section. The result has been obtained on the basis of the theory of thin-walled beams with non-deformable cross-sections. Moreover, the initial post-buckling analysis shows that the bifurcation points are symmetrical and stable. The investigations, carried out recently, by means of the generic finite element method, allow a conclusion to be draw that omission of the in-plane shear stresses is the main cause of the paradox. In this paper, the validity of the above mentioned findings are reexamined by means of the FEM method based upon a fully nonlinear theory of shells and the ABAQUS System, as well. The numerical examination carried out leads to the conclusions that the paradoxical property of the torsional buckling load is confirmed and the results of stability analysis obtained with aid of the generic finite element method accounting for the in-plane shear effect are not sufficiently accurate.
PL
Analiza wyboczenia skrętnego pręta cienkościennego o dwuteowym przekroju poprzecznym ze zmienną, w pewnych granicach, szerokością półek wykazała, że siła krytyczna wyboczenia skrętnego może przekraczać granice wyznaczone przez siły odpowiadające prętom o stałych ekstremalnych szerokościach półek. Ten paradoksalny wynik uzyskano w ramach teorii prętów cienkościennych o przekroju nieodkształcalnym. Ponadto wykazano, że punkt bifurkacji jest symetryczny i stateczny. Ostatnio przeprowadzone badania tego problemu za pomocą pewnego szczególnego wariantu metody elementów skończonych pozwoliły na wysunięcie wniosku, że główną przyczyną tego paradoksu jest pominięcie wpływu naprężeń stycznych. Opisany problem zbadano ponownie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych opartej na założeniach ogólnej nieliniowej teorii powłok. Ponadto do analizy stateczności wykorzystano program komercyjny ABAQUS. Uzyskane wyniki numeryczne potwierdziły opisaną wyżej "paradoksalną" własność siły krytycznej wyboczenia skrętnego oraz wykazały, że opracowana w pracy metoda elementów skończonych z uwzględnieniem wpływu ścinania nie daje poprawnego oszacowania sił krytycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.